da ov d p i spr v m stn ch poplatk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňový řád při správě místních poplatků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňový řád při správě místních poplatků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Daňový řád při správě místních poplatků - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Daňový řád při správě místních poplatků. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: Dagmar Balcárková

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Daňový řád při správě místních poplatků


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
da ov d p i spr v m stn ch poplatk

Daňový řád při správě místních poplatků

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zpracovala: Dagmar Balcárková

Krajský úřad Olomouckého kraje

Listopad 2010

zm ny z kona o mp od 1 1 2011
Změny zákona o MP od 1.1.2011

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3/3)

V § 3 odst. 3 se slova „vybírá pro obec“ nahrazují slovy „vybere a obci odvede“ a slova „ , a za poplatek ručí“ se zrušují.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

 • Došlo k zpřesnění textu, aby bylo zřejmé, že plátce vybírá a odvádí poplatek obci a tudíž přebírá zodpovědnost za jeho zaplacení obci.
 • Protože se nejedná o ručení ve smyslu ručení za daň podle § 171 DŘ (ručitel za daň ručí).
zm ny z kona o mp od 1 1 20111
Změny zákona o MP od 1.1.2011

§ 11 zákona o MP

Zpřesnění postupu obecního úřadu – tj. správce poplatku – vydáním platebního výměru vůči poplatníkovi v případě nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši a vůči plátci při neodvedení poplatku.

 • poplatek lze vyměřit pouze platebním výměrem
 • nelze vyměřit hromadným předpisným seznamem či dodatečným platebním výměrem – nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/09

Zvýšení poplatku = příslušenství poplatku – viz § 11/3

(není již obsahem § 2/5 DŘ – definice příslušenství daně - úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona.

 • Zvýšení poplatku lze vyměřit pouze současně s poplatkem
zm ny z kona o mp od 1 1 20112
Změny zákona o MP od 1.1.2011

§ 11 ZoMP – pokračování

 • vypuštěno ustanovení o zaokrouhlování – řeší § 146/1 DŘ – zaokrouhlování na celé koruny nahoru.
 • doplnění výčtu sankcí které se neuplatňují při správě místních poplatků – odst. 4 - Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut (§ 247), se neuplatňují.

zrušeno ustanovení § 12 zákona o MP (lhůta pro vyměření)

použije se prekluzivní lhůta dle § 148 DŘ

zm ny z kona o mp od 1 1 20113
Změny zákona o MP od 1.1.2011

zrušeno ustanovení § 13 zákona o MP – odkaz na použití procesu dle ZSDP

Dle důvodové zprávy – nadbytečné ustanovení – procesní postup vyplývá z ustanovení § 2/3 DŘ

Daní se pro účely tohoto zákona rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek.

§ 4DŘ - tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak

zm ny z kona o mp od 1 1 20114
Změny zákona o MP od 1.1.2011

Ohlašovací povinnost (§ 14, § 14a zákona o MP)

 • obdoba (určitá forma) daňového tvrzení – u MP NEJDE o „daňové tvrzení (přiznání, hlášení ve smyslu § 1/3 DŘ)
 • nahrazuje registrační povinnost (§ 125 - §131 DŘ- u MP nevyužíváme)
 • je základem pro správné zjištění a stanovení poplatku
 • obsah ohlašovací povinnosti stanoví OZV (§ 14a z.č. 565/1990 Sb.)

- údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti

- identifikace daňového subjektu

(pojem „obecný identifikátor“ § 130/3 DŘ – FO=RČ, PO=IČ)

- určit lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti (§ 14/2 zákona o MP) v OZV- minimální 8 denní lhůta (§ 32/2 DŘ)

- lhůta 15 dnů na ohlášení změn (§ 14a /1 písm. c) zákona o MP)

 • nesplnění ohlašovací povinnosti – výzva a pak pořádková pokuta § 247/2 DŘ
zm ny z kona o mp od 1 1 20115
Změny zákona o MP od 1.1.2011

Zrušení § 16 zákona o MP

 • znemožněno obecnímu úřadu v individuálních případech z důvodu tvrdosti prominout poplatek a jeho příslušenství tj. zvýšení poplatku

Čl. IX bod 2. zákona č. 281/2000 Sb. „přechodné ustanovení“

Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.

doporu en pro ozv
Doporučení pro OZV
 • nové vzory MV pro jednotlivé místní poplatky
 • uvedení předmětu poplatku a poplatníka přímo v OZV (nikoliv odkaz na zákon o MP)
 • věnovat pozornost osvobození a úlevám u MP
 • účinnost OZV – nejlépe k 1.1.2011

Z titulu možnosti aplikace „zrušené OZV“

 • Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/…. obce o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Pro poplatkové povinnosti za období před účinností této vyhlášky platí dosavadní předpisy.

Čl. IX bod 1 zákona č. 281/2009 Sb.

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

p edm t spr vy dan
Předmět správy daní

správa daní zahrnuje:

- postup správců daně, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady (§ 1/2 DŔ)

- realizaci práv a povinností zúčastněných osob (tj. daňový subjekt –poplatník nebo plátce daně, třetí osoby –svědek, odborný konzultant, znalec, tlumočník …)

správce daně (§ 10 DŘ) – správní orgán nebo jiný státní orgán (zaveden pojem „orgán veřejné moci“),

daní(§ 2) - se rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek.

Jsou příjmem nebo vratkou veřejného rozpočtu (rozumí se jím i rozpočet ÚSC).

vztah da ov ho du a jin pr vn p edpisy
Vztah daňového řádu a jiné právní předpisy
 • DŘ je procesním předpisem pro výkon správy MP a dle § 4 DŘ se daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení použijí tehdy, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak

(§ 13 zákona o MP byl od 1.1.2011 zrušen)

  • zákon o MP upravuje vydání platebního výměru dle § 11, možnost navýšení poplatku v důsledku jeho nezaplacení dle § 11, ohlašovací povinnost dle § 14a
  • zákon o MP dle § 14/3 určuje, kdo vykonává řízení – obecní úřad
  • zákon o MP dle § 15 určuje působnost – výkon přenesené působnosti
 • OSŘ – při daňové exekuci má přednost OSŘ, nestanoví-li DŘ jinak (§ 177/1 DŘ)
 • Obč. zákoník – plná moc (§ 28/4 DŘ – důvody zániku), zákonný zástupce, způsobilost k právním úkonům
 • Správní řád – při správě daní se nepoužije (§ 262 DŘ)

výjimka: § 49 DŘ hovoří o o doručování veřejnou vyhláškou přes úřední desku (vedení úřední desky je ale obsaženo v § 26 SŘ)

