Download
migratie uit perifere gebieden transnationalisme zuid oost azi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië PowerPoint Presentation
Download Presentation
Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië

Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië

223 Views Download Presentation
Download Presentation

Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Migratie uit perifere gebiedenTransnationalisme Zuid-Oost Azië Annelet Broekhuis, 17 december 2010

 2. International labour migration

 3. Groei van gedocumenteerde internationale migratie Source: BBC

 4. Feminizering arbeidsemigratie belangrijke zendende landen in Azië

 5. Sterk toegenomen migratie binnen en vanuit Azië • Aziaten vormen nu bijna de helft van de immigratiestroom naar traditionele immigratie landen zoals USA, Canada, Australië en Nieuw Zeeland • Meeste Aziaten migreren naar een ander Aziatisch land, legaal en ongedocumenteerd • Belangrijkste bestemmingen in Azië: Maleisië, Singapore, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea en Japan • Kenmerk migratiestromen naar periode • 1970-: Midden Oosten; 1980-: intra-regionaal; 1990- migratie van vrouwen en geschoolden; 2000-: diversificatie van bestemmingen en emigrantenpopulatie. Toeneming permanente vestiging in Westerse landen.

 6. Voorbeeld Filippijnen • Type ‘Ervaren Emigratieland’ • 8,7 millioen Filippinos werken in het buitenland (2007) • 2 millioen als illegaal (ongedocumenteerd) • Filippijnse diaspora werkt in “239” landen (o.a in Midden Oosten, Maleisië, Singapore, Japan, Hong Kong, USA, Italië, Spanje, op zee) • Kosten illegale trip naar Maleisië 3400 USA$, naar Taiwan 1500-1800 $ (2000); • Migratie-industrie ontwikkeling

 7. Migratie en beleid van zendende staten: typen ‘emigratie’ statenAdepoju, van Naerssen & Zoomers 2008 • Arbeid exporteurs naar zuidelijke landen • Burkina Faso, Mozambique, Indonesië, Myanmar, Vietnam Cambodja • Diaspora staten (Z-N) • Senegal, Nigeria, Kenya, India? • Ervaren migratie staten (gericht beleid) • Filippijnen, Mexico and China • Gemengde migratie staten • Transit, immigratie en emigratie, voorbeeld: Maleisië - Thailand

 8. Maleisië als immigratieland (officiële cijfers 2006) • 2.100.392 legale arbeids immigranten, meesten half geschoold • Schatting illegalen: 700.000 • Veel huishoudelijk personeel • Herkomstlanden: • Indonesië 1.148.050 • Bangladesh 217.238 • Nepal: 216.416 • India: 142.031 • Myanmar: 125.577 • Filippijnen: 116.967 (plus 128.000 illegalen) Op Sabah heel veel Filippino’s, schattingen lopen wel op tot 1/2 millioen (conflicten)

 9. Ontwikkeling beroepsbevolking Aziatische landen • Industrie en toeristensector (N.I.C.s: Singapore, Maleisië, en Thailand) • Bevolkingsstructuur • Demografische bonus • Afnemende groei beroepsbevolking Singapore

 10. Economische indicatoren (2000-2005) Bron: Kaur 2010

 11. Veranderende perceptie mbt migratie in Z-O Azië (overheden) Tot + 2000 • Migratie niet gezien als een structureel kenmerk van de economie (migratie niet positief beoordeeld) • Migratie management: duur en aantal (contract arbeid > tijdelijke migratie) • Nauwelijks bilaterale of regionale dialoog over migratievraagstukken • Geen specifiek migratie en integratiebeleid. Buitenlanders blijven buitenlanders (geen toegang tot staatsburgerschap, verandert wat voor hoogopgeleiden); • Nationale cultuur en identiteit mogen niet beinvloed worden door immigratie. (bronnen: Hugo 2009, Piper 2004, Kaur 2010)

