slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dyrektywa INSPIRE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Dyrektywa INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dyrektywa INSPIRE. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Seminarium: Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?. Plan prezentacji. Podstawowe informacje na temat dyrektywy INSPIRE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dyrektywa INSPIRE' - binh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dyrektywa INSPIRE

Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Seminarium: Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?

slide2
Plan prezentacji
 • Podstawowe informacje na temat dyrektywy INSPIRE
 • Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Przykłady działań zgodnych z założeniami dyrektywy INSPIRE
 • Podsumowanie/wnioski
slide3
Dyrektywa INSPIRE
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
 • ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)(Dz. Urz. UE Nr 108 z 25.4.2007 r., str. 1)
 • Infrastructure for Spatial Information in the European Community
 • dotyczy:
 • danych przestrzennych przechowywanych przez organy publiczne
 • lub w ich imieniu,
 • wykorzystywania danych przestrzennych przez organy publiczne przy wykonywaniu ich zadań publicznych,
 • powinna mieć również zastosowanie do danych przestrzennych przechowywanych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż organy publiczne, o ile wystąpią o to wspomniane osoby fizyczne lub prawne.
slide4
Dyrektywa INSPIRE

- Podstawowe założenia

 • Cel dyrektywy:
 • określenie podstaw prawnych do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie, wspierającej formułowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę polityki Wspólnoty na wszystkich poziomach działania oraz dostarczania informacji dla społeczeństwa
 • w szczególności w odniesieniu do środowiska
 • Podstawowe problemy związane z dostępnością informacji przestrzennej dotyczą:
 • braku danych,
 • jakości danych,
 • formy i organizacji danych oraz systemu ich udostępniania,
 • wspólnego korzystania z danych,
 • czasochłonności i kosztowności wyszukania istniejących danych,
 • oceny przydatności danych dla określonego celu,
 • poznania warunków dotyczących wykorzystywania danych w tym ceny za dostęp do danych.

1

slide5
Dyrektywa INSPIRE

- Podstawowe założenia

Rozwiązanie problemów

?

Utworzenie infrastruktury informacji przestrzennej Wspólnoty opierającej się na infrastrukturach informacji przestrzennej tworzonych przez państwa członkowskie i dostosowywanych do wspólnych przepisów wykonawczych, uzupełnianych przez działania na szczeblu Wspólnoty

2

slide6
Dyrektywa INSPIRE

- Podstawowe założenia

 • Podstawowe definicje:
 • „infrastruktura informacji przestrzennej” - metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą
 • „dane przestrzenne” - wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego
 • „usługi danych przestrzennych” - operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych
 • „metadane” - informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie
 • „interoperacyjność” - możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona

3

slide7
Dyrektywa INSPIRE

- Podstawowe założenia

 • Podstawowe wymagane działania:
 • Zapewnienie usług sieciowych, w tym rozwiązań technicznych, umożliwiających wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i minimalnymi kryteriami wydajności.
 • bezpłatnie, jako minimum, usługi wyszukiwania i, pod pewnymi szczególnymi warunkami, przeglądania zbiorów danych przestrzennych
 • Zapewnienie dostępu do infrastruktur krajowych przez geoportal Wspólnoty
 • Utworzenie metadanych dla zbiorów oraz usług danych przestrzennych
 • Uregulowanie zasad dostępu do danych przestrzennych w sposób zapewniający trwałą i bez przeszkód możliwość korzystania z danych
 • Wyznaczenie odpowiednich struktur i mechanizmów w celu koordynacji, na poszczególnych szczeblach administracji, wkładów wszystkich podmiotów, które są zainteresowane infrastrukturami informacji przestrzennej
 • monitorowanie wdrażania swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystania z tych infrastruktur.

4

slide8
Dyrektywa INSPIRE

- Podstawowe założenia

 • Terminy:
 • Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy najpóźniej w terminie do 15 maja 2009 r.
 • Tworzenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej powinno odbywać się stopniowo zgodnie z tematami danych określonych w załącznikach do dyrektywy.

5

slide9
Projekt ustawy o IIP
 • dokonuje transpozycji dyrektywy INSPIRE i określa zasady tworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej infrastruktury informacji przestrzennej
 • nowelizuje ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

1

slide10
Projekt ustawy o IIP

- Podstawowe obowiązki organów publicznych

Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych:

 • wprowadzają rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz, w uzasadnionych przypadkach, harmonizację zbiorów danych przestrzennych,
 • tworzą, aktualizują i udostępniają zbiory metadanych,
 • tworzą i utrzymują sieć infrastruktury obejmującą usługi danych przestrzennych

2

slide11
Projekt ustawy o IIP

- Organ wiodący

Organ wiodący - to naczelny lub centralny organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie określonego tematu danych przestrzennych.

Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w 15 tematach danych przestrzennych(ogólna liczba tematów danych przestrzennych – 34).

3

slide12
Projekt ustawy o IIP - Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Art. 17. 1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Do zadań ministra właściwego do spraw administracji publicznej należy przekazywanie Komisji Europejskiej informacji i sprawozdań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury.

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej wykonuje zadania, o których mowa w art. 17, przy pomocy Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury, jako centralny punkt dostępowy do usług danych przestrzennych.

4

slide13
Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 1

Tematy danych przestrzennych

Systemy odniesienia za pomoc współrzędnych;

Systemy siatek geograficznych;

Nazwy geograficzne;

Jednostki administracyjne;

Adresy;

Działki ewidencji gruntów;

Sieci transportowe;

Hydrografia;

Obszary chronione.

