ПРОГРАМА BG13 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОГРАМА BG13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОГРАМА BG13

play fullscreen
1 / 12
ПРОГРАМА BG13
175 Views
Download Presentation
bian
Download Presentation

ПРОГРАМА BG13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПРОГРАМА BG13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ КИРЧО КИРОВ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 06.11.2013

 2. Основна информация • Програмна област 30: Шенгенско сътрудничество и борба с трансграничната и организираната престъпност, включително трафика и мигриращите криминални групи • Програмен оператор:Министерство на вътрешните работи – Република България • Донори и Партньори на програмата: • - Съвета на Европа (CoE) • - Национална дирекция на полицията на Кралство Норвегия

 3. Стратегически подход на програмата: Дейности, фокусирани върху резултатите • Цел на програмата: Повишаване сигурността на гражданите чрез подобряване ефективността на сътрудничеството между правоприлагащите органи в държавите-членки, прилагащи Шенгенското споразумение за борба с организираната престъпност, включително трафика на хора • Очаквани резултати: • Развити и подобрени системи и технически средства за ефективно прилагане на правото от Шенген; • Укрепено сътрудничество между полицията в държавите-членки, прилагащи Правото на Шенген; • Подобрен административен капацитет за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и пътуващи престъпни групи; • Подобрено сътрудничество между органите и съответните заинтересовани страни, включително неправителствени организации, в подпомагането на жертвите на трафик.

 4. Законодателни актове, използвани при подготовка на програмата • Законодателството на ЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз; Програма от Стокхолм; Регламент (ЕС) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (кодекс на шенгенските граници) и допълващите я актове; Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г.; рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 Юли 2002 за противодействие на трафика на хора. • Национално законодателство: Закона за МВР и Правилника за прилагането му, Българския Наказателен кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за борба с трафика на хора, Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, Закон за конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, и т.н.

 5. Използвани регламенти заДържавна помощ и Закон за обществени поръчки • Държавни помощи - регулирани на равнище ЕС и на национално равнище (Закон за държавните помощи, приет на 24.10.2006 г.) • Обществени поръчки - пълно съответствие с изискванията на съответната европейското право и на директивите на ЕС в областта на обществените поръчки (ЗОП, приет на 01.10.2004 г., последно изменена 25.11.2011 г. и подзаконовите нормативни актове.)

 6. Програмна схема • Предварително дефинирани проекти • 1. Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР • - общ бюджет: 2,575,740 евро. • 2. Подобряване на структурите и методитеза сътрудничество за ефективно прилагане на законодателството на Шенген • - общ бюджет: 615,600 евро. • 3. Подобряване на българската система за възстановяване на имущество, придобито от престъпна дейност • - общ бюджет: 985,959 евро. • 4. Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност • - общ бюджет: 1,085,470 евро. • 5. Повишаване на ефективността при насочване, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик чрез практическо приложение на Транснационалния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите между България като страна на произход и Западна Европа като крайна дестинация • – общ бюджет: 418,840 евро. • 6. Обучение на правоохранителните органи за законна употреба на сила, спазване на човешките права и по-нататъшно развитие на уменията за работа в мултиетническа среда • - общ бюджет: 500,000 евро.

 7. Бюджет на програмата • Общият бюджет на програмата е 7 058 823,53 евро. • Националното съфинансиране е в размер на 1 058 823,53 евро и е осигурено от Министерство на финансите. • Финансиране от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 е в размер на 6 000 000, 00 евро Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ • В програмата се предвижда и малка грантова схема с общ бюджет: 422,199 евро. • В рамките на тази схема ще бъдат финансирани малки проекти, насочени към укрепване на националния капацитет за ефективно използване на европейските инструменти за обмен на информация чрез повишаване на знанията и финансова подкрепа.

 8. Изпълнение на програмата Споразумението за изпълнение на програмата бе подписано от Програмния оператор и Националното координационно звено на 16 септември 2013 година. В програмата са заложени три предварителни условията за плащане: Разработване на предварително дефиниран проект “Обучение на правоохранителните органи за законна употреба на сила, спазване на човешките права и по-нататъшно развитие на уменията за работа в мултиетническа среда ”. Обявяване на покани по малка грантова схема за безвъзмездна помощ. Финансова верификация на разходите от външен изпълнител, избран по реда, предвиден н националното законодателство и в съответствие с правилата на Регламента за изпълнение на Норвежки финансов механизъм.

 9. Мониторинг при изпълнение на програмата • Посещения при изпълнение на дейностите • Доклади за напредък • Ежемесечни срещи • Управление на риска

 10. План за изпълнение на програмата

 11. Двустранни отношения • Програмният оператор е предвидил 1,5% от общия бюджет на Програмата за фонд за двустранни отношения. • В рамките на 1,0% или 60 000 евро от финансирането от НФМ е предвиден за създаване на контакти, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и добри практики между организаторите на проекти и организации в Кралство Норвегия. • План за финансиране на двустранните отношения при изпълнение на програмата ще бъде разработен от Програмния оператор в сътрудничество с партньорите по програмата и ще са предмет на обсъждане от Комитета за сътрудничество.

 12. Благодаря за вниманието!