informat vais semin rs sabiedr bai par j kabpils uz m ju biedr bas darb bu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatīvais seminārs sabiedrībai par Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatīvais seminārs sabiedrībai par Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Informatīvais seminārs sabiedrībai par Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Informatīvais seminārs sabiedrībai par Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību. Jēkabpils, 14.12.2012. Jēkabpils Uzņēmēju biedrība. Dibināta 2010. gada 17. martā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatīvais seminārs sabiedrībai par Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību' - binta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informat vais semin rs sabiedr bai par j kabpils uz m ju biedr bas darb bu

Informatīvais seminārs sabiedrībaipar Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbību

Jēkabpils, 14.12.2012.

j kabpils uz m ju biedr ba
Jēkabpils Uzņēmēju biedrība

Dibināta 2010. gada 17. martā

Biedrību dibināja 7 darba devēji, šobrīd biedrība apvieno 29 Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmējus, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību.

Mērķis: veicināt Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības darbības mehānisms: ik gadu tiek ievēlēta valde un valdes priekšsēdājs, kurš vada biedrības darbu.. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, biedri tiekas ikmēneša sapulcēs.

galvenie ieguvumi k stot par j kabpils uz m ju biedr bas biedru
Galvenie ieguvumi, kļūstot par Jēkabpils Uzņēmēju biedrības biedru:

iespēja dalīties pieredzē un viedokļos ar vietējiem uzņēmējiem;

uzņēmēju viedokļu konsolidācija un pārstāvēšana pašvaldības un valsts iestādēs, kļūstot par organizēto uzņēmēju daļu;

iespēja saņemt atbalstu uzņēmēju interešu aizstāvībai;

aktuālas informācijas saņemšana par tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vides jautājumiem;

neformālas uzņēmēju tikšanās un izklaides iespējas uzņēmēju lokā;

sadarbības veidošanas iespējas ar uzņēmējiem sev interesējošā uzņēmējdarbības jomā;

iespēja līdzdarboties un pārstāvēt biedrības un sava uzņēmuma intereses Jēkabpils domes un tuvāko novadu pašvaldībās, iesaistoties sociālā dialoga veidošanā ar vietējām pašvaldībām;

bezmaksas pasākumu, semināru un apmācību apmeklēšana, kurus organizē biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” un Latvijas Darba devēju konfederācija;

sadarbības iespējas ar citām reģionālajām darba devēju organizācijām Latvijā un ārpus tās robežām;

biedrības iesaistīšanās ESF apgūšana kā NVO pārstāvim;

iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas darba tiesību, darba aizsardzības jautājumos, kā arī interešu aizstāvības un sociālā dialoga veidošanā ar vietējo pašvaldību;

kā reģionālās darba devēju organizācijas pārstāvis kļūsi par LDDK biedru, kas konsolidē un pārstāv uzņēmēju intereses valsts līmenī;

kā LDDK biedrs iegūsi pieeju lielākajam biznesa tīklam un konsultāciju platformai (www.lobijs.lv).

slide4
PROJEKTS „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU”

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, Jēkabpils uzņēmēju biedrība, laika periodā no 01.10.2012. līdz 01.05.2013 īstenos projektu „Jēkabpils uzņēmēju biedrības kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību”, projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

projekta m r i
Projekta mērķi :

- Stiprināt biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kā NVO sektora dalībnieka lomu un kapacitāti

- Mijiedarbībā, īstenojot vairākas aktivitātes, sasniegt sinerģētisko efektu, kas sekmēs komunikācijas procesu ar pašvaldību, sabiedrību, Jēkabpils uzņēmēju biedrības biedriem

- Veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

projekta aktivit tes
Projekta aktivitātes

Projekta laikā tiks organizētas diskusijas ar pašvaldību, sabiedrību, īstenotas Jēkabpils uzņēmēju biedrības biedru apmācības, kā arī izveidots Jēkabpils uzņēmēju mentortīkls kā atbalsta mehānisms jaunajiem uzņēmējiem.

projekta sadarb bas partneri
Projekta sadarbības partneri

Projektā iesaistītie sadarbības partneri ir

biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” un biedrība „Jauniešu klubs „13.pirmdiena”.

k k t par j kabpils uz m ju biedr bas biedru
Kā kļūt par Jēkabpils Uzņēmēju biedrības biedru?

Par JUB biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji. Iestājoties biedrībā maksā vienreizēju iestāšanās maksu 50.00LVL vai 25.00LVL (individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji). Biedrības darbības nodrošināšanai biedri ik mēnesi maksā biedru naudu 10.00LVL.

Jaunus biedrus uzņem, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu.

Stājoties biedrība būs jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums par iestāšanos JUB (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts);

2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

3.Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam JUB.

slide9

Paldies par uzmanību!

Aicinām pievienoties

Jēkabpils uzņēmēju biedrībai!