Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
به نام یزدان PowerPoint Presentation
Download Presentation
به نام یزدان

به نام یزدان

367 Views Download Presentation
Download Presentation

به نام یزدان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. به نام یزدان تحقیق کار و فناوری خود آگاهی چیست؟؟؟

 2. سوال اول فرزان مقدم چگونه شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم ؟ اهداف خود را از مطالعه بیش تر کنیم . انگیزه ی خودرا افزایش دهیم. هنگام مطالعه حواس خود را جمع به آن موضوع کنیم. مدیریت زمان برای مطالعه داشته باشیم.

 3. سوال دوم پیش خوانی چیست ؟ امید ابراهیم پور برداشت کلی از موضوعی و قسمت های مهم چیزی را پیش خوانی می گویند سوال سوم چگونه تفکر کنیم ؟ حمید رضا درودی قبل از مطالعه به موضوع مطالعه فکر کردن وبه آن ها مفهوم بخشیدن را مطالعه می گویند. سوال چهارم بخشی پور تفکر را کنید. فکر کردن و مفهوم دادن به الگو یا مطلبی را تفکر کردن می گویند .

 4. سوال پنجم رحمانی یادگیری چیست ؟ خوب از حواس پنج گانه استفاده و از آموخته های خود به خوبی استفاده کنیم .

 5. سوال برگزیده این هفته شما در انتخاب هدف خود به چه مواردی توجه می کنید ؟

 6. خود آگاهی چیست؟ خود آگاهی بدین معناست که یک نفر از تمام خصوصیات خود:ظاهری.افکار و باور ها ارزش ها عواطف و...خود با خبر باشد.

 7. پذیرش خود ؟؟؟؟؟؟ منظور از پذیرش خود این است که فرد تمام خصوصیات +و- خود را بداند و آن ها را بپذیرد...

 8. مسولیت پذیری یعنی چه ؟؟؟ انسان هایی که خود آگاهند در قبال خود و دیگران مسولیت پذیر هستند و از این کار هیچ وقت شانه خالی نمیکنند و مسولیت ها را موقعیتی برای آزمون از خود میدانند.

 9. سوالات : مسولیت پذیر ها از ____ برخور دارند چرا یک فرد مسولیت میپذیرد؟ منظور از پذیرش خود چیست؟ یک خود آگاه چه چیز هایی را میداند؟

 10. سوال بی جواب معنای آیه ی9سوره ی زمر را بنویسید (صفحه ی 21 کتاب)

 11. 1-ما چه وقتی نیازمندبه کسب تجربیات ویا انجام برخی از فعالیت ها هستیم؟2-چگونه شیوه یاد گیری خود را بهتر کنیم؟(3مورد)3-الگو های مؤثر برای مطالعه چیست؟ 1- ما برای آنکه تغییرات مطلوب در تفکر،باور واعتقاد،دانش،تجربیات علمی واخلاق ما به وجودآید،نیازمند کسب اطلاعات،تجربیات ومهارت هاویاانجام برخی از فعالیت ها هستیم. 2-1اهداف خود را از مطالعه مشخص کنید. 2انگیزه وعلاقه خود را برای یادگیری افزایش دهید. 3 به هنگام مطالعه حواس خود را روی موضوع مطالعه متمرکز کنید. 3-1پیش خوانی 2سؤال کردن 3خواندن 4تفکر 5ازحفظ گفتن 6مرورکردن

 12. 4-تمرکزحواس یعنی چه؟5-انتخاب درست هدف،نیمی از چیست؟6-نداشتن هدف وبرنامه مانندچیست؟ 4-چنان خود را غرق در مطالعه کنید که اولاًمنظور نویسننده کتاب را به خوبی درک کنید،ثانیاً به غیر از مطالب کتاب به چیز دیگری فکر نکنید. 5-نیمی از موفقیت است. 6-مانند کشتی سر گردانی هست که مقصد مشخصی ندارد.

 13. سوال: رابطه بین تفکر,تعقل و معیار را بنویسید.جواب: انسان با تفکر می تواند به تعقل برسد ولی باید معیار هایی برای این دو داشته باشد.سوال: خود آگاهی یعنی چه؟جواب: یعنی شناخت هر یک ما, از افکار, باور ها, ارزش ها, علایق, ترس ها و ... سوال: خود شناسی واقعی یعنی چه؟جواب: یعنی این که نقاط ضعف خود را بشناسیم و سعی کنیم که آنها را اصلاح کرده به نقاط قوت, تبدیل کنیم.سوال: منشاءتوقعات وانتظارات بیش از حد کجاست ؟ سوال: رشد خود آگاهی به چه عواملی بستگی دارد؟جواب: پذیرش خود, پذیرش دیگران, مسئولیت پذیریسوال: سه مانع خود آگاهی را نام ببرید.جواب: غرور, انتظارات بیش از حد, تمامیت خواهی.

 14. عقلعقل نعمت خدادادی است که انسان به وسیله آن می توان علم را فراگیردو فکر کندتنها نشان برتری ما نسبت به موجودات دیگر عقل می باشد بهترین سوال طرح شده:توسط دانش آموز طاهری1-در چه شرایطی می توانیم تفکری درست داشته باشیم؟ در شرایط روحی و مکانی سالم و ساکت می توانیم تفکری درست داشت باشیم سوال های طرح شده:1)چگونه می توان رفتار و شخصیت خود را نمایان کرد؟ با حرف زدن درست 2)رابطه تعقل معیار و تفکر را بنویسید؟عاقلانه اندیشیدن معیاری برای درست فکر کردن است3)- رابطه معیاروتفکر چیست؟به اندازه فکرکردن یاتفکر کردن

 15. 7)خودشناسی یعنی چه؟یعنی باید نقطه مثبت و منفی خودمان را بدانیم سخنی از حضرت علی(ع)شناخت خودسودمندترین دانش هاست 4)چرا تفکر جمعی بهتر از تفکر فرد است؟چون در تفکر جمعی چند تفکروجود دارد و می توانیم بهترین ان را انتخاب کنیم یا این که تفکرها را با هم مخلوط کنیم ولی در تفکر فردی فقط یک تفکر داریم5)چگونه می توان تفکر را به تعقل تبدیل کرد؟با فکر کردن زیاد و عاقلانه اندیشیدن می توان تفکر را به تعقل تبدیل کرد

 16. درس را بفهمیم! در این درس به معنای دقیق یادگیری از طریق دو روش مطالعه و مشاهده پی می بریم. ما به مشکلات مطالعۀ خود پی برده و آن هارا بر طرف کرده. آیا کسانی که نمیدانند با کسانی که میدانند برابرند. (سورۀ زمر،ایۀ9) پیامبر اسلام می فرمایند: از گهواره تا گور دانش بجوی.

 17. 1_مطالعه چیست؟ یکی از راه های کسب علم مطالعه است. نتزر سوال برگزیده 2_انتخاب درست هدف،نیمی از موفقیت است. 3_مثالی برای انسان بی هدف بنویسید. کشتی سر گردانی که مقصدی ندارد. بازگشت

 18. سوال سایت

 19. 1-برای افزایش تمر کز حواس،چه کار هایی را باید انجام دهیم؟(6مورد • 3-شما در انتخاب هدف خود به چه مواردی توجه می کنید ؟ • 2-در چه شرایطی می توانیم تفکری درست داشته باشیم؟ سوال: روش پس ختام چیست؟-4 • یادگیری چیست؟