marketing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKETING PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKETING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

MARKETING. 1. Základní pojmy. Vymezení a význam marketingu. -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MARKETING' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketing

MARKETING

1. Základní pojmy

vymezen a v znam marketingu
Vymezení a význam marketingu
 • -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí
 • -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX
 • "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu"
jm na spojen s marketingem
Jména spojená s marketingem
 • -James Culliton – první hovořil o ,,mixu ingrediencí“ na konci 40. let 20. století
 • - Neil H. Borden (jeho koncepce ze 70let 20.století měla 14 nástrojů)
 • - Richard Clewett – 4 složky marketingu
 • -Jerry McCarthy – propojení 4 složek marketingu
 • - Philip Kotler (popularizace mixu, prvotní nutnost segmentace, zacílení a pozicování - STP)
marketingov my len
MARKETINGOVÉ MYŠLENÍ
 • -zaměření na zákazníka
 • -zodpovězení otázek, kdo mohou být naši zákazníci
 • -jaké jsou jejich přání a potřeby
 • -co preferují a na základě čeho
 • -segmentace = rozčlenění trhu na určité skupiny (podle věku, regionů, zájmů aj.)
 • -nalezení trhu, na který náš produkt (služby, zboží, výrobky aj.) zacílíme
 • -vymezení strategie
marketingov mix
MARKETINGOVÝ MIX
 • Marketingový mix „čtyři P“
 • -reprezentuje strategickou pozici produktu
 • -Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka
 • -Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka
 • -Propagace (Promotion): nejviditelnější část mixu
 • -Místo (Place/Distribution): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi
 • (5P People)
marketingov mix1
Marketingový mix
 • výrobková politika
 • cenová politika
 • distribuční politika
 • komunikační politika
produkt
produkt
 • ZÁKLADNÍ DEFINOVÁNÍ PRODUKTU
 • -4 úrovně
 • -základní výrobek (jádro produktu)
 • -různé sady, typy
 • -doplňkové služby, záruky aj.
 • -image, značka
 • Parametry rozhodující o nákupním chování.
 • VÝROBKOVÝ MIX – jakou šíři sortimentu nabízíme (typy, řady)
v robkov politika
Výrobková politika
 • Produkty ve fázi:
 • zavádění
 • růstu
 • zralosti
 • útlumu
slide9
cena
 • -hodnota vyjádřená v penězích
 • -zahrnuje náklady + marži
 • -mohou být uplatněny slevy
 • -možnost splátek
 • CENOVÁ FLEXIBILITA
 • -následování cen konkurence
 • -snižování cen, slevy, akce
cenov politika
CENOVÁ POLITIKA
 • CENOVÉ CÍLE:
 • -tržní podíl
 • -zisk
 • -objem produkce
slide11
CENA
 • METODY TVORBY CEN
 • -nákladového oceňování
 • -poptávkové oceňování
 • -sbírání smetany
distribuce
distribuce
 • -kde a jak bude produkt prodáván
 • -distribučních cesty
 • strategie tlaku (push strategie)
 • strategie vtahování (pull strategie)
distribuce1
distribuce
 • Distribuční kanály :
 • A- výrobce – zákazník
 • B- výrobce – maloobchod – zákazník
 • C- výrobce – velkoobchod – maloobchod – zákazník
 • D- výrobce – agent – velkoobchod – maloobchod - zákazník
distribu n politika
Distribuční politika
 • -intenzivní systém distribuce
 • -přímý prodej (předplatné, odběr ve skladu)
 • -přímý marketing (internetový obchod, letáky)
propagace
propagace
 • -jak se spotřebitelé o produktu dozvědí
 • -placená forma propagace (reklama)
 • -neplacená forma propagace (reference)
 • -nástroje komunikační politiky
komunika n politika
Komunikační politika
 • Základní nástroje:
 • -reklama
 • -osobní prodej
 • -podpora prodeje
 • -práce s veřejností
 • -přímý marketing
 • -sponzoring
 • -zpětná vazba
reklama
reklama
 • Televizní reklama
 • Rozhlasová reklama
 • Tisková reklama (inzeráty, letáky, katalogy)
 • Světelná reklama (na budovách, silnic aj.)
 • Reklama na dopravních prostředcích
 • LSD obrazovky na štítech domů, v čekárnách
 • Online reklama (bannery, PR články, zpětné odkazy, rolovací reklamy, videa, výhry)
slide18

Venkovní reklama (na lavičkách, billboardech, plotech, domech, poutačích)

 • Kreativní reklama (maskoti, živá reklama, s použitím letadla, balónů)
 • Reklama na provozovnách (výlohy, poutače,
 • dekorace, osvětlení)
 • Propagační předměty (oblečení – trička, kšiltovky, kancelářské předměty, servis)
podpora prodeje
Podpora prodeje
 • -konkrétní motiv k prodeji
 • -upozornit na výrobek (promo stolky, reklamní stojany)
 • - vzorky, kupóny, dárky k nákupu, předváděcí akce, ochutnávky, soutěže, výherní loterie, cenové slevy
marketing1

