slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kategismusprediking – Hoofsake 1. Invalshoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kategismusprediking – Hoofsake 1. Invalshoek

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Kategismusprediking – Hoofsake 1. Invalshoek - PowerPoint PPT Presentation

binh
87 Views
Download Presentation

Kategismusprediking – Hoofsake 1. Invalshoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kategismusprediking – Hoofsake • 1. Invalshoek • “Die bedienaars van die Woordmoet op Sondag, gewoonlik in die tweedediens, die hoofinhoud van die Christelike leer soosvervat in die HeidelbergseKategismusuitlê en soveelmoontlikjaarliksafhandelvolgens die Sondagsafdelingdaarvan.”

  2. 2. Geskiedenis van Kategismusprediking • 3. Wat is Kategismusprediking? • Woordbediening, Skrifprediking. • Geen spanning tussenWoord en belydenisnie. • Tematieseprediking. • Die hoofinhoud van die christelike leer moet “kortliksuitgelê word”. • Kategismus gee die agenda virpredikingaan.

  3. 4. Doel van Kategismusprediking • Vermeerdering van deurleefdekennis. • Gemeenskap van volwassegeloofsbelyers. • Eenheid in ware geloof. • Pastoralesorg. • Sekerheid. • Bestryding van valse leer. • Steunvirpredikant.

  4. 5. Noodsaak van Kategismusprediking • Die teenkanting teen Kategismusprediking. • Valsbeskuldiging • Van die eenkom die ander. • Biblisisme of Konfessioneleonverskilligheid • Bly by die afspraak

  5. 6. Hoe moetKategismuspredikinggeskied? • Wat bely onshier? (sentralegedagte, hoofsaak van die leer, verklaring van die belydenis) • WatterSkrifdele word hierge-eggo, bely? (Skrifbegronding) • Watbeteken my/onsbelydenisvandag? (toepassing, aktueelvir die hede)