Анализ
Download
1 / 21

Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Анализ на дефиницията з а селските райони в България Типологизация на селските общини Януари 2013. Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България. Настояща дефиниция за селски район - всяка община, в която няма населено място с повече от 30 000 жители.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България' - blossom-hines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Анализ на дефинициятаза селскитерайони в БългарияТипологизацияна селските общиниЯнуари 2013


Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в България

 • Настояща дефиниция за селски район - всяка община, в която няма населено място с повече от 30 000 жители.

 • Дефиницията е всеобхватна - покрива 231 от общо 264 общини и 81% от територията на страната.

 • Не отразява нивото на развитие и проблемите на общините.

 • Критерий “необлагодетелстваност” е заложен в ПРСР, РБ 2007-2013 г., но той включва географски критерии за необлагодетелстваност - планински райони и други – с влошено качество на почвите.


Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от ЕС (1)

Анализ на Joint Research Centre (JRC) към ЕК надгражда дефиницията на ОИСРза разграничаване на селски и градски райони, като използва показатели достъпност (периферност) и процент на територията, заета от естествени природни площи. Разграничават се 4 типа райони:

 • селски достъпен

 • селски периферен

 • градски с преобладаваща изкуствена среда

 • градски с преобладаваща естествена среда


Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от ЕС (2)

В аналитичен доклад на тематична работна група 1 на Европейската мрежа за развитие на селските районисе препоръчва използването на следните показатели за идентифициране на най-силно нуждаещи се от развитие райони:

 • демографски фактори

 • социално-икономически фактори

 • структурни фактори

 • фактори за достъп до градски услуги

 • гъстота на населението


Аналитичен подход за селските райони в България

Анализирани бяха следните икономически и демографски показатели за селските общини в България (ниво LAU2) и взаимовръзките между тях:

 • Равнище на безработица - % към 2012г.;

 • Дял на населението в селата към 2012г.;

 • Територия – кв.км;

 • Гъстота на населението – жители на кв.км към 2012г.;

 • Дял на жителите над 60г. към 2012г.;

 • Отдалеченост в минути до областния център от центъра на общината;

 • Брой предприятия за 2010г.;

 • Приходи от дейността на предприятията за 2010г.;

 • Заети лица в предприятията за 2010г.;

 • Наети лица в предприятията за 2010г.


Изводи от корелационен анализ на икономическите и демографските показатели за общините в България (1)

 • Нивата на безработица са сравнително силно корелирани с процента на населението, живеещи в села – общините с по-висок дял на селското население се характеризират с по-висока безработица.

 • Гъстотата на населението е силно корелирана с показателите за икономическа дейност – брой предприятия, приходи на предприятията и брой наети. Икономическата активност е по-висока в по-гъсто населените райони.

 • Между гъстотата на населението и равнището на безработица има умерена отрицателна корелация. В гъсто населените райони безработицата е по-ниска.


Изводи от анализа на икономическите и демографските показатели за общините в България (2)

 • Между територията на общината и равнището на безработица има умерена отрицателна корелация. В по-големите по територия общини безработицата е по-ниска.

 • Процентът на възрастни хора над 60 г. е по-висок в малките по територия общини, в районите с по-малка гъстота на населението и в общините с по-висок процент на населението, живеещи в села. Корелацията на този показател с останалите изброени е умерена.

 • Между равнището на безработица и показателите за икономическата дейност в общините има умерена отрицателна корелация.


Фактори, използвани в типологизацията на селските общини

От използваните в анализа показатели бяха избрани следни три:

 • равнище на безработица

 • жители над 60г. като процент от населението на общината

 • гъстота на населението

  Първите два показателя директно адресират степента на икономическа и социална изолация на общините. Гъстотата на населението е силно корелирана с икономическата активност и е свързана с потенциала на общините за повишаване на заетостта.


Резултати от типологизацията на общините в България – групиОсновни изводи групи

 • Група 4 – най-силна степен на застрашеност обхваща 61 общини, които са разположени във всички области на България с изключение на област Столична, Бургас и Габрово.

 • Областите с най-голям дял на общините от група 4, както и с най-голяма територия, заета от такива общини, са области Видин, Монтана, Плевен, Враца, Добрич, Силистра, Ямбол и Велико Търново.

 • Областите с най-голям дял на общините от група 1 – с най-добри показатели за развитие, са областите Благоевград, Бургас, Кърджали и Варна.

 • Територията на области Пловдив и Хасково са заети над 80% с общини от група 2, а делът на общини от група 3 и 4 е нисък.


Иконометрично групимоделиране на факторите, влияещивърхуразвитието на селскитерайониКоличествена оценка на влиянието на факторите за развитиеЯнуари 2013


Дефиниране на фактори, които оказват влияние развитието на общините в България;

Прилагане на иконометрични модели с цел количествена оценка на влиянието на факторите в различните групи общини

Цел на анализа


За всички общини в страната значимите фактори са:

Заетост;

Дял на икономически активното население;

ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;

Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от населението за 2010 г в хиляди лева;

Произведена продукция в преработващата промишленост за 2009г./ 2008г.

Фактори за цялата страна


Факторите, които имат статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са:

Заетост;

Дял на икономически активното население;

ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;

Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от населението за 2010 г в хиляди лева;

Произведена продукция микро предприятия за 2009г./ 2008г.

Фактори за селските райони


Сравнение между статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са: селски и градскирайони


Сравнение между статистически значимо влияние върху размера на продукцията на глава от населението в селските общини в страната, са: селски и градскирайони


Оценка на ефекта в селските общини и страната (1)


Оценка на ефекта в селските общини и страната (2)


Оценка на ефекта в отделните групи селски общини


Оценка на ефекта в отделните групи селски общини


ad