Zijn bloed reinigt van alle zonden - PowerPoint PPT Presentation

zijn bloed reinigt van alle zonden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zijn bloed reinigt van alle zonden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zijn bloed reinigt van alle zonden

play fullscreen
1 / 65
Zijn bloed reinigt van alle zonden
215 Views
Download Presentation
bingham
Download Presentation

Zijn bloed reinigt van alle zonden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zijnbloedreinigtvan allezonden Paasliturgie 2012

 2. Zingen: Psalm 98:1 Zingt, zingteennieuwgezangden HEERE,Die groteGod,Die wond'ren deed;Zijn rechterhand,volsterkt'en ere,Zijn heilig'armwrochtheilna leed.Dat heilheeft God nu doenverkonden;nu heeftHijZijngerechtigheid,zo vlekkeloosenongeschonden,voor 't heidendomtentoongespreid.

 3. Stem: Op de kruisheuvel Golgotha ontmoeten we een ooggetuige van Christus’ sterven. Johannes schildert in woorden wat hij ziet. Zo wordt het heil verkondigd. Zongen de engelen van vreugd bij Christus’ geboorte, nu speelt het heil zich af tegen het decor van lijden en sterven.

 4. Vervolg stem: Johannes ziet de lijdende Christus aan het kruis. Geslagen, verwond. Wie Hem ziet, wil zijn aangezicht afwenden. Als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was als iemand voor wie wij onze ogen afwenden.

 5. Zingen: Gezang 32:1 O hoofd, bedekt met wonden belaân met smart en hoon! O hoofd, ten spot ombonden met ene doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu drupp’len dalen. ‘k Breng zeeg’nend U mijn groet!

 6. Stem: Maar laten we onze ogen niet afwenden. Want Hij, de Man van smarten, hing daar om ónze zonden. Wíj staan in Adam schuldig voor God. Door onze opstand tegen God in het paradijs haalden we Zijn toorn over ons en zijn wij de dood schuldig. Niet Christus, maar wij hebben deze straf verdiend: want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

 7. Stem: Vanuit ons diepste wezen zijn we door de zonde onrein. Worden we overdekt met vuile wonden. Water of andere middelen zullen ons niet reinigen. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. God gaf bloed als middel waardoor zonden vergeven kunnen worden. Zoals we zien bij de offers in het Oude Testament.

 8. Lezen: Leviticus 17:11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

 9. Zingen: Psalm 51:8 HEER', open Gij mijn lippen door Uw kracht,zo zalmijn mond Uw lofgestaagvermelden.Geen offer kan voor mijnezonden gelden;behaagd'U dat, straks wierdhetUgeslacht.IndienGij lust in brandend' off'ren had,dan werdhet vuur door mijgewisontstoken;ik spaarde dan noch zorg,noch vlijt, noch schat,maar zou't altaar van offerveedoen roken. 

 10. Stem: Brandoffers noch schuldoffers waren genoeg om de schuld weg te nemen. Christus was het Die in de stilte der eeuwigheid sprak: Zie, ik kom, o HEER’, om Uw wil te doen. Om genoegdoening te doen door lijden en sterven. Om verzoening teweeg te brengen.

 11. Gedicht: De Vader had Zijn Zoon bevel gegeven reeds in de stilte van de eeuwigheid dat Hij Zijn volk, ten koste van Zijn leven verlossen zou van ongerechtigheid. (Christien de Priester)

 12. Zingen: Psalm 40:4 Brandofferen, noch offer voor de schuld,voldedenaanUw eis, noch eer.Toen zeid'ik:‘Zie,ik kom, o HEER’;de rol des boeksismetMijn naam vervuld.Mijn ziel,Uopgedragen,Wil Ualleenbehagen;Mijn liefd'enijver brandt:Ik draagUw heil'ge wet,die Gijden sterv'ling zet,in 't binnenst'ingewand.’ 

 13. Lezen: Hebreeën 9:12­14 en 22 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,

 14. Vervolg lezen: uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

 15. Stem: Smetteloos aan God geofferd. Zo werd het bloed van Gods Zoon vergoten. God is op Golgotha bezig de Schriften te vervullen. Johannes, ooggetuige, beschrijft tot in detail wat hij ziet. Het is waar gebeurd.

