1 / 11

KONTORADMINSTRASJON

KONTORADMINSTRASJON. DINE DAGLIGE RUTINER:. Dusje Spise Drikke Sminke Skru av vekkeklokka Sjekke mail Åpne facebook Dra på skolenjobbe Se på tv Pusse tenna. RUTINE. FULLMAKT. INSTRUKS. TYPE RUTINER. .elev-pc . postrutine .telefonrutine .permisjoner-sykemeldinger

blade
Download Presentation

KONTORADMINSTRASJON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KONTORADMINSTRASJON

 2. DINE DAGLIGE RUTINER: • Dusje • Spise • Drikke • Sminke • Skru av vekkeklokka • Sjekke mail • Åpne facebook • Dra på skolenjobbe • Se på tv • Pusse tenna

 3. RUTINE

 4. FULLMAKT

 5. INSTRUKS

 6. TYPE RUTINER .elev-pc .postrutine .telefonrutine .permisjoner-sykemeldinger .ansettelser .elevregister .økonomi osv .

 7. POSTBEHANDLING • TYPE POST .regninger .reklame .informasjon stipendmeldinger .postkort .aviser .pakker .personlige brev .

 8. ARKIVERING • TYPE ARKIV: • .alfabetisk • .kronologisk • .nummersystem • .fødselsnr • Norsk Standard-4138 • HVA ARKIVERES: • .regninger • .elevinformasjon • .personalopplysninger • Attester • CV • Søknader osv. • vitnemål • .brev-viktige dokumenter • . • . • .

 9. ARKIVNØKKEL EN ARKIVNØKKEL ER EN SYSTEMATISK FORTEGNELSE OVER KODER ELLER NUMMER FOR ULIKE KATEGORIER AV ARKIVMATERIALE Hva er en arkivnøkkel? En arkivnøkkel er et system for ordning av sakarkiv basert på ett eller flere ordningsprinsipper. Arkivnøkler beskriver inndelingsprinsipper og rekkeordningssystemer og benytter vanligvis et ordningsprinsipp på inndeling etter emne. Statlige organer skal i følge arkivforskriften bruke Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen, mens kommuner og fylkeskommuner normalt vil bruke en arkivnøkkel basert på K-kodesystemet (utarbeidet av Kommunenes sentralforbund). Arkivnøkkel Skal arkivnøkler godkjennes? Statlige organer trenger ikke å få godkjent sin arkivnøkkel, men den skal registreres hos Arkivverket. Send inn den nye arkivnøkkelen til Riksarkivet og få et registreringsnummer og forslag til forbedringer i retur. Kjekt å vite Arkivnøkkelen bør ikke være for detaljert Ved overgang til en ny arkivnøkkel skal det tas periodeskille. Lovhjemmel Arkivforskriften § 2-3 sier at et organ normalt skal ha et klassifikasjonssystem - en arkivnøkkel - som omfatter alle de saksområdene organet steller med. Lovhjemmel Arkivforskriften § 2-3

 10. ARKIVNØKKEL

 11. FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

More Related