Edukacja w ma opolsce
Download
1 / 74

Edukacja w Ma?opolsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Edukacja w Małopolsce. Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli. System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 87 punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 2178 dzieci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja w Ma?opolsce' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edukacja w ma opolsce

Edukacja w Małopolsce

Małopolski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Baran


Liczba dzieci ucz szczaj cych do przedszkoli
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli

System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r.

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 87punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 2178dzieci.Nauczyciele wed ug stopni awansu zawodowego
Nauczyciele według stopni awansu zawodowego

System Informacji Oświatowej wg stanu w dniu 31 marca 2013 r.


Nauczyciele odznaczenia i nagrody przyznane w 2012 roku
Nauczycieleodznaczenia i nagrody przyznane w 2012 roku

ODZNACZENIA

Medal KEN

265

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

261

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

302

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

100

Odznaczenia państwowe

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1

Złoty Krzyż Zasługi 11

Srebrny Krzyż Zasługi 33

Brązowy Krzyż Zasługi 67

NAGRODY

Ministra Edukacji Narodowej

32

Małopolskiego Kuratora Oświaty

88


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013 2014 ma opolska

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014Małopolska

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liczba przyjętych – 12954

Liczba wolnych miejsc – 4282


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013 2014 ma opolska1

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014Małopolska

TECHNIKA

Liczba przyjętych – 12358

Liczba wolnych miejsc – 5924


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013 2014 ma opolska2

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2013/2014Małopolska

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

Liczba przyjętych – 4694

Liczba wolnych miejsc – 4177

Opracowano na podstawie wyników rekrutacji elektroniczneji danych przekazanych przez dyrektorów szkół nie objętych rekrutacją elektroniczną wg stanu na 8.07.2013 r. – wstępne podsumowanie rekrutacji. Ostateczne podsumowanie zostanie opracowane wg stanu na 16.09.2013 r.


Podsumowanie wynik w nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012 2013

PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Wybrane dane z informacji dyrektor w o pracy szk
Wybrane dane z „Informacji dyrektorów o pracy szkół”

uczniowie pozostający pod bezpośrednią opieką pedagoga/psychologa


Wybrane dane z informacji dyrektor w o pracy szk1
Wybrane dane z „Informacji dyrektorów o pracy szkół”

zwolnienia z zajęć edukacyjnych


Wyniki sprawdzianu i egzamin w zewn trznych w ma opolsce 2013 r

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w Małopolsce 2013 r.


Sprawdzian w sz stej klasie szko y podstawowej

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej


Procent szk w ma opolsce w poszczeg lnych staninach w latach 2011 2013
Procent szkół w Małopolsce w poszczególnych staninach w latach 2011-2013


Edukacja w ma opolsce
Procent szkół w powiatach w Małopolsce w latach 2011-2013 z wynikiem niskim(wynik od 1 do 3 stopnia skali staninowej)


Edukacja w ma opolsce
Procent szkół w powiatach w Małopolsce w latach 2011-2013 z wynikiem wysokim(wynik od 7 do 9 stopnia skali staninowej)


Szko y w 9 staninie w 2013 r w odniesieniu do roku 2012 i 2011 krak w 76 szk w ma opolsce
Szkoły w 9 staninie w 2013 r. w odniesieniu do roku 2012 i 2011Kraków (76 szkół w Małopolsce)Egzamin gimnazjalny ma opolska polska 2013 i 2012
Egzamin gimnazjalny 2011Małopolska – Polska 2013 i 2012Wnioski
Wnioski: przedmiotów

 • Zintensyfikować pracę w szkołach podstawowych i gimnazjach uzyskujących wyniki niskie ze sprawdzianu;

 • Opracować system wsparcia w szkołach uzyskujących niskie wyniki sprawdzianu poprzez wdrażanie projektów gminnych lub powiatowych;

  Zadanie dla organu prowadzącego

 • Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie motywowania uczniów i pracy z uczniem osiągającym niskie wyniki;


Egzamin maturalny

Egzamin maturalny przedmiotów


E gzamin maturalny zdawalno ma opolska polska 2013 i 2012
E przedmiotów gzamin maturalny – zdawalność Małopolska – Polska 2013 i 2012


