dr leszek wincenciak dr robert lepaczuk tomasz gajderowicz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz. Dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Istniejące elementy przeglądu programów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz' - blondelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr leszek wincenciak dr robert lepaczuk tomasz gajderowicz

dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk, Tomasz Gajderowicz

Dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych

istniej ce elementy przegl du program w
Istniejące elementy przeglądu programów
 • Okresowa analiza programów poszczególnych kierunków (np. w br. dotyczyła 4 specjalności na 7 prowadzonych na kierunku Ekonomia)
 • weryfikacja programu nauczania przedmiotów do wyboru
 • ankietowa ocena zajęć przez studentów wraz z ich zawartością programową
 • ocena wyników prac dyplomowych i przebiegu egzaminów dyplomowych
 • analiza wyborów specjalności i zajęć do wyboru dokonywanych przez studentów
 • dyskusja na forum Komisji Dydaktycznej wszystkich uwag zgłaszanych do programu studiów przez nauczycieli akademickich lub studentów; a jeśli sprawa tego wymaga, uzgodnienie stanowiska w sprawie ewentualnych zmian i skierowanie projektów na obrady i do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
podstawowe przes anki zmian program w studi w ostatnie 20 lat
Podstawowe przesłanki zmian programów studiów (ostatnie 20 lat)
 • postęp w rozwoju nauki w dyscyplinach, którymi się zajmują pracownicy
 • rozwój kadry naukowej
 • zmiany we wzorach kształcenia w czołowych uczelniach europejskich i amerykańskich
 • zmiany na rynku pracy
 • związane z nimi zmiany w oczekiwaniach studentów dotyczących specjalności i zawartości kształcenia na poszczególnych kierunkach
 • zmiany w wymaganiach formalnych, wynikających głównie z zasad wdrażania procesu bolońskiego w Polsce, charakterystyk standardów kształcenia wprowadzanych przez właściwe ministerstwo (aktualnie MNiSW)
 • realizacja zamiaru wyartykułowanego przy okazji reformy w początku lat 90., zwiększenia dostępności studentów do zajęć prowadzonych w językach obcych (głównie po angielsku) i w otoczeniu międzynarodowym
impulsy do zmiany programu
Impulsy do zmiany programu
 • Kierowane do Komisji Dydaktycznej lub dziekanów wystąpienia:
  • pracowników naukowo-dydaktycznych
  • katedr lub zakładów
  • oraz organów lub przedstawicieli Samorządu Studentów
 • Ocena potrzeby zmiany programu powstała w trakcie analizy realizacji programu, rekrutacji lub wyników studiów oraz wprowadzania nowych regulacji państwowych, przeprowadzana przez:
  • dziekanów
  • Komisję Dydaktyczną
przyk ady
Przykłady
 • „Duża” reforma programowa – przejście na studia dwustopniowe
 • Okresowe zmiany programów:
  • Powołanie nowej specjalności Ekonomia Międzynarodowa w miejsce Ekonomii Integracji Europejskiej
  • Powołanie specjalności Quantative Finannce w miejsce European Banking and Finance
du a reforma programowa 3 2 etapy
„Duża” reforma programowa (3+2)Etapy
 • na Radzie Wydziału przyjęto zaproponowane przez dziekanów wyjściowe założenia co do kierunków i specjalności studiów I i II stopnia oraz podstawowych zasad kształtowania programu
 • pierwsze wersje programu studiów opracowała Komisja Dydaktyczna konsultując je (na różnych etapach tworzenia) z wybranymi katedrami, wykładowcami
 • obszerne dyskusje (dwie) na Radzie Wydziału zaowocowały powołaniem specjalnej Komisji ds. Reformy Programu Studiów (w jej skład wchodzili przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych z przewagą samodzielnych pracowników nauki, doktorantów oraz studentów)
du a reforma programowa 3 2 etapy cd
„Duża” reforma programowa (3+2)Etapy cd.
 • Komisja ds. Reformy Programu Studiów opracowała nowy program a jednocześnie:
  • odbywały się zebrania katedr (jeśli miały takie życzenie) poświęcone zajęciom, przewidywanym przez Komisję lub postulowanym przez katedry i ich pracowników
  • niektórzy pracownicy składali wnioski dotyczące konstrukcji programu (także na piśmie kierowane nie tylko do Komisji ale i do Rady Wydziału
  • konsultowano zawartość programu poszczególnych przedmiotów z pracownikami lub katedrami, które by je prowadziły
 • Dyskusje (dwie) na Radzie Wydziału zakończyły proces tworzenia programu – w wyniku głosowania ostatecznie przyjęto program zaproponowany przez Komisję ds. Reformy Programu Studiów
wyj ciowe za o enia rady wydzia u
Wyjściowe założenia Rady Wydziału
 • Uwzględnienie:
  • Ocen realizacji dotychczasowych programów
  • Nowych standardów kształcenia
 • Ograniczenie liczby godzin zajęć na rzecz dokumentowanej pracy własnej studentów
 • Wyeliminowanie powtarzających się treści programowych na różnych przedmiotach i wprowadzenie treści, których brak sygnalizowali studenci (wnioski z ankiet studenckich)
 • Zapewnienie spójności w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez zapewnienie przez poszczególne przedmioty właściwego przygotowania do podjęcia studiów w ramach następnych przedmiotów (wnioski katedr i poszczególnych wykładowców)
  • Dążenie do zmniejszenia liczby wyodrębnionych przedmiotów nie powiązanych ze sobą na rzecz tworzenia zajęć obszerniejszych w mniejszej liczbie, wewnętrznie bardziej skoordynowanych
pozosta e przes anki zmian program w komisja ds reformy programu studi w
Pozostałe przesłanki zmian programów (Komisja ds. Reformy Programu Studiów)
 • Dotychczasowe sylwetki absolwenta z (niewielkimi) modyfikacjami wymaganymi nowymi standardami kształcenia (głównie w odniesieniu do kierunku Finanse i Rachunkowość w miejsce wcześniejszego kierunku Finanse i Bankowość); sylwetki te już wcześniej (poprzednia wersja pochodziła z 2002 i 2004 r.) uwzględniały problem kształtowania wiedzy, umiejętności w trakcie studiów, jak i ich przydatności do zatrudnienia (nie tylko na polskim ale i europejskim rynku pracy) oraz kontynuacji kształcenia
 • Analiza wyników uzyskiwanych przez studentów WNE na częściowych studiach zagranicą
 • Analiza programów studiów ekonomicznych w czołowych uczelniach europejskich i amerykańskich
 • Zewnętrzne recenzje poprzednich programów studiów (w tym amerykańskiego profesora goszczącego na WNE, Roberta Rosenmana)
co si uda o zrealizowa
Co się udało zrealizować
 • Podzielono program na 3+2
 • Wykorzystano nowe standardy (czasem krytycznie odnosząc się do nich, modyfikując na ile było można)
 • Dokonano przeglądu programów czołowych uczelni amerykańskich i europejskich i wykorzystano te wzory:
  • Ograniczając liczbę godzin zajęć kontaktowych na rzecz dokumentowanej pracy własnej studentów
  • Eliminując z programów lub zostawiając do wyboru dyscypliny spoza głównego nurtu nauczania ekonomii
 • Znacznie poszerzono ofertę zajęć anglojęzycznych (trwają dalsze prace w tym zakresie)
co si uda o zrealizowa1
Co się udało zrealizować
 • Usunięto powtarzające się treści programowe oraz zajęcia szczególnie negatywnie oceniane
 • Wprowadzono treści, których brak sygnalizowali studenci (wnioski z ankiet studenckich)
 • Zapewniono większy stopień spójności w pogłębianiu wiedzy i umiejętności (ciągłość dydaktyczna)
r nice w nowych programach w por wnaniu do poprzednich
Różnice w nowych programach w porównaniu do poprzednich
 • Większa spójność poszczególnych przedmiotów, skoordynowanie ich nauczania w czasie w obrębie każdego ze stopni studiów
 • Skoncentrowanie nauczania na podstawowych i uniwersalnych dla kierunków dyscyplinach
 • Skomasowanie nauczanych treści w mniejszej liczbie jednostek zajęciowych (przedmiotów lub ich grup)
 • Przyjęcie wyraźniejszych zadań przeznaczonych do samodzielnej pracy studentów i uwzględnieniem tego w programach poszczególnych przedmiotów
 • Wyodrębnienie zajęć warsztatowych ukierunkowanych na wykorzystanie wiedzy w zastosowaniach praktycznych
 • Bardziej zrównoważone obciążenie pracą studentów w poszczególnych etapach (także semestrach) studiów z tym, że zasadniczym obciążeniem w ostatnim semestrze jest pisanie pracy dyplomowej
 • Punkty ECTS za poszczególne przedmioty są bardziej zróżnicowane niż we wcześniejszych wersjach programu studiów, w większym stopniu honorują oczekiwane nakłady pracy własnej studentów
slide13
Opis powołania nowej specjalności „Ekonomia Międzynarodowa” na bazie starej Ekonomii Integracji Europejskiej
etapy powo ywania nowej specjalno ci
Etapy powoływania nowej specjalności
 • Punktem wyjścia do reformy specjalności „Ekonomia Integracji Europejskiej” była obserwacja malejącej popularności w wyborze specjalności dokonywanych przez studentów
 • W celu zdiagnozowania przyczyny takiego stanu rzeczy przygotowana została ankieta, która została przeprowadzona na próbie studentów drugiego roku
 • W procesie przygotowania ankiety uczestniczyli: Dziekan ds. Studenckich, kierownik specjalności, pracownicy Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oraz studenci z Samorządu Studentów WNE
 • Powołano zespół przygotowujący założenia reformy programu, w skład którego weszli kierownik specjalności i pracownicy Katedry MiTHZ
wyniki ankiety
Wyniki ankiety
 • Wyniki ankiety poddano analizie statystycznej i na tej podstawie sformułowano pierwsze wnioski. Wnioski zostały przedstawione do konsultacji i przedyskutowane na spotkaniu komisji dydaktycznej oraz na zebraniu Katedry MiTHZ
 • Główne wyniki ankiety: kierunek mało praktyczny w ocenie studentów, nie dający ciekawych perspektyw zatrudnienia, przeładowany teorią, zbyt mała ilość praktycznych umiejętności oferowanych w programie
sylwetka absolwenta i program
Sylwetka absolwenta i program
 • Kolejnym etapem prac było przejrzenie sylwetki absolwenta specjalności i jej konfrontacja z wynikami ankiety i oczekiwaniami studentów. W toku prac nad sylwetką wypracowano docelowy profil absolwenta specjalności i zdecydowano się na zmianę programu i nazwy specjalności na „Ekonomia Międzynarodowa”
 • Prace nad nowym programem specjalności obejmowały z jednej strony konieczność spełnienia ministerialnych minimów programowych, z drugiej strony chęć pogodzenia wysokiej jakości kształcenia na poziomie akademickim z oferowaniem większej liczby zajęć o charakterze bardziej praktycznym
 • Przy konstruowaniu programu, co warte podkreślenia, nie brano pod uwagę aspektów personalnych. Obsada poszczególnych zajęć była problemem na tym etapie zupełnie pominiętym (Ekonomia popytowa vs. podażowa)
ustalenie obsady zaj
Ustalenie obsady zajęć
 • Ostatnim etapem w procesie reformowania specjalności było ustalenie obsady zajęć. W kilku przypadkach konieczne okazało się sięgnięcie po osoby spoza Wydziału do poprowadzenia zajęć o charakterze bardziej warsztatowym
 • Projekt zreformowanej specjalności został przedłożony komisji dydaktycznej, która zaakceptowała jego kształt i skierowała do rozpatrzenia przez Radę Wydziału
 • Na posiedzeniu Rady Wydziału program specjalności został przyjęty i rozpoczęto procedurę składania wniosku do Senatu UW o uruchomienie nowej specjalności studiów na kierunku „Ekonomia” pod nazwą „Ekonomia Międzynarodowa”, zastępujący dotychczasową „Ekonomię Integracji Europejskiej”
slide18
Opis powołania nowej specjalności Quantitative Finance 2010/11 na bazie starej European Finance and Banking
slide19
1. Identyfikacja przyczyn braku wystarczającego zainteresowania studiowaniem na specjalności European Finance and Banking
 • Na podstawie ankiet, indywidualnych spotkań ze studentami specjalności oraz rozmów z absolwentami:
  • konieczność pisania licencjatu
  • niewystarczająca znajomość języka angielskiego
 • mało wyróżniający się program w porównaniu do kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach studiów polskojęzycznych
 • brak odniesień praktycznych w programie studiów do świata rzeczywistych finansów
 • nieskonkretyzowany profil absolwenta
2 opracowanie nowego programu studi w definicja cel w kt re nowa specjalno ma spe nia
2. Opracowanie nowego programu studiów. Definicja celów, które nowa specjalność ma spełniać:
 • przejście od ogółu do szczegółu
 • unikalność na polskim rynku edukacyjnym
 • połączenie dwóch elementów jednocześnie: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co pozwoli studentom już na etapie studiów zapoznać się z procesem implementacji określonych modeli i teorii finansowych na rynkach kapitałowych
 • przygotowanie do samodzielnych badań na studiach doktoranckich
 • wykształcenie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się na rynku finansowym, przygotowanie studentów do zdania egzaminów umożliwiających zdobycie praktycznych licencji (MPW, DI i CFA)
2 opracowanie nowego programu studi w cd
2. Opracowanie nowego programu studiów – cd.
 • Analiza najciekawszych programów studiów na najlepszych uczelniach zagranicznych w ramach kierunków: Quantitative Finance, Financial Econometrics, Financial Engineering oraz Financial Economics, które umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie finansów ilościowych
 • precyzyjne określenie docelowej grupy studentów (umiejętności na wejściu, oczekiwania), profilu absolwenta (nabyte umiejętności, zdolności i praktyka)
 • opracowanie programu
 • konsultacje z potencjalnymi wykładowcami oraz katedrami biorącymi największy udział w nowej ofercie dydaktycznej, a dodatkowo z wykładowcami zewnętrznymi
 • konsultacje z praktykami rynkowymi z sektora finansowego <- recenzja zew.
 • konsultacje ze studentami
 • po każdym etapie modyfikacja początkowego programu studiów
 • opracowanie procedury rekrutacyjnej i kwalifikacyjnej pozwalającej wyselekcjonować określoną grupę studentów
3 procedura zatwierdzania nowej specjalno ci
3. Procedura zatwierdzania nowej specjalności:
 • przedstawienie przygotowanej koncepcji nowego programu na KD
 • uwzględnienie zmian dyskutowanych w ramach KD
 • przedstawienie koncepcji studiów na kolegium dziekańskim,
 • prezentacja specjalności na RW
 • doprecyzowanie ostatecznej wersji programu studiów po uwagach RW
 • prezentacja specjalności na komisji senackiej UW

...problemy z minimami ministerialnymi

4 przygotowanie programu promocji studi w
4. Przygotowanie programu promocji studiów:
 • strona internetowa
 • opracowanie ulotki i plakatów informacyjnych
 • spotkanie informacyjne na WNE UW dla kandydatów z wydziału i innych uczelni
 • inne sposoby reklamy studiów (moderator na forach internetowych, targi edukacyjne, itp.)
5 podstawowe trudno ci podczas powo ywania nowej specjalno ci
5. Podstawowe trudności podczas powoływania nowej specjalności
 • konieczność ścisłego przestrzegania minimów ministerialnych -> niemożliwe do wykonania w procesie powołania unikalnej specjalności
 • coraz słabsze przygotowanie do studiów nowych kandydatów, szczególnie z matematyki
 • kolejność działań: zamierzony efekt końcowy -> poszukiwanie wykładowców
 • opracowywanie programu jest w zasadzie procesem ciągłym
dlaczego warto wsp pracowa ze studentami wydzia w
Dlaczego warto współpracować ze studentami Wydziałów?
 • Mają zbieżne cele
  • Studentom zależy na wartości ich przyszłego dyplomu na rynku pracy
  • Studenci nie kierują się interesami Katedr
  • Zależy im by zajęcia były ciekawe i nowoczesne
 • Są najlepiej poinformowani
  • Przechodzą przez cały cykl dydaktyczny
  • Słuchają opinii innych studentów
  • Znają niedoskonałości programu
komunikacja ze studentami
Komunikacja ze Studentami
 • System ankiet oceniających prowadzących zajęcia
  • Mobilizacja Pracowników
  • Wiedza o problemach wewnątrz poszczególnych przedmiotów
 • Interwencje Samorządu Studenckiego
 • Aktywny udział Studentów w komisjach
 • Osobiste konsultacje z inicjatywy Władz Wydziału lub Samorządu
proces wdra ania zmian
Proces wdrażania zmian

Rada Wydziału

Komisja Dydaktyczna

Samorząd Studentów

przyk ady problem w
Przykłady problemów
 • Problemy rozwiązane
  • Zaburzenia ciągłości logicznej toku nauczania
  • Niska pracochłonność części zajęć
  • Dopasowanie do potrzeb rynku pracy
 • Problemy istniejące
  • Coraz niższy poziom umiejętności matematycznych wyniesionych z liceum
  • Sztywność programu wynikająca z konieczności spełniania minimów ministerialnych
kierunki prac nad jako ci programu
Kierunki prac nad jakością programu
 • Ciągła rewizja toku nauczania
 • Badania oczekiwań pracodawców
 • Konstrukcja nowej ankiety studenckiej
 • Synchronizacja przedmiotów
 • Nacisk na wymierną wiedzę i umiejętności dodane podczas każdego etapu
dzi kujemy pa stwu za uwag

Dziękujemy Państwu za uwagę

dr Leszek Wincenciak

dr Robert Ślepaczuk

Tomasz Gajderowicz