h t t n vers tes dar ve mal ler da re ba kanli i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

SATINALMA SÜREÇLERİ . Tuncay KELLEGÖZ Şube Müdürü. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Mart 2013 ÇORUM. KAMU İHALE KANUNU Amaç

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HİTİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI' - binta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h t t n vers tes dar ve mal ler da re ba kanli i
SATINALMA SÜREÇLERİ

Tuncay KELLEGÖZ

Şube Müdürü

HİTİT ÜNİVERSİTESİİDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Mart 2013

ÇORUM

slide2

KAMU İHALE KANUNU

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

 • (Değişik: 5680 / 1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
 • (Değişik:4964 /1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
 • (Değişik:4964 /1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
 • (Değişik: 4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
 • (Değişik: 6111 / 176 md.) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

(Değişik: 6111 / 176 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

slide3

Hizmet

 • Mal
 • Tedarikçi
 • Hizmet Sunucusu
 • İstekli
 • Yerli istekli
 • Yüklenici
 • İdare
 • İhale
 • İhale yetkilisi
 • Teklif
 • Açık İhale
 • Belli istekliler arasında ihale usulü
 • Pazarlık usulü
 • Doğrudan temin
 • Sözleşme
 • Kurum
 • Kurul
 • İlan
 • EKAP
 • İhale komisyonu
 • Muayene ve kabul komisyonu
 • Numune
 • Depo
satinalma s re ler
SATINALMA SÜREÇLERİ

İHTİYAÇ TESPİTİ VE KARAR

Teknİk HAZIRLIKLAR

TEDARİK

slide5

İHTİYAÇ TESPİTİ VE KARAR

Plan (Öngörmek),

Birimler;

Gelecek yılın bütçelerini alt birimlerinden gelen talepler doğrultusunda hazırlamalıdır.

Talep (Bütçe Kaynakları),

Birimler;

Alt birimlerinden yılın ilk Ocak ayı içerisinde 3 aylık dilimler halinde yıllık ihtiyaçlarını bildirmelerini isterler ve yıl içerinde ihtiyaçların kullanım oranları ile bütçe kaynakları (AFP 3 er aylık dilimleri) dikkate alınarak ve konsolide edilerek «Birim Mal ve Hizmet Alım Taleplerini» ( 3 er aylık dilimler halinde) hazırlamalıdırlar.

İsteklerin Bildirilmesi,

Birimler 3 er aylık dilimler halinde hazırlamış oldukları yıllık mal ve hizmet talep formlarını 2 nüsha halinde düzenleyerek Şubat ayının ilk haftası içerinde Rektörlüğe gönderirler. (Rektörlük ilgili birimlerce satın alması planlanan mal ve hizmetler için birimlerden gerek görülmesi halinde şartnameleri, yaklaşık maliyet çizelgesini ve muayene kabul komisyon üyelerini birimlerden isteyebilir.)

slide8

Teknİk HAZIRLIKLAR

 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması;
 • Teknik Şartnameler, konusunda uzman ve deneyimli kişilerce hazırlanmalı ve imzalı olarak sunulmalıdır.
 • Teknik Şartnameler ihale ve muayene kabul komisyonlarını tereddüde düşürmeyecek şekilde açık ve net olmalıdır.
 • Teknik Şartnameler, firmaların rekabet edebilmelerine olanak tanıyacak şekilde hazırlanmalı, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemelidir. Ancak; ulusal veya uluslar arası teknik standartların bulunmadığı ya da belirlenemediği hallerde «veya dengi» ifadesine yer verilerek marka veya model belirtilebilir.
 • Bir markayı ya da bir modeli tarif etmek yerine, talep edilen ürünün rekabeti engellemeyecek şekilde üstünlükleri ve teknik özellikleri bant aralığı kullanılarak ihtiyacı karşılayacak biçimde tarif edilmelidir. (ÖR: İşlemci hızı 2,2-2,8 Ghz arasında)
 • İnternetten veya katalogdan ürün seçerek o ürünün modelini ve teknik özelliklerini tarif etmenin kolaycı ve aynı zamanda da ihale süreçlerini uzatan, ekonomik temini güçleştiren bir unsur olduğu bilinmelidir.
 • Talep edilen ürünün resmini koyarak tarif etmek rekabetin oluşmasını engelleyici bir unsur olup, alınacak ürün ile farklılık göstereceği unutulmamalıdır.
 • Bakım ve onarım gerektiren ürünlere ilişkin mevzuat dahilinde belirtilebilecek garanti, bakım sözleşmesi, yetkili servisin il merkezinde bulunması vs.. diğer hususlar şartnamede belirtilmelidir.
slide12

Yaklaşık Maliyet;

KİK, Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.)