 12. Veranderende perceptie mbt betekenis migratie in Z-O Azië (overheden) • Veranderingen m.b.t. • Migranten als ontwikkelingspartners, geldzendingen, rol van elite (brain gain), migranten-organisaties • Zendende landen stellen doelen m.b.t. export arbeid (Filippijnen, Indonesië, Vietnam) : beleidsmaatregelen • Emigranten niet langer gezien als verraders of gold diggers, maar als ontwikkelings-partners • Overheden willen contact met (voormalige) ‘nationals’ (diaspora), specifieke diensten opgezet in binnen en/of buitenland (Indonesië, Filippijnen, Vietnam, India, China). • Veranderende houding m.b.t. dubbele nationaliteit, stemrecht voor emigranten (in Indonesië, Filippijnen). India speciaal OCI • Stimuleren van retourmigratie en investeringen van migranten (door China)

 13. Immigratie Management via recruteringsorganisaties (particuliere sector) of registratie

 14. Voorbeelden van immigratiebeleid • Singapore • Migratiebeleid dient lange termijn doel voor economie (upgrading industrie, technologische verandering) en korte termijn doel (gunstige concurrentiepositie); • Uitgebreid vergunningensysteem (werkvergunningen) • Gunstige voorwaarden voor geschoolden (permanente verblijfsvergunning, gunstige toegang tot huisvesting; gesubsidieerde gezondheidszorg en scholing kinderen) • Laaggeschoolden (bouw, fabriekswerk, haven etc) krijgen slechs een tijdelijke werk/verblijfsvergunning. Geen familiehereniging, slechts eenmaal verlenging (met 4 jaar). • Straffen voor illegale migranten en hun werkgevers. • Condities voor migranten verschillen per nationaliteit en werk • Engels sprekende Filippino’s: hoger loon • Zeer slechte condities voor huishoudelijk personeel

 15. Huishoudelijk personeel • Singapore • Voorbeeld van bonded labour • Kosten voor recruteringsbureau (vele maanden loon) • Werkgever is verantwoordelijk voor waar personeel zich ophoud: houdt paspoort in • Vaak minder dan 4 dagen vrij per maand • Verplichte test op zwangerschap (zwangeren worden teruggestuurd )

 16. Immigranten in Japan(bron: Ministerie van Justitie, Vooral uit Filippijnen

 17. Maleisië NEP, groei economie en arbeidsvraag (landbouw, bouw, verzorging) 1984/85 overeenkomsten met Indonesië en Maleisië Recrutering ook toegestaan uit Bangladesh, Thailand Veel illegalen (33 gevangenkampen), mensen smokkel en bonded labour Grote verschillen in condities; laaggeschoolden slechts vergunning per jaar Beleid zwak: kwetsbare migranten 2009: Indonesische reactie Thailand Urbanisatie, industrialisatie Zowel hoog als laag-geschoolde migr. nodig Geen ge-institutioneerde aanpak immigratie voor laaggeschoolden Jaarlijkse registratie, krijgen van vergunning (health card) kostbaar voor migrant 2002/4 MOU met Cambodja, Laos en Myanmar Bewegingsruimte van migranten letterlijk beperkt (Phuket) Beleid andere immigratielanden

 18. Migranten export, voorbeeld Filippijns verplegend personeel • Slogan opleidingen: Wordt verpleegkundige, werk in het buitenland • Menselijk kapitaal als export product (remittances, gender aspect) • USA, Saoedi- Arabië, Verenigd Koninkrijk, Canada • Zelfs Filippijnse artsen werken als verplegend personeel • 25% van buitenlands verplegend personeel is Filippijns • Effecten voor eigen gezondheidszorg (net als in Ghana, Malawi)

 19. Migratie en Ontwikkeling • Migratie als een positieve of negatie response op ruimtelijke differentiatie • Migratie draagt bij aan herstel evenwicht • Klassiek economisch, migrant als goed geinformeerd rationeel handelend individu • Migratie draagt bij aan polarisatie • Dependencia, wereldsysteem theorie, structurealisme, ‘afgedwongen’ migratie, migant niet vrij • NELM (New Economics of labour migration) • Huishouden als eenheid voor migratiestudie, migratiebeslissing is afweging: welk lid kan elders meer verdienen? • Actor-oriented approach, livelihood benadering