Zdawalno w powiatach zdaj cy matur pierwszy raz w terminie g wnym l icea og lnokszta c ce
Zdawalność w powiatach - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym -Licea ogólnokształcące


Zdawalno w powiatach technika
Zdawalność w powiatach terminie głównym -Technika


Wnioski1
Wnioski: terminie głównym -

 • Zwiększyć motywację uczniów kończących LO

  i Technikum do przystępowania do egzaminu maturalnego

 • Zintensyfikować pracę w LO i Technikum w zakresie zapewnienia sukcesu edukacyjnego absolwentom przystępującym do egzaminu maturalnego

 • Rozwijać motywację uczniów do podejmowania trudu wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym

  Zadanie dla organu prowadzącego:

 • Wdrożyć system doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego
Szko y ponadgimnazjalne laureaci olimpiad
szkoły ponadgimnazjalne terminie głównym -Laureaci olimpiad

Ogółem 129 laureatów etapu ogólnopolskiego


Czysta ma opolska projekt ekologiczny dotycz cy gospodarowania odpadami
„Czysta Małopolska” terminie głównym -projekt ekologiczny dotyczący gospodarowania odpadami

Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów,

 • kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu,

 • utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów,

 • promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.


Czysta ma opolska projekt ekologiczny dotycz cy gospodarowania odpadami1
„Czysta Małopolska” terminie głównym -projekt ekologiczny dotyczący gospodarowania odpadami

Propozycja zadań dla przedszkoli i szkół:

 • powołanie koordynatorów programu „ Czysta Małopolska”

 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie selektywnej gospodarki odpadami,

 • warsztaty ekologiczne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli,

 • uruchomienie na terenie szkół selektywnej zbiórki odpadów,

 • prowadzenie cyklu zajęć dotyczących właściwego gospodarowania odpadami,

 • tematyczny konkurs wiedzy nt. odpadów i sposobów postępowania z nimi,

 • konkurs plastyczny dla dzieci klas młodszych (I-III) ”Ziemia nie daje rady – segregujmy więc odpady”,

 • konkurs fotograficzny lub film dla uczniów starszych (IV-VI) szkoły podstawowej i (I-III) gimnazjum dotyczący segregacji i postępowania z odpadami,

 • organizacja zbiórki surowców wtórnych,

 • wycieczka na wysypisko śmieci lub teren rekultywowany (w miarę możliwości),

 • przedstawienia lub inscenizacje o tematyce ekologicznej z udziałem rodziców

 • i mieszkańców.


Realizacja programu radosna szko a w latach 2009 2013 w wojew dztwie ma opolskim

Realizacja programu „Radosna szkoła” terminie głównym -w latach 2009-2013 w województwie małopolskim.


Refleksje
Refleksje terminie głównym -

 • Wymóg partycypacji gmin w kosztach utworzenia placu zabaw utrudnia aplikowanie o środki z programu „Radosna szkoła”.

 • Nie wszystkie szkoły wystąpiły z wnioskiem o utworzenie miejsca zabaw w szkole, mimo, iż działanie to nie wymaga wkładu finansowego.

 • Zmiany w przepisach prawa umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych na miejsca zabaw i place zabaw przez szkoły filialne przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci.


Edukacja w ma opolsce

Szkolny organizator rozwoju edukacji terminie głównym - (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).


Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna terminie głównym -


Za o enia ma opolskiego programu edukacji zdrowotnej
Założenia terminie głównym -MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

I. EDUKACJA SZKOLNA

 • Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie edukacji zdrowotnej;

 • Opracowanie i wdrażanie programów wychowawczych i profilaktyki pod kątem działań prozdrowotnych;

  II. REALIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA ZALECEŃ EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM Projekt realizowany jest od 3 lat we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie. W roku 2012 został wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, jako najlepszy projekt edukacji zdrowotnej i został polecony do realizacji przez inne Kuratoria oświaty w Polsce.

