دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
Download
1 / 10

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج. پایان نامه های كارشناسي ارشد. گروه : كشاورزي. رشته تحصيلي : زراعت. تاثير كاربرد باكتريهاي محرك رشد گياه (( PGR)) و كود نيتروژن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت هيبريد دبل كراس (DC370).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ' - bethany-cote


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pgr dc370
تاثير كاربرد باكتريهاي محرك رشد گياه (( PGR)) و كود نيتروژن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت هيبريد دبل كراس (DC370)


85523003651
نام و نام خانوادگي دانشجو : آيدا بهزاد ، شماره دانشجويي : 85523003651


به راهنمايي :داود حبيبي بهزاد ، شماره دانشجويي :

  • چكيده:

  • در پي بحران آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف فزاينده كودهاي شيميايي،كاربرد كودهاي بيولوژيك به صورت تلفيق با كود هاي شيميايي يكي از راهكارهايي است كه در افزايش محصولات كشاورزي درراستاي حفظ پايداري در اكوسيستم هاي طبيعي و كاهش نهاد هاي كشاورزي مورد توجه متخصصين قرار گرفته است.بر اين اساس به منظور ارزيابي تاثير باكتري ها ي محرك رشد گياه و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت هيبريد دبل كراس DC370 ،آزمايشي به صورتفاكتريل در قالبطرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج واقع در ماهدشت كرج در سال 1386 به اجرا در آمد.سه جنس از باكتري ها ي محرك رشد گياهPGPR به نام هاي از تو باكتر كروكوكوم ،از وسپيريلوم و برازيلنس و سودوموناس فلورسنس در پنج سطح به صورت تلقيح بذر هاي ذرت با مخلوط دو به دو باكتري ها و هر سه باكتري و عدم تلقيح با باكتري (شاهد) به عنوان فاكتور اول و مصرف كود نيتروژن از منبع اوره با مقادير صفر (شاهد) 100و200 كيلوگرم در هكتار،به عنوان فاكتور دوم در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تلقيح بذر ذرت با باكتري هاي محرك رشد گياه و همچنين كاربرد كود نيتروژن بر عملكرد دانه ،عملكرد بيولوژيك و اكثر صفات اندازه گيري شده در ذرت معني دار بودند.اثرات متقابل كاربرد باكتري هاي محرك رشد گياه كود نيتروژن بر صفات تعداد دانه در رديف بلال ،تعداد دانه در بلال ، وزن هزار دانه،طول بلال ،قطر چوب بلال ،ارتفاع گياه، ارتفاع بلال اول از زمين،ميزان كلروفيل برگ و در صدنيتروژن برگ پرچم معني دار بود.اكثر صفات مورد بررسي،تيمار هاي كاربرد باكتري نسبت به شاهد (عدم كاربرد باكتري)برتري داشتند واز ميان آنها تلفيق توام از تو باكتر با سودو مو ناس بيشترين تاثير افزاينده را بر اكثر صفات داشته است به طوري كه باعث افزايش صفات مهمي از جمله عملكرد دانه به ميزان 23/8%عملكرد بيولوژيك به ميزان 22/6%و عملكرد ميزان بلال به ميزان26/9%نسبت به تيمارهاي شاهد شده است.همچنين افزايش كود نيتروژن تا 200 كيلوگرم در هكتار باعث افزايش اكثر صفات نامبرده از جمله عملكرد دانه به ميزان17/8% ،عملكرد بيولوژيك به ميزان 18/6%و عملكرد بلال به ميزان 18/4%شده است اما با اين حال تفاوت معني داري ميان مصرف 100و200 كيلوگرم كود نيتروژن در اكثر اين صفات وجود نداشت.در بررسي اثرات متقابل باكتري وكود نيتروژن مشاهده شد كه دراكثر صفات نامبرده،تركيب از تو باكتر سودومو ناس الزاما در حضور 200 كيلوگرم كود اوره بيشترين تاثير را بر اكثر اين صفات داشته است اما تلفيق توام از تو باكتر ،آزوسپيريلوم و سودومو ناس بدون نياز به كود اوره باعث افزايش اين صفات حتي بيشتر از كاربرد 200kg/ha كود اوره شده است و مصرف همزمان كود اوره با اين مايه تلقيح باعث كاهش كارايي اين باكتري ها شده است،بر اين اساس به نظر مي رسد كاربرد مايع تلقيح باعث كاهش كارايي اين باكتري ها شده است،بر اين اساس به نظر ميرسد كاربرد مايع تلقيح مناسب باكتريايي به عنوان كود زيستي در زراعت ذرت مي تواند موثر واقع شده و با رواج آن در كشور به صورت مصرف توام با كود هاي نيتروژنه در جهت كاهش كاربرد كود هاي شيميايي در راستاي كشاورزي پايدار،نقش موثري داشته باشد.

  • واژه هاي كليدي ،آزوسپيريلوم برازيلنس و ليپوفروم،از وتو باكتر كروكوكوم،اوره،باكتري هاي محرك رشد گياه،ذرت،سودوموناس فلورسنس،كلروفيل،كود بيولوژيك،كود نيتروژن.


ad