slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geresponsabiliseerde cofinanciering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geresponsabiliseerde cofinanciering

play fullscreen
1 / 27

Geresponsabiliseerde cofinanciering

70 Views Download Presentation
Download Presentation

Geresponsabiliseerde cofinanciering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geresponsabiliseerdecofinanciering

 2. Geresponsabiliseerde cofinancieringSituering • Kaderdecreet BB 18.07.2003 • Uitbouw en permanente optimalisatie van het systeem van IC/OB: verantwoordelijkheid management • Evalueren van het systeem van IC/OB: interne auditfunctie • Taakstelling IAVA: verschillende types audits uitvoeren

 3. Geresponsabiliseerde cofinancieringSituering • SD1 van BO 2011-2015 tussen IAVA en Auditcomité: • bijdrage IAVA tot verhogen van de graad van risicobeheersing • via het uitvoeren van geplande en niet-geplande auditopdrachten

 4. Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering • Geplande auditopdrachten: risicogebaseerd (op basis van risicoanalyse) • Niet-geplande auditopdrachten: incidentgedreven (forensische audit) of vraaggestuurd

 5. Geresponsabiliseerde cofinanciering Probleemstelling • Onvoldoende auditcapaciteit IAVA • Onvoldoende zekerheidsverstrekkende functie door IAVA

 6. Geresponsabiliseerde cofinancieringVerhogen risicoafdekking • Verschillende mogelijkheden • Lineaire uitbreiding van IAVA: toename beschikbare auditcapaciteit • Beleidsnota AR van M-P: onderzoek piste geresponsabiliseerde cofinanciering (GC)

 7. Geresponsabiliseerde cofinancieringVerhogen risicoafdekking • BO IAVA: GC opgenomen als strategisch project • GC = betalend maken van de uitvoering door IAVA van bepaalde auditopdrachten

 8. Geresponsabiliseerde cofinancieringHistoriek • 2010-2011: bespreking in AC van verschillende mogelijkheden • 2011: voorstel AC aan VR • 17.02.2012: beslissing VR

 9. Geresponsabiliseerde cofinancieringBeslissing VR • IAVA zal een vergoeding aanrekenen voor de uitvoering van vraaggestuurde en incidentgedreven auditopdrachten • Vergoeding volledig gebruiken om auditcapaciteit IAVA uit te breiden en risicoafdekking VO te verhogen • Oprichting van DAB om verkregen middelen optimaal te kunnen aanwenden

 10. Geresponsabiliseerde cofinancieringResponsabilisering • responsabiliseringsaspect cruciaal in traject cofinanciering • uitbouw en permanente optimalisatie van het systeem van IC/OB: verantwoordelijkheid management • onderscheid soorten audits

 11. Geresponsabiliseerde cofinancieringRisicogebaseerde auditopdrachten • Geplande opdrachten (ongeveer 80 % van alle uit te voeren audits) • Op basis van risicoanalyse opgenomen in jaarplanning van IAVA • Vallen NIET onder de cofinanciering: m.a.w. er wordt GEEN vergoeding aangerekend voor deze opdrachten

 12. Geresponsabiliseerde cofinancieringVraaggestuurde auditopdrachten • kunnen van nature niet op voorhand worden gepland • audits op vraag van management van een entiteit of politieke niveau • onderzoek of voorwerp van de vraag kan toegevoegd worden aan een door IAVA geplande audit (niet-betalend)

 13. Geresponsabiliseerde cofinancieringVraaggestuurde auditopdrachten • onderzoek of voorwerp van de vraag kan worden meegenomen in planning van andere controleactor (single-auditprincipe) (niet-betalend) • wanneer niet op één van de vorige wijzen gevolg kan gegeven worden aan de gestelde vraag, start IAVA een nieuwe auditopdracht op (heeft betalend karakter)

 14. Geresponsabiliseerde cofinancieringIncidentgedreven (forensische) auditopdrachten • in geval van ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden • kunnen van nature niet op voorhand worden gepland • kunnen door IAVA geïnitieerd worden op vraag van een leidend ambtenaar of minister, op basis van melding of klacht (klokkenluider) m.b.t. mogelijke integriteitsschendingen of n.a.v. bepaalde auditbevindingen

 15. Geresponsabiliseerde cofinancieringIncidentgedreven (forensische) auditopdrachten • steeds een vooronderzoek (beoordeling ontvankelijkheid van de aanvraag/melding/vaststelling) (niet betalend) • bij ontvankelijkheid: opstart forensische audit • forensische audit zelf heeft steeds een betalend karakter voor de geauditeerde entiteit

 16. Geresponsabiliseerde cofinancieringKostprijs • Bruto-kostprijs per dag voor een IAVA-auditdag: 867 euro • berekend op basis van de huidige IAVA-loonkost, de algemene werkingskosten, informaticakosten, huisvestingskosten en investeringen. • kan in de toekomst variëren wanneer de onderliggende kosten wijzigen.

 17. Geresponsabiliseerde cofinancieringModaliteiten • berekening kostprijs op basis van auditdoelstellingen en reikwijdte • wordt meegedeeld aan geauditeerde • na oplevering auditrapport doorrekening vergoeding door DAB aan geauditeerde

 18. Geresponsabiliseerde cofinancieringModaliteiten • IAVA bepaalt zelf de wijze waarop de verkregen middelen (volledig) worden ingezet om een hogere risicoafdekking te realiseren

 19. Bestellingsopdracht (raamcontract) IAVA

 20. Bestellingsopdracht IAVAHistoriek • Bestellingsopdracht 2007-2011 • Procedure: Openbare aanbesteding voor aanneming van diensten • Voorwerp: de gehele of gedeeltelijke begeleiding en ondersteuning van IAVA bij de uitvoering van auditopdrachten • Periode: 4 jaar (december 2007 tot december 2011)

 21. Bestellingsopdracht IAVAHistoriek • 3 percelen (elk perceel was aparte opdracht) gegund: • operationele en bedrijfsvoeringsaudits • financiële audits • forensische audits • Inzet van junior en senior auditoren

 22. Bestellingsopdracht IAVA2011-2015 • Procedure: Openbare aanbesteding voor aanneming van diensten • Voorwerp: Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten • Periode: 4 jaar (19.12.2011-18.12.2015)

 23. Bestellingsopdracht IAVA2011-2015 • 4 percelen (elk perceel is aparte opdracht) gegund: • operationele en bedrijfsvoeringsaudits • IT-audits (opgedeeld in 7 domeinen) • financiële audits • forensische audits • Inzet van junior auditoren, senior auditoren en manager-auditoren

 24. Bestellingsopdracht IAVA2011-2015 • Toegewezen percelen • Perceel 1: PWC Bedrijfsrevisoren cvba • Perceel 2: Cronos nv • Perceel 3: CroweHorwath, Callens, Pirenne, Theunissen&Co Bedrijfsrevisoren • Perceel 4: PWC EnterpriseAdvisorycvba

 25. Bestellingsopdracht IAVA2011-2015 • Modaliteiten • Elke entiteit die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoort of elke rechtspersoon die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest is of zal worden opgericht, kan bestellingen plaatsen bij de opdrachtnemer van elk van de 4 percelen • Alle bestellingen worden per bestelbrief, ondertekend namens de bestellende entiteit, aan de opdrachtnemer overgemaakt

 26. Bestellingsopdracht IAVA2011-2015 • Modaliteiten • Niemand kan een bestelling plaatsen zonder dat er voorafgaandelijk schriftelijk melding wordt van gemaakt aan IAVA (via formulier op website IAVA) • De entiteiten die wensen af te nemen op de bestellingsopdracht dienen zelf de CV’s van voorgestelde auditoren te valideren vooraleer ze tot bestelling overgaan • Voor de toepassing van de uitvoeringsregels (borg, betalingsmodaliteiten,…) wordt elke bestelling als een afzonderlijke opdracht aanzien, afgesloten tussen de opdrachtnemer en de bestellende entiteit

 27. Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 • Meer details vindt u terug via volgende link: http://dar.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=988