semin region ln podpora podnik n srop n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
seminá? Regionální podpora podnikání SROP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

seminá? Regionální podpora podnikání SROP - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

seminář Regionální podpora podnikání SROP. 14. října 2004 Plzeň. BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum. - Založeno v roce 1992 s cílem napomáhat vzniku a rozvoji inovačních a technologicky orientovaných MSP. - Široké spektrum aktivit (VTP, EIC, IRC, RKO..).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' seminá? Regionální podpora podnikání SROP' - bianca-richmond


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bic plze podnikatelsk a inova n centrum
BIC PlzeňPodnikatelské a inovační centrum

- Založeno v roce 1992

s cílem napomáhat vzniku a rozvoji

inovačních a technologicky

orientovaných MSP.

- Široké spektrum aktivit

(VTP, EIC, IRC, RKO..).

bic plze podnikatelsk a inova n centrum1
BIC PlzeňPodnikatelské a inovační centrum

Důvody účasti na semináři:

 • Zkušenosti se zpracováním podnikatelských projektů - poradenství
 • Zkušenosti s implementací programů – hodnocení, kontrola

(ČMZRB, RVA SOP Průmysl)

 • Příprava GS: návrh věcného vymezení, výběrových kritérií apod.
d vod ve ejn podpory podnik
Důvod veřejné podpory podniků

Rozvoj podnikání není konečným

cílem GS, je to nástroj k dosažení nadřazeného cíle - rovnoměrného rozvoje kraje.

podm nky pro p pravu gs
Podmínky pro přípravu GS
 • Programový dodatek
 • Regionální specifika
podm nky a omezen stanoven programov m dodatkem mmr
Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR)

Forma podpory:

dotace 46% uznatelných nákladů

investičních rozvojových záměrů

(minimálně 500 tis., resp. 2 000 tis. Kč)

podm nky a omezen stanoven programov m dodatkem mmr1
Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR)

Koneční uživatelé:

Drobní podnikatelé – do 10 zaměstnanců

Malí a střední podnikatelé – 10 –249 zam.

Uzavřené účetnictví za poslední 3 roky

podm nky a omezen stanoven programov m dodatkem mmr2
Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR)

Místo realizace projektu:

Území bývalého okresu Tachov

Spádové obvody pověřených obcí: Kašperské Hory, Sušice, Poběžovice, Kralovice, Manětín, Všeruby a Radnice

podm nky a omezen stanoven programov m dodatkem mmr3
Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR)

Závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace

pro drobné podnikatele s méně než 10 zaměstnanci bude závazek činit minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo pro každou jednotlivou akci,

pro malé a střední podnikatele bude závazek činit minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců pro každou jednotlivou akci.

c l gs v plze sk m kraji
Cíl GS v Plzeňském kraji

Specifickým cílem grantového schématu je vytvoření (1) dlouhodobě perspektivních pracovních míst v MSP ve venkovských, periferních a hospodářsky slabých regionech Plzeňského kraje.

Realizace projektů by měla přispět zejména k zavádění a zvyšování výroby (2) konkurenceschopných výrobků (poskytování konkurenceschopných služeb) dodávaných (3) na vnější trhy, popř. na jinak perspektivní trhy (např. pro místní trh v centrech osídlení), zejména (4) s využitím místních zdrojů a výhod.

typy projekt s potenci lem napln n c le gs
Typy projektů s potenciálem naplnění cíle GS
 • rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábějících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti
 • zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti v podnicích, jejichž stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu
v gs nebudou podporov ny projekty
V GS nebudou podporovány projekty:

- podpory práce ve mzdě a jednoduchých montážních prací založené na levné pracovní cíle (není dlouhodobě udržitelné)

- dočasné záchrany neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci tak, aby odpovídala potřebám trhu

- podpora přímých zahraničních investic

- úhrady běžných provozních nákladů

- nákupu zboží

- prosté obměny stávajícího dosluhujícího zařízení

podporovan aktivity
Podporované aktivity

Pořízení dlouhodobého majetku

(investiční náklady musí tvořit min. 90% celkových uznatelných nákladůprojektu)

Pořízení strojního a technologického vybavení a zařízení, nezbytného pro rozšíření stávající produkce nebo zavedení výroby nových výrobků (služeb). P

Pořízení pozemků a budov, popř. jejich rekonstrukce a úpravy, vždy v souvislosti s rozšířením či zavedením nových výrobků či služeb. Vhodná je zejména úprava stávajících nevyužitých objektů, kterými obce (popř. jiní majitelé) v místě disponují. (Nákup pozemků je možný max. do výše 10% celkových uznatelných nákladů projektu.)

Vybavení informačními technologiemi (počítače, internet, software, informační systémy…) v souvislosti s řízením výroby.

Nákup specializovaných služeb technického charakteru, související se zaváděním nové technologie (výpočty, technologické poradenství, dispoziční řešení dílny…), pokud je součástí pořizovací ceny DHM, DNM.

podporovan aktivity1
Podporované aktivity

Nákup specializovaných služeb

(neinvestiční náklady mohou tvořit max. 10% celkových uznatelných nákladů projektu)

Nákup poradenských služeb v oblasti managementu, zejména v souvislosti s potřebami vyvolanými nárůstem počtu zaměstnanců v podniku.

Školení pracovníků v návaznosti na předchozí body (ovládání pořízeného strojního a technologického a vybavení, využívání pořízených IT, nový způsob řízení firmy …)

Nákup specializovaných služeb technického charakteru, související se zaváděním nové technologie (výpočty, technologické poradenství, dispoziční řešení dílny…), pokud je provozním nákladem.

Nákup poradenských služeb v oblasti marketingu. Vypracování marketingového plánu, poradenství při umisťování nového výrobku (služby) či většího objemu stávajícího výrobku (služby) na trh.

Nákup marketingových služeb pro podporu umístění výrobků na trh (propagační materiály a akce, výstavy a veletrhy)ceny DHM, DNM.

podporovan innosti dle oke
Podporované činnosti dle OKEČ

15, 17 – 37 Zpracovatelský průmysl

a dále:

45 Stavebnictví

50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel

72 Zpracování dat a související činnosti

73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

74.30Technické zkoušky a analýzy

v b rov kriteria
Výběrová kriteria
 • Schopnosti a zkušenosti žadatele(10%)
 • Regionální potřeba a relevance projektu (30%)
 • Kvalita a proveditelnost projektu (40%)
 • Horizontální kritéria (20%)
dal podm nky
Další podmínky
 • Vedení oddělené účetní evidence
 • Výběr dodavatelů dle předepsaného postupu
 • Závazné indikátory
 • Dotace po dokončení projektu (po etapách) – nutnost spolufinancování vlastními zdroji nebo úvěrem
 • Publicita projektu
 • Na podporu není právní nárok