§ 75 DŘ – postoupení věcně nepříslušného podání – dle § 12 SŘ usnesením

§ 246 DŘ – porušení povinnosti mlčenlivosti – přestupkové řízení – dle SŘ a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

z kladn z sady spr vy dan 5 9
Základní zásady správy daní§ 5 - § 9
 • Zásada zákonnosti§ 5/1 - zás. legality – v celém daňovém řízení musí jít o soulad se zákony a jinými právními předpisy (např. OZV)
 • Zásada legální licence § 5/2 (zásada zákazu libovůle) – správce daně může činit pouze to, co mu zákon výslovně dovoluje nebo umožňuje dovolit (Nová zásada)
 • Zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv zúčastněných osob § 5/3 – správce daně volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují, ale umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení (poplatek vybrat a vymoci – způsob vymáhání exekucí musí být přiměřený k výši nedoplatku)
 • Zásada procesní rovnosti § 6/1 – osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti (tzn. nejen daň. subjekt, ale i třetí osoby)
z kladn z sady spr vy dan 5 91
Základní zásady správy daní§ 5 - § 9
 • Zásada součinnosti§ 6/2– spolupráce mezi správcem daně a osobou zúčastněnou na správě daní (jde o právo i povinnost)
 • Zásada poučovací § 6/3 – přiměřené poučení o právech a povinnostech ve vztahu k povaze úkonu (Nová zásada)
 • Zásada vstřícnosti a slušnosti§ 6/4 – klientský přístup, vyvarovat se nezdvořilostí (Nová zásada)
 • Zásada rychlosti řízení § 7/1– postupovat bez zbytečných průtahů (ochrana před nečinností - § 38 DŘ) (Nová zásada)
 • Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie § 7/2– provedení úkonů pro různá řízení společně (Nová zásada)
z kladn z sady spr vy dan 5 92
Základní zásady správy daní§ 5 - § 9
 • Zásada volného hodnocení důkazů§ 8/1- při dokazování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti (závažnost, věrohodnost důkazů)
 • Zásada legitimního očekávání § 8/2 – dbát na obdobné rozhodování ve skutkově shodných případech, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly (Nová zásada)
 • Zásada materiální pravdy (neformálnosti) § 8/3 – vychází se ze skutečného obsahu právního úkonu před formou
z kladn z sady spr vy dan 5 93
Základní zásady správy daní§ 5 - § 9
 • Zásada neveřejnostia mlčenlivosti§ 9/1 - daňové řízení je neveřejné, s tím souvisí povinnost mlčenlivosti pro osoby zúčastněné na řízení a úředních osob o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly
 • Zásada oficiality § 9/2 - správce daně je povinen zahájit řízení z moci úřední – ex offo
 • Zásada vyhledávací § 9/2 – správce daně soustavně sleduje a zjišťuje možnost splnění zákon. podmínek pro vznik a existenci daňové povinnosti
 • Zásada shromažďování údajů § 9/3 – osobní i jiné údaje a to v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní (Nová zásada)
subjekty spr vy dan podle d
Subjekty správy daní(podle DŘ)

Osoby zúčastněné

na správě daní

Správce

daně

Daňový subjekt

Úřední osoby

Třetí osoby

spr vce m stn ho poplatku
Správce místního poplatku
 • při správě místních poplatků se místní příslušnost správce poplatku odvozuje od územní působnosti OZV příslušné obce
 • příslušnost se řídí taktéž místem, kde se nachází nemovitost (§ 10b/1 písm.b) zákona o MP
 • správce místního poplatku vykonává svoji pravomoc prostřednictvím úřední osoby

Úřední osoba § 12/1 DŘ

 • zaměstnanec ÚSC zařazený do OÚ
 • bezprostředně se podílí na správě místních poplatků
 • prokazuje se služebním průkazem (stanoví-li tak zákon)
 • kdo je úřední osobou musí být patrno ze spisu (úřední záznam)
 • správce místního poplatku na požádání informuje poplatníka nebo plátce o tom, kdo je úřední osobou (jméno, příjmení, pracovní zařazení, odbor)
osoby z astn n na spr v dan
Osoby zúčastněné na správě daní

Daňový (poplatkový) subjekt - § 20/1 DŔ – u MP je vymezení v jednotlivých ustanoveních zákona o MP

 • plátce poplatku (pouze u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt)
 • poplatník poplatku – vymezeno v zákoně o MP

Třetí osoby - § 22 DŘ

 • osoby odlišné od poplatkového subjektu, které mají práva a povinnosti pří správě poplatků, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou místních poplatků dotčeny
 • svědek, znalec, poskytovatel poštovní služby, osoby povinné k součinnosti, orgány veřejné moci, osoby podávající vysvětlení apod.
 • právní nástupci FO a PO
  • u FO přechází poplatková povinnost na dědice, a to do výše ceny nabytého dědictví (§ 238 DŘ)
  • u PO přechází poplatková povinnost na nástupnickou PO (§ 240 DŘ)
  • zákaz přenosu daňové povinnosti (§ 241)
zm ny m stn p slu nosti
Změny místní příslušnosti

Dožádání (§17 DŘ)

 • o provedení úkonu lze dožádat jiného věcně příslušného správce, nebo podřízený orgán
 • dožádaný správce provede dožádané úkony bezodkladně, nebo sdělí důvody, pro které nemůže dožádání vyhovět
 • spory o provedení dožádaných úkonů řeší nejblíže společně nadřízený orgán

Delegace (§18 DŘ)

 • u správy místních poplatků se neuplatňuje

Atrakce (19 DŘ) - výjimečně

 • převzetí věci nadřízeným orgánem
 • forma rozhodnutí, odvolání má odkladný účinek
 • důvody:
  • nutnost mimořádných odborných znalostí
  • nečinnost správce poplatku (§38/3 DŘ)
  • rozhodnutí ve věci bude mít dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty
procesn zp sobilost dle d 24
Procesní způsobilost dle DŘ - § 24

Fyzická osoba

 • jedná osobně v rozsahu v jakém má způsobilost k právním úkonům

Právnická osoba + FO podnikající

 • jedná prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím toho, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem jednat podle jiného právního předpisu, případně prostřednictvím pověřené osoby (např. zaměstnance – nejedná se o zastoupení na základě plné moci). Rozdíl je v doručování- při pověření se doručuje právnické osobě, v případě plné moci se doručuje zástupci.
 • v téže věci může jménem PO jednat jen jedna FO, pokud není pro jednání statutárního orgánu vyžadováno společné jednání více osob (výpis z obchodního rejstříku) – obdobně to platí pro FO podnikající
 • správce poplatku může PO vyzvat k určení osoby oprávněné jednat za ni; nebude-li výzvě vyhověno, může správce poplatku ustanovit PO zástupce – obdobně to platí pro FO podnikající
zastupov n v poplatkov m zen
Zastupování v poplatkovém řízení

Zástupcem v poplatkovém řízení může být dle § 25 DŘ

 • zákonný zástupce (nepřenáší se na něj poplatková povinnost)
 • ustanovený zástupce
 • zmocněnec
 • společný zmocněnec nebo společný zástupce (rozhodnutím)
 • prokurista (u PO nebo podnikající FO zapsaných v obchodním rejstříku).

