pr vn aspekty internetu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právní aspekty Internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právní aspekty Internetu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Právní aspekty Internetu - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Právní aspekty Internetu. Mgr. Jan Huňka. Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém Právo a Internet Internet jako právní problém Právo a svoboda Internetu Příklad: Francouzská digitální gilotina Selhání práva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Právní aspekty Internetu' - betha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod o pr vu svobod a internetu pohledem pr va
ÚvodO právu, svobodě a Internetu pohledem práva.

I. Část - Internet jako právní problém

 • Právo a Internet
 • Internet jako právní problém
 • Právo a svoboda Internetu
 • Příklad: Francouzská digitální gilotina
 • Selhání práva

II. Část - Internet a právo pro běžného uživatele

 • Připojení k Internetu
 • Státní hranice na Internetu
 • Soukromí na Internetu
 • Autorská práva na Internetu
 • Internet jako veřejné fórum
 • Vlastnictví virtuálních věcí
st i internet jako pr vn probl m
Část I. Internet jako právní problém
 • Právo a Internet
 • Internet jako právní problém
 • Rovnováha práv a svobod
 • Příklad: Francouzská digitální gilotina
 • Selhání práva
co je pr vo
Co je právo

Soubor státem garantovaných pravidel, kterými se řídí a organizuje

  • právo, má dávat jistotu, že:
    • jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech
    • porušení jejich práv bude stíháno a trestáno
    • stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů
  • účelem práva je udržení společenského konsensu a zabránění svémoci
 • Právo objektivní
  • „psané“ právo (ústava, zákony, vyhlášky)
  • slučuje různé právní ideje (nějakým způsobem odráží hodnoty společnosti)
  • nastavuje pravidla obecně a pro všechny
  • např. Autorský zákon
 • Právo subjektivní
  • právo jednotlivce (objektivním právem garantovaná možnost chování)
  • vždy zcela konkrétní a individuální
  • např. moje právo jako autora prezentace na to, aby ji nikdo nekopíroval
co je internet
Co je Internet

Neexistuje právní definice Internetu

  • právo řeší pouze dílčí právní vztahy
  • nezakládá z hlediska práva novou kvalitu
  • není „právo Internetu“
  • soubor právních vztahů mezi provozovateli a uživateli Internetu

V čem je Internet z hlediska práva zajímavý?

Než odpovíme, je nutné odbočit k pojmům

 • právní vztahy
 • právní a protiprávní úkony
pojmy
Pojmy
 • Právní vztahy
  • vztahy mezi osobami, které jsou upraveny objektivním právem
  • objekt (práva, věci), obsah (práva a povinnosti - činit, dát, strpět, nečinit) a subjekt (osoby)
  • např. právo uživatele vůči provozovateli Facebooku na přístup k účtu
  • např. právo autora hudby žalovat toho, kdo ji nelegálně stáhnul
 • Právní skutečnosti
  • způsobují vznik, změnu nebo zánik právních vztahů
  • (proti)právní úkony, právní události a protiprávní stavy
 • Právní a protiprávní úkony
  • projev vůle, který má objektivním právem předvídaný následek
  • dle práva může být vůle projevena jednáním (činem), opomenutím (nečinností), výslovně (písemně, ústně) a nebo konkludentně („nevýslovným“ jednáním, z nějž je projev vůle zjevný)
internet jako pr vn probl m
Internet jako právní problém

V čem je tedy Internet z hlediska práva zajímavý?

 • Internet umožňuje snadno provádět (proti)právní úkony
   • jednáním (např. stahování nebo vystavování obrázků)
   • výslovnou formou (např. objednáním zboží z e-shopu)
   • konkludentní formou (např. příspěvek, jako souhlas s pravidly diskuse)
  • těchto úkonů je obrovské množství
  • prostředí, ve kterém se odehrávají je relativně netransparentní
 • Vzniká mnoho konfliktů subjektivních práv a povinností
 • Právo musí zajistit možnost domáhat se práv a vyřešit konflikty
internet jako pr vn probl m1
Internet jako právní problém
 • Domáhání se práv
  • oprávněný zjistí, že jeho právo existuje
  • obrátí se na soud
  • soud rozhoduje na základě obecných pravidel (objektivní právo)
  • soud rozhodne podle toho, jak se věc skutečně odehrála (podle důkazů)
 • Potíže na Internetu
  • oprávněný má obtíže zjistit, že vůbec právo existuje (neví, že mu někdo krade hudbu)
  • soud má problém zjistit, jaké byly skutečné okolnosti (je obtížné dokázat, že někdo hudbu skutečně ukradl)
 • Problém není principielně zcela nový
  • v „anonymních“ velkoměstech nastávají a řeší se obdobné situace
  • Internet jako globální velkoměsto posouvá problém o několik řádů výše
 • Právo nezvládá chránit práva a selhává jako prostředek řešení sporů
rovnov ha pr v a svobod
Rovnováha práv a svobod

Co brání fungování práva na Internetu?