5

slide14
Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 2

Tematy danych przestrzennych

Ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową;

Użytkowanie terenu, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-) naturalne, tereny podmokłe, akweny;

Ortoobrazy – rozumiane jako dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu;

Geologia – rozumiana jako geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury. Obejmuje ona podłoże skalne, warstwy wodonośne i geomorfologię

6

slide15
Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 3

Tematy danych przestrzennych

Jednostki statystyczne

Budynki

Gleba

Zagospodarowanie przestrzenne

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Urządzenia do monitorowania środowiska

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Obiekty rolnicze oraz akwakultury

Rozmieszczenie ludności – demografia

Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

7

slide16
Projekt ustawy o IIP - Załącznik nr 3 cd.

Tematy danych przestrzennych

Strefy zagrożenia naturalnego

Warunki atmosferyczne

Warunki meteorologiczno-geograficzne

Warunki oceanograficzno-geograficzne

Regiony morskie

Regiony biogeograficzne

Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

Rozmieszczenie gatunków

Zasoby energetyczne

Zasoby mineralne

8

slide17
MAZOWIECKI SYSTEM

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

slide18
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
 • Podstawowe założenia przyjętew procesie budowy Systemu:
 • - jednolita osnowa geometryczna dla wszystkich baz danych
 • - jednolite kryteria klasyfikacji zjawisk
 • - jednolite standardy informatyczne, między innymi:
 • a. zgodność z obowiązującymi standardami, w tym normami ISO;
 • b. określony standard przekazywania danych dla modułów baz tematycznych.
slide19
STRUKTURA FUNKCJONALNA
 • Baza metadanych
 • Moduł georeferencyjny
 • Obligatoryjny i fakultatywny modułbaz danych tematycznych(wewnętrzny i zewnętrzny)
slide20
MAZOWIECKI SYSTEM
 • INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
 • GMIN I POWIATÓW WSPÓŁDZIAŁJĄCYCHW RAMACH WOJEWÓDZTWA
slide21
PROJEKT MSIP-GPW

województwo

e-administracja

powiat

gmina

użytkownicysystemu

slide22
EFEKTY PROJEKTU

Harmonizacja, standaryzacja i integracja zbiorów danych przestrzennych z terenu województwa.

Utworzenie węzłów informacji geoprzestrzennej i tematycznej na poszczególnych poziomach administracji publicznej i współpracujących z nią jednostek organizacyjnych.

Utworzenie Mazowieckiego portalu udostępniającego dane przestrzenne za pomocą usług OGC (WMS, WFS).

Utworzenie na poziomie wojewódzkim serwera katalogowego metadanych.

Utworzenie infrastruktury pozwalającej na wzajemną wymianą danych pomiędzy poszczególnymi poziomami administracji publicznej i współpracujących z nią jednostek organizacyjnych.

slide23
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanieze środków Mechanizmu Finansowego EOG

WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Projekt realizowany

przez:Głównego Geodetę Kraju,Samorząd Województwa Mazowieckiego

Prezydenta Miasta Płocka,Starostę Powiatu Piaseczyńskiego,

przy współpracy ze stronyThe Norwegian Mapping and Cadastre Authority

idea projektu
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanieze środków Mechanizmu Finansowego EOGIdea projektu

KRAJ

Baza DanychOgólnogeograficznych

WOJEWÓDZTWO

Baza DanychTopograficznych

POWIAT

Baza DanychObiektów TopograficznychObjętych ZakresemMapy Zasadniczej

Baza DanychGeodezyjnej EwidencjiSieci UzbrojeniaTerenu

Zintegrowana powiatowa baza danychgeorefererencyjnych

Baza DanychEwidencji Gruntówi Budynków

Baza DanychSzczegółowychOsnów geodezyjnych

slide25
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanieze środków Mechanizmu Finansowego EOG

Model baz danych georeferencyjnych powiatowego i wojewódzkiegozasobu geodezyjnego kartograficznego

Model baz danych georeferencyjnych oraz system zarządzania tymi bazami będzie uwzględniać reguły zawarte w Dyrektywie Inspire :

przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na tym poziomie gdzie będzie to robione najefektywniej,

łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzącychz różnych źródeł i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkownikówi wiele aplikacji,

łatwe wyszukiwanie dostępnych danych przestrzennych, oceny ich przydatności dla określonego celu,

interoperacyjność w zakresie współdziałania organizacyjnego, technicznego oraz znaczeniowego na szczeblu krajowym, regionalnymi lokalnym, zbiorów danych przestrzennych w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona.

slide26
Projekty kluczowe Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnościwojewództwa mazowieckiego, przez budowaniespołeczeństwa informacyjnego i gospodarkiopartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Priorytetu I RPO WM,
 • 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Priorytetu II RPO WM.
slide27
Dyrektywa INSPIRE

- Podsumowanie

 • Infrastruktura informacji przestrzennej opiera się na:
 • interoperacyjności - współdziałaniu:
 • • technicznym,
 • • organizacyjnym,
 • • semantycznym,
 • 2) partnerstwie,
 • 3) transparentności funkcjonowania organów administracji publicznej
slide28
Dziękuję za uwagę.Zapraszam do odwiedzenia serwisów:www.wrotamazowsza.pl

www.bgwm.pl

ad