Avlopp vatten i bergs by
Download
1 / 20

Avlopp & Vatten i Bergs by - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Avlopp & Vatten i Bergs by. Extra Årsmöte 2007-06-09. Dagordning. 19.00-19.15 Val av mötesordförande Val av protokollförare Fastställande av röstlängd Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Fastställande av dagordning Val av valberedning 19.15-20.45

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avlopp & Vatten i Bergs by' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avlopp vatten i bergs by

Avlopp & Vatten i Bergs by

Extra Årsmöte 2007-06-09


Dagordning
Dagordning

 • 19.00-19.15

  • Val av mötesordförande

  • Val av protokollförare

  • Fastställande av röstlängd

  • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

  • Fastställande av dagordning

  • Val av valberedning

 • 19.15-20.45

  • Information i projektet

   • Förstudie Genomförd

   • Råvattentillgång

   • Samfällighetsbildning

   • Samordning med vattenfall

   • Hur vi går vidare

  • Redogörelse för föreningens ekonomi

  • Övriga Ärenden

  • Mötets Avslutande


Avlopp vatten i bergs by 167 2005

 • Mötets Ordförande

 • Protokollförare

 • Röstlängd

 • Två protokolljusterare tillika rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Val av Valberedning


Information i projektet
Information i Projektet

 • Dagsläget

 • Råvattentillgång

 • Samfällighetsbildning

 • Samordning med vattenfall

 • Hur vi går vidare


Avlopp vatten i bergs by 167 2005

Förstudie råvattentillgång- Syfte

 • Presentera en genomgång av möjliga råvattenalternativ med för- och nackdelar för respektive alternativ

  • Grundvatten via bergborrade brunnar

  • Ytvatten från Storsjön

  • Saltvatten (bräckvatten) via avsaltning

  • Kombination av ytvatten eller saltvatten med grundvatten


F rstudie r vattentillg ng handlingsg ng
Förstudie råvattentillgång- Handlingsgång

Alternativ Grundvatten

Ulvik / Snäve

Alternativ Ytvatten

Storsjön

Alternativ saltvatten Bergbofjärden

Provtagning och analys

Provtagning och analys

Analysresultat från Henris anläggning översänd

Dimensioneringsdata

Berg

Dimensioneringsdata

hela Möja

Dimensioneringsdata

Berg

Brunnsdata Ulvik

Data om bef. brunnen i Ulvik, formation, resultat från provpumpning och analys-resultat(Henri)

Myndighetskrav och tillstånd

Får vi ta ut råvatten från Storsjön för dricksvattenproduktion, kända miljövärden, Natura 2000 mm som kan påverka.

Data bef. anläggning

Data om bef. anläggning, råvattenkvalitet samt analysresultat efter omvänd osmos.

(Henri)

Tyréns Rapport

Genomgång av hydrogeolog

Teoretiska synpunkter

Kontroll data Storsjön

Framtagande av data om Storsjöns djup mm

Kontroll algblomning -Process

Processidé

(Med mycket grov kostnadsbedömning)

Processidé

(Med mycket grov kostnadsbedömning)

Processidé

(Med mycket grov kostnadsbedömning)

Sammanställning av uppgifter i en förstudie

Sammanställning av insamlade uppgifter, för och nackdelar med alternativa råvattentäkter, samt vattenverksplaceringar samt synpunkter på placering av avloppsreningsverk. Slutlig rekommendation med beskrivning om fortsatt handlingsgång.