„Internet vznikl jako svobodné médium a nikdo by ho neměl omezovat!“

(Anonymní přispěvatel webové diskuse)

 • Svoboda z hlediska práva
  • „svoboda“ v právu není definovaná
  • základní práva a svobody
  • přirozeně právní nebo „smlouva se státem“
  • popsaná jako jednotlivá práva
   • Lidská práva a svobody (majetek, osobnost, listovní tajemství, soukromí)
   • Politická práva (informace, projev)
   • Hospodářská práva (ochrana tvůrčí duševní činnosti)
   • Právo na soudní ochranu (projednání, rozhodnutí a vymožení práv)
  • jsou dány ústavními zákony (Listina základních práv a svobod)
  • možné omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých
rovnov ha pr v a svobod1
Rovnováha práv a svobod

Lidská a politická práva

  • Ochrana listovního tajemství a ochrana soukromí
   • omezení jen zákonem a pouze pokud jde o bezpečnost
  • Svoboda projevu a právo na informace
   • cenzura nepřípustná
   • vyhledávání, přijímání a rozšiřování
   • omezit zákonem, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti
  • Ochrana osobnosti
   • zákaz shromažďování údajů
 • mají zabránit nekontrolované expanzi prosazování zájmů státu
 • znemožňují získávání právně relevantních informací (důkazů) o uživatelích a jejich úkonech na Internetu

Zájmy státu

  • bezpečnost, mravnost, veřejné zdraví
  • jejich význam pro státy roste
  • Internet z hlediska státu představuje nebezpečí pro mravnost a bezpečnost
rovnov ha pr v a svobod2
Rovnováha práv a svobod

Lidská a hospodářská práva

  • Právo na soudní ochranu
   • žalující se práva domáhá a přináší důkazy
  • Ochrana osobnosti
   • právo na zachování cti, důstojnosti a dobrého jména
  • Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti
   • představují většinu obsahu Internetu
   • význam dramaticky vzrostl

Rovnováha práv a svobod

  • práva a svobody jsou dány objektivním právem
  • snaha udržet ochranu všech zájmů v rovnováze
  • nastavení pro určitý model společnosti
  • Internet mění váhu chráněných hodnot
 • Internet nikdy nebyl zcela svobodný a neomezený
 • Pojem „svoboda Internetu“ jako reakce na zvyšování míry regulace Internetu
 • Současná rovnováha práv a svobod neodpovídá jejich faktické rovnováze
 • Tlak na posun rovnováhy a pokusy o legislativní řešení
francouzsk digit ln gilotina
Francouzská digitální gilotina

Pokus posunout rovnováhu směrem k právům autorů

 • Monitorování prohřešků provádí Velký Obsah
   • jak zjišťují, kde dochází k prohřeškům, se raději neřeší
 • Státní úřad zasílá z podnětu Velkého Obsahu majitelům konkrétní IP adresy varování
   • postiženi nejsou ti, co škodí, ale majitelé přípojky
 • Soud ve zrychleném řízení rozhodne o odpojení majitele přípojky
   • podezřelý nemá právo se v této fázi vyjádřit
 • K odpojení dojde na základě domněnky, že k porušení došlo
   • otočení povinnosti dokazovat
 • Trest je za nedostatečné zabezpečení přípojky proti stahování
   • pokus o právní kličku
 • Možné se zbavit odpovědnosti, pokud je bezpečnost přípojky svěřena státnímu úřadu
   • motivace k dobrovolnému souhlasu s cenzurou obsahu
selh n pr va
Selhání práva

Právo je nástroj společnosti

  • Internet mění společnost
  • poptávka po právní ochraně
  • snaha o novou rovnováhu v objektivním právu
 • Právo musí poskytovat právní jistotu, že jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech a že porušení jejich práv bude stíháno a trestáno.
 • Ale současně právo musí dávat jistotu, že stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů.
  • hrozí selhání práva (prosazování „práv“ svémocí)
  • konflikt hodnot se samotným účelem práva
  • řešení leží mimo právo

Internet je jako velkoměsto. Nabízí temné uličky a v nich naprosto neznámé lidi. Otázka, kterou si klademe, zní: „Namontovat, nebo nenamontovat do ulic kamery?“

st ii internet a pr vo pro b n ho u ivatele
Část II. Internet a právo pro běžného uživatele
 • Připojení k Internetu
 • Státní hranice na Internetu
 • Soukromí na Internetu
 • Autorská práva na Internetu
 • Internet jako veřejné fórum
 • Vlastnictví virtuálních věcí
p ipojen k internetu
Připojení k Internetu
 • Připojení jako právní vztah
  • poskytovatel a uživatel
  • písemná smlouva (právní úkon výslovný)
  • „volné“ připojení (právní úkon konkludentní)
  • obvykle souhlas se všeobecnými podmínkami
  • na černo (protiprávní úkon)
 • Zvláštní práva a povinnosti
  • odchylky typické pro elektronické komunikace
   • není odpovědnost za škodu vzniklou neposkytnutím služby
   • zúžené možnosti odpojit od služby pro neplacení
   • ochrana obsahu komunikace
   • ochrana osobních údajů
   • ochrana před některými aspekty „informační společnosti“
st tn hranice na internetu
Státní hranice na Internetu

Problém geografického umístění uživatele Internetu

  • právní vztahy na Internetu podléhají obecné úpravě
  • dopad na vymáhání práva (spolupráce států)
 • Trestní právo
  • zásada teritoriality (vše na území ČR)
  • zásada personality (každý občan ČR)
  • zásada registrace (na plavidle a letadle ČR)
  • zásada ochrany (TČ spáchané proti občanovi ČR)
  • zásada univerzality (vybrané TČ zaměřené proti státu, míru a lidskosti)
 • Občanské a obchodní právo
