geografick b za dajov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geografick á báza údajov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geografick á báza údajov

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Geografick á báza údajov - PowerPoint PPT Presentation

billy
138 Views
Download Presentation

Geografick á báza údajov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Geografická báza údajov Mgr. Martin Iring G-22 iring@fns.uniba.sk Termín prípadnej konzultácie si dohodnite mailom vopred

  2. Študijná literatúra • Relačné databázy: • http://it-ebooks.info/book/1911/Databases: A Beginner's Guide (do 2. cvičenia si pozrite 1a 2 kapitolu) • http://it-ebooks.info/book/2326/Beginning Database Design, 2nd Edition • http://it-ebooks.info/book/1161/Beginning Database Design • Dopytovací jazyk SQL: • http://it-ebooks.info/read/1910/SQL: A Beginner's Guide, 3rd Edition • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/sql.htmlManualPostgreSQL 9.2 • PostgreSQL: • http://it-ebooks.info/read/848/PostgreSQL: Up and Running • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/index.htmlManualPostgreSQL 9.2 • PostGIS: • http://it-ebooks.info/book/1544/PostGIS in Action, First Edition • http://www.manning.com/obe2/PostGIS in Action, Second Edition

  3. Použivané technológie I • PostgreSQL 9.2 • Inštalačné súbory pre OS Windows sú dostupné na: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows • PgAdmin • Inštaluje sa spolu s PostgreSQL • PostGIS 2.0 • Inštaluje sa spolu s PostgreSQL(je potrebné si ho navoliť v extensions) • Potom, je potrebné nakopírovať dll súbory z http://postgis.net/windows_downloads odsek Windows: Winnie Bot PostGIS and pgRouting Experimental Builds

  4. Použivané technológie II • Quantum GIS 2.0 • http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html • PgAdmin Shapefile Loader • Inštaluje sa s PgAdminom, obsahuje bug. Ak sa nezobrazí tak jedno z riešenií je na linku: http://gis.stackexchange.com/questions/16181/how-can-i-enable-shapefile-gui-loader-in-pgadmin3 • Alternatíva k fyzickej inštalácií na vlastnom PC/NTB je VM Osgeo: • http://live.osgeo.org/en/index.html • Predpokladom je dostatočný výkon zariadenia ( aspoň i3 a 4GB RAM)