 20. New Economics of Labour Migration (NELM) • Migratie wordt niet gezien als een rationale keuze van een individu, maar als een keuze binnen een huishouden, • Migratie is een poging van een huishouden om inkomensproblemen aan te pakken (market failures constraining local production, insecurity (risks), lack of liquidity) • Huishodens houden rekening met lange en korte termijn effecten van de migratie van één of meerdere van hun leden (migratie als uitgave van huishouden) • Er zijn verschillende toetredingskosten/investeringen en effecten m.b.t. binnenlandse, intra-continentale en inter-continentale migratie. • Sociale kosten hoog

 21. Migratie-patronen van transnationale families • 1 persoon gaat vooruit, andere leden volgen later: re-locatie van het huishouden na verloop van tijd • 1 of meerdere personen migreren. Vertrek wordt gezien als tijdelijk, zenden van geld naar huis. Terugkeer na verloop van jaren (bijv. meer ongeschoolde migranten uit Fiji) • Scholing van kinderen als motief. Als doel is bereikt hergroepering van families, maar niet als regel in herkomstgebied. Steeds wisselende transnationale configuraties van huishoudens/families (bijv. Chinezen)

 22. Migratie motieven en ontstaan van transnationalisme • Werk • Opleiding • Huwelijk Levensloop-perspectief Global hypergamy Opwaardse sociale mobiliteit Arrangeren van huwelijk voor vriendinnen, vrouwelijke familieleden

 23. Sociaal Diaspora netwerken (hulp bij opvang, steun) Reduceert kosten van migratie en integratie Verspreide huishoudens (bi-multilocal families) Economisch Bedrijfjes Ondernemers Investeringen Politiek Stemmen Dubbele nationaliteit Transnational family Astronaut fathers/couples, transnational mothers with satelite kids Transnational cooperation of kin Migranten en transnationale ruimten Migranten organisaties

 24. Plaats van ‘Transnationalisme’ in migratiestudies • Migratie systemen • Sociale netwerken • Combinaties of verbindingen en inhoud/betekenis van die verbindingen; • Netwerken van organisaties; netwerken van wederkerigheid; • Posities in netwerken and organisaties • Transnationalisme • Mobiele actoren die betrokken zijn in duurzame en voortdurende internationale (cross-border) relaties op persoonlijk, collectief en organisatie niveau (Faist 2007) • Dankzij moderne communicatie technologie • Amerikaanse antropologen (Basch, Glick-Schiller, Szanton-Blanc) Kettingmigratie

 25. Transnationalisme naar actoren en mate van institutionalisering (v.Amersfoort 2003)

 26. Transnationalisme : migrant als ontwikkelingspartner Transnationale ruimte Migratie theorie (systemen, netwerk, .. type migrant ) Sociologische theorie (integratie , status van migrants…) Ontwikkelingstheorie (globalisatie, dependencia, instituties – maatschappelijk middenveld, …) Translocale ontwikkeling

 27. Betekenis Transnationale Migrant Migranten die zich in transnationale ruimten bewegen zijn in de regel geïntegreerd in vestigingsland Kunnen bruggenbouwers zijn, ook voor vestigingslanden Kunnen investeerders, nationale vertegenwoordigers, kennisbronnen (brain gain) zijn voor ‘oorsprong landen’

 28. Mythes m.b.t. tijdelijke / circulaire migratie in Aziatische context • Niets is zo permament als een tijdelijke migrant • Circulaire (tijdelijke) migranten hebben zelf geen controle over hun migratieproces • Circulaire (tijdelijke) migranten hebben geen mogelijkheden voor opwaardse sociale mobiliteit

 29. Conclusie • Aziatische landen hebben verschillende migratie patronen • De meest ontwikkelde Aziatische landen concurreren met elkaar om hoog- en laaggeschoolden • Brain drain naar de rest van de wereld gaat door • Belang van ex-landgenoten wordt erkend en banden worden aangehaald (brain gain) • Remittances nationaal wellicht minder belangrijk dan investeringen en brain gain