1 / 16

Национално външно оценяване

Национално външно оценяване. 2012/2013 г. V ІІ клас. НВО на учениците от VІІ клас по КОО е регламентирано чрез: - Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката;

bikita
Download Presentation

Национално външно оценяване

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Национално външно оценяване 2012/2013 г. VІІ клас

 2. НВО на учениците от VІІ клас по КОО е регламентирано чрез: • - Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката; • Приложение № 2 - “Изисквания за провеждане на НВО на учениците от VІІ клас през учебната 2012/2013 г.”, утвърдено със Заповед № РД 09-104/01.02.2013 г на министъра на образованието, младежта и науката. • НВО на учениците в VІІ клас се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми по чужди езици от КОО “Чужди езици”, по предметите от КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” и по предметите от КОО “Природни науки и екология”. Национално външно оценяване в VІІ клас - основни моменти

 3. Дни за провеждане на НВО. Времетраене. • КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” - 27.05.2013 г. • КОО “Чужди езици” - 28.05.2013 г. • КОО “Природни науки и екология” - 29.05.2013 г. • 1. Изпитването се провежда: • - начало - 10.00 часа на определения ден; • писмено чрез решаване на тест. • 2. Продължителност: • - КОО “Чужди езици” – 60 мин. • КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” – 60 мин. • КОО “Природни науки и екология” – 90 мин. • 2.1.За учениците със специални образователни потребности, интегрирани в училищата: • - КОО “Чужди езици” - 100 мин. • КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” - 100 мин. • КОО “Природни науки и екология” – 120 мин.

 4. Тестовите варианти за НВО • Тестовите варианти, изготвени от ЦКОКУО за учебната 2012/13 г. са променени. Освен задачи с избираем отговор са включени и задачи със свободен отговор. • Специфика на тестовите варианти по КОО: • “Чужди езици”: 25 задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор; • “Обществени науки, гражданско образование и религия”: по 13 задачи с избираем отговор и по 3 задачи със свободен отговор; • “Природни науки и екология”: по 10 задачи с избираем отговор и по 2 задачи със свободен отговор. Примерни тестови варианти са качени на сайта на МОМН и могат да се ползват за подготовка.

 5. Началникът на РИО • Координира и контролира провеждането на НВО в VІІ клас. • До 19.04.2013 г. определя със заповед Регионална комисия за организация и контрол на националното външно оценяване. • Разрешава присъствието на доброволни екипи от външни наблюдатели. • Определя със заповед училищата-гнезда за проверка и оценка на писмените работи на учениците, съгласно т. 37 от Приложение № 2. • Осъществява контрол по време на изпитите и въвеждането на данните от училищата в региона.

 6. Регионална комисия за организация и контрол • Определена със Заповед № 339/15.04.2013 г. на Началника на РИО – Видин. • Организира, координира и контролира дейностите по НВО на учениците от VІІ клас. • Състав на комисията: • Председател: Владко Вълчев – ст. експерт по ОНГО 0895 668 075 • Членове: • Елена Стефанова – началник отдел ИОМД 0895 668 082 • Иглика Филипова – ст. експерт по ПНЕ 0895 771 009 • Огнян Георгиев – ст. експерт по ИО 0895 668 069

 7. Директорът на училището • До 10 май 2013г.определя със заповеди: • Училищна комисия за подготовка и провеждане на изпитванията; • Училищна комисия за оценяването на писмените работи на учениците; • Квесторите за изпитите; • Учителите четци по чужд език. • Създава необходимата организация за провеждане на изпитването и за оценяването му. • Гарантира секретността на информацията и обективността на резултатите. • Получава материалите за изпитване и съответните пароли за разсекретяване по електронен път 30 минути преди началото на всеки изпит, разсекретява ги и ги предава за размножаване на училищната комисия за подготовка и провеждане.