MARKETING

2.Strategické plánování

pl nov n
plánování
 • Základním úkolem managera = stanovit cíle a cesty k jejich dosažení, vymezit potřebné časové rozmezí
 • Při plánování se držíme reálných čísel (tj. čas potřebný ke splnění úkolů nenadsazujeme ani nepodceňujeme)
 • Necháváme časovou rezervu na nenadálé úkoly
smart c le
Smart cíle
 • Smart = chytrý
 • Jedná se ve svém smyslu o memotechnickou pomůcku – každé slovo definuje, vlastnosti těchto cílů
 • S = specifický (konkrétní)
 • M = měřitelný
 • A = akceptovatelný
 • R = realistický
 • T = definovaný v čase (time)
swot anal za
Swot analýza
 • Název je odvozen od počátečních písmen: Strenghts (silné stránky firmy)
 • Weaknesses (slabé stránky firmy)
 • Opportunities (příležitosti)
 • Threats (nebezpečí)
pl nov n v r zn ch asov ch horizontech
Plánování v různých časových horizontech
 • Plánování operativní = řešení aktuálních situací
 • Plánování krátkodobé = taktické dílčí plány, vedoucí ke splnění aktuálních cílů
 • Plánování dlouhodobé = strategické cíle zásadní pro směřování podniku, tj. výhledové plány na další léta
slide25

Příklady plánů:

 • Denní plány schůzek
 • Týdenní plány produkce
 • Měsíční výrobní plány
 • Čtvrtletní plány činnosti, pololetní ediční plány aj.,
 • Roční plány – finanční plány, marketingové plány
 • Strategické plány na 3-5 let (vývoj výrobků, dosažení určitého tržního podílu) aj.
slide26

Pro plánování jsou nutné informace

 • Zdroje informací (výzkumy, studie, analýzy aj.)
 • V současnosti k hojně užívaným patří:
 • SWOT ANALÝZA
 • MATICE BCG
slide27

Hvězdy = rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl (zakysané mléčné výrobky)

 • Otazníky = rychle rostoucí trh a malý podíl
 • (bio výrobky)
 • Dojné krávy = pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl (tradiční značky bonbónů)
 • Bídní psi = pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl (paštiky)
p semn pl nov n
písemné plánování
 • Umožní mít všechny plány před očima
 • Umožní měnit a průběžně doplňovat
 • Jednoduchý systém kontroly
 • Pomůcky: záznamy v diáři (Speciální diáře rozvržené po hodinách, tj. denní záznamy), kalendáře vhodné pro týdenní plánování (stolní kalendáře v kancelářích), měsíční plány (vhodné umístit na dobře viditelné místo a průběžně kontrolovat jejich plnění (při poradách) – motivační efekt, softwarové aplikace
marketingov pl n
MARKETINGOVÝ plán
 • POŽADAVKY
 • -logický celek
 • -návaznost
 • -účelnost vynaložení nákladů
 • -návratnost
struktura
STRUKTURA
 • 1. Představení společnosti
 • -představení firmy, obor podnikání, hlavní cíle a strategie
 • 2. Situační analýza
 • - SWOT analýzy
 • 3. Marketingové cíle
 • -SMART CÍL
 • 4. Marketingová strategie
 • -definování marketingovém mixu
slide31

5. Plán aktivit

 • - co má být provedeno, jaké jsou cíle, časový plán
 • 6. Rozpočet
 • -marketingové náklady (na aktivity)
 • -očekávaná návratnost
 • 7. Systém měření a kontroly
 • - jakým způsobem a v jakých intervalech budete kontrolovat plnění cílů
 • 8. Přílohy
 • -výkazy, tabulky, schémata
marketingov pl n jako konkuren n v hoda
MARKETINGOVÝ plán jako konkurenční výhoda
 • -třeba poskládat marketingový mix, tak abychom získali konkurenční výhodu
 • -nutný monitoring konkurence (SWOT -analýzu)
 • -přetažení zákazníků (výrobkem, cenou, propagací, distribucí)
benchmarking
benchmarking
 • „Benchmarking je postup, při kterém jsem natolik skromní, že přiznáme, že někdo jiný je v něčem lepší a potom jsme natolik chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat anebo je dokonce předstihnout.“
 • Evropský kodex Benchmarkingu
 • http://www.ecmsk.eu/index.php?id=253
slide34

- proces neustálého porovnávání organizace vůči vedoucím firmám kdekoliv ve světě

 • - výkonový benchmarking (hodnotí kvalitu, technické parametry, produktivitu, výrobními náklady cenou)
 • -procesový benchmarking (hledá nejlepší způsoby - Best Practices, jak dosáhnout výborné výkonnosti)
 • - benchmarking = pochopit, nikoliv kopírovat
 • - nejedná se o pouhou analýzu konkurence, ale o spolupráci a rozvoj (konzultace, partnerství)
marketingov slovn k
MARKETINGOVÝ SLOVNÍK
 • http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/buzz-marketing/
test 9
Test č.9
 • 1.Marketingový mix (4P) nezahrnuje pojmy:
 • A) cena
 • B) produkt
 • C) právo
 • 2. Segmentace trhu znamená:
 • A) rozčlenění do skupin
 • B) vytlačení jedné skupiny druhou
 • C) splynutí skupin
slide37

3.Produkt definujeme v:

 • A) šesti úrovních
 • B) čtyřech úrovních
 • C) dvou úrovních
 • 4.Benchmarking je založen na:
 • A) kopírování
 • B) pochopení
 • C) odporování
slide38

5. Smart cíl musí být:

 • A) mocenský
 • B) měřitelný
 • C) maximální
 • Zakroužkujte vždy jen jednu správnou odpověď.
vyhodnocen
vyhodnocení
 • 1.Marketingový mix (4P) nezahrnuje pojmy:
 • C) právo
 • 2. Segmentace trhu znamená:
 • A) rozčlenění do skupin
 • 3.Produkt definujeme v:
 • B) čtyřech úrovních
 • 4.Benchmarking je založen na:
 • B) pochopení
 • 5. Smart cíl musí být:
 • B) měřitelný
statistika
statistika
 • 5 správných odpovědí
 • 4 správné odpovědi
 • 3 správné odpovědi
 • 2 správné odpovědi
 • 1 správná odpověď
 • 0 správných odpovědí
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost.
 • Autor: Bc. Žaneta Pixová