  III. PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA

  IV. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII

  V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  VI. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA

  VII. REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

  VIII. ZDROWIE


Wsp praca z r nymi podmiotami w realizacji zada
Współpraca z różnymi podmiotami terminie głównym -w realizacji zadań

 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

 • Komendą Wojewódzką Policji

 • Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Technologii Żywności;

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i nauczycieli;

 • Fundacja FALOCHRON i Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole

 • Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie; Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii;

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

 • Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu

 • Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Fundacja „Szkoła na widelcu”,


Ma opolski program edukacji patriotycznej i obywatelskiej rok szkolny 2012 2013

„Naród, który traci pamięć – traci sumienie” terminie głównym -

Zbigniew Herbert

MAŁOPOLSKI PROGRAMEDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ

rok szkolny 2012/2013


Edukacja w ma opolsce

Program terminie głównym -kierowany jest doszkół, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń – wszystkich, którzy przygotowują uczniów do

świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wspólnie możemy popularyzować wiedzę o Małopolsce oraz budować poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

MAŁOPOLSKI PROGRAMEDUKACJI PATRIOTYCZNEJ i OBYWATELSKIEJ


Edukacja w ma opolsce

Pamięć terminie głównym -o Polakach na Wołyniu

i w Małopolsce Wschodniej

Projekt obejmuje:

Konferencję: inauguracja projektu

Konkurs:Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943 –1944

Warsztaty:

 • Wołyń 1943 – jak o tym uczyć?

 • Ukraińcy wobec zbrodniczych działań OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – sprawstwo, współudział, próby pomocy, „Ukraińscy sprawiedliwi”

 • Bilans i skutki ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

  Sesję naukowo-edukacyjną:

 • podsumowanie projektu połączone z wręczeniem nagród laureatom i finalistom konkursu


Edukacja w ma opolsce

Pamięć o SYBIRAKACH terminie głównym -

Organizatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie i w Tarnowie

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Współorganizatorzy:

Urząd Miasta Tarnowa

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie

Elementy projektu:

konferencja „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”

konkurs „Z Polski do … Polski – powroty Polaków z syberyjskiego zesłania”

warsztaty

sesja naukowo-edukacyjna


Edukacja w ma opolsce

Pamięć terminie głównym -

o Żołnierzach Armii Krajowej

Sesja edukacyjna „Byłaś dla nas radością i dumą … Armio Krajowa”

Kluby Armii Krajowej

Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu


Edukacja w ma opolsce

Pamięć o walczących terminie głównym -o niepodległość Ojczyzny

Konkurs

„Zachować dla przyszłych pokoleń”

inwentaryzacja miejsc pamięci narodowej

pomników, tablic i innych trwałych śladów walk

o wolność i całość Rzeczypospolitej. Ocalono

miejsca, którym groziło zapomnienie – ponad 300

obiektów.

Muzeum Armii Krajowej

im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"


Edukacja w ma opolsce

Pamięć o terminie głównym -małej ojczyźnie

Konkurs „Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”

Certyfikat

CIVIS ET PATRIA

w uznaniu działań podtrzymujących tradycję narodowąi więź ze społecznością lokalną


Edukacja w ma opolsce

Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców terminie głównym -w okresie Powstania Styczniowego

w porozumieniu z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu

Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego

w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Instytutem Historii UJ

Wielcy Polacy – wybitni dowódcy

w porozumieniu z Gimnazjum nr 16 w Krakowie

KONKURSY TEMATYCZNE


Edukacja w ma opolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce terminie głównym -

w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską

Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza..

w porozumieniu z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniem „Passionart”

Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980 -1989

w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 30. rocznicy TKRH

KONKURSY


Sesje naukowo edukacyjne konferencje
Sesje naukowo-edukacyjne, konferencje terminie głównym -

Akademia Historii Najnowszej

Projekt Salon Historyczny

Konferencja „Podziemie niepodległościowe.1 MARCA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Konferencja „Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta”

Cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych – MCDN

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie

Lekcje z historii najnowszej

Co kryją archiwa IPN? - lekcje archiwalne


Edukacja w ma opolsce

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska

Fundacja Armii Krajowej w Londynie

Związek Sybiraków

Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu

Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa “NILA”

Muzeum Narodowe

Fundacja Panteon Narodowy

WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU


Edukacja w ma opolsce

Stowarzyszenie MałopolskaKlub Przyjaciół Wieliczki

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Gałczyńskiego w Krakowie

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Niezależny Związek Harcerstwa “Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Placówki zajmujące się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski. (m.in. muzea, towarzystwa regionalne i kulturalne, izby pamięci, biblioteki, domy kultury).