R vattentillg ng 1
Råvattentillgång 1

 • Ytvatten från Storsjön

 • Fördelar:

  • Bra vattenkvalitet

  • Bra kapacitetsmässigt

  • Beredningsprocessen kan fastställas tidigt

   • investeringskostnaderna kan då presenteras

 • Nackdelar:

  • Grund sjö (max 2 m)

   • stora temperaturvariationer

  • Risk för smakproblem och bakterietillväxt

  • Lång ledningsdragning

  • Miljödom och miljökonsekvensbeskrivning krävs

  • Utdragen tidplan

   • förhandling krävs med många fastighetsägare

 • Grundvatten från bergborrade brunnar

 • Fördelar:

  • Bra grundvatten

   • kan innebära en begränsad och enkel processberedning som borde kunna ge ett gott dricksvatten

 • Nackdelar:

  • Uttagskapaciteten mindre goda (SGU)

   • under 600 l/timme med en mediankapacitet idag på 135 l/timme.

  • Många brunnar

   • komplex och kostsam anläggning

  • Tryckledningar till alla brunnar

   • besvärlig kraftmatning och styrning

  • Natura 2000 område

   • tveksamt om tillstånd medges

  • Miljödom med miljökonsekvensbeskrivning krävs

Teoretiskt möjligt alternativ men tekniskt mindre lämpligt alternativ.

Alternativet rekommenderas inte

Kombination av grundvatten med ytvatten

Ett uttag av grundvatten har bedömts som mindre intressant i alternativet med bergborrade brunnar och en kombinationslösning är mindre realistisk med tanke på kapacitetsbehovet sommartid.


R vattentillg ng 2
Råvattentillgång 2

 • Alternativ med avsaltning av bräckvatten

 • Fördelar:

  • Kapacitetsmässigt

   • Det bästa av de tre alternativen.

  • Obegränsad vattenmängd

   • full säkerhet mot framtida negativ klimatpåverkan.

  • Motverkar temperaturvariationer mellan årets olika säsonger

  • Kort ledningsdragning

 • Nackdelar:

  • Eventuella problem med algblomning

   • kan lösas med en förbehandling, typ silning och/eller filtrering.

  • Energikrävande

  • Kemikalier

   • Behöver användas för att ”återskapa” ett gott dricksvatten.

  • Dyrare driftkostnader

  • Eventuellt ansökan hos Länsstyrelsen.

Tekniskt mycket lämpligt alternativ


R vattentillg ng f rslag
Råvattentillgång - Förslag

 • Olika tekniska lösningar finns. Vi kommer troligen att använda s.k. omvänd osmos, även kallad RO-teknik.

 • Offerter har begärts in från tre tillverkare.

 • Alla anläggningar kännetecknas av att

  • de är kompakta

  • de har rimliga drifts- och underhållskostnader

  • de har goda referenser.

RÅVATTEN TILLVERKAS AV HAVSVATTEN GENOM AVSALTNING

Vi eftersträvar att få en ”nyckelfärdig” anläggning. Helst ska vi få en skärgårdsbaserad installatör att arbeta för oss


R vattentillg ng f rslag1
Råvattentillgång - Förslag

 • Med anledning av ovan rekommendation föreslås följande fortsatta handlingsgång för att klargöra nödvändig processutformning samt investeringskostnad

 • Diskutera och lokalisera 2-3 lämpliga intagspunkter

  • Använd sjökort och lokal kunskap. Beakta båttrafik, friluftsliv mm.

 • Dykbesiktning av lokaliserade alternativa intagspunkter

  • Dokumenteras med kort.

 • Provtagning och analys av vatten (1 m över botten) från alternativa intagspunkter

 • fys/kem samt bakt. Provtagning

  • bör ske vid några tillfällen enligt senare beslut.

 • Lokalisera lämpliga platser för ett vattenverk

  • tillhörande lågreservoar kopplat till lokaliserade intagspunkter

 • Planera ledningsnät

  • Optimera ledningslängder.

 • Diskutera framtida utbyggnadsplaner

  • Fastställ nuvarande och framtida dimensionerande föreutsättningar.