 8. Преди началото на външното оценяване по чужди езици създава условия за нормалното протичане на проверката на знанията и уменията на учениците по компонента “Слушане с разбиране” по чужд език. Осигурява, ако има проблем с техниката учители четци по съответния език. • След приключване на изпита приема от квесторите с протокол писмените работи на учениците, предава ги с приемно-предавателен протокол на училищната комисия за НВО за проверка и оценка. • След оценяването им ги получава обратно за съхранение. • Изготвя и утвърждава със заповед график за оповестяване на резултатите от изпитванията от училищната комисия за национално външно оценяване на учениците и родителите. Директорът…

 9. Отговаря за подготовката на залите за провеждане на изпитванията. • Осигурява индивидуално работно място за всеки ученик. • Размножава материалите за писмената работа на учениците. • Осигурява резерв от листове с редове за писане, подпечатани с печата на училището. • При необходимост предлага на директора промяна на седмичното разписание на учебните часове за дните на изпитванията и отговоря за своевременното уведомяванена учениците за промяната. Училищна комисия за подготовка и провеждане

 10. Квестори • Преди началото на изпита провеждат инструктаж и определят местата на учениците, като им осигуряват условия за самостоятелна и независима работа. • Проверяват изправността на техниката за проверка на знанията и уменията на учениците по компонента “Слушане с разбиране” по чужд език и пускат записа на текста на съответния език съгласно инструкциите към него. • Следят за нормалното протичане на изпитванията. • Отговорят за здравето и живота на учениците по време на изпитванията. • След приключването на определеното за изпитването време предават писмените работи на учениците на директора на училището с приемно-предавателен протокол. • Учителите, който преподават в VІІ клас или са родители на учениците от съответната паралелка не може да бъдат квестори или оценители на писмените работи на своите ученици по учебния предмет, който преподават.

 11. Класни ръководители и учители • Напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят резервни химикали, моливи и чертожни материали. • По време на изпитванията НЕ се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, с изключение на четците / в случай, че са единствени в училището/.

 12. Проверка и оценка • Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва в съответствие с критериите и изискванията, определени от МОМН от училищна комисия за НВО, в която участва и техническо лице за въвеждане на резултатите в зададения електронен формат. След приключване на проверката комисията вписва броя точки върху писмената работа на ученика. • Резултатите от НВО на учениците се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon7.mon.bg – до три дни от провеждане на съответното изпитване. • Писмените работи на учениците и документацията, свързана с НВО се съхраняват в училището за срок от 1 година.

 13. В деня на изпита • До 9.00 ч. проверка на интернет връзката в училище, изрядност на техниката, наличност на необходимите консумативи. При проблем обаждане в РИО на Огнян Георгиев или на експерта, отговарящ за училището. • 9.30 ч. Материалите за изпита (в т.ч. аудиофайловете за компонента “Слушане с разбиране”) и паролите за разсекретяването им се получават по електронен път, разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитите. • Квесторите извършват инструктаж на учениците. Раздават изпитните материали. • Начало на изпита – не по-рано от 10.00 ч., регистриране в сайта http://mon7.mon.bg , обаждане в РИО на експерта, отговарящ за училището и подаване на информация за броя на явилите и неявилите се ученици. • Край на изпита - след приключване в последната зала, отбелязване в сайта и обаждане на експерта в РИО.

 14. Служители в РИО – Видин. Разпределение на училищата. • Огнян Георгиев 094 601 734; 0895 668 069 • - ОУ “Еп. Софр. Врачански”, ОУ “Иван Вазов”, СОУ “Цар Симеон Велики”, ОУ “Отец Паисий”, СОУ “Хр. Ботев” – гр. Видин, ОУ “Св. Климент Охридски” • Валентин Борисов 0898 545 595 • СОУ – гр. Белоградчик, ОУ – с. Рабиша, ОУ – с. Бойница, ОУ – с. Раброво, СОУ – гр. Брегово, СОУ – гр. Грамада • Таня Иванова 094 988 845, 0896 191 869 • СОУ “Л. Каравелов”, СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Видин, СОУ “П. Р. Славейков”, ОУ – гр. Дунавци, СОУ – с. Арчар, ОУ – с. Раковица • Цецка Хаджигеоргиева 094 988 824, 0895 771 011 • ПМГ “Екзарх Антим І”, ОУ – с. Гара Орешец, СОУ – гр. Кула, СОУ – с. Ново село, ОУ – с. Бело поле • Юлия Маринова 094 601 734, 0895 665 165 • - ОУ – гр. Димово, СОУ – с. Дреновец, ОУ – с. Ружинци, ОУ – с. Горни Лом, ОУ – с. Чупрене

 15. Благодаря за вниманието. • Пожелавам успех на седмокласниците и училщните екипи! • Владко Вълчев - • председател на Регионалната комисия • за организация и контрол на НВО в VІІ клас • 25 април 2013 г.

More Related