Geriatria pre sociálnu prácu
Download
1 / 88

Gerontológia je veda o  starnutí a starobe Gerón (= starý človek); logos (= veda, náuka) - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Geriatria pre sociálnu prácu I. časť pomocné učebné texty pre študentov 2. ročníka sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD., 2007. Základné pojmy. Gerontológia je veda o  starnutí a starobe Gerón (= starý človek); logos (= veda, náuka)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gerontológia je veda o  starnutí a starobe Gerón (= starý človek); logos (= veda, náuka)' - beverly-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Geriatria pre sociálnu prácuI.časťpomocné učebné textypre študentov 2. ročníka sociálnej práceVŠZaSP sv. Alžbety, Bratislavadoc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD., 2007


Základné pojmy

Gerontológia je veda o starnutí a starobe

 • Gerón (= starý človek);

 • logos (= veda, náuka)

  Starnutie = zákonitý biologický proces

  Staroba = posledné obdobie života


Rozdelenie gerontol gie

Gerontológia

Teoretická

Klinická (geriatria)

Sociálna

Experimentálna

Sociálna geriatria

Rozdelenie gerontológie


N pl gerontol gie
Náplň gerontológie

 • Teoretická g. – výskum starnutia, príčiny a mechanizmus, teórie starnutia

 • Experimentálna g. – experimenty na zvieratách, in vitro, klinicko-fyziologické štúdie

 • Klinická g. – geriatria – starý človek v zdraví a chorobe, diagnostika, liečba, rehabilitácia ochorení a ich sociálnych dôsledkov

 • Sociálna (populačná) gerontológia – vzájomné vzťahy medzi starou populáciou a spoločnosťou ako celkom (napr. demografia)

 • Sociálna geriatria – sociálnou problematikou jednotlivca(sociálne súvislosti ochorení vyššieho veku)


Terminol gia i
Terminológia I.

 • Kalendárny, chronologický, matričný vek (zodpovedá prežitému času bez ohľadu na stav organizmu)

 • Funkčný vek (zodpovedá funkčnému potenciálu človeka) - je daný súhrnom charakteristík biologických, psychologických a sociálnych.

  • Biologické charakteristiky – biologický vek – je dôsledkom biologických zmien starnutia, pôsobenia vonkajšieho prostredia, spôsobu života a chorobných procesov.

  • Psychologické ch. – psychologický vek - je dôsledkom psychických zmien v priebehu starnutia, individuálnych osobnostných rysov a subjektívneho veku(ako sa senior sám cíti)

  • Sociálne ch. – sociálny vek zahrňuje prítomnosť alebo neprítomnosť životného programu a do istej miery závisí od dôchodkového veku


Terminol gia ii
Terminológia II.

 • Senior, geront, nestor, staršina

 • senilná (demencia, katarakta, elastosis senilis, senilná forma Alzheimerovej choroby, vaginitída)

 • presby – (opia, acusis);

 • frailty = krehkosť, slabosť, zraniteľnosť

 • Nikdy nehovoriť – dedko, babka !!!!!!!


Princ py osn pre star ch ud i
Princípy OSN pre starších ľudí I.

 • 5 princípov prijatých Valným zhromaždením OSN 16.12.1991

 • celosvetovo sa zdôrazňujú bez ohľadu na zdravotný stav, funkčnú zdatnosť, v domácej i inštitucionálnej starostlivosti

 • u nás sú aplikované v Národnom programe ochrany starších ľudí (NPOSĽ) – z roku 1999

 • Princíp nezávislosti – ustanovuje, že seniori potrebujú mať prístup k možnosti pracovať alebo mať príjem, možnosti ovplyvňovať tempo svojho vyradenia z práce, prístup k službám i pomoci, prístup ku vzdelaniu a doškoľovaniu, bezpečnému životnému prostrediu a možnosti bývať vo svojom prirodzenom domácom prostredí čo najdlhšie


Princ py osn pre star ch ud ii
Princípy OSN pre starších ľudí II.

 • Princíp zúčastnenosti– zahŕňa možnosť spolurozhodovania, uplatnenia vedomostí; schopností, sociálnych iniciatív, zakladania hnutí alebo združení

 • Princíp starostlivosti – zahŕňa pomoc rodiny a spoločnosti, prístup k zdravotníckym, sociálnym a právnickým službám a inštitucionálnej starostlivosti

 • Princíp sebarealizácie – požaduje, aby mali príležitosť pre rozvoj svojho potenciálu, prístup k vzdelávacím, kultúrnym, duchovným i rekreačným možnostiam

 • Princíp dôstojnosti – zahŕňa potrebu zabránenia vykorisťovaniu, fyzickému a duševnému zneužívaniu, potrebu slušného zaobchádzania a nehodnotenia podľa ekonomického prínosu


Obdobia udsk ho ivota
Obdobia ľudského života

podľa WHO (World Health Organization)

0 – 18 rokov – Detstvo a dospievanie

19 – 45 rokov – Dospelosť

46 – 59 rokov – Stredný vek

60 – 74 rokov – Starší vek, Tretí vek, včasná staroba

75 – 89 rokov – Starý vek, Štvrtý vek, vlastná staroba

90 a viac rokov – Dlhovekosť

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

v súčasnosti sa používa americké delenie:

65 – 74 rokov - young old (mladí starí ľudia)

75 – 84 rokov - old old (starí starí ľudia)

85 a viac rokov - very old (veľmi starí ľudia)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

pred - produktívny vek 0–14 r.

produktívny vek 15–61 r. (od roku 2004 )

po - produktívny vek 62 +


Demografia starnutia I.

 • základným trendomdemografického vývoja je starnutie populácie

 • Starnutie populácie môže byť:

 • relatívne = ↑ podielu seniorov v populácii (spôsobené nízkou pôrodnosťou a ↓ podielu detí a mladých)

 • absolútne = ↑ absolútneho počtu seniorov v populácii (spôsobené ↓ a stagnáciou úmrtnosti v strednom veku, silnými povojnovými populačnými ročníkmi)


Demografia starnutia II.

Základnými demografickými charakteristikami sú:

 • Klesajúca pôrodnosť

 • Stagnácia úmrtnosti

 • Zvyšovanie strednej dĺžky života (= nádeje na dožitie)

 • Nárast skupiny veľmi starých ľudí (80 +)

 • Nárast indexu feminity (počet žien na 100 mužov)


Demografia starnutia III.

 • Klesajúca pôrodnosť

 • hrubá miera pôrodnosti (živorodenosti) = počet živonarodených detí na 1000 žien stredného stavu v kalendárnom roku

 • v roku 2006 bola hrubá miera živorodenosti – 10,00

 • za posledných 25 rokov klesla pôrodnosť z 21 ‰ na 10,0 ‰

 • v Európe klesajúca pôrodnosť nezabezpečuje reprodukciu populácie ( na ňu treba na 100 žien 210 pôrodov → index 2,1)


Demografia starnutia IV.

 • Stagnácia úmrtnosti

 • hrubá miera ú. = počet zomretých na 1000 obyvateľov stredného stavu v kalendárnom roku

 • v roku 2006 zomrelo v SR 53. 301 osôb

 • hrubá miera úmrtnosti je 9,9 ‰, od roku 1993 sa udržuje pod hranicou 10 zomretých na 1000 obyvateľov

 • je vyššia u mužov (10,7 ‰) ako u žien (9,1 ‰)

 • na 1000 zomretých žien pripadlo 1 114 zomretých mužov

 • v kategóriách 20-34 ročných je zo všetkých zomretých 80 % mužov;


Demografia starnutia V.

 • Zvyšovanie SDŽ (stredná dĺžka života, nádej na dožitie, life expectancy)

 • = predpokladaný počet rokov dožitia sa osoby určitého pohlavia a veku za predpokladu, že sa nebudú meniť špecifické úmrtnosti (úmrtnostné tabuľky)

 • Slovensko 2006 – SDŽ (nádej na dožitie) pri narodení u muža 70,4 rokov; uženy 78,2 rokov

 • stredná dĺžka života (nádej na dožitie) u 60 ročného – muži 16 rokov, ženy 21 rokov

 • SDŽ ≠priemernému veku; priemerný vek (2006): muži 36,1 rokov a ženy 39,3 rokov


Demografia starnutia VI.

 • SDŽ (stredná dĺžka života, nádej na dožitie) – vo vzťahu ku:

 • HALE (Health Adjusted Life Expectancy) udáva očakávanú dĺžku života, na ktoré má osoba nádej, že ich prežije v „plnom zdraví“

 • DFLE(Disability Free Life Expectancy) = udáva očakávanú dĺžku života, na ktoré má osoba nádej, že ich prežije bez dizability, straty sebestačnosti (USAmuž 65 r. má DFLE 11,3-13 rokov, žena 65 ročná 15,3 – 17,1 rokov)

 • QALE (Quality Adjusted LIfe expectancy) udáva očakávanú dĺžku života, na ktoré má osoba nádej, že ich prežije s potrebnou kvalitou života

 • Index starnutia = počet 65 + ročných seniorov : na 100 detí od 0 -14 ročných (postaktívnej zložky : detskej zložke) – v roku 2006 pripadlo 73,5 seniorov na 100 detí

 • Index ekonomického zaťaženia = počet detí a seniorov : na 100 produktívnych osôb (15-64 ročných) – v roku 2006 – 38,9Demografia starnutia VII.

 • Nárast skupiny veľmi starých ľudí

  = vnútorné starnutie

 • v rámci seniorov narastá skupina veľmi starých ľudí (nad 80 rokov)

 • tvoria 12 % zo skupiny 60 ročných +, prognóza 20 %

 • význam ekonomický, sociálny, zdravotnícky


Demografia starnutia VIII.

 • Index feminity - pri narodení na 1000 dievčat pripadá 1060 chlapcov; pomer sa vyrovnáva okolo 40 rokov; v 60 rokoch veku na 1000 mužov pripadá 1316 žien;

 • v roku 2006 - 1060 žien na 1000 mužov

 • medzi 80 + ročnými - 65 % sú ženy → dlhovekí (90 +) – na tri ženy pripadá jeden muž

 • mužská nadúmrtnosť → fenomén osamelých starých žien

 • vysoký výskyt ovdovených žien (vo veku 80 + podiel vdov ♀ je 81,5 %; podiel vdovcov ♂ 32,5%)


Charakteristiky starnutia i
Charakteristiky starnutia I.

 • Je vnútorne (geneticky)naprogramované, ale priebeh ovplyvňovaný vonkajšími faktormi (prostredie, choroby, radiácia, fajčenie)

 • Je progresívne – jeho priebeh nie je možné zastaviť

 • Prevaha starobných zmien je regresívna - spojená so stratou funkcie(regresívny = spätný)


Charakteristiky starnutia ii
Charakteristiky starnutia II.

 • Jenezvratné - zmeny vyvolané starnutím nie je možné vrátiť späť

 • Je nerovnomerné – niektoré orgány a tkanivá a funkcie starnú rýchlejšie, iné pomalšie. Priebeh môžu zrýchliť vonkajšie faktory

 • Má prísne individuálny charakter - rozdiely medzi jednotlivými starými ľuďmi sú výraznejšie ako u mladších

  Následky starobných zmien sú vzájomne umocňované následkami chronických ochorení; za bazálnych podmienok sa neprejavia, prejavia sa počas záťaže (telesná záťaž, stres, akútna choroba)


Biologick starnutie
Biologické starnutie

Podstatou biologického starnutia je :

 • zníženie adaptácie

 • zoslabenie regulačných funkcií

 • zníženie rezerv a odolnosti k záťaži


Prejavy biologick ho starnutia i
Prejavy biologického starnutia I.

 • Involúcia (i. = zanikanie, obmedzovanie, upadanie, fyziologické zmenšenie orgánu, spätný vývoj) štruktúr a funkcií jednotlivých orgánov

 • Znížený prietok krvi dôležitými orgánmi (mozog., srdcový sval, obličky) a obmedzená schopnosť jeho regulácie

 • Zníženie kapacity a rýchlosti metabolických dejov

 • Pokles celkovej telesnej vody, zmnoženie tuku

 • Úbytok svalovejhmoty a pokles svalovej sily

 • Úbytok kostnej hmoty


Prejavy biologick ho starnutia ii
Prejavy biologického starnutia II.

 • Zmeny imunitných mechanizmov (pokles imunity, zvýšená tvorba autoprotilátok)

 • Zmeny v hormónoch (znížená tvorba alebo pôsobenie hormónov, zmenená citlivosť receptorov)

 • Spomalenie psychomotorického tempa

 • Zhoršené zmyslové vnímanie (zrak, sluch, chuť, čuch, hmat)


Zmeny org nov a funkci pri starnut 30 ro n 100
Zmeny orgánov a funkcií pri starnutí (30 ročný = 100 %)

 • Hmotnosť mozgu 56 %

 • Pamäť znížená

 • Reakčná schopnosť spomalená

 • Mozgová cirkulácia 80 %

 • Regulácia rýchlosti zmeny pH krvi 17 %

 • Maximálna rýchlosť pulzu 75 %

 • Minútový objem srdca v kľude 70 %

 • Prietok obličkami 50 %

 • Glomerulárna filtrácia 69 %

 • Počet nervových vlákien 63 %

 • Rýchlosť nervového prevodu 90 %

 • Počet chuťových pohárikov 35 %

 • Maximálne sýtenie kyslíka v krvi 40 %


Zmeny org nov a funkci pri starnut 30 ro n 1001
Zmeny orgánov a funkcií pri starnutí (30 ročný = 100 %)

 • Maximálna ventilácia pľúc 53 %

 • Maximálny výdych 43 %

 • Obsah minerálov v kostiach muži 85 %, ženy 70 %

 • Vitálna kapacita 56 %

 • Funkcia nadobličiek znížená

 • Funkcia gonád znížená

 • Stisk ruky 55 %

 • Svalová hmota 70 %

 • Maximálna krátkodobá výkonnosť 40 %

 • Maximálna dlhodobá výkonnosť 70 %

 • Obsah vody v organizme 82 %

 • Hmotnosť – muži 88 %


Dimenzie a defin cia zdravia v starobe
Dimenzie a definícia zdravia v starobe

 • Zdravie v staršom veku má iné dimenzie ako v mladšom veku.

 • Senectus ipsa est morbus (neplatí !)

  ale mortalita a morbidita stúpa s vekom !

  Definícia zdravia v starobe:

  Starý človek jezdravý, ak:

 • nie je prítomná zjavná choroba alebo obťažujúci symptóm

 • považuje sa sám za zdravého a je spokojný s kvalitou svojho života

 • je sebestačný

 • vyvíja primerané fyzické a psychické aktivity a sociálne kontakty

  (Pacovský, 1994


Zvl tnosti chor b v starobe
Zvláštnosti chorôb v starobe

 • Polymorbidita

 • Zmenené príznaky a priebeh chorôb

 • Sklon ku komplikáciám

 • Výskyt geriatrických syndrómov

 • Zmenená reakcia na lieky

 • Poruchy adaptácie, geriatrický maladaptačný syndróm

 • Sociálny rozmer chorôb v starobe


Polymorbidita multimorbidita koprevalencia
Polymorbidita, multimorbidita, koprevalencia

= súčasnú prítomnosť viacerých chorôb (manifestných

alebo latentných) u toho istého jedinca.

 • špecifický znak staroby

 • počet diagnóz rastie s vekom

 • ch. sú zmesou akútnych, chronických stavov a funkčných porúch

 • jedna choroba ovplyvní prognózu druhého ochorenia

 • sumačný efekt (jedna choroba podmieni vznik ďalšej)


Polymorbidita multimorbidita koprevalencia1
Polymorbidita, multimorbidita, koprevalencia

 • Riziká polymorbidity:

  • orgánové zlyhanie pri akútnom ochorení

  • výskyt komplikácií (reťazová reakcia)

  • predĺženie hospitalizácie

  • polyfarmácia

  • zvýšená úmrtnosť

  • podieľa sa na zmenenom klinickom obraze chorôb


Zmenen pr znaky a priebeh chor b
Zmenené príznaky a priebeh chorôb

 • mikrosymptomatológia – príznaky sú málo nápadné (napr. slabosť pri tbc, dýchavica pri IM)

 • oligosymptomatológia – príznakov je málo, chýba obvyklý počet, škála (včítane laboratórnych napr. pneumónia bez teploty, leukocytozy)

 • nešpecifické príznaky – atypické, nie sú typické pre dané ochorenie (napr. hypotyreoza sa prejaví spavosťou, depresiou, apatiou, únavnosťou)

 • vzdialené príznaky – choroba sa prejaví príznakom iného, vzdialeného orgánu, „narieka nevinný orgán“ (delírium = dehydratácia)

 • zvýšená úmrtnosť – ch. majú vyššiu mortalitu


Zmenen pr znaky a priebeh chor b1
Zmenené príznaky a priebeh chorôb

 • sú spôsobené

 • multimorbiditou,

 • fyziologickými zmenami starnutia,

 • stratou funkčných rezerv a kompenzačných mechanizmov

 • na zmenenom priebehu ochorení sa okrem zmeneného organizmu podieľa aj zmenená osobnosť chorého (disimulácia, agravácia)

 • Disimulácia i agravácia môžu byť spôsobené psychickými zmenami pri základnej chorobe i sociálnymi okolnosťami

 • zmenený priebeh ochorení v starobe závisí aj od postoja lekára


Sklon ku komplik ci m
Sklon ku komplikáciám

 • hlavne pri dlhšej hospitalizácii

 • kauzálne, reťazové komplikácie

 • vzniká vtedy, ak ochorenie jednou ch. pôsobí ako spúšťací mechanizmus pre ďalšie choroby, napr.

  pád v domácnosti → zlomenina stehennej kosti→ imobilita → zníženie ventilácie pľúc → zápal pľúc → zlyhanie srdca → nízky krvný tlak → nedostatok kyslíka pre mozog → mozgová porážka → ochrnutie končatín (paréza) → ďalšie zhoršovanie hybnosti → preležanina (dekubit) → prítomnosť baktérií z preležaniny v krvi → zlyhanie srdca → exitus letalis

 • nešpecifické komplikácie = geriatrické syndrómy (napr. imobilizačný sy, inkontinencia, poruchy spánku, poruchy termoregulácie, dekubity, slepota a hluchota, maladaptačný sy., poruchy výživy, obstipácia, depresia, delírium, ortostatická hypotenzia, sociálny sy., pády a úrazy, sy. patologického starnutia, dlhovekosť, demencia a pod.)


V skyt geriatrick ch syndr mov i
Výskyt geriatrických syndrómov I.

 • Syndróm – spojenie viacerých subjektívnych príznakov (symptómov) a (alebo) objektívnych príznakov charakteristických pre určité ochorenie

 • Geriatrické syndrómy – zaviedol Isaacs (1975) „GIANTS OF GERIATRICS“ – veľké syndrómy: štyri geriatrické „I“ – Imobilita; Instabilita; Inkontinencia a Intelektové poruchy; niektorí autori pridávajú ďalšie I: Infection; Impairment of vision and hearing; Isolation (depression); Inanition (poruchy výživy); Impotencia; Insomnia; Irritabile colon; Impecunity; Immune deficiency


V skyt geriatrick ch syndr mov ii
Výskyt geriatrických syndrómov II.

 • = typické príznaky a choroby vyššieho veku, ktoré sa často vyskytujú u starších pacientov a komplikujú priebeh základného ochorenia; vznikajú hlavne pri dlhšej hospitalizácii

 • patria sem: imobilizačný sy, inkontinencia, poruchy spánku, poruchy termoregulácie, dekubity, slepota a hluchota, maladaptačný sy., poruchy výživy, obstipácia, depresia, delírium, ortostatická hypotenzia, sociálny sy., pády a úrazy, sy. patologického starnutia, dlhovekosť, demencia a pod.)


V skyt geriatrick ch syndr mov iii
Výskyt geriatrických syndrómov III.

Spoločným znakom geriatrických syndrómov:

 • sú typické, špecifické pre vyšší vek

 • na ich vzniku sa podieľa viac príčin (multikauzalita)

 • majú chronický priebeh;

 • zhoršujú kvalitu života seniorov

 • môžu sa vyskytovať u jedného geronta súčasne, navzájom sa ovplyvňujú a podmieňujú

 • ich medicínske vyriešenie je problematické

 • vedú k poklesu sebestačnosti a vzniku závislosti

 • kladú veľké nároky na ošetrovateľskú i opatrovateľskú starostlivosť i finančné náklady

 • vedú často k umiestneniu do zariadení sociálnych služieb


Zmenen reakcia na lieky
Zmenená reakcia na lieky

 • seniori reagujú na lieky inak ako v mladšom veku

 • Treba rátať u nich s rôznymi prekážkami, problémami pri liečbe

 • k najväčším prekážkam liečby patrí u seniorov:

 • nepresná diagnostika

 • polypragmázia (užívanie viac liekov súčasne)

 • neznalosť správneho dávkovania lieku

 • nesprávny výber liekov

 • nespolupráca pacienta (non-compliance) – môže byť podmienená zmyslovými poruchami, psychickou alteráciou a i.


Poruchy adapt cie i
Poruchy adaptácie I.

 • U seniorov dochádza k poruche adaptácie

 • klinickým prejavom je geriatrický maladaptačný syndróm (GMS) – ide o prejav adaptačného zlyhania (typického pre vyšší vek), ktorý vzniká na báze chronického stresu

 • Rizikové faktory vzniku sú biologické (vysoký vek, ťažká choroba, imobilita, inkontinencia); psychické (duševná choroba), sociálne (vstup do DD, osamelosť, zmena bydliska, nízky príjem, strata programu)

 • klinicky sa manifestuje – akútnym infarktom myokardu, bronchopneumóniou, cievnou mozgovou príhodou a i.


Poruchy adapt cie ii gms
Poruchy adaptácie II - GMS

 • fáza – úzkosť, hysterické reakcie, agravácia somatických ťažkostí, dekompenzácia kardiovaskulárna

 • fáza - depresia, nepriateľstvo, agresia, suicídium, cievne mozgové príhody, uroinfekcie, infarkt myokardu, bronchopneumónia

 • fáza – a) úprava ťažkostí,

  b) nepriaznivý priebeh = zlyhanie adaptácie, dekompenzácia orgánová, suicídium


Soci lny rozmer chor b v starobe
Sociálny rozmer chorôb v starobe

 • Každé chronické ochorenie prináša sociálne dôsledky (strata sebestačnosti a závislosť)

 • Akútny psycho-sociálny problém (strata manžela, dôchodok) vedie k zhoršeniu somatických ťažkostí

 • Sociálna črta chorôb preniká do popredia u polymorbídneho starého človeka

 • Kumuláciou chronických ochorení sa vytvorí reťaz sociálnych postihov, ktorých účinky sa sčítajú a ovplyvňujú kvalitu života

 • Tým tvorí u starého človeka „perignózu“ – identifikáciu všetkého, čo je okolo chorého človeka

 • Niektorí pacienti sú odkázaní na sociálnu starostlivosť - zariadenia sociálnych služieb


Psychick a psychologick n sledky starnutia i
Psychické a psychologické následky starnutia I.

 • spomalenie psycho–motorického tempa – (rozdiely od mladších sú v časových úlohách, nevyhovuje činnosť vyžadujúca rýchle rozhodovanie alebo kontinuálna činnosť automaticky riadená) → strata pružnosti, vyhýbanie sa riešeniu zložitých situácií

 • ľahká psychická únava

 • deficit vzmyslovom vnímaní → anxieta, depresia, emočné problémy, izolácia, osamelosť

 • ochudobnenie fantázie a zníženie záujmov

 • nedostatok vôle sa rozvíjať, učiť sa nové poznatky → konzervatizmus, pohodlnosť, sklon k spomienkam (laudatores temporis acti – chválitelia minulých časov)


Psychick a psychologick n sledky starnutia ii
Psychické a psychologické následky starnutia II.

 • Emočné poruchy – labilita a rýchle striedanie emócií, často ovplyvniteľné okolím, zvýšený sklon k úzkosti a depresii (pripomínajú detskú povahu)

 • Zmeny povahy – zužovanie záujmov, koncentrácia na svoju osobu; zvýraznený záujem o fyziologické funkcie (trávenie); šetrnosť, lakomosť až pôžitkárstvo, míňanie peňazí; abuzus alkoholu; hypochondria; svojhlavosť, nedôvera k okoliu


Psychick a psychologick n sledky starnutia iii
Psychické a psychologické následky starnutia III.

 • Poruchymyslenia – rozvláčnosť, zabiehavé myslenie, nepodstatné podrobnosti, automatizmy

 • Zníženie vštiepivosti pamäti (zhoršovanie novopamäti, horšie chápanie a výbavnosť pamäti, zvýraznenie staropamäti)

 • Zmeny osobnosti – introvertovanosť až samotárstvo a extrovertovanosť až táravosť); zvýraznenie psychopatologických rysov môže viesť k dekompenzácii

 • Poruchyadaptácie na zmenu zdravotného stavu i životné situácie


Pozit vne psychick a psychologick javy pri starnut
Pozitívne psychické a psychologické javy pri starnutí

 • Zvýšená rozvaha

 • Trpezlivosť a tolerancia

 • Zvyšuje sa vytrvalosť (monotónna telesná a duševná činnosť)

 • Stálosť názorov a vzťahov

 • Zachovaná dobrá slovná zásoba

 • Zmierňuje sa výbušnosť, explozívnosť, ovládanie


Typy psychologickej adapt cie na starobu i
Typy psychologickej adaptácie na starobu I.

 • Konštruktívnosť – zmierený so starnutím, sebestačný, realizuje ciele a plány, prispôsobivý a tolerantný, nadväzovanie kontaktov, hodnotí život kladne a má záujem o budúcnosť, nestratil program

 • Závislosť– vznik pasivity – chýba ctižiadosť; rád prestal pracovať; v psychických a fyzických aktivitách nenachádza uspokojenie; rád odpočíva v pohodlí domova; neochota nadväzovať nové styky

 • Obranný postoj – úspešníľudia v práci i spoločensky, aktivita v organizáciách; sú hrdí na sebestačnosť; odmietajú pomoc; bránia svoj prechádzajúci život; neakceptujú starobu, len pri donútení objektívnymi okolnosťami


Typy psychologickej adapt cie na starobu ii
Typy psychologickej adaptácie na starobu II.

 • Nepriateľstvo– „rozhnevaní muži“ už v minulosti hľadali vinníkov pri svojich neúspechoch, v jednaní boli agresívni; žijú v ústraní a hrozí im izolácia; dávajú najavo silný odpor k starobe a odkladali odchod do dôchodku; nevedia reagovať na problémy starnutia; reagujú na všetko mrzutosťou; sú nepriateľskí k mladým, kritizujú ich

 • Sebanenávisť– nepriateľstvo obracajú k sebe, na svoj život reagujú kriticky a pohŕdavo; boli a sú pasívni, depresívni; sú nepraktickí a zveličujú svoju bezmocnosť; nemajú záujmy; sú pesimistickí; zanedbávajú spoločenské styky; cíti sa osamelí a zbytoční


Soci lne a ekonomick n sledky starnutia i
Sociálne a ekonomické následky starnutia I.

 • odchod do dôchodku – strata sociálnych kontaktov, postavenia, strata programu (viac muži)

 • ekonomické dôsledky – znížený príjem → vplyv na strednú dĺžku života, morbiditu, mortalitu

 • strata priateľov a rodiny

 • izolácia a osamelosť,

 • poruchy kontaktov,

 • strata komunikácie,

 • strata pocitu potrebnosti


Soci lne a ekonomick n sledky starnutia ii
Sociálne a ekonomické následky starnutia II.

 • nedostatok možností sebarealizácie

 • strata sebestačnosti → potreba pomoci pri všedných denných činnostiach

 • vznik manželských problémov

 • zmena bydliska → zmena sociálnych väzieb

 • súžitie s deťmi

 • potreba a problémy inštitucionalizácie seniora

 • sociálne dôsledky polymorbidity

 • blízkosť smrti


Soci lne starnutie
Sociálne starnutie

 • Od okamžiku uvedomenia starnutia prebieha problém reakcie a adaptácie jedinca na starnutie a starobu

 • o priebehu rozhoduje komplex rôznych činiteľov, dôležitá je celá životná dráha

 • základným problémom úspešnej adaptácie – vzťah medzi zdôrazňovaním vyhovujúcich aktivít a postupné sa uvoľňovanie z iných aktivít:

  • teória aktivity – pokiaľ nemá senior zabraňujúce zdravotné ťažkosti, má zostať aktívnym a mať svoj perspektívny program „staroba je strata programu“

  • teória „odpájania, uvoľňovania“ (disengagment) – sťahovanie sa z aktívneho života, má byť postupné na základe dobrovoľnosti

 • každý senior je členom spoločnosti a spoločnosť má prijímať starobu ako prirodzenú realitu a starú subpopuláciu ako svoju neoddeliteľnú súčasť

  cieľom je integrácia, nie segregácia !!


 • D sledky starnutia obyvate stva i
  Dôsledky starnutia obyvateľstva I.

  • starnutie prináša dôsledky pre spoločnosť i jednotlivca:

  • Ekonomické

  • Sociálno- zdravotné

  • Sociologické a sociálno-psychologické

  • Individuálne - osobné


  D sledky starnutia obyvate stva ii
  Dôsledky starnutia obyvateľstva II.

  • starnutie prináša dôsledky pre spoločnosť i jednotlivca

  • Ekonomické dôsledky

  • nevyhnutnosť tvorby vyššieho hrubého domáceho produktu (HDP) pri relatívne nižšom podiele ekonomicky aktívneho obyvateľstva

  • zvyšovanie výdavkov na sociálnu starostlivosť (dôchodky, sociálna pomoc, sociálne zabezpečenie)

  • zvyšovanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť vzhľadom k podstatne vyššiemu objemu zdravotníckych potrieb a spotreby zdravotnej starostlivosti vo vyššom veku


  D sledky starnutia obyvate stva iii
  Dôsledky starnutia obyvateľstva III.

  • Sociálno-zdravotné dôsledky

  • vyplývajú predovšetkým z:

  • vyššej chorobnosti starších a starých ľudí (polymorbidita, zvýšenie výskytu chronických chorôb → zníženie sebestačnosti)

  • zvýšenej potreby zdravotnej i sociálnej starostlivosti (ústavnej i ambulantnej)

  • zvýšenej spotreby zdravotnej i sociálnej starostlivosti


  D sledky starnutia obyvate stva iv
  Dôsledky starnutia obyvateľstva IV.

  • Sociologické asociálno-psychologickézmenysú dané predovšetkým:

  • meniacimi sa postojmi a chovaním obyvateľstva, hlavne mladšej generácie

  • zmenami v charaktere rodín (z viacgeneračných na jednogeneračné)

  • zmenami ekonomickej a pracovnej aktivity u seniorov

  • zmenami bývania (väčší podiel samostatne bývajúcich manželských párov a osamelých osôb vo vyššom veku)

  • zmenami vzdelanosti, životnej a kultúrnej úrovne


  D sledky starnutia obyvate stva v
  Dôsledky starnutia obyvateľstva V.

  • Medzi hlavné sociologické a sociálno-psychologické dôsledky patrí:

  • nutnosť vytvárania priaznivej spoločenskej atmosféry pre chápania potrieb a problémov seniorov, dostupnosti služieb, primerané hmotné zabezpečenie, bývania, pozitívny prístup k zamestnaniu a i.

  • potreba výchovy k úcte ku seniorom v rodine, škole, verejnosti

  • potreba prípravy na starnutie

  • zabezpečenie právnych istôt seniorov v legislatívnei praxi

  • potreba väčšej sociálnej integrácie seniorov v rodine a spoločnosti (podpora sociálnej aktivity, vzdelávania, pracovnej aktivity, využívanie pracovného potenciálu a i.)


  D sledky starnutia obyvate stva vi
  Dôsledky starnutia obyvateľstva VI.

  • Zmeny v spôsobe života, charaktere práce, využívaní voľného času, životnej i kultúrnej úrovni môžu viesť ku generačným konfliktom

  • Kľúčový význam má rozvoj solidarity, vzájomné rešpektovanie potrieb a požiadaviek

  • Hlavným zázemím je správne fungujúca rodina


  D sledky starnutia obyvate stva vii
  Dôsledky starnutia obyvateľstva VII.

  • Osobné, individuálne dôsledky starnutia

  • starnutie prináša pre jednotlivcov rôzne nepriaznivé osobné dôsledky i problémy

  • zníženie a strata sebestačnosti (problémy so zaistením ADL, domácnosti a i.)

  • zhoršenie zdravotného stavu

  • zaistenie primeraných finančných prostriedkov

  • úprava denného programu (úprava denného rozvrhu, nových denných stereotypov a i.)

  • zabezpečenie adekvátneho bývania

  • zabezpečenie správnej výživy

  • zabezpečenie životného programu – aktivít a činností

  • využívanie voľného času (pohybové aktivity, práca vo verejnosti)


  Klasifik cia funk n ch por ch v geriatrii i
  Klasifikácia funkčných porúch v geriatrii I.

  • v roku 1980 IC IDH (International classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) I.

  • Choroba sa prejaví poruchou funkcie (impairment); tá vedie k disabilite (neschopnosť vykonávať určitú činnosť) a hendikepu (sociálny rozmer)

  • I – impairment, (= poškodenie, porucha) akákoľvek strata alebo abnormalita anatomickej, fyziologickej alebo psychickej štruktúry alebo funkcie, na úrovni orgánu

  • Príklad: porucha inteligencie; porucha pamäti; porucha reči, sluchu, strata oka; porucha funkcie jednotlivých orgánov (obličiek, pľúc); mechanické a motorické poruchy funkcie končatín, deformácie ruky a i.)


  Klasifik cia funk n ch por ch v geriatrii ii
  Klasifikácia funkčných porúch v geriatrii II.

  • D – disabilities (= neschopnosť, nespôsobilosť) vyznačuje sa neschopnosťou alebo obmedzením schopnosti jedinca vyvíjať aktivity, ktoré sú pre iných ľudí bežné. Porucha je na úrovni organizmu ako celku a postihuje zložité činnosti alebo chovanie.

  • Príklad: neschopnosť plniť rodinné a pracovné úlohy; neschopnosť komunikácie; neschopnosť starať sa o seba (osobnú hygienu, prijímať potravu, obliekať sa, obúvať sa, kontrolovať exkréciu); obmedzenie pohybovej aktivity; dizabilita v manuálnej obratnosti (zaobchádzanie s kľúčom, zámkom, používanie telefónu); dizabilita udržiavať domácnosť (nákupy, upratovanie); dizabilita reagovať na vonkajšie prostredie (zmeny teploty, tmu, hluk).