Zapraszamy do współpracy …

WSPÓŁPARTNERZY PROGRAMU


Edukacja w ma opolsce

Liczny udział uczniów i nauczycieli w realizowanych przedsięwzięciach świadczy o tym, że zaproponowana tematyka oraz metody i formy realizacji zadań, dają możliwość prezentacji ciekawych dokonań, a ponadto rozwijają twórczą aktywność i ciekawość badawczą dzieci i młodzieży.

Stwarzajmy uczniom możliwość poznawania

i odkrywania historii.

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

EFEKTY


Kierunki dzia a ma opolskiego kuratora o wiaty w zakresie edukacji regionalnej
KIERUNKI DZIAŁAŃ przedsięwzięciach świadczy o tym, MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ


Edukacja w ma opolsce

Działania przedsięwzięciach świadczy o tym, Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie edukacji regionalnej

 • Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie roli szkoły w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu.

 • Umożliwienie szkołom i placówkom prezentacji osobliwości własnego regionu oraz działań podejmowanych w ramach edukacji regionalnej.

 • Upowszechnianie różnorodnych form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej.


Zadania realizowane przez ma opolskiego kuratora o wiaty
Zadania realizowane przez przedsięwzięciach świadczy o tym, Małopolskiego Kuratora Oświaty

 • Organizowanie konferencji (dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym) poświęconych zagadnieniom edukacji regionalnej.

 • Organizowanie konkursów, przeglądów i innych imprez o tematyce regionalnej dla uczniów szkół i placówek województwa małopolskiego.

 • Upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji regionalnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 • Współpraca z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.


Skargi i wnioski rozpatrzone i za atwione w 2012 r
Skargi i wnioski przedsięwzięciach świadczy o tym, rozpatrzone i załatwionew 2012 r.


Najcz ciej wyst puj ca problematyka skarg
Najczęściej występująca problematyka skarg przedsięwzięciach świadczy o tym,

1. Brak nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem przez nauczycieli warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

Przyczyny: niezgodne z prawem postanowienia statutu w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, nieznajomość lub niezrozumienie przepisów, nieprawidłowe rozstrzygnięcia w sprawach niepromowania uczniów klas I-III, nieskuteczność lub brak kontroli ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych.

Wnioski:

1) Dostosować postanowienia statutu do obowiązujących przepisów w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania.

2) Kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

3) Eliminować nieprawidłowości poprzez wydawanie nauczycielom zaleceń, instruktaż i wspomaganie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.


Najcz ciej wyst puj ca problematyka skarg1
Najczęściej występująca problematyka skarg przedsięwzięciach świadczy o tym,

2. Niewłaściwe działania wychowawcze i dyscyplinujące.

Przyczyny: brak umiejętności pedagogicznych nauczycieli, nieradzenie sobie z trudnościami w relacjach z uczniami i ich rodzicami, brak konsekwencji w stosowaniu kar statutowych, nieodwoływanie się do obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

Wnioski:

 • Zapewnić nauczycielom wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami.

 • Kontrolować przestrzeganie postanowień statutu.


Najcz ciej wyst puj ca problematyka skarg2
Najczęściej występująca problematyka skarg przedsięwzięciach świadczy o tym,

 • Nieprawidłowości w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

  Przyczyny: nierozróżnianie form zajęć specjalistycznych, brak rzetelnej oceny efektów, koncentracja bardziej na sprawach formalnych niż na uczniu.

  Wniosek:

 • Kontrolować sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Rzetelnie analizować i oceniać efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Wdrożyć znowelizowane przepisy w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.