 • Skissa på en processutformning mot dimensionerande förutsättningar samt upprätta ett processchema beaktande utbyggnadsmöjligheter

 • Upprätta en kostnadskalkyl för en processanläggning

Rekommendation att vattenförsörjningen baserad på avsaltning av bräckvatten utreds vidare

Med denna lösning kan dessutom en processanläggning utformas flexibel med framtida etapputbyggnad för anslutning av nya konsumenter. Därmed kan man undvika att tidigt överinvestera för framtida anslutningar.


Samf llighetsbildning
Samfällighetsbildning

 • Lantmäteriet kallar till förrättningssammanträde när vi uppfyller följande förutsättningar:

  • Placeringen av vatten- och avloppsverk är fastställd

  • Ledningsnätets förläggning är klar och

  • fastighetsägarna är överens

 • När kraven är uppfyllda tar förrättningen ca 2-3 månader

 • Var står vi:

  • Lokalisering av vatten- och avloppsverk pågår

  • Ledningsnätet är grovt skissat på karta, skall finplaneras i samråd med berörda fastighetsägare.

Ansökan insänd till Lantmäteriet

Karl-Erik Lundahl är föreningens kontaktperson med Lantmäteriet

Föreningen har fått förtur med samfällighetsbildningen

3. För att finplaneringen skall gå smidigt föreslår styrelsen att samtliga fastighetsägare i anslutning till sin resp ledningsgren samlar sig för att diskutera ledningsdragningarna inom sina fastigheter och för att förbereda lantmäteriförrättningen. Bilda arbetsgrupper.Samordning med vattenfall
Samordning med Vattenfall

 • Nedläggning av ledning skall INTE ske i vattenfalls dike.

  • Eventuell samordning kan ske genom gräventreprenör


Genomg ng av f reningens ekonomi
Genomgång av föreningens ekonomi

 • Idag har vi ca 165 638 kronor

 • Extra utdebitering

  • Vi kommer att behöva ha ca 500 000 kronor för att säkerställa projekteringen

   • Detta inkluderar en projektledare

  • Debitering skall ske 3 ggr á 3 000 kronor den sista i Januari, Mars och Maj.


Kalkyl
Kalkyl

 • Investering per hushåll

  • Gamla kalkylen 80 000 - 150 000

  • Nya kalkylen 100 000 – 130 000

  • Experter i branschen anger ett riktvärde på 100 000 som rimligt

 • Löpande driftskostnader per hushåll och år

  • Gamla kalkylen 2 300 - 4 500

  • Nya kalkylen 2 000 – 3 000
Hur vi g r vidare
Hur vi går vidare

 • Teknisk Projektering:

  • Råvattentillgången utredd och avsaltning av bräckt vatten föreslås användas

  • Lokalisering av intagsplats för vatten pågår

  • Lokalisering av plats för vatten- och avloppsverk pågår

  • Teknisk utformning av installationer i vatten- och avloppsverk pågår och kostnader utreds

  • Utformning av byggnader skall påbörjas

  • Kraftmatningen skall utredas, ev. reservkraftverk

  • Ledningsnätets dragningar grovt skissade, skall kommuniceras med fastighetsägarna

  • Entreprenörsförteckning skall tas fram

 • Tillstånd och myndighetskontakter:

  • Byggnadslov för vatten- och avloppsverk skall inlämnas

  • Tillstånd för vattenuttag skall ev. ansökas hos Länsstyrelsen

  • Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning skall göras

  • Samfällighetsbildning pågår

 • Vi behöver en projektledare!

  • Förslag?


Vriga renden
Övriga ärenden

 • Finns information om pumpanläggningar ur tekniskt perspektiv?

  • Självfall är ok där förutsättningarna är de rätta

  • Tryckpumpar behövs annars för varje fastighet, eventuellt även vidarebefordrande pumpar

  • Styrelsen tar fram information om pumpar och krav på ledningsdragning.

   • Ledningar bör dras på mer än 70 cm djup.

   • Alternativt kan ledning dras ovan jord i trumma med värmekabel

   • MPS-system