Tom elinsk
Download
1 / 26

Tomáš Želinský - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

NGHIEM, H. S., COELLI, T., RAO, P. The Welfare Effects of Microfinance in Vietnam: Empirical Results from a Quasi-Experiment Survey . In: 51st Annual Conference of the Australian Agriculture and Resources Economics Society, 13. – 16. február 2007, Queenstown, Nový Zéland. Tomáš Želinský.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tomáš Želinský' - blithe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tom elinsk

NGHIEM, H. S., COELLI, T., RAO, P. The Welfare Effects of Microfinance in Vietnam: Empirical Results from a Quasi-Experiment Survey. In: 51st Annual Conference of the Australian Agriculture and Resources Economics Society, 13. – 16. február 2007, Queenstown, Nový Zéland.

Tomáš Želinský
Predpoklady
Predpoklady

 • poľnohospodárska domácnosť: vystupuje na strane výrobcu (produkčná funkcia) a na strane spotrebiteľa (funkcia úžitku)


Predpoklady a model
Predpoklady a model

 • Produkčné aktivity domácnosti v období t sú dané prácou (Lt), kapitálom (Kt), pôdou (Nt) a ostatnými vstupmi (Xt), pričom výstup je určený ako (Qt).

 • Všetky prvky domácej produkcie môžu byť ovplyvnené exogénnymi šokmi et (napr. počasie, hmyz a pod.), u ktorých sa predpokladá, že majú normálne rozdelenie:

  Qt = f(Lt, Kt, Nt, Xt : et) = f(Lt, Kt, Nt, Xt)et


Predpoklady a model1
Predpoklady a model

 • Produkčná funkcia umožňuje prevod práce v mzde (Lht) do produkčných aktivít domácnosti a rodinnú prácu na lokálny trh práce mimo sezóny (predpokladáme poľnohospodársku domácnosť).

 • Zásoba práce domácnosti (nahradená možnými hodinami práce v rodine) môže byť ovplyvnená faktormi ako zdravotný stav (nad týmito faktormi domácnosť nemá kontrolu).


Predpoklady a model2
Predpoklady a model

 • Zásoba pracovného času domácnosti (Lft) zahŕňa čas vynaložený na produkciu v rámci domácnosti (LQt), čas vynaložený na prácu mimo domácnosti (Lwt), čas na prácu v domácnosti (Lzt) a voľný čas (Llt) (produkcia v rámci domácnosti: z poľnohospodárstva na predaj, práca v domácnosti: nie na predaj).

 • LQt = Lft – Lht

 • = Lft – (Lwt + Lzt + Llt).


Predpoklady a model3
Predpoklady a model

 • Zásoba kapitálu používaného v produkcii sa delí na finančný kapitál a fyzický kapitál.

 • Fyzický kapitál je funkciou existujúceho (opotrebovaného) kapitálu plus hodnota investície (It) v predchádzajúcom období:

  Kt +1 = (1 – d)Kt + It, kde d je miera opotrebenia.


Predpoklady a model4
Predpoklady a model

 • Finančný kapitál domácnosti zahŕňa hotovosť, úspory a fondy z externých zdrojov. Zásoba finančného kapitálu môže zahŕňať dotácie, pôžičky, úspory, nerozdelený zisk. Zhodnotenie zásoby finančného kapitálu domácnosti (Ft) je určené:

  Ft+1 = (1 + rt)Ft + Pt + Et + Rt + Bt – Ct – It,,

  kde rt je úroková miera finančnej zásoby z obdobie t do obdobia t + 1, Pt je zisk, Etsú dotácie, Rt sú remitance, Ct je spotreba a It sú investície v období t.


Predpoklady a model5
Predpoklady a model

 • Zisk domácnosti je meraný celkovými príjmami zníženými o celkové náklady.

 • Celkové príjmy sú zložené z výnosov z produkcie (produkcia domácnosti Qt a jeho cena PQt); príjem z platenej práce (t. j. produkcia práce vonkajšieho počtu hodín Lwta mzdovej sadzby wt), príjmy z úspor a/alebo ostatných finančných aktív (t. j. poskytnuté produktom hodnoty úspor St a úrokovej miery rst).


Predpoklady a model6
Predpoklady a model

 • Celkové náklady zahŕňajú výdavky na prácu v mzde (t. j. produkt práce v mzde Lht a mzdovej sadzby wt), nakúpené vstupy (t. j. produkt množiny vstupov Xt a cien PXt), renta a/alebo daň z produktívnej pôdy (t. j. produkt rozlohy pôdy Nnt a odmeny za pôdu at) a náklady pôžičiek a ostatných finančných záväzkov (nahradené produktom hodnoty úveru Bt a úrokovej miery rBt):


Predpoklady a model7
Predpoklady a model

Pozn.: trh s produktívnou pôdou vo Vietname, kde je pôda vo vlastníctve štátu, nie je stále perfektný. Vláda rozdeľuje produktívnu pôdu medzi domácnosti rovnomerne podľa veľkosti domácnosti, ktorá má právo používať túto pôdu na obdobie 30 – 50 rokov.


Funkcia itku
Funkcia úžitku

 • Predpokladáme, že hlavným cieľom domácnosti je maximalizovať úroveň úžitku plynúceho zo spotreby (Ct) produkcie domácnosti (Qht), statkov nakúpených na trhu (Qmt) a voľného času (Llt).

 • Spotreba statkov a služieb a alokácia času na voľný čas sú ovplyvnené exogénnymi charakteristika domácnosti qt (napr. veľkosť domácnosti a dependency ratio).


Funkcia itku1
Funkcia úžitku

 • Vychádzajúc z predpokladu, že časové ohraničenie, počas ktorého domácnosť operuje, je obdobie 0 až obdobie T, doživotný úžitok domácnosti je suma diskontovaných hodnôt okamihového úžitku daného funkciou ut v každom období, diskontovaná faktorom a a očakávaná (stredná) hodnota podmienená informáciami dostupnými v čase t je daná:


Funkcia itku2
Funkcia úžitku

 • Rozhodnutie o úrovni spotreby je uskutočnené na základe rozpočtu určeného na spotrebu.

 • Rozpočet domácností určený na nákup trhových statkov a služieb a hodnota voľného času sú určené trhovými prebytkami (určený ako prebytok domácej produkcie t. j. Qnt = Qt – Qht), hodnotou zámeny práce (Lnt = Lwt – Lht), čistou hodnotou zámeny pôdy (at.Nnt), dotácie (Et), remitancie (Rt), pôžičky (Bt) a nákladmi vstupov (Pxt.Xt)):


Funkcia itku3
Funkcia úžitku

 • Pre rozpočtové obmedzenie tak platí:


Funkcia itku4
Funkcia úžitku

 • Cieľom domácnosti je maximalizovať úžitok výberom vhodnej kombinácie spotreby a voľného času v závislosti od technológie, časového obmedzenia a rozpočtového obmedzenia. Posledné dve obmedzenia môžu byť reprezentované rozvojom rovníc dvoch stavových premenných – zásoby fyzického a finančného kapitálu, prezentované v nasledovnom optimalizačnom probléme:Funkcia itku6
Funkcia úžitku

 • Hodnota maximálneho úžitku tohto optimalizačného problému je reprezentovaná nepriamou funkciou úžitku Vt (funkcia dvoch premenných: Kt+1 a Ft+1):


Funkcia itku7
Funkcia úžitku

 • Rozhodnutia o optimálnej úrovni produkčných premenných (napr. kapitálu, práce, pôdy, vstupov) a spotrebných premenných (statky a služby, voľný čas) sú riešené prvou deriváciou funkcie úžitku Vt.

 • Napr. optimálna úroveň pôžičky je riešená diferencovaním rovnice podľa Bt.


Funkcia itku8
Funkcia úžitku

 • Takýto zápis možno interpretovať: Domácnosť si bude požičiavať dovtedy, kým diskontovaný hraničný úžitok pôžičky je nulový, resp. kým úroková miera z pôžičky sa vyrovná hodnote hraničného produktu z pôžičky.


Odhadnutie dopadov mikrofinanci
Odhadnutie dopadov mikrofinancií

 • Účinky mikrofinancií je možné odhadnúť porovnávaním výstupov dvoch skupín domácností: s a bez prístupu k mikrofinanciám (dané kritériom spôsobilosti ):


Prieskum a daje
Prieskum a údaje

 • Prieskum bol realizovaný s využitím kvázi-experimentálneho prístupu.

 • V ďalšom kroku bol vytvorený zoznam spôsobilých a nespôsobilých domácností v každej z obcí.

 • V prvom kroku sa identifikovali dve skupiny obcí:

  (1) obce, kde už boli realizované mikrofinančné programy a

  (2) obce, kde ešte programy realizované neboli, no sú plánované.

 • V ďalšom kroku bol vytvorený zoznam spôsobilých a nespôsobilých domácností v každej z obcí.ad