Najcz ciej wyst puj ca problematyka skarg3
Najczęściej występująca problematyka skarg przedsięwzięciach świadczy o tym,

4. Nieprzestrzeganie przez dyrektorów przepisów dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków .

Przyczyny: nieprzyjmowanie skarg ustnych do protokołu, zapoznawanie ze skargami nauczycieli, uchybienia terminom, niewyczerpujące zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg, hamowanie krytyki.

Wnioski:

 • Skargi i wnioski przyjmować wyłącznie w sposób określony prawem.

 • Rzetelnie rozpatrywać zarzuty z uwzględnieniem zasad legalizmu, prawdy obiektywnej i pogłębiania zaufania do szkoły.

 • Skargę winien zawsze rozpatrzyć dyrektor, a nie nauczyciel, którego zarzuty dotyczą.

 • Respektować konstytucyjne prawo każdej osoby do składania skarg i wniosków.


Organizacja i zadania nadzoru pedagogicznego

Organizacja przedsięwzięciach świadczy o tym, i zadania nadzoru pedagogicznego

w roku szkolnym 2013/2014


Wyniki ewaluacji zewn trznej szk i plac wek
Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek przedsięwzięciach świadczy o tym,

 • W okresie od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. przeprowadzono 470 ewaluacji w szkołach i placówkach województwa małopolskiego.

 • Na blisko 4000 ustalonych poziomów spełnienia wymagań, 15% to poziom bardzo wysoki („A”), blisko 75%wymagań to poziom wysoki („B”), poziom średni („C”) to 7%, a podstawowy i niski poziom spełnienia wymagania dotyczył łącznie 3%wszystkich wymagań.

 • Zróżnicowane są wyniki pomiędzy poszczególnymi typami szkół i placówek oraz w poszczególnych obszarach ewaluacji, co będzie przedmiotem szczegółowej analizy podczas spotkań wrześniowych z Dyrektorami szkół i placówek, w mniejszych grupach.


Podstawowe kierunki realizacji polityki o wiatowej pa stwa w roku szkolnym 2013 2014
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.


Kierunki realizacji zada z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 2014
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Ewaluacja:

 • Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

 • Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

 • Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).


Edukacja w ma opolsce

Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej

społeczności szkolnej?

 • 1. Syntetyczny opis spełniania poszczególnych wymagań, w odniesieniu do kryteriów określonych przez Państwo.

 • (załączniki do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 • 2. Wnioski dla szkoły - co dalej z nimi zrobi szkoła?

  • 3. Ewentualne rekomendacje – z warsztatów wizytatorów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji


Edukacja w ma opolsce

Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej

organowi prowadzącemu szkołę?

 • dydaktyka

 • wychowanie

 • bezpieczeństwo i opieka

 • zarządzanie, procesy

 • potrzeby materialne, inwestycyjne, prognozy


Kierunki realizacji zada z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 20141
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Kontrola:

w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych:

 • „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych";

  w publicznych technikach:

 • „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły";

  w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych:

 • „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego";


Kierunki realizacji zada z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 20142
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Kontrola:

w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli:

 • „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.";

  w publicznych szkołach podstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej ";

  w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:

 • „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";


Kierunki realizacji zada z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 20143
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Kontrola:

w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach:

 • „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”;

  w publicznych gimnazjach:

 • „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;

  w publicznych szkołach podstawowych:

 • „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej”.

  w szkołach niepublicznych:

 • „Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”.


Kierunki realizacji zada z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013 20144
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Monitorowanie

 • Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

 • Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.


Ustawa przedszkolna
Ustawa „przedszkolna”

 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 827

  z dnia 13 czerwca 2013 r.)

 • Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz. U. 2013. 956)


Edukacja w ma opolsce
SIO

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO”:

Terminy:

wg stanu na 10 września 2013 r.:

 • szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 13 września 2013 r.

 • jednostki samorządu terytorialnego do 20 września 2013 r.

  wg stanu na 30 września 2013 r.:

 • szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli do 3 października 2013 r.

 • jednostki samorządu terytorialnego do 17 października 2013 r.


Certyfikat zintegrowanego systemu zarz dzania
CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚĆ * PRZECIWDZIALANIE ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM