อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ - PowerPoint PPT Presentation

2 topologies and lan components n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ PowerPoint Presentation
Download Presentation
อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ

play fullscreen
1 / 18
อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ
103 Views
Download Presentation
bly
Download Presentation

อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บทที่ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น(Topologies and LAN Components) อ.พรขัย พันธุ์วิเศษ

 2. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies)

 3. โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) • มีสายเคเบิลเส้นหนึ่งเป็นสายแกนหลัก โดยทุก ๆ โหนดบนเครือข่ายต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายเส้นนี้

 4. โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) • ทุก ๆ โหนดจะต้องเชื่อมโยงสายสื่อสารผ่านฮับ

 5. โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) • โหนดต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณจากฆนดหนึ่งไปยังโหนดหนึ่งต่อกันไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นวงกลม

 6. โทโพโลยีแบบเมช(Mesh Topology) • แต่ละโหนดจะมีลิงก์สื่อสารระหว่างกันเป็นของตนเอง

 7. ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components)

 8. ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components)

 9. ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components) • เครื่องศูนย์บริการ (Servers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่าย • เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation) เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย สามารถขอใช้บริการทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ได้ • การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) จะใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายเคเบิลเครือข่าย • สายเคเบิล (Network Cables) ใช้ลำเลียงสัญญาณไฟฟ้าจากต้นทางไปยังปลายทาง • อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs) เป็นศูนย์รวมของสายเคเบิลทั้งหมดและเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ซอฟต์แวร์สำหรับนำมาใช้ควบคุมเครือข่าย

 10. เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Servers)

 11. เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation)

 12. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)

 13. สายเคเบิล (Network Cables) • สาย UTP

 14. อุปกรณ์ฮับ(Network Hubs)

 15. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System: NOS)

 16. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)

 17. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)

 18. Thank you