Zastupování zástupcem nevylučuje, aby správce poplatku, je-li to třeba jednal přímo ze zastoupeným, nebo aby jej vyzval k vykonání některých úkonů. Zastoupený musí výzvě vyhovět; o výzvě nebo o jednání musí správce poplatku bezodkladně vyrozumět zástupce.

zmocn nec 27 29 d
Zmocněnec § 27- § 29 DŘ
 • jedná na základě plné moci (náležitosti dle občanského zákoníku)
 • plná moc – je vůči správci poplatku účinná od okamžiku jejího uplatnění (kdy podání bylo doručeno správci poplatku) a bylo doloženo i její přijetí zmocněncem (jím podepsaná nebo je zvlášť písemně nebo ústně potvrzena)
 • vady plné moci - postup dle § 74 DŘ (vady podání)
  • výzva zmocniteli k úpravě plné moci (musí být vymezen rozsah zmocnění)
  • účinnost plné moci až po odstranění vad
 • zmocněnec, který nemá bydliště nebo sídlo v EU – povinnost zvolit si zmocněnce pro doručování se sídlem nebo místem pobytu v ČR – jinak fikce doručení uložením u správce poplatku dnem vydání (rozhodnutí) nebo dnem jejich písemného vyhotovení (jiné písemnosti)
 • při současném jednání zmocněnce i zmocnitele má přednost jednání zmocnitele
 • v téže věci pouze jeden zmocněnec
 • plná moc dle zákona č. 337/1992 Sb. – platí pokud odpovídá DŘ (přechodná ust. § 264/ 2 DŘ)
odborn konzultant 31 d
Odborný konzultant - § 31 DŘ
 • nejedná se o zástupce
 • přibírá si ho poplatkový subjekt nebo jeho zástupce
 • nemá žádná procesní práva s výjimkou spoluúčasti
 • nemůže před správcem poplatku vystupovat samostatně, vždy jen s daňovým subjektem
 • nemusí to být odborník
 • lze jej vyslechnout jako svědka
 • lze mu uložit pořádkovou pokutu (§ 247 DŘ) nebo jej vyloučit z dalšího jednání (rozhodnutím) při maření jednání
lh ty 32 d
Lhůty § 32 DŘ
 • zákonné
 • správcovské
  • stanoví je správce poplatku rozhodnutím
  • je-li stanovena lhůta kratší než 8 dnů, je třeba délku lhůty odůvodnit
  • lhůta kratší než 1 den (dle hodin) – jen se souhlasem poplatkového subjektu

Minimální lhůta 15 dnů bude např. :

 • výzva k odstranění pochybností při daňové kontrole - §89/3 DŘ
 • vyjádření k odvolání jiného odvolatele - §111/4 DŘ
 • odstranění vad podaného odvolání - §112/2 DŘ

Pravidla pro počítání lhůt § 33 DŘ - obdoba s jinými právními předpisy. Lhůta začíná běžet následujícího dne (změna počítání lhůty u odvolání).

Přechodná ustanovení – § 264 DŘ.

lh ty 34 37 d
Lhůty § 34 - 37 DŘ

Běh lhůty pro správce poplatku – při výzvě k součinnosti se lhůta staví až do okamžiku splnění požadované součinnosti.

Zachování lhůty i při podání nadřízenému nebo jinému věcně příslušnému správci daně (§ 35/2 DŔ)

Prodloužení lhůty § 36 DŘ

 • ze závažných důvodů
 • na základě žádosti podané před uplynutím lhůty
 • lze prodloužit lhůtu zákonnou i správcovskou, ale jen, pokud je tak stanoveno (mlčí-li zákon, nelze)
 • rozhodnutí je nutno vydat před uplynutím lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno – jinak fikce kladného vyřízení žádosti
 • proti rozhodnutí není možno uplatnit opravné prostředky
 • nelze prodloužit lhůtu s níž je spojen zánik práva
 • také nelze prodloužit lhůtu např. § 71/3 DŘ, § 115/3 DŘ

Navrácení lhůty v předešlý stav § 37 DŘ (žádost po uplynutí lhůty)– zákonem vymezeny případy kdy nelze povolit, lhůta k podání zkrácena z 30 na 15 dnů

ne innost spr vce poplatku 38 d
Nečinnost správce poplatku - § 38 DŘ

Správce daně nepostupuje bez zbytečných průtahů:

 • marné uplynutí zákonné lhůty
 • neprovedení úkonu ve lhůtě obvyklé
 • nevydání rozhodnutí bezodkladně po shromáždění podkladů pro rozhodnutí.

Počátek běhu 3 měsíční lhůty

 • poslední úkon vůči osobě, která podala podnět na nečinnost
 • poslední úkon učiněný osobou, která podnět podala.

KÚ má 30 dnů na prověření podnětu a je-li důvodný stanoví se správci poplatku pro nápravu lhůta 30 dnů, jinak atrakce dle § 19 odst. 1 písm. b) DŘ.

Nedůvodný podnět – odložení a vyrozumění osoby, která jej podala – 30 dnů. Nejsou-li shromážděny podklady rozhodnutí, uvede KÚ ve vyrozumění jaké podklady schází.

doru ov n 39 51 d
Doručování § 39 - § 51 DŘ

Nová koncepce pravidel pro doručování

 • využití datových schránek
 • zrychlení a zvýšení efektivity (menší formalismus)
 • jistota doručení (omezení možnosti vyslovení neúčinnosti doručení)
 • snížení možnosti obstrukcí (neplatí podmínky zdržování se, možnost doručit kdekoli, kde bude adresát zastižen)
 • sjednocení s jinými procesními předpisy (sjednocení lhůt)
 • zvýšení šancí na seznámení se s obsahem doručované zásilky (možnost vhození do schránky)

Doručování není cílem poplatkového řízení, ale způsob, jakým adresáty seznámit s písemnostmi.

Vady v doručování

 • bez významu, pokud se doručovaná písemnost dostala až k adresátovi (opuštění formalismu – pak je doručení účinné, zhojen chybný způsob doručení)
 • byl-li použit chybný způsob doručení a adresát se s danou písemností neseznámil, nelze doručit fikcí (nelze k tíži poplatkového subjektu).
zp soby doru ov n
Způsoby doručování

Primárně:

 • Při ústním jednání nebo jiném úkonu
 • Elektronicky (datové schránky)

Sekundárně:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
 • úřední osobou pověřenou doručováním
 • jiným orgánem, o němž to stanoví zákon (Policie ČR, vězeňská služba)
 • prostřednictvím obecní (městské) policie nelze doručovat.
 • zvláštní případy – veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam.