 16. Stem: We zien Hem gaan, nadat Hij met de discipelen het laatste Avondmaal gehouden heeft. Toen Hij het brood – teken van Zijn lichaam ­ nam, zegende en uitdeelde aan de discipelen. Toen Hij de drinkbeker nam en de woorden sprak: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We zien Hem gaan, nadat ze samen gezongen hebben. Naar de hof van Gethsemané.

 17. Gedicht: Zoals Hij tot Zijn jongeren sprak toen Hij voor hen de broden brak: ‘Gedenk bij ’t breken van dit brood, Mijn lijden en Mijn bittere dood.’ Voordat Hij van het maal opstond was er een lofzang in Zijn mond. Zo hef ook ik een loflied aan om bij Zijn liefde stil te staan.

 18. Gedicht: Daar in de hof lijdt Hij alléén. En van Zijn vrienden is er geen die met Hem waakt: Immanuël vindt Zelf geen vriend, geen metgezel. (Hallgrímur)

 19. Zingen: Joh. de Heer, lied 280:1 en 3 ‘t Is middernacht, en in de hof buigt, tot de dood bedroefd in ‘t stof, de Levensvorst; in Zijn gebeên doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. ‘t Is middernacht, maar Jezus waakt, en ’t zielelijden dat Hij smaakt bant uit zijn hart de bede niet: Mijn Vader, dat Uw wil geschied’.

 20. Stem: Met deze bede op de lippen, heeft Hij de pers alleen getreden. Verlaten door de Zijnen. Verraden door Judas. Zo wordt Hij gevangengenomen. Gedaagd voor het Sanhedrin en voor Pilatus. Onrechtvaardig behandeld. Het vonnis wordt geveld: Kruisig Hem!

 21. Gedicht: We dachten dat Gods volk Hem dit had aangedaan wanneer hun spotten aanzwol tot een bittere hoon. Zij hebben schreeuwend in de menigte gestaan, de kruisdood eisend voor Gods Een’ge Zoon.

 22. Vervolg gedicht: Ik dacht: het volk droeg alle schuld van Christus’ lijden. Ik had daar toch niet bij die menigte gestaan? Totdat Gods Geest mij leerde te belijden: Ik, ja ik, heb Hem dit grote lijden aangedaan. (Dichter onbekend)

 23. Stem: Ik heb Hem aan het kruis genageld. Ja, ik doe Hem deze bittere weg aan. En toch… Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie kan Zijn lijden doorgronden?

 24. Zingen: Gezang 34:1 Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woudt lijden.

 25. Lezen: Johannes 19:16­19 Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg. En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.

 26. Vervolg lezen: Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden.

 27. Gedicht: Mijn handen, voeten zijn doorboord en geen beseft zijn daden. Als wilde dieren gaan zij voort o God, met Mij te smaden. Ik roep – er is geen hulp die daagt. Zij spotten: hoor toch, hoe hij klaagt, laat God hem nu behoeden! U geeft Mij over in hun macht, geen mens, een worm die men veracht in felle haat en woede. (C.F. Gellert)

 28. Zingen: Gezang 46:1 en 3 Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak voor Zijn oog aan ’t kruishout brak. Hoor ik dan, hoe Jezus bad voor wie Hem gekruisigd had, ‘k weet dan: ‘Bij de Heiland is ook voor mij vergiffenis’.

 29. Stem: De Heiland genas zieken en gewonden. Blinden zagen het licht en lammen konden lopen. Nu is er echter geen gedaante noch heerlijkheid meer aan Hem. Zal Deze de Verlosser zijn?

 30. Vervolg stem: Maar hoor, in deze bittere strijd bidt Hij om vergeving voor Zijn vijanden. Zorgt Hij voor Zijn moeder. Gedenkt Hij de moordenaar, die met Hem gekruisigd is, door hem uitzicht te geven op het paradijs. In Zijn lijden toont Hij Zijn liefde. Híj is de Verlosser. Johannes hoort en begrijpt…

 31. Stem: Maar zij die bij het kruis staan… zij spotten: als Hij Gods Zoon was, dan kon Hij Zichzelf wel bevrijden. Wat een venijn!

 32. Lezen: Mattheüs 27:41­46 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

 33. Vervolg lezen: Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

 34. Zingen: Psalm 22:1 Mijn God, mijn God,waaromverlaat Gij mij,en redtmij niet, terwijlik zwoeg en strij',en brullendklaagind' angsten die ik lij',dus felgeslagen?'t Zij ik,mijn God, bij dagmoog'bitter klagen,Gij antwoordt niet; 't zij ikdesnachtsmoog' kermen.Ik hebgeenrust,ookvindikgeenontfermenin mijn verdriet. 

 35. Gedicht: Toen Christus’ kruis was opgericht, de Zoon van God ontluisterd, verborg de zon haar aangezicht; de wereld werd verduisterd. ‘Mijn God, mijn God!’, zo schreeuwde Hij, ‘Mijn God waarom verlaat Gij Mij?’ Een angstschreeuw uit de Psalmen. (Hallgrímur)

 36. Stem: Door dorst en eenzaamheid gekweld riep Hij om water. Nadat Hij de zure wijn genomen had, herkreeg Hij Zijn stem. In de duisternis weerklonk Zijn stem; het is volbracht. De aarde beefde. Het voorhangsel van de tempel scheurde doormidden. Christus had de offerdienst vervuld. Aan Gods eis was voldaan. Het is volbracht.

 37. Lezen: Lukas 23:44­46 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 38. Gedicht: Toen was ‘t volbracht, volbracht voor zondaars, Heer’! Gij buigt het hoofd tot Uwe ruste neer; geen oneer treft Uw heilig lichaam meer, geen smaad der bozen; en schoon uw graf gesteld werd bij godd’lozen, God wreekt Uw recht: de liefd’ en de eerbied dragen U van het kruis en schreiend’ ogen zagen U weggelegd. (Nicolaas Beets)

 39. Stem: Johannes vertelt verder: Als de Heiland gestorven is, wordt Zijn lichaam van het kruis afgenomen, gezalfd met specerijen en in linnen gewikkeld. Daarna wordt Zijn lichaam in het graf van Jozef van Arimathea gelegd.

 40. Zingen: Psalm 115:9 In 't stille graf zingt niemand's HEEREN lof;het zielloos lijf,gedompeld in het stof,kan Hemgeenglorie geven;maar onze tong zingt, totineeuwigheid,des HEEREN lof, Zijn roemenmajesteit.Looft God,debronvan 't leven! 

 41. Gedicht: Zij dachten dat Hij overwinnen zou, maar zagen al Zijn krachten in een wolk verdwijnen. Wat was er over van de hoop, die Hij zo trouw verkondigd had toen Hij nog leefde met de Zijnen? (Dichter onbekend)

 42. Stem: Verslagen zijn Zijn volgelingen naar huis gegaan. Vol verdriet en vragen. De nacht valt. Stilte.

 43. Stem: Toen de sabbat voorbij was gingen de vrouwen naar het graf om Hem te zalven. Tot hun verbazing zagen zij dat de steen was weggerold. Het graf was leeg! Een jongeman in witte kleren sprak hen toe en sprak: ‘Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden’. Christus leeft! Hij is opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen!

 44. Vervolg stem: Met haast gingen de vrouwen terug om het de discipelen te vertellen.

 45. Zingen: Gezang 61:1 Christus onze Heer’ verrees, halleluja. Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja. Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja. Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja.

 46. Vervolg gedicht: Johannes kwam nabij, geroepen door de Heere. Gereinigd om te volgen en van Hem te leren. Johannes was nabij het leven met de Heere. Hij leerde Zijn discipel zijn Hem door zijn liefde eren.

 47. Gedicht: Johannes bleef nabij toen Jezus werd gebonden. Hij zag hoe Hij onschuldig leed en hoe Hij werd geschonden. Johannes, hij aanschouwde wat zich op Golgotha voltrok. Verwoordde wat hij zag opdat de waarheid werd vertolkt.

 48. Vervolg gedicht: Johannes, hij getuigde in volle zekerheid van de verzoening door het bloed dat door het Paaslam was bereid. Johannes, hij leefde uit de overwinningskracht van de opstanding uit de doden door het Paaslam aangebracht! (Dichter onbekend)

 49. Stem: Als Hogepriester heeft Hij verzoening aangebracht, door Zijn bloed te vergieten. Door Zijn verzoenend werk hebben wij vrijmoedig toegang tot Gods troon. Hij is de eersteling geworden. Al de Zijnen, die Hem hebben lief gekregen, mogen daarin delen!

 50. Zingen: Gezang 53:1 Weest gegroet, gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Heere Jezus, Trooster aller smarten, Zon der wereld, schijn in onze harten. Deel ons Zelf de voorsmaak mee van de zaal’ge sabbatsvreê.