slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe regels AWBZ 2009 Hans van der Knijff PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe regels AWBZ 2009 Hans van der Knijff

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30
bikita

Nieuwe regels AWBZ 2009 Hans van der Knijff - PowerPoint PPT Presentation

74 Views
Download Presentation
Nieuwe regels AWBZ 2009 Hans van der Knijff
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nieuwe regels AWBZ 2009 Hans van der Knijff Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 2. Maatregelen VWS • Beperking OB/AB in toegang en omvang, o.a. door nieuwe functie Begeleiding • Grondslag psychosociaal: afgeschaft binnen AWBZ, Wmo is alternatief • Participatie-activiteiten naar Wmo • Eigen bijdrage: • Begeleiding m.i.v. 1-1-2010 • inkomen van €40000,- en hoger gaat m.i.v. 1 juli 2009 €200 omhoog • Bezuiniging van €1,1 miljard • Toch gaat PGB van 1,8 miljard euro in 2008 naar 2,2 miljard euro in 2009 Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 3. De grondslagen voor AWBZ-zorg zijn: • 1. een 'somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking', • 2. een 'verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap'. • NB.Psychosociaal is uit de AWBZ en naar de WMO (denk aan daklozen en verslaafden, dus niet mensen met ADHD en autisme) Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 4. Indicatie • De indicaties blijven geïndiceerd worden in: • Functies • Klassen: noemt men ook wel ‘algemeen’ of ‘individueel’ • Dagdelen (maximaal 4 uur per dagdeel): noemt men ook ‘groep’ of ‘groepsbegeleiding’ • Etmalen (tijdelijk verblijf) Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 5. Functies voor het PGB in de AWBZ • Persoonlijke verzorging • Verpleging • Begeleiding (klassen en dagdelen) • Kort verblijf • Langdurig verblijf (zorgzwaartepakket) • Langdurig verblijf na opname (zorgzwaartepakket) Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 6. Onderzoek beperkingen • Onderzoek naar beperkingen VERANDERT NIET • per beperking: licht, matig, zwaar • op 5 terreinen in plaats van 9 • indicatiesteller kan afwijken: inherente afwijkingsbevoegdheid Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 7. Negen ‘onafhankelijke meetschalen’ • Sociale redzaamheid (mogelijkheid hebben om het eigen leven vorm te geven en te regisseren, sociale contacten aan te gaan, inclusief het oplossen van problemen en geld beheren); • Bewegen en verplaatsen (mogelijkheden hebben om zich zelfstandig voort te bewegen binnen- en buitenshuis); • Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend, agressief, dwangmatig gedrag); • Psychisch functioneren (stoornissen in denken, concentratie en waarneming); • Geheugen- en oriëntatiestoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon). Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 8. Negen ‘onafhankelijke meetschalen’ • 6. Persoonlijke verzorging (mogelijkheden hebben tot eten&drinken, wassen, kleden en toiletteren); • 7. Huishoudelijk leven (mogelijkheden hebben voor de dagelijkse zorg voor het huishouden: maaltijden, kleding verzorgen, lichte schoonmaak); • 8. Maatschappelijke participatie (mogelijkheden hebben om zelfstandig contacten op te bouwen en te onderhouden, activiteiten buitenshuis te ondernemen); • 9. Psychisch welbevinden (depressie, angst, eenzaamheid). Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 9. Beperkingen op de overige vier terreinen geven geen toegang tot begeleiding • Persoonlijke verzorging: naar functie persoonlijke verzorging in AWBZ • Huishoudelijk leven: naar Wmo • Maatschappelijke participatie: naar Wmo • Psychisch welbevinden: naar GGZ en Zvw. Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 10. Waar toetst CIZ/BJeugdzorg op? • Zelfredzaamheid • Licht • Matig • Zwaar • Men komt alleen voor AWBZ-zorg in aanmerking als men niet zelfredzaam is en de beperkingen matig of ernstig zijn Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 11. Indeling • Geen beperkingen: • 0 = kan deze activiteit zelf / er is geen hulp van een ander nodig. • Lichte beperkingen: • 1 = kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren. Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken, begeleiding is af en toe nodig. • Matige beperkingen: • 2 = kan dit slechts met veel moeite / iemand anders moet helpen. De activiteit moet regelmatig gedeeltelijk worden overgenomen. • Zware beperkingen: • 3 = kan dit niet zelfstandig / iemand anders moet dit overnemen. De activiteit moet in alle situaties geheel worden overgenomen. Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 12. Overname wordt een belangrijk criterium bij • Voeren van eigen regie • Besluiten nemen • Dagstructuur Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 13. Toegang tot begeleiding • Om toegang te krijgen tot de nieuwe AWBZ-functie begeleiding moet er sprake zijn van matige en/of zware beperkingen op minimaal één van de eerste vijf genoemde terreinen, namelijk op: • Sociale redzaamheid; • Zich bewegen en verplaatsen; • Probleemgedrag; • Psychisch functioneren; • Geheugen- en oriëntatiestoornissen. Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 14. 1. Sociale redzaamheid • Begrijpen wat anderen zeggen • Een gesprek voeren • Zich begrijpelijk maken • Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken • Kunnen lezen, schrijven en rekenen • Communicatiehulpmiddel gebruiken • Dagelijkse bezigheden • Problemen oplossen en besluiten nemen • Dagelijkse routine regelen • Zelf geld beheren • Initiëren en uitvoeren complexere taken • Zelf administratie zaken bijhouden Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 15. 2. Zich bewegen en verplaatsen • Grove hand- en armbewegingen maken • Fijne handbewegingen maken • Lichtere voorwerpen tillen • Gecoördineerd bewegingen maken met benen en voeten • Lichaampositie veranderen • Trap op en af gaan zonder hulp(middelen) • Zich verplaatsen met hulp(middelen) • Voortbewegen binnenshuis, zonder hulp(middelen) • Gebruik maken van openbaar vervoer • Eigen vervoermiddel gebruiken • Voortbewegen buitenshuis zonder hulp(middelen) • Korte afstanden lopen • Lichaamspositie handhaven • 14. Zwaardere voorwerpen tillen Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 16. 3. Gedragsproblemen • Destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, zowel letterlijk als figuurlijk) • Dwangmatig gedrag • Lichamelijk agressief gedrag • Manipulatief gedrag • Verbaal agressief gedrag • Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag • Grensoverschrijdend seksueel gedrag Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 17. 4. Psychisch functioneren • Concentratie • Geheugen en denken • Perceptie (=waarneming) van omgeving Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 18. 5.Oriëntatiestoornissen • Oriëntatie in persoon • Oriëntatie in ruimte • Oriëntatie in tijd • Oriëntatie naar plaats Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 19. Indicatiestelling • U vertelt hoe veel zorg, hulp en begeleiding u nodig hebt • Gebruikelijke zorg gaat er af (afdwingbaar) • Er gaat 1 uur per dag bovengebruikelijke zorg af bij kinderen(tot 18 jaar) met hulpvraag • Aanwezige mantelzorg (vrijwillig) gaat er af • Voorliggende voorzieningen gaan er af • Wat overblijft: recht op hulp uit de AWBZ Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 20. Uitzonderingen gebruikelijke zorg • Wel ontheffing bij : • Voor zover een ouder geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis/vaardigheden mist om verpleegkundige/verzorgende handelingen ten behoeve van de budgethouder uit te voeren en deze vaardigheden niet kan aanleren wordt van hen geenbijdrage verwacht Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 21. Ontheffing gebruikelijke zorg bij overbelasting • Mogelijke symptomen van overbelasting zijn: • • hoge bloeddruk; • • slapeloosheid; • • verminderde weerstand, ziektegevoeligheid; • • vaak huilen; • • neerslachtigheid; • • concentratieproblemen • Onderzoek door indicatiesteller naar de draaglast-draagkracht Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 22. Ontheffing gebruikelijke zorg (1) • Eventuele (dreigende) overbelasting staat toepassing van gebruikelijke zorg niet in de weg, wanneer er voor de ouder eigen mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen zijn om de overbelasting op te heffen. • Het opheffen van overbelasting kan aan de orde zijn als de pv/vp/bg door de ouder zelf wordt geleverd. Voorliggend is dan om de verpleegkundige zorg door (andere) zorgverleners uit te laten voeren/in te kopen. • b. Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt door maatschappelijke activiteiten buiten de gebruikelijke vp/pv/bg zorg in combinatie met een fulltime school- of werkweek, gaat het verlenen van gebruikelijke zorg voor op die maatschappelijke activiteiten. Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 23. Ontheffing gebruikelijke zorg (2) • 3. Voor zover gebruikelijke Verpleging/verzorging/begeleiding bij kinderen van niet uitstelbare aard is en degene die de gebruikelijke zorg moet verlenen is niet beschikbaar, wegens reguliere school- of werkweek van hem/haar zelf of van het kind, kan hiervoor een indicatie worden gesteld. • 4. Wel ontheffing als levensverwachting van het kind korter is dan drie maanden • 5 Wel ontheffing als het kind ouder is dan 12 jaar en geen intieme pv of vp wil ontvangen Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 24. Activiteiten BG ind • Eenvoudiger omschreven: • ondersteunen bij aanbrengen structuur; regie • ondersteunen bij praktische vaardigheden • toezicht • oefenen • niet meer: participatieactiviteiten • wel: zelfredzaamheid in relatie tot de persoonlijke levenssfeer Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 25. Maximering omvang BG individueel • Maximum aantal uren per week: • Activiteiten 1 en 2 max. klasse 4 (9,9 uur) • Oefenen max. 3 uur • Toezicht max. klasse 2 (3,9 uur) • Totaal max. klasse 6 (15,9 uur) • Palliatieve en Terminale Zorg max. 56 uur (is ongewijzigd) • Bij zeer ernstige gedragsproblematiek in totaal max. klasse 7 (19,9 uur Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 26. Overgangsrecht en gewenningsregeling • Budgethouders met doorlopende indicatie behouden rechten tot uiterlijk 31-12-2009 • Gewenningsregeling voor budgethouders die geen Begeleiding krijgen, maar wel OB/AB hadden • Niet voor grondslag psychosociaal • Niet voor OB-alg somatiek • In 2009: herindicaties OB/AB Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 27. Gewenningsregeling • Cliënten bij wie de AWBZ-indicatie afloopt vóór 1 juli 2009, en die na afloop van de indicatie hun recht op begeleiding verliezen, krijgen een gewenningsperiode van zes maanden. • Cliënten bij wie de indicatie afloopt tussen 1 juli en 30 september, en die na afloop van de indicatie hun recht op begeleiding verliezen, krijgen een gewenningsperiode van drie maanden. • Cliënten bij wie de indicatie afloopt tussen 1 oktober en 31 december, en die na afloop van de indicatie hun recht op begeleiding verliezen, krijgen een gewenningsperiode van maximaal drie maanden, namelijk vanaf het moment dat hun oude indicatiebesluit vervalt tot uiterlijk 1 januari 2010 • Gewenningsregeling niet voor iedereen! Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 28. Indicatiestelling in het onderwijs • Als een kind een grondslag heeft voor AWBZ zorg, kan het binnen het onderwijs in aanmerking komen voor de functie begeleiding, verzorging en verpleging • Maar niet voor: • Overblijven • Buitenschoolse opvang • Begeleiding bij vervoer naar school Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 29. Vier websites van Per Saldo • PGB.nl • Algemene informatie over het PGB • Specifieke informatie per gemeente • ePGB.nl • voor eenvoudige administratie • Persaldohulpgids.nl • zoeken en vinden van hulpverleners • Zorg6.nl • inkoop van hulp en hulpmiddelen Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009

 30. Dank voor uw aandacht! Voor meer informatie www.pgb.nl Telefoon: 030-2304066 Per Saldo, verantwoording over 2008, voorjaar 2009