Doručování do vlastních rukou:

 • den doručení je rozhodný pro počátek běhu lhůty
 • stanoví tak zákon
 • určí tak správce poplatku (např. vyrozumění o nedoplatku dle §153 DŘ).
doru ov n
Doručování

Fyzická osoba § 44 DŘ

 • na adresu jejího pobytu (trvalý pobyt nebo místo, kde se převážně zdržuje)
 • zvolená adresa v ČR (správce poplatku je třeba požádat)

Právnická osoba nebo podnikající FO § 45 DŘ

 • na adresu sídla (dle obchodního nebo živnostenského rejstříku)
 • zvolená adresa v ČR (podmínky – požádat správce daně - musí jít o skutečné umístění na zvolené adrese – lze využít institutu dožádání dle § 17 DŘ).

Uložení písemnosti § 46 DŔ – u správce poplatku nebo provozovatele poštovních služeb. Ukládá se na 10 dnů, poučení vložit do schránky nebo na jiné vhodné místo, při nevyzvednutí platí fikce doručení dle § 47/2 DŘ. Možnost vhození do schránky (pokud to nevyloučil správce poplatku a je-li zásilku kam vhodit).

Možnost uložení bez předchozího pokusu o doručení (požádat předem písemně správce poplatku o ukládání písemností).

doru ov n ve ejnou vyhl kou 49 d
Doručování veřejnou vyhláškou § 49 DŔ

Veřejnou vyhláškou se doručuje

 • osobě neznámého pobytu nebo sídla (není-li ustanoven zástupce)
 • osobě, která není známa
 • velký nebo neurčitý počet adresátů.

Vyvěšení veřejné vyhlášky na minimálně 15 dnů na úřední desce (i dálkovým přístupem). Není-li zásilka doručena do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce, považuje se posledním dnem této lhůty za doručenou.

Nutnost vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí.

prok z n doru en 51 d
Prokázání doručení § 51 DŘ

Důkazní břemeno prokázání doručení nebo aplikace fikce doručení leží na správci poplatku.

Prokázání doručení dle způsobu doručování:

 • při jednání – podpis protokolu nebo úředním záznamem o odmítnutí podpisu protokolu
 • elektronicky – prostřednictvím systému datových schránek
 • veřejnou vyhláškou – podepsaná kopie písemnosti nebo uplynutím doby pro vyvěšení
 • zásilkou - doručenka je-li řádně vyplněna je veřejnou listinou (náležitosti doručenky § 51/2 DŘ), prokázaným odepřením převzetí písemnosti.

Ztráta, zničení nebo poškození doručenky nebo její nedostatečné vyplnění – lze prokázat doručení jiným vhodným způsobem (např. pokud je z postupu adresáta zjevné, že mu bylo doručeno – podal odvolání proti platebnímu výměru).

poskytov n informac 52 59 d
Poskytování informací § 52- 59 DŘ

Povinnost mlčenlivosti (§ 52 DŘ)

 • porušení je přestupkem dle § 246 DŘ
 • možnost KÚ (MF) uložit pokutu až 500.000,- Kč.

Možnost zproštění mlčenlivosti výhradně jen poplatkovým subjektem (forma není stanovena).

Průlom do mlčenlivosti (nejen v DŘ) např.

 • informace jinak zjistitelné
 • informace potřebné pro kontrolu a dozor
 • informace, na jejichž poskytnutí je jiný veřejný zájem.

Informační povinnost správce poplatku (§ 53- 56 DŘ).

Poskytování informací správci poplatku (§ 57 DŘ) – obecně orgány veřejné moci a další osoby (PO, FO) vymezené, včetně rozsahu poskytnuté informace.

dokumentace 60 75 d
Dokumentace § 60 - 75 DŘ

Spis - obsahuje písemnosti týkající se práv a povinností poplatkového subjektu.

Písemností je listinná i datová zpráva.

Písemnosti zakládané do spisu jsou zejména (demonstrativní výčet)

 • písemnosti obsahující podání
 • písemná vyhotovení rozhodnutí (platební výměry)
 • protokoly
 • úřední záznamy.

Jednotlivé součásti spisu musí obsahovat soupis všech součástí, které jsou v nich uloženy. Písemnosti musí být řazeny v časové posloupnosti, označují se pořadovými čísly a vedou se pod společnou spisovou značkou.

Ti, kdo platí včas a ve správné výši, nebudou mít ve spise nic (nebo jen záznam, kdo je úřední osobou).

nahl en do spisu 66 68 d
Nahlížení do spisu § 66 – 68 DŘ

Poplatkový subjekt může nahlížet do částí spisu, které označí (zákonné právo).

Výjimkou je část vyhledávací

 • nahlédnout může jen do soupisu vyhledávací části
 • patří sem písemnosti použitelné jako důkazní prostředky, pomůcky apod.
 • odůvodněných případech se souhlasem správce poplatku.

O nahlížení se pořizuje protokol nebo úřední záznam (dle povahy věci) – uvést rozsah nahlížení.

Možnost žádat kopie, opisy, výpisy nebo potvrzení ze spisů – jejich ověření jen na žádost poplatkového subjektu.

protokol 60 62 d
Protokol § 60 - 62 DŘ
 • vyhotovuje se o ústních podáních a jednáních při správě daní
 • jeho přílohou může být obrazový nebo zvukový záznam (o jeho pořízení předem informovat osoby, které se úkonu účastní)

Náležitosti protokolu (demonstrativní výčet):

 • předmět, místo, začátek a konec jednání
 • označení správce poplatku a úřední osoby, která úkon provedla
 • údaje umožňující označení osob, jež se úkonu účastnily
 • označení dokladů a jiných listiny odevzdaných při jednání (příp. podstatný obsah při předložení k nahlédnutí)
 • poučení a vyjádření poučených osob
 • návrhy, výhrady
 • vyjádření správce poplatku k návrhům a výhradám
 • vyhlášená rozhodnutí.

doručení = předání protokolu, je to důkazní prostředek

edn z znam 63 d
Úřední záznam § 63 DŘ
 • vyhotovuje se o důležitých úkonech při správě poplatků, které nejsou součástí protokolu
 • zachytí se v něm skutečnosti, jež mají vztah ke správě poplatku (např. ústní sdělení, oznámení, obsahy telefonických hovorů, určení úřední osoby dle §12 odst. 4 DŘ)
 • podpis osoby, která ÚZ vyhotovila
 • datum, čas a místo vyhotovení ÚZ

Není důkazním prostředkem, ale podnětem k zahájení řízení.

pod n 70 73 d
Podání § 70 – 73 DŘ

Podání = úkon poplatkového subjektu vůči správci poplatku (platba je úkonem, ale není podáním).

Podání se posuzuje bez ohledu na své označení podle obsahu.

Náležitosti podání:

 • kdo je činí
 • čeho se týká
 • co se navrhuje.
zp soby pod n vady pod n
Způsoby podání – vady podání

Kvalifikovaně

 • písemně (podpis)
 • ústně do protokolu (podpis)
 • elektronicky (datovou schránkou, elektronicky se zaručeným el. Podpisem)

Nekvalifikovaně

 • elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu
 • jinak (telefonicky, faxem apod.).

Nekvalifikované podání je třeba ve lhůtě do 5 dnů potvrdit některým z kvalifikovaných způsobů. Tuto lhůtu není možno prodloužit, ani navrátit v předešlý stav.

Vady podání - není způsobilé k projednání

- pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní

 • povinnost správce poplatku vyzvat k odstranění (poučení o právních následcích).
 • odstranění vad ve stanovené lhůtě – účinky řádného a včasného podání
 • při neodstranění vad ve lhůtě se podání stává neúčinným (správce vyhotoví úřední záznam + vyrozumí podatele).
postupy p i spr v dan
Postupy při správě daní

1. Vyhledávací činnost § 78 DŘ

 • správce daně vyhledává důkazní prostředky a poplatkové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností (před zahájením řízení i v jeho průběhu)
 • správce poplatku ji provádí i bez součinnosti poplatkového subjektu
 • správce poplatku
  • ověřuje úplnost evidence nebo registrace (ohlašovací povinnost)
  • zjišťování majetkových poměrů, příjmů a dalších skutečností rozhodných pro stanovení výše poplatku
  • shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy
  • opatřuje nezbytná vysvětlení
  • provádí místní šetření
vysv tlen m stn et en
Vysvětlení, místní šetření

2. Vysvětlení § 79 DŘ

 • k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy poplatků, pokud je nelze prověřit jiným úředním postupem
 • každý je povinen jej podat
 • nelze je použít jako důkaz
 • dle povahy se sepíše protokol nebo úřední záznam

3. Místní šetření § 80 DŘ

 • správce poplatku vyhledává důkazy a provádí ohledání u poplatkových subjektů
 • o průběhu se sepíše protokol nebo úřední záznam
 • lze pořídit obrazový nebo zvukový záznam (předem uvědomit osoby, které se šetření účastní)
 • možnost zajištění věcí, které mohou sloužit jako důkazní prostředek
da ov kontrola 85 88 d
Daňová kontrola § 85 - § 88 DŘ

4. Daňová kontrola

 • předmětem DK jsou poplatkové povinnosti, tvrzení poplatkového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení poplatku vztahující se k jednomu poplatkovému řízení
 • DK lze provést pro více poplatkových řízení současně (např. pro více období - zásada hospodárnosti)
 • rozsah DK lze v jejím průběhu upřesnit
 • poplatkový subjekt má povinnost umožnit správci poplatku zahájení a provedení kontroly, neumožní-li zahájení kontroly – výzva správce poplatku (lhůtu nelze prodloužit, při nevyhovění lze využít pomůcky)
 • zpráva o daňové kontrole (o zahájení, průběhu a ukončení) – obsahuje kontrolní zjištění, hodnocení důkazů zjištěných v průběhu kontroly, odkaz na protokoly a úřední záznamy
 • opakovaná kontrola v téže věci není možná (jen pokud jde o nové věci – uvést konkrétní změny)
postup k odstran n pochybnost 89 90 d
Postup k odstranění pochybností § 89-90 DŘ

5. Postup k odstranění pochybností (např. pochybnosti u ohlašovací povinnosti)

 • v případě pochybností vyzve správce poplatku poplatkový subjekt k odstranění pochybností (součinnost)
 • výzva obsahuje lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, poučení o následcích při neodstranění pochybností nebo nedodržení lhůty

(tj. možnost přejít na pomůcky- § 90/4)

 • o průběhu postupu se sepíše protokol nebo úřední záznam
 • jsou-li odstraněny pochybnosti – postup je ukončen, výsledek netřeba sdělovat, mělo by dojít bezodkladně k rozhodnutí ve věci
 • neodstraněny v důsledku nesoučinnosti poplatníka – možnost stanovit poplatek podle pomůcek
 • neodstraněny i přes součinnost popl. – postup pokračuje do další fáze-§ 90/2,3 (poplatník se poučí o možnosti podat do 15 dnů návrh na pokračování v dokazování – DK – PV)
dokazov n 92 96 d
Dokazování § 92 – 96 DŘ

Správce poplatku prokazuje

 • Oznámení vlastních písemností
 • Skutečnosti rozhodnuté pro užití právní domněnky nebo právní fikce
 • Skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů apod.
 • Skutečnosti rozhodné pro posouzen skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti
 • Skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě poplatku

O hodnocení důkazních prostředků sepíše správce poplatku úřední záznam (§92/7 DŘ). Toto hodnocení se následně využije při vydávání platebního výměru.

Důkazní prostředky nesmí být v rozporu s právními předpisy (ohlášení, listiny, svědecké výpovědi, znalecké posudky, ohledání věci – demonstrativní výčet)

Poplatkový subjekt má právo být přítomen výpovědi svědka, může klást otázky.

po dkov pokuta 247 d
Pořádková pokuta § 247 DŘ
 • do výše 50.000,-- Kč (nesmí být v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku)
 • lze ji uložit tomu, kdo
  • ruší pořádek i přes předchozí napomenutí
  • neuposlechne pokynu úřední osoby
  • i přes napomenutí se chová k úřední osobě nebo zúčastněné osobě urážlivě
  • bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která je stanovena zákonem nebo správcem poplatku
 • závažné ztížení řízení
 • lze ji uložit do 1 roku ode dne jednání, a to i opakovaně
 • včasné odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek; splatnost 15 dnů od PM tohoto rozhodnutí
 • jde o donucovací prostředek – správce nutí poplatníka, aby s ním komunikoval
 • když správce vyměří poplatek PV, už nelze tuto poř. pokutu uplatnit
 • pokuta do 5.000,--- Kč při současném uznání důvodů jejího uložení a uhrazení na místě – uvede se do protokolu (nelze se odvolat), vydá se stvrzenka (vydává je MF)
vym en m stn ho poplatku
Vyměření místního poplatku
 • Správce poplatku při stanovení poplatkové povinnosti

- vychází z ohlašovací povinnosti splněné poplatníkem

- povinnost správného zjištění v rámci dokazování - § 92 DŘ

- může vyzvat daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně.

 • Vyměřit poplatek platebním výměrem lze pouze v případě nebyl-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši (§ 11 zákona o MP).
 • Před vyměřením poplatku -správce poplatku může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením -§ 153/3 DŘ.
 • K vyměření dochází vždyz moci úřední - viz § 139 DŘ.

Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy:

 • byl učiněn úkon k jeho doručení (tj. okamžik expedice) - § 101/2
 • kdy bylo podepsáno úřední osobou v případě, že se nedoručuje

Rozhodnutí je vůči jeho příjemci účinné dnem oznámení (doručení) - § 101/5.

Rozhodnutí je v právní moci pokud je účinné a zároveň nelze se proti němu odvolat - § 103/1.

Rozhodnutí je vykonatelné pokud:

 • uplynula lhůta plnění – v případě odkladného účinku odvolání se lhůta k plnění počítá

až od právní moci rozhodnutí

není-li stanovena tak:

 • dnem účinnosti (nemá-li odvolání odkladný účinek)
 • dnem právní moci (má-li odvolání odkladný účinek)
platebn v m r n le itosti 102 d
Platební výměr – náležitosti § 102 DŘ
 • označení správcepoplatku (úřad)
 • číslo jednací (u rozhodnutí), číslo platebního výměru
 • označení příjemceplatebního výměru (i nezletilou osobu, uvést i RČ)
 • výrok s uvedením právních předpisů, částka k úhradě, číslo účtu
 • lhůta ke splnění povinnosti – dle § 139 odst. 3 věta druhá DŘ tj. do 15 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru
 • poučení o odvolání – dle § 109 odst. 4 – do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením rozhodnutí
 • odůvodnění – platí § 102 odst.podpůrně viz i § 147 odst. 3 DŘ (PV z moci úřední se odůvodňují ostatní ne)
 • podpis úřední osoby, její jméno, příjmení a pracovní zařazení
 • otisk úředního razítka (8 a 9 lze nahradit uznávaným el. podpisem úřední osoby)
 • datum podepsáníplatebního výměru
oprava platebn ho v m ru 104 d
Oprava platebního výměru § 104 DŘ
 • Oprava zřejmých omylů a nesprávností již není mimořádným opravným =>

nelze jím zrušit PV, jestliže byl poplatek vyměřen tomu, kdo jej není povinen platit – řešilo ZSDP.

 • Nesprávná formulace PV (chyby v psaní, počtech či jiné chyby)

- vydat opravné rozhodnutí (§ 104 DŘ)

- opravu lze provést ve lhůtě pro stanovení poplatku (§ 148 DŘ) nebo ve

lhůtě pro placení poplatku (§ 160 DŘ) – musí jít vždy o rozhodnutí v rámci

těchto řízení

 • Chybějící náležitosti - neuplatní se již osvědčení o neplatnosti

§ 264 odst. 9 DŘ – přechodná ustanovení

U rozhodnutí vydaného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze osvědčit

neplatnost podle dosavadních právních předpisů, pouze pokud jsou současně

splněny podmínky pro nicotnost rozhodnutí podle tohoto zákona tzn. § 105 DŘ.

nicotnost pv 105 d
Nicotnost PV § 105 DŘ
 • kdykoliv ji z moci úřední prohlašuje nadřízený orgán (vlastní zjištění, podnět poplatkového subjektu nebo jiného správce poplatku)
 • nicotný je PV
  • věcná nepříslušnost správce poplatku
  • trpí vadami, které jej činí vnitřně rozporným nebo fakticky neuskutečnitelným (např. špatný příjemce)
  • PV vydán na základě jiného nicotného rozhodnutí nebo PV
 • proti rozhodnutí se nelze odvolat, doručuje se všem příjemcům PV nebo rozhodnutí
 • podnět neoprávněný – odložení a vyrozumění podatele do 30 dnů
lh ta pro stanoven poplatku
Lhůta pro stanovení poplatku
 • poplatek lze vyměřit ve lhůtě do 3 let
 • počátek běhu lhůty u MP – dnem, kdy se stal poplatek splatným
 • prodloužení lhůty o 1 rok – pokud v posledních 12 měsících k některé ze skutečností uvedených v §148/2 DŘ
 • nový běh lhůty způsobí zahájení daňové kontroly (výzva k tomu, aby správce mohl učinit kroky pro to, aby mohl kontrolu provést
 • stavění lhůty - § 148/4 DŘ
 • lhůta pro stanovení poplatku je maximálně 10 let (absolutní lhůta)
 • jde o lhůtu prekluzivní (propadnou) – uplynutím této lhůty již nelze měnit poslední známou daň
lh ta pro stanoven poplatku1
Lhůta pro stanovení poplatku

§ 148 DŘ Lhůta pro stanovení daně

 • odst. 1 Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
 • odst. 2 Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních

12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo

k oznámení rozhodnutí o stanovení daně (písm. b) tohoto odstavce).

§ 111/6 DŘ

Pokud již uplynula lhůta pro stanovení daně, správce daně, který v odvolacím

řízení tuto skutečnost zjistil, napadené rozhodnutí o stanovení daně zruší

a zastaví odvolací řízení.

§ 264/4 DŘ

Běh a délka lhůty pro vyměření, která započala podle zákona o MP a neskončila do dne nabytí účinnosti DŔ, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle ustanovení tohoto zákona. …

lh ta pro stanoven poplatku2
Lhůta pro stanovení poplatku

Příklad

Splatnost poplatku 31.3.2011 – „základní“ tříletá lhůta končí 31.3.2014

K vyměření poplatku splatného do 31.3.2011 PV dojde až v období

od 31.3.2013 do 31.3.2014

přičemž PV musí být oznámen (doručen) před 31.3.2014

pak konec lhůty - PV musí být pravomocný - připadá na 31.3.2015.

osobn da ov et 149 151 d
ODÚ je veden samostatně

pro každý poplatkový subjekt

a každý druh poplatku

Písemná nebo elektronická evidence na základě dokladů:

předpisných

odpisných (§ 158/3 DŘ)

platebních

opravných.

Dvě strany účtu:

1. Debetní (MD) – předpisy, odpisy a jejich opravy

2. Kreditní (D) – platby a vratky

Nedobytné nedoplatky se evidují odděleně v oddělené části pro evidenci nedobytných nedoplatků osobního daňového účtu. (§ 150/3 ZSDP)

Osobní daňový účet § 149 – 151 DŘ
po ad hrady poplatku 152
Pořadí úhrady poplatku § 152

POZOR ZÁSADNÍ ZMĚNA !

Úhrada daně se na ODÚ použije na úhradu nedoplatků postupně podle těchto skupin:

a) nedoplatky na dani,

b) nedoplatky na příslušenství daně,

c) vymáhané nedoplatky na dani,

d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije na úhradu nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle těchto skupin:

a) nedoplatky na dani vymáhané daným způsobem vymáhání,

b) nedoplatky na příslušenství daně vymáhané daným způsobemvymáhání.

V jednotlivých skupinách podle předchozích odstavců se úhrada daně použije nejdříve na nedoplatky s dřívějším datem splatnosti

den platby 166 d
Den platby § 166 DŘ

Za den platby se považuje

a) u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně, nebo

b) u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.

nedoplatek 153 d
Nedoplatek - § 153 DŘ
 • je to částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den její splatnosti (nedoplatkem je i neuhrazené příslušenství poplatku)
 • nedoplatek = daňový dluh poplatkového subjektu
 • správce poplatku může poplatkový subjekt o výši nedoplatku vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na následky neuhrazení – toto vyrozumění není obdobou výzvy dle § 73 odst. 1 ZSDP - přímo následuje exekuční řízení => neprodlužuje lhůtu pro placení
 • po marném uplynutí lhůty pro placení daně (§ 160 DŘ) nedoplatek zaniká.
p eplatek 154 155
Přeplatek § 154 - § 155
 • lze vrátit na základě žádosti poplatkového subjektu
 • do 30 dnů ode dne podání žádosti – vratitelný přeplatek minimálně 100 Kč (ale i méně při zachování zásady hospodárnosti)
 • o vrácení přeplatku si lze požádat ve lhůtě do 6 let od konce roku, v němž došlo ke vzniku přeplatku (pak příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost správce poplatku)
 • rozhodnutí – lze se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (kladné rozhodnutí se neoznamuje, nelze uplatnit opravné prostředky)
 • přeplatek vyšší než 1.000,-- Kč – bude-li převeden na úhradu nedoplatku u téhož správce poplatku na jiném ODÚ – nutno vyrozumět o převedení poplatkový subjekt

§ 264 odst. 6 – přechodná ustanovení

Podané a nevyřízené žádosti do 31.12.2010 se vyřídí podle podmínek ZSDP

pose k n 156 157
Posečkání § 156 - § 157

Důvody pro uplatnění „posečkání“ jsou shodné s důvody pro prominutí

daňového nedoplatku dle § 65 ZSDP

  • neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu pro poplatkový subjekt
  • ohrožení výživy daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání poplatkového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než poplatková povinnost, která by vznikla v dalším zdaňovacím období
  • není-li možno vybrat poplatek najednou
  • při odůvodněném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti hradit poplatek
 • posečkání lze povolit

- nově lze i zpětně

- na žádost nebo z moci úřední maximálně na dobu pro placení poplatku (§ 160 DŘ)

 • Povinnost vydat rozhodnutí o žádosti do 30 dnů, stanoví se v něm doba posečkání, přičemž posečkání je možno vázat na další podmínky
odpis nedoplatku pro nedobytnost 158 d
Odpis nedoplatku pro nedobytnost § 158 DŘ

Správce poplatku odepíše

- nedobytný nedoplatek

- nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými

obtížemi.

Při odpisu musí být splněny zákonné podmínky pro odpis, tzn., že nedoplatek MP nebyl dobrovolně zaplacen dle splatnosti OZV, byl tedy vyměřen PV ve lhůtě pro vyměření a pak v další fázi – tj. „vymáhání nedoplatku“ jsou splněny podmínky pro odpis dle § 158 DŔ.

Nedobytný nedoplatek – byl bezvýsledně vymáhán nebo by vymáhání nevedlo k výsledku, případně náklady na vymáhání přesáhnou výtěžek.

Odpisný doklad (příkaz k odpisu) – vystaví se k odpisu nedoplatku z ODÚ, je současně předpisným dokladem na účtu nedobytných nedoplatků (jde o evidenční přeřazení nedoplatku v rámci evidence na ODÚ – viz § 150/3 DŔ)

Nedoplatek trvá, pokud neuplynula lhůta pro placení daně (§ 160 DŘ). Po marném uplynutí lhůty pro placení poplatku nedoplatek zaniká (§ 153/4), pak nastává výmaz nedoplatku z ODÚ.

K postupu pro odpis vydána metodická pomůcka MF čj. 43/84833/2010-433 z 25.10.2010

n mitka 159 d
Námitka § 159 DŘ

nejedná se o opravný prostředek

proti úkonu správce poplatku při placení poplatku (pokud nejde o rozhodnutí, kde je možno se odvolat)

do 30 dnů ode dne, kdy se poplatkový subjekt o úkonu dozvěděl

vyhoví-li námitce v plném rozsahu – úkon zruší

vyhoví-li námitce částečně – úkon změní nebo zjedná nápravu jinak

neoprávněná námitka – rozhodnutí o zamítnutí (nelze uplatnit opravné prostředky)

lh ta pro placen poplatku 160 d
Lhůta pro placení poplatku § 160 DŘ

Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně – ta činí 6 let (prekluzivní lhůta – zánik práva), maximálně 20 let (u zástavního práva 30 let od zápisu).

Lhůta pro placení počíná běžet dnem splatnosti poplatku.

Nový běh lhůty (původní lhůta se přeruší a 6 let začne běžet znovu)

 • zahájení exekučního řízení
 • zřízení zástavního práva
 • oznámení rozhodnutí o posečkání.

Stavění lhůty (lhůta se přeruší a poté její běh pokračuje)

 • vymáhání poplatku soudem nebo soudním exekutorem
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby
 • daňová exekuce srážkami ze mzdy
 • dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.

§ 264/4 DŔ – přechodná ustanovení – běh a délka lhůty pro promlčení práva vybrat a vymáhat daňový nedoplatek podle ZSDP a neskončila do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle ustanovení tohoto zákona….

odvolac zen 109 116
Odvolací řízení § 109 - § 116
 • obecně platí - pokud není v jiných ust. DŘ stanoveno jinak:

- proti rozhodnutím se lze vždy odvolat (§ 109/1 DŘ).

- proti rozhodnutím označeným jako výzva se nelze odvolat (§ 109/2 DŘ).

 • změna lhůty pro podání odvolání již NE 30 + 1 den (§ 109 odst. 4 DŘ), ale

lhůta 30 dnů ode dne doručení platebního výměru

 • forma podání odvolání – není v taxativním výčtu náležitostí rozhodnutí (slova „písemně nebo ústně do protokolu“ - § 102/1 písm. f) DŘ)

Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (§ 71/1 DŘ).

odvol n proti platebn mu v m ru
Odvolání proti platebnímu výměru
 • může jej podat příjemce PV
 • podává se u správce poplatku
 • nepřípustné je odvolání jen proti odůvodnění PV - § 109/1
 • lhůta pro odvolání je 30 dnů ode dne doručení PV - změna
 • je-li v poučení připuštěno odvolání, ale zákon je nepřipouští – řízení o odvolání se zastaví (rozdíl oproti ZSDP) – § 110/2
 • odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak - § 109/5
 • POZOR – lhůta pro plnění se u MP odvíjí až od pravomocného rozhodnutí - § 139/3, čili PV má odkladný účinek (rozdíl oproti ZSDP)
 • chybně přiznaný odkladný účinek – odvolání má tento účinek
 • nesprávné, neúplné nebo chybějící poučení – lhůta pro odvolání 30 dnů ode dne doručení opravného rozhodnutí dle § 104 DŘ (bylo-li vydáno), jinak 3 měsíce ode dne doručení PV- viz § 110
 • právo příjemce PV na vzdání se práva na odvolání a na zpětvzetí odvolání (jeho měnění a doplňování; dnem zpětvzetí odvolání je odvolací řízení zastaveno a PV nabývá právní moci - viz § 111/3
 • v odvolací lhůtě uplyne lhůta pro stanovení poplatku – PV se zruší a odvolací řízení se zastaví (správce poplatku i nadřízený orgán)-viz § 111/6
n le itosti odvol n proti platebn mu v m ru 112 d
Náležitosti odvolání proti platebnímu výměru § 112
 • Označení správce poplatku
 • Označení odvolatele
 • Číslo jednací, číslo platebního výměru nebo jiná identifikace napadeného PV
 • Důvody v nichž je spatřována nesprávnost nebo nezákonnost PV
 • Označení důkazních prostředků ke skutkovým tvrzením obsaženým v odvolání
 • Návrh na změnu nebo zrušení PV

vady odvolání – výzva správce k doplnění (v jakém směru), stanovení lhůty (minimálně 15 dnů)

odstranění vad – platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas.

neodstranění vad – zastavení odvolacího řízení (lze se odvolat).

postup spr vce poplatku po pod n odvol n 113
Postup správce poplatku po podání odvolání § 113

Správce poplatku rozhodne o odvolání sám pokud:

 • mu v plném rozsahu vyhoví
 • mu vyhoví částečně a ve zbytku je zamítne
 • je-li odvolání nepřípustné nebo opožděné – odvolání zamítne a odvolací řízení zastaví, neboť tato vada brání řádnému projednání věci

Rozhodnutí o odvolání vydané správcem poplatku, i když se jím vyhovuje odvolání v plném rozsahu musí obsahovat:

- odůvodnění (§ 102/2)

- že lze proti němu podat odvolání

odvol n postup spr vce poplatku 113
Odvolání - postup správce poplatku § 113

Nerozhodne-li správce poplatku o odvolání sám, postoupí je společně s příslušnou částí spisu a svým vyjádřením nadřízenému orgánu (KÚ) - bez zbytečného odkladu- následuje řízení před odvolacím orgánem

V daňovém řádu již není definována předkládací zpráva ani obsah stanoviska.

Obsah stanoviska pro odvolací orgán

 • důvody, na základě kterých správce poplatku dospěl k závěru, že nejsou naplněny důvody pro postup podle § 113 odst. 1 (důvod pro autoremeduru)
 • vyjádření k důvodům uvedeným v odvolání
 • pokud bylo vymáhací řízení v rámci odvolacího řízení doplněno o nezbytné úkony (postup dle § 113/2 DŘ), pak uvést i to, jakým způsobem, z jakého důvodu a s jakými výsledky, tak prvoinstanční správce poplatku učinil
 • výpis z ODÚ
 • Po vydání rozhodnutí odvolacím orgánem - dnem oznámení (doručení) rozhodnutí o odvolání daňovému subjektu toto rozhodnutí nabývá právní moci.
 • Od následujícího dne běží 15 denní lhůta pro zaplacení dle PV, není-li poplatek uhrazen ani poslední den lhůty – následující den vykonatelnost PV => exekuční titul pro vymáhání.
postup odvolac ho org nu 114 116 d
Postup odvolacího orgánu § 114 – 116 DŘ

Odvolací orgán může

 • odvoláním napadený PV změnit
 • odvolání napadený PV zrušit a řízení zastavit
 • odvolání zamítnout a PV potvrdit.

Rozhodnutí odvolacího orgánu musí být odůvodněno, vypořádání se se všemi námitkami odvolatele.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.

Vyměření poplatku dle pomůcek – v odvolacím řízení se zkoumá pouze dodržení podmínek pro použití pomůcek, jakož i jejich přiměřenost.

Odvolací orgán může dokazování doplňovat – seznámit odvolatele a vyzvat jej, aby se vyjádřil (obdobně dojde-li ke změně v neprospěch odvolatele) – lhůta maximálně 15 dnů.

vym h n poplatku
Vymáhání poplatku

Způsoby vymáhání (§ 175 DŘ)

 • správce poplatku daňovou exekucí
 • prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora
 • uplatnění v insolvenčním řízení
 • přihlášení do veřejné dražby

Platí zásada přiměřenosti - správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku

exeku n titul 176 d
Exekuční titul § 176 DŘ
 • Exekučním titulem je:
  • výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence poplatků
  • vykonatelné rozhodnutí (PV), jímž je stanovena peněžitá povinnost
  • vykonatelný zajišťovací příkaz.
 • Výkaz nedoplatků obsahuje (taxativní výčet, nebyl obsahem ZSDP):
  • označení správce poplatku, který výkaz nedoplatků vydal
  • číslo jednací
  • označení dlužníka, který neuhradil poplatek
  • údaje o jednotlivých nedoplatcích
  • podpis úřední osoby, jméno, příjmení a pracovní zařazení, otisk úředního razítka (lze nahradit el. podpisem úřední osoby)
  • potvrzení vykonatelnosti (osvědčuje se vykonatelnost a vymahatelnost nedoplatku)
  • den, ke kterému je výkaz nedoplatků sestaven
na zen da ov exekuce 178 d
Nařízení daňové exekuce § 178 DŘ

Nařizuje se vydáním exekučního příkazu (EP) – důsledky zahájení exekučního řízení.

Výrok EP musí obsahovat kromě náležitostí rozhodnutí dle § 102/1 DŘ:

 • způsob provedení exekuce
 • výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována
 • výši exekučních nákladů (2% z částky, minimálně 500 Kč, maximálně 500.000 Kč)
 • odkaz na exekuční titul

EP se doručuje dlužníkovi + další příjemci rozhodnutí – lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení – nepředchází mu žádá výzva, dlužník může být pouze správcem poplatku neformálně vyrozuměn o výši nedoplatku (§153/3 DŘ).

Subsidiární použití OSŘ.

zp soby proveden da ov exekuce 178 5 d
Způsoby provedení daňové exekuce § 178/5 DŘ

Daňovou exekuci je možno provést pouze těmito způsoby:

 • srážky ze mzdy (lze i na opakované sociální dávky – ne na jednorázové)
 • přikázáním pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením jiných majetkových práv
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitosti.