Měsíc - PowerPoint PPT Presentation

blithe
m s c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Měsíc PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
122 Views
Download Presentation

Měsíc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Měsíc Jan Kučera

  2. Rotace • Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, což znamená, že přivrácená strana Měsíce je stále obrácená k Zemi. Druhou, odvrácenou stranu, z větší části nelze ze Země vidět, kromě malých částí poblíž okraje disku, které mohou být příležitostně spatřeny díky libraci. Většina odvrácené strany byla až do éry kosmických sond zcela neznámá. Tato synchronní rotace je výsledkem slapových sil, které zpomalovaly rotaci Měsíce v jeho rané historii, až došlo k ustálení oběhu.

  3. Librace • Libraceje v astronomii označení pro velmi pomalou oscilaci satelitu (ať již reálnou či zdánlivou), jak se jeví pozorovateli na hmotnějším mateřském tělese, které satelit obíhá. Většinou se tento termín používá k označení kývavého pohybu Měsíce vůči pozorovateli na Zemi.

  4. Měsíc vykoná kompletní oběh kolem Země jednou za 29,530588 dne, což je také jeden synodický měsíc. • Gravitační přitažlivost, kterou Měsíc ovlivňuje Zemi, je příčinou slapových jevů, které jsou nejlépe pozorovatelné na střídání mořského přílivu a odlivu. Přílivová vlna je synchronizována s oběhem Měsíce kolem Země. Slapová vzdutí Země způsobená měsíční gravitací se zpožďují za odpovídající polohou Měsíce kvůli odporu oceánského systému – především kvůli setrvačnosti vody a tření, jak se přelévá přes oceánské dno, proniká do zálivů a ústí řek a zase se z nich vrací.