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzereyaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

slide13

Yaklaşık Maliyetin Cetvelinin Hazırlanması;

 • A ürünü için alınan en az 3 ayrı ön teklif, teklif edilen ürünün fiyatı yabancı döviz kuru ile verilmiş ise, döviz cinsi o günün Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek tespit edilir ve tüm teklifler toplanıp teklif sayısına bölünerek aritmetik ortalaması alınır. Bulunan bu fiyat sadece o ürün için bizim yaklaşık maliyetimizi oluşturmaktadır.X Ürünü için verilen ön teklifler:

A Firması : 2.124,00 TL (KDV HARİÇ)

B firması : 1.000,00 EURO (KDV HARİÇ)

C firması : 1.425,00 ABD DOLARI (KDV HARİÇ)

4 Ocak 2012 Tarihli Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kurları

ABD DOLARI: 1.8709 TL

EURO: 2.4344 TL

X + Y + Z 2.124,00 TL + 2.434.40 TL + 2666,03 TL

Yaklaşık Maliyet (X) : ---------------- = ------------------------------------------------------- = 2408,14 TL

Teklif Sayısı 3

* (Yaklaşık maliyet kesinlikle KDV hariç olarak hesaplanacak ve sunulacaktır.)

* (Yaklaşık maliyet cetveli hazırlayan personel(ler)ce isim ve unvan belirtilerek imzalı olarak verilmelidir.)

slide16

01.02.2012-31.01.2013 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ

 • İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ise ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.
 • Açık ihale ve belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde parasal sınırlar olmayıp ancak süreler bakımından kanun ile öngörülen eşik değerler mevcut bulunmaktadır.
 • Kurulun uygun görüşü olmadıkça, Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine mal ve hizmet alımı amacıyla konulacak ödeneklerinin %10'unu aşamaz..
slide17

HİZMET ALIMI

MAL ALIMI

Doğrudan temin

%10

%10

Mal alımı için konulan toplam ödenek miktarının;

Hizmet alımı için konulan toplam ödenek miktarının;

%90

%90

İhale usulleri ile temin

slide18

TEDARİK

Taleplerin Rektörlüğe İletilmesi;

Talepler üst yazı ile; gerekçe, yaklaşık maliyet cetveli ve dayanakları (proforma fatura veya fiyat teklifleri) ile birlikte gönderilmelidir.

Talep edilen ürün özellikleri dikkate alınarak ihale ve muayene kabul komisyonlarında görev alması muhtemel kişiler ile iletişim bilgileri de ayrıca bir liste ile gönderilmelidir.

slide19

Rektörlükçe uygunluk verilmesi;

Rektörlük Makamınca uygun bulunmayan talepler dikkate alınmaz.

Rektörlük Makamınca uygun bulunan talepler diğer birimlerin aynı kategorideki ürün talepleri ile birleştirilerek temin yoluna gidilir.

Tüm talepler birleştirildikten sonra mevzuatı çerçevesinde belirlenecek usul ve esaslara göre temin edilmektedir.

Temin süresi; Kanun ile belirlenen eşik değerlere göre, Doğrudan Teminde 3-10 gün, Pazarlık Usulü İhalelerde 10-50 gün ve Açık İhalelerde 10-70 gün zarfında tamamlanabilmektedir.

Yurt dışından temin edilecek ürünlerde, mevzuatı gereği satınalma süreleri uzun olduğundan ve gümrüklerde yaşanacak gecikmeler nedeniyle temin süresi yurt içine nazaran daha uzun olmaktadır.

slide20

İHTİYAÇLARIN TESPİTİ

 • İHTİYACIN KARŞILANMASI
 • DEĞERLENDİRME
 • İHALE VE MUAYENE KOMİSYONLARINA ÜYE VERİLMESİ
 • TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI
 • TALEP GÖNDERİLMESİ
 • PİYASA ARAŞTIRMASI
 • YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ
slide21

MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ

Muayene kabul komisyonları en az 3 kişiden oluşur ve alınan mal ya da hizmet konusunda uzman kişilerden seçilir.

Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.

Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

h t t n vers tes dar ve mal ler da re ba kanli i1
HİTİT ÜNİVERSİTESİİDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Sunum dosyasına ve diğer gerekli belgelere

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın

web sitesinden ulaşılabilir.

http://www.imidb.hitit.edu.tr/

Tüm katılımcılara teşekkür eder,

iyi çalışmalar dileriz.