orsz gos p t si k vetelm nyek v ltoz sai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Országos építési követelmények változásai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Országos építési követelmények változásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Országos építési követelmények változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Országos építési követelmények változásai. 2012. VIII.7-től hatályos 211/2012. (VII.14.) Korm. rendelet alapján. OTÉK változásai. tervezési program kiemelt szerepe (tervezési szerződés, megbízó tervező) építményekkel szembeni alapvető követelmények

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Országos építési követelmények változásai' - blue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orsz gos p t si k vetelm nyek v ltoz sai

Országos építési követelmények változásai

2012. VIII.7-től hatályos 211/2012. (VII.14.) Korm. rendelet alapján

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

ot k v ltoz sai
OTÉK változásai
 • tervezési program kiemelt szerepe (tervezési szerződés, megbízó tervező)
 • építményekkel szembeni alapvető követelmények
  • g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
  • h) a természeti erőforrások fenntartható használata
 • energiatudatosság, fenntarthatóság (megújuló energiaforrás)
 • fogalomrendszer

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

alapvet k vetelm nyek
Alapvető követelmények
 • állékonyság és a mechanikai szilárdság (az építési tevékenység közben)
 • tűzbiztonság
 • higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, (fényszennyezés)
 • biztonságos használat és akadálymentesség, (használat szerint)
 • zaj és rezgés elleni védelem,
 • energiatakarékosság és hővédelem,(megújuló energiaforrás, tervezési program)

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

alapvet k vetelm nyek1
Alapvető követelmények
 • az élet- és vagyonvédelem (vagyonbiztonsági elvárások, tervezési program)
 • természeti erőforrások fenntartható használata:
  • egészséges, a káros anyagoktól mentes belső környezet
  • racionális energiafelhasználás
  • takarékos vízfelhasználás (szürkevíz hasznosítás, szennyezés csökkentése)
  • ökológiai értékek védelme
  • életciklus vizsgálata.

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

p tm nyszerkezetek
Építményszerkezetek
 • alapok, lábazatok (süllyedés, mozgás hatása)
 • tetők (hófogósor)
 • lépcső (olaszlépcső)
 • korlát,mellvédfal (egy 120 mm átmérőjű tárgy ne férjen át a nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket)

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

be p tett vezet kh l zatok berendez sek
Beépített vezetékhálózatok, berendezések
 • vezetékrendszer, új fogalma

„136. Vezetékrendszer: egy vagy több villamos vagy információtechnikai vezetékből (kábelekből, sínekből, ideértve az optikai kábeleket is), épületgépészeti vagy technológiai csővezetékből, ezek rögzítésére szolgáló eszközökből, valamint ezek mechanikai védelméből álló együttes.”

 • vezetékrendszerek vezetése (tiltás tűzgátló szerkezetben, villamos kezelőhelyiségben)

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

be p tett vezet kh l zatok berendez sek1
Beépített vezetékhálózatok, berendezések
 • felvonó (db szám meghatározás szabvány szerinti forgalomelemzés alapján, vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosításával kell meghatározni)

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

helyis gek
Helyiségek
 • átlagos belmagasság (2,75 m átlagos belmagasság a 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú irodai munkahelyeken)
 • ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
 • közlekedési célú terek és helyiségek (közlekedők, folyosók részletszabály helyett)
 • tároló helyiség (tüzelőanyag- és salaktároló, göngyöleg-,konténer-,és hulladéktároló követelményei helyett)

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

n ll rendeltet si egys gek
Önálló rendeltetési egységek
 • Szállás jellegű épület, (nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épület vagy önálló rendeltetési egység)
 • a pihenést (az alvást)
 • a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint
 • a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat.

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

n ll rendeltet si egys gek1
Önálló rendeltetési egységek
 • Lakás
 • „30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös”

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

fogalmak
Fogalmak
 • Új fogalmak pld: aula, álmennyezet,átrium, bruttó alapterülete, egészségügyi, igazgatási, oktatási stb. rendeltetés,stb.
 • Pontosított fogalmak: állagmegóvás, árkád, bővítés, helyreállítás stb.

Szabó Zsuzsanna OTÉK változásai

kamarai t rv ny v ltoz sai

Kamarai törvény változásai

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.) 2012. november 14-étől hatályos változásai

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

slide13

cég vagy egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettsége, ha

 • főtevékenysége: mérnöki, illetve építészeti tevékenység ( Étv. szerinti:
  • építészeti-műszaki tervezés,
  • településtervezés, valamint
  • építésügyi műszaki szakértői és
  • településrendezési szakértői, továbbá
  • ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik - más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik)

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

slide14

Bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint (II.Fejezet)

 • Cég alapításakor: főtevékenységnek cég esetén a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában történő rögzítését követő 5 munkanapon belül
 • Meglévő cég esetén, ha 2012. évi CLVII. törvény hatálybalépésekor (2012. XI.14.) az Étv. szerinti szakmagyakorlási tevékenységet folytat főtevékenységként a bejelentést 2013. március 31-ig teszi meg. (Kam tv.) 52. § (1)

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

slide15

Bejelentés tartalma

(nyilvántartás Kamtv. 43. § (3) bekezdés)

a vállalkozás neve, székhelye,

a vállalkozás tagjainak, vezetőinek természetes személyazonosító adatai,

a mérnöki, illetve építészeti tevékenység folytatására jogosultsággal rendelkező alkalmazottak vagy tagok természetes személyazonosító adatai, névjegyzéki száma,

a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozás esetén a bejegyzés időpontja, cégjegyzékszáma,

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

slide16

Kamarai tagság nélkül végezhető a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet a 39. § (6) bekezdésben meghatározott személyek az ott megjelölt időtartam alatt. (ha a kamarai működés törvénytelen és miniszter más eljáró területi kamarát jelölt ki az államigazgatási feladatok ellátására)

 • ha a területi és az országos kamara tisztségviselő megbízatásának megszűnése és eredményes választás hiányában, a kamara működése törvényességének helyreállítása érdekében a miniszter a bírósághoz fordul.

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

slide17

A területi kamara :

az országos kamara küldöttgyűlésébe a választási év kezdő időpontja szerinti taglétszám alapján - a ciklus közbeni taglétszám változásától függetlenül a választási ciklusra érvényesen - az országos alapszabályban meghatározott számú tag után egy-egy küldött, valamint a pótküldöttek megválasztása;

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

orsz gos kamara
Országos kamara
 • szakmai kollégium
 • névjegyzéki nyilvántartási díj (az éves költségvetési terv részeként a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultak éves költségekkel arányos megállapítása)
 • továbbképzési szabályzat
 • szakmai tagozatok véleményezési joga

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

sszef rhetetlens gi szab lyok
Összeférhetetlenségi szabályok
 • nem lehet az országos kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke, szakmai tagozatának, szakmai kollégiumának vezetője, továbbá a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az,
 • aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy
 • a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő
 • 52. § (2) 2013. április 30-ig kell eleget tenni

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

tags g tagok jogai
Tagság, tagok jogai
 • a kamarai tag egyidejűleg mindkét kamara tagja lehet, de csak a kettős kamarai tagság kényszere nélkül, azaz kizárólag a saját döntése alapján, önkéntesen. A rendelkezés kivétel nélkül mindenkire kiterjed (25. § (7) b.)
 • egyik területi kamarai tagsága esetén a másik területi kamara szakterületén is szakmagyakorlási jogosultságot kérhet
 • a két területi kamara megállapodik az érintett tag tagdíjának megosztásáról.

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

etikai fegyelmi elj r sok
Etikai-fegyelmi eljárások
 • Közös etikai-fegyelmi bizottság (10. § (7) bekezdése) működtetésének lehetősége
 • Két vagy több területi kamara az alapszabályukban szabályozottan egyesülés nélkül is létrehozhat közös etikai-fegyelmi bizottságot. A bizottságba az együttműködő kamarák csak egyenlő arányban választhatnak tagot.

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

etikai fegyelmi elj r sok1
Etikai-fegyelmi eljárások
 • Nem vonható felelősségre a tag, ha az e törvénnyel vagy más jogszabályi rendelkezéssel ellentétes vagy attól eltérő kamarai szabályzati rendelkezés helyett a jogszabályi rendelkezések szerint járt el.(34. § (1)b)
 • Vizsgálóbiztos megszüntetése
 • Fegyelmi eljárást 90 napon belül be kell fejezni
 • Jogerős döntést követően új eljárás nem kezdeményezhető

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

t rv nyess gi fel gyelet
Törvényességi felügyelet
 • „39. § (3) Az alapszabály, a területi alapszabály, a szabályzat és a területi szabályzat nem lehet jogszabállyal ellentétes, a jogszabályba ütköző rendelkezése semmis.”
 •  miniszter kijelöl eljáró szervet

Szabó Zsuzsanna

Kamarai törvény változásai

gazdas gi t rsas gok szakmagyakorl sa

Gazdasági társaságok szakmagyakorlása

Szabó Zsuzsanna

Gazdasági társaságok szakmagyakorlása

slide25

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet Étv. szerinti szakmagyakorlási tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik szakmagyakorlási jogosultsággal

Szabó Zsuzsanna

Gazdasági társaságok szakmagyakorlása