  Klasifik cia funk n ch por ch v geriatrii iii
  Klasifikácia funkčných porúch v geriatrii III.

  • H – handicaps (= hendikepy, znevýhodnenia) obmedzujú alebo zabraňujú plneniu role jedinca vo vzťahu k spoločnosti, ktoré sú považované za normálne vzhľadom k veku, pohlaviu, sociálnym a kultúrnym faktorom.

  • Znakom h. je nesúlad medzi osobnými predpokladmi a očakávaním spoločnosti, alebo spoločenskej skupiny, ktorej je členom. To vedie k vyradeniu zo spoločnosti a izolácii resp. segregácii.

  • Príklad: handicap orientačný (obmedzenie schopnosti orientovať sa vo vzťahoch k prostrediu); h. fyzickej nezávislosti (obmedzenie schopnosti udržať obvyklú nezávislú existenciu); h. mobility (limitovaná schopnosť pohybovať sa v prostredí); h. ekonomickej sebestačnosti; h. sociálnej integrácie (znevýhodnenie a obmedzenie možnosti jedinca podieľať sa na obvyklých sociálnych vzťahoch)


  Defin cia samostatnosti u seniora
  Definícia samostatnosti u seniora

  • Samostatný je človek, ktorý nemá podstatné obmedzenie telesných i duševných funkcií a samostatne (bez pomoci iných) zvláda všetky potrebné aktivity denného života, v prostredí kde žije.


  Z vislos u seniora
  Závislosť u seniora

  • Závislosť ľahkého stupňa (SZO) – vyžaduje podporu v motivácii k denným činnostiam a kontrolu ich samostatného vykonávania, Potrebné sú len občasný dohľad a výpomoc druhej osoby, občasná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť.

  • Závislosť stredného stupňa – je nutný pravidelný dohľad a sústavná pomoc pri vykonávaní niektorých (nie všetkých) bežných činností. Pomoc pri zaistení základných potrieb inou osobou.

  • Závislosť ťažkého stupňa – vyžaduje trvalý dohľad a starostlivosť laickou i odbornou, funkčný handicap je veľký, že ho nemôže kompenzovať bežnou pomocou. Všetky základné potreby musia byť zaisťované druhou osobou.


  Vy etrenie geriatrick ho pacienta
  Vyšetrenie geriatrického pacienta

  • Anamnéza

  • Fyzikálne vyšetrenie

  • Laboratórne a technologické vyšetrenia

  • Funkčné vyšetrenie – geriatrický assessment


  Funk n geriatrick vy etrenie

  Zdravotný stav, zdravotné riziká a komorbidita

  Fyzická výkonnosť a sebestačnosť

  Duševné zdraviea psychická pohoda

  Sociálna situácia a ekonomické zaistenie

  komplexné vyšetrenie, skríningové vyšetrenie, imunizácia, medikácia,

  Fyzická výkonnosť a zdatnosť, schopnosť sebaobsluhy, aktivity denného života (test ADL); inštrumentálne činnosti (test IADL); pokročilé aktivity (AADL)

  Kognitívne funkcie ( test MMSE), Afektívne funkcie (test Yesavage)

  Sociálne kontakty, poskytované služby, hodnotenie rizík bývania, potenciálny opatrovateľ

  Funkčné geriatrické vyšetrenie


  Geriatrický assessment:

  Geriatrický assessment – je diagnostický proces zameraný na stanovenie zdravotných, funkčných a psycho-sociálnych problémov seniorov s cieľom vypracovať celkový plán pre liečbu a dlhodobé sledovanie


  Základné postupy assessmentu:

  • Klinické vyšetrenie– anamnéza (aj sociálna); fyzikálne vyšetrenie; pomocné vyšetrenia

  • Posúdenieduševného zdravia–pomocou testov

  • Posúdenie výkonnosti – funkčného stavu– stabilita a chôdza, ADL a IADL, telesnú zdatnosť, výživu, funkčnú klasifikáciu ICH

  • Sociálne zdravie– sociálne vzťahy, sociálnu sieť, prostredie, sociálne potreby a služby


  Na hodnotenie fyzickej výkonnosti:

  • Základné (bežné) denné činnosti - ADL (Activities of Daily Living– (Barthelovej test, Katz, a i.) – hodnotia schopnosti sebaobsluhy

  • Zložitejšie (inštrumentálne) činnosti - IADL (Instrumental) (Lawton- Brody) – aktivity nevyhnutné pre nezávislý život vo svojej domácnosti

  • Pokročilé(advanced) činnosti - AADL – najvyšší stupeň aktivít – zamestnanie, vypisovanie šekov, náboženské aktivity, dobrovoľníctvo, osobné záľuby


  Polo ky barthelovej testu adl i
  Položky Barthelovej testu ADL I.

  • Jedenie a pitie

  • Obliekanie

  • Osobná hygiena

  • Kúpanie

  • Kontinencia moču a stolice

  • Používanie WC

  • Chôdza po schodoch

  • Presun z lôžka na stoličku

  • Chôdza po rovine


  Polo ky barthelovej testu adl ii
  Položky Barthelovej testu ADL II.

  • Jedenie, pitiesám ......10 s  pomocou ....5 neurobí .........0

  • Obliekaniesám ......10 s pomocou ....5 neurobí .........0

  • Osobná hygienasám alebo s pomocou ......5 neurobí ..........0

  • Kúpaniesám alebo s pomocou ......5 neurobí ..........0

  • Kontinencia močuudrží moč .....10 občas neudrží moč ..........5 neudrží moč .....0

  • Kontinencia stoliceudrží stolicu ...10 občas neudrží stolicu........5 neudrží stolicu ... 0


  Polo ky barthelovej testu adl iii
  Položky Barthelovej testu ADL III.

  • Použitie WC sám ......10 s pomocou (pri vstávaní, utieraní).....5 neurobí ...0

  • Chôdza po schodoch sám ....10 s pomocou (slovnou alebo fyzickou).....5 neurobí ...0

  • Presun lôžko – stolička(vozík) sám ......15 s malou pomocou ................10 vydrží sedieť na stoličke....5 neurobí.......0

  • Chôdza po rovine sám viac ako 50 metrov .............15 s pomocou (slovnou alebo fyzickou) inej osoby........10 sám na vozíku .............5 neurobí ............0

   Hodnotenie : 0 – 40 bodov – závislosť ťažkého stupňa

   45 – 60 bodov – závislosť stredného stupňa

   65 – 95 bodov – závislosť ľahkého stupňa


  Polo ky lawton brodyho testu iadl i
  Položky Lawton-Brodyho testu IADL I.

  • telefonovanie vyhľadá sám číslo, vytočí ho.... 10

   pozná niekoľko čísel, odpovie na zavolanie 5

   nedokáže použiť telefón.............. 0

  • transport cestuje samostatne dopr. prostriedkom... 10

   cestuje, ak má sprievodcu 5

   vyžaduje pomoc inej osoby, špeciálne auto 0

  • nakupovanie zájde samostatne nakúpiť 10

   nakúpi so sprievodcom a radou druhej osoby 5

   neschopný bez podstatnej pomoci 0

  • varenie uvarí samostatne celé jedlo 10

   ohreje jedlo 5

   jedlo musí byť pripravené druhou osobou 0


  Polo ky lawton brodyho testu iadl ii
  Položky Lawton-Brodyho testu IADL II.

  • domáce práce udržuje domácnosť s výnimkou ťažších prác ....... 10 vykoná len ľahšie alebo neudrží primeranú čistotu 5

   potrebuje pomoc pri väčšine prác alebo sa nezúčastňuje 0

  • práca okolo domu vykonáva samostatne a pravidelne ...10

   vykoná pod dohľadom ............. 5

   vyžaduje pomoc, nevykoná .............0

  • užívanie liekov samostatne v určený čas, pozná názvy liekov 10

   užíva, ak sú pripravené a pripomenú sa mu 5

   lieky sa musia podať druhou osobou ....0

  • financie samostatne, platí účty, pozná príjmy a výdaje ..10

   zvládne drobné výdaje, potrebuje pomoc so zložitejšími operáciami 5

   neschopný bez pomoci zaobchádzať s peniazmi 0

   0–40 bodov: závislý v IADL 45–75 bodov: čiastočne závislý 80 bodov: nezávislý


  Mini mental state examination mmse folsteinov test i
  Mini Mental State Examination (MMSE – Folsteinov test) I.

  • Aký je deň v týždni ?

  • Aký je dnešný dátum ?

  • Aký je mesiac ?

  • Aké je ročné obdobie ?

  • Aký je rok ?

  • Kde sme teraz ?

  • Na ktorom sme poschodí ?

  • V ktorom sme meste ?

  • V ktorom sme kraji ?

  • V ktorej sme krajine ?


  Mini mental state examination mmse folsteinov test ii
  Mini Mental State Examination MMSE – Folsteinov test II.

  11. – 13. Opakovanie slov: strom, okno, kniha.

  14. – 18. Odčítanie 7 od 100 (urobiť 5 odčítaní) alebo POKRM

  19. – 21. Spomeniete si na slová, ktoré ste opakovali v bodoch 11–13 ?

  22. – 23. Čo je toto ? (ukážte hodinky a ceruzku).

  24. Opakovanie frázy: „Žiadne ale, ibaže a keby“.

  25. – 27. Vykonanie 3 stupňového príkazu: „Vezmite tento papier, zložte ho a hoďte na zem“.


  Mini mental state examination mmse folsteinov test iii
  Mini Mental State Examination MMSE – Folsteinov test III.

  28. Prečítanie a vykonanie príkazu napísaného na papieri: „Zavrite si oči“.

  29. Napísanie ľubovoľnej vety.

  30. Nakreslenie dvoch päťuholníkov, ktorých jeden vrchol leží vo vnútri druhého, podľa predlohy.

  Hodnotenie : správna odpoveď = 1 bod

  24 – 30 bodov – norma

  21 – 23 bodov – kognitívna porucha ľahkého stupňa

  11 – 20 bodov – kognitívna porucha stredne ťažkého

  stupňa

  0 – 10 bodov – kognitívna porucha ťažkého stupňa


  Geriatrick k la depresie yesevage test i
  Geriatrická škála depresie – Yesevage test I.

  • Ste vcelku spokojný so svojím životom?NIE/áno

  • Zanechal ste veľa svojich aktivít a záujmov? ÁNO/nie

  • Máte pocit, že Vás život je prázdny?ÁNO/nie

  • Často sa nudíte ?ÁNO/nie

  • Mávate väčšinou dobrú náladu ?NIE/áno

  • Obávate sa, že sa Vám stane niečo zlé ?ÁNO/nie

  • Cítite sa väčšinu času šťastný?NIE/áno

  • Často sa cítite bezmocný ?ÁNO/nie

  • Dávate prednosť zostať doma, než ísť von a robiť iné veci ?ÁNO/nie

  • Máte pocit, že máte viac problémov s pamäťou ako v minulosti ?ÁNO/nie


  Geriatrick k la depresie yesevage test ii
  Geriatrická škála depresie – Yesevage test II.

  • Myslíte, že je pekné teraz žiť(byť teraz živý)?NIE/áno

  • Myslíte si, že Váš život je teraz úplne bezcenný ?ÁNO/nie

  • Cítite sa plný energie ?NIE/áno

  • Myslíte si, že väčšina ľudí je natom lepšie ako Vy ? ÁNO/nie

  • Myslíte si, že Vaša situácia je beznádejná ?ÁNO/nie

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––-

   Hodnotí sa posledný týždeň, alebo terajší stav

   Započítava sa 1 bod za každú pozitívnu odpoveď, ktorá súvisí s depresiou

   Hodnotenie : 0 - 5 bodov - Norma

   6 -10 bodov- Mierna depresia

   > 10 bodov- Výrazná depresia


  Funk n klasifik cia seniorov i pod a spirdusovej
  Funkčná klasifikácia seniorov I. – podľa Spirdusovej

  • seniorov na základe funkčného vyšetrenia rozdeľujeme podľa charakteristík, úrovni aktivít (činností) a druhu zdravotníckych a sociálnych potrieb

  • bez ohľadu na vek !!!

  • Elitní seniori - majú najvyšší stupeň aktivít (AADL);tolerujú extrémnu záťaž; absolvujú veteraniády a tréningovú záťaž

  • Zdatní (fit) seniori - majú najvyšší stupeň aktivít (AADL); majú pravidelnú pohybovú aktivitu, športujú, udržujú si dobrú kondíciu; absolvujú kondičné pobyty; zdravotnícke i sociálne potreby bez obmedzenia (zvládnu náročné operácie, rehabilitácia je rýchla a i.)


  Funk n klasifik cia seniorov ii pod a spirdusovej
  Funkčná klasifikácia seniorov II. – podľa Spirdusovej

  • Nezávislí (independent)seniori - zvládajú ADL a IADL bez problémov; za bežných podmienok nepotrebujú podstatnú podporu rodiny a okolia; nemajú rezervy - zlyhávajú pri mimoriadnej záťaži (infekcie s horúčkami, pooperačné stavy, porucha výťahu s nutnosťou chôdze do schodov) → vyžadujú pomoc; pomáhajú im rekondičné pobyty

  • Krehkí (frail) seniori – sú ohrození náhlou poruchou zdravotného a funkčného stavu (pády, zlyhanie srdca); nezvládajú záťažové situácie; potrebujú trvalú pomoc pri IADL (nakupovanie, varenie, vedenie domácnosti); v domácom prostredí vyžadujú podporu rodiny i opatrovateľskú službu; v nemocnici možnosť imobility


  Funk n klasifik cia seniorov iii pod a spirdusovej
  Funkčná klasifikácia seniorov III. – podľa Spirdusovej

  • Závislí (dependent)seniori - nezvládajú IADL; potrebujú pomoc pri niektorých ADL (pohyb, kontinencia, jedenie, umývanie, kúpanie a i.); majú obmedzenú mobilitu, často nevychádzajú z domu; potrebujú pravidelnú podporu rodiny a/alebo opatrovateľskej služby

  • Úplne závislí (totally dependent) seniori – sú dlhodobo alebo trvale upútaní na lôžko alebo kreslo, nezvládnu sebaobsluhu; nezvládnu ani bežné ADL; vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, podávanie jedla, umývanie a i.

  • Umierajúci seniori – majú potreby paliatívnej starostlivosti


  Zvl tnosti chor b v starobe geriatrick syndr my i
  Zvláštnosti chorôb v starobe – geriatrické syndrómy I.

  • Geriatrické syndrómy – zaviedol Isaacs (1975) „GIANTS OF GERIATRICS“ – veľké syndrómy: štyri geriatrické „I“ – Imobilita; Instabilita; Inkontinencia a Intelektové poruchy; niektorí autori pridávajú ďalšie I: Infection; Impairment of vision and hearing; Isolation (depression); Inanition (poruchy výživy); Impotencia; Insomnia; Irritabile colon; Impecunity; Immune deficiency

  • = typické príznaky a choroby vyššieho veku, ktoré sa často vyskytujú u starších pacientov a komplikujú priebeh základného ochorenia


  Syndr my patologick ho starnutia i
  Syndrómy patologického starnutia I.

  • fyziologické starnutie (bežné, obvyklé, „normálne“) – primerané kalendárnemu veku v našich podmienkach;

  • patologické starnutie = starnutie podstatne sa líšiace od fyziologického

  • Maximálna potenciálna (teoreticky možná) dĺžka ľudského života je 120 až 130 rokov; daná interakciou genetickej predispozície a faktorov vonkajšieho prostredia; dedičnosť má polygénny (multifaktoriálny) charakter


  Syndr my patologick ho starnutia ii
  Syndrómy patologického starnutia II.

  • Progéria = predčasné starnutie – vzniká z príčin genetických, vonkajšieho prostredia alebo ich kombináciou

  • genetické príčiny: ch. hromadného výskytu, civilizačné choroby (diabetes, ateroskleróza, hypertenzia, nádory, Alzheimerova ch.), vrodené poruchy metabolizmu

  • zmenený počet chromozómov Turnerov sy. (45 XO) a Downov sy. (trizómia 21. chromozómu)

  • Hutchinson– Gilfordov sy. (príznaky starnutia už v detstve) a Wernerov sy. (starnutie po 25 roku života)

  • Vplyvy vonkajšieho prostredia (stres, fyzikálne a i.)


  Prog ria hutchinson gilfordov sy
  Progéria - Hutchinson-Gilfordov sy.

  • Nízky vzrast od 1.roka života (maximum výška 115 cm)

  • paralelne prebiehajúce „zostarnutie“ - strata vlasov, podkožného tuku, flekčné kontraktúry kĺbov, malá tvár, zobákovitý nos, prominujúce oči → „vtáčia tvár“

  • sklerodermia kože, hypoplázia kostí, pohlavný vývoj chýba alebo je oneskorený, vysoký tenký hlas, inteligencia normálna, inzulínová rezistencia, anomálie kolagénu, lipidov

  • konečná hmotnosť do 15 kg, predčasný vývin aterosklerózy → úmrtie v 2. decéniu na uzáver koronárnych artérií

  • výskyt sporadický (asi 1 prípad na 250 000 živonarodených detí), vyšší vek otca, autozómovo dominantné mutácie, gén na chromozóme 1


  Geriatrick soci lne syndr my i
  Geriatrické sociálne syndrómy I.

  = situácie, ktoré vznikajú u seniorov pri narušení jeho sociálnej rovnováhy, priamom pôsobení nepriaznivých sociálnych činiteľov alebo neprimeranej reakcii starého človeka na ne.

  • Seniori sa líšia sociálnymi faktormi: vekom; poberaním starobného dôchodku; ekonomickým štandardom; dôsledkami starnutia; chronickými chorobami; mortalitou

  • Dysfunkcia rodiny, hyperprotektívny syndróm

  • Sociálna izolácia

  • Sociálno – ekonomický stres

  • Násilie na starom človeku


  Dysfunkcia rodiny hyperprotekt vny sy
  Dysfunkcia rodiny, hyperprotektívny sy.

  • Podmienky starostlivosti o seniora v rodine: chcieť (morálka, motivácia, hodnoty, mravná výchova); vedieť (výcvik, schopnosti); môcť (rozpad viacgeneračnej na nukleárne rodiny, zamestnanie žien, priestorové podmienky, opustenie kariéry)

  • Dysfunkcia rodiny – reakcia seniora na zmeny v rodine (úmrtie, odchod člena rodiny, rozvod); vzájomné vzťahy v rodine (vnuci a starí rodičia); strata funkcie podpornej skupiny voči seniorovi (handicap seniora) → senior reaguje psychickými isomatickými ťažkosťami

  • Hyperprotektívny sy. – nadmerná starostlivosťneprimeraná skutočným funkčným možnostiam seniora


  Soci lna izol cia i
  Sociálna izolácia I.

  = strata sociálnych kontaktov z rôznych príčin (psychosociálnych, prítomnosti obmedzení, osamelosti, antisociálneho správania).

  • znamená dobrovoľné alebo nútené vyradenie jedinca zo spoločnosti

   Sociálna izolácia vzniká:

  • z psychosociálnych faktorov – viazanosť na zamestnanie, strata úlohy a prehra dôchodkom, pocit nepotrebnosti, nepripravenosť na starnutie, chýbanie motivácie k aktivitám

  • z prítomnosti obmedzení – porucha zdravia, chronickú bolesť, inkontinenciu, závraty, zmyslové poruchy, chudobu


  Soci lna izol cia ii
  Sociálna izolácia II.

  • z osamelosti po strate partnera,v dôsledku vysokého veku po úmrtí rovesníkov a neprítomnosti rodiny („gerontické rodiny“ )

  • z antisociálneho správania – poruchy chovania sebeckosť, bezohľadnosť

  • Prejavyaformy sociálnej izolácie:

  • Psychosociálna deprivácia – chýba dostatok vonkajších podnetov, pasívny spôsob života, odmietanie komunikácie, pomoci, bezradnosť v nečinnosti


  Soci lna izol cia iii
  Sociálna izolácia III.

  • Sy. osamelosti – osamele žijúci („single“), zmeny chovania, agresivita, obhajoba územia pred druhými

  • Sy. závislosti a submisivity – neodpovedajú skutočným funkčným možnostiam, nízke vlastné ohodnotenie, únik pred autoritou

  • Strata pocitu bezpečia – strata pocitu životných istôt, strach z sociálnej budúcnosti

  • Sy. štyroch stien – bezradnosť zo straty programu, odchod do dôchodku


  Soci lna izol cia iv
  Sociálna izolácia IV.

  • Ponorková choroba – izolácia vnútri malej skupiny nemeniacich sa jedincov

  • Sy. opusteného hniezda – odchod detí, zmena životného štýlu a partnerských vzťahov

  • Diogénov sy. – zanedbávanie seba i domácnosti, strata motivácie k bežným úkonom

  • Vynucovanie pozornosti – sa deje častou signalizáciou nepatrných ťažkostí a problémov


  ad