Download
skimdoc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKIMDOC PowerPoint Presentation

SKIMDOC

166 Views Download Presentation
Download Presentation

SKIMDOC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SKIMDOC Week 8

 2. Vandaag • Onderzoeksopzet • Onderzoeksvraag • Deelvragen • Scope en kaders • Logline • Mythic Structures

 3. Onderzoeksblog • Maakeen blog (op blogs.dmci.hva.nl of wordpress.com) om al je bronnen op teverzamelen de komende 2 weken, • PressThis • Verzamel (met je team) in 2 wekenongeveer 100 bronnen die mischieneenstukje van het antwoord op je vragenbevat • Zoekzoveelmogelijkverschillendesoortenbronnen

 4. Op zoeknaar ‘de waarheid’ • Wat is eengoedeonderzoeksvraag? • Het zijnSMART geformuleerdevragenwaarmee je op zoekgaatnaareenantwoord. • Concrete uitwerkingen • De vragenzijn concrete uitwerkingen van het centralethema. Zepassenbinnen de centralevraagstelling. Kernachtig en scherpeverwoordingEenonderzoeksvraag is de kernachtige en scherpeverwoording van eenkennisbehoefte. De onderzoeksvraaggeeftaanwelkekennis men belangrijkvindtombepaaldestappen in het handelingsprocesmeerverantwoordtekunnenzetten. • Neutraalgeformuleerd • Onderzoeksvragendienenneutraalgeformuleerdtezijn en geenverhuldesuggestiestebevatten. OnderzoekbaarEenonderzoeksvraag is onderzoekbaar. Zijnzehelder, scherp en neutraalgeformuleerd? Waarneembaregegevens • De onderzoekvragendienen via waarneembaregegevensbeantwoordtekunnenworden. • Deelvragen • Deelvragenzorgenervoordat de onderzoeksvragenmakkelijkeronderzoekbaarzijn. Gana of de deelvrageneengoedeuitwerking van de onderzoeksvragenzijn.

 5. 3 soortenonderzoeksvragen • Beschrijvenvragen(hoe, wat, wanneer, waar, hoeveel, hoe vaak is iets) • Explorerendevragen(waaromgebeurtiets, watkan met eenbepaaldverschijnseltemakenhebben, is ereenverband) • Toetsendevragen/hypothese(is het omdat ... ? Leidt x tot y?) Drievoorbeelden: • Beschrijvendevraag: hoeveelkinderen op een school hebbeneenleesachterstand? Hoe groot is de leesachterstand? Van welkeaardzijn de problemen met lezen? watwordter op dit moment gedaan met kinderen met eenleesachterstand? • Explorerendevraag: Houdt die leesachterstandverband met intelligentietekorten? Of met het karakter van het gegevenonderwijs? Of met de vaardigheden van de leerkracht? Of misschien met teweinigouderlijkestimulans? • Toetsendevraag/hypothese: Als we meeraandachtbestedenaan het vroegtijdigsignaleren en remediëren van leesachterstanden (groep 3 en 4), ontstaanerdan minder leesachterstanden in groep 4 en 5?

 6. There’s Lies, Damn Lies and Statistics

 7. Onderzoek • Welkewaarheidwil je belichten? • Welkebronnenkan je vinden? • Watweet je en wil je vertellen? • En watweet je nogniet?

 8. Reader • Logline • Mythic Structure; Reis van de held

 9. Logline: Two brothers fight on opposite sides in the Civil War and come face to face on a battlefield. Ask yourself whether this logline answers the following questions: 1. Who is the main character and what does he/she want? In this logline, one or both brothers could be main characters. Both brothers are fighting a war they believe in for different reasons, and each wants to win. 2. Who (villain) or what is standing in the way of the main character(s)? The Civil War itself is the obstacle the brothers must overcome because they have chosen opposite sides. 3. What makes this story unique? The twist comes when the two brothers face each other on a battlefield. An enormous conflict is implied. Would one brother kill the other for a cause he believes in?

 10. Logline • Oefenenindividueel: 10 minuten (1 per minuut) Here are three questions to ask yourself as you write your logline: I. Who is the main character and what does he or she want? 2. Who (villain) or what is standing in the way of the main character? 3. What makes this story unique? Use action words when writing your logline. Film captures the actions of characters. Add descriptive words to create an image that will stay in the mind of your reader.

 11. Volgende week • Rest van Ruud Hendrikslezen • Woensdag 23.59 Onderzoeksvragen en Logline op het blog, vrijdag feedback • Week lang fulltime research (redactiekomt later)

 12. Tijd Over? • http://www.ted.com/talks/lang/eng/seth_godin_on_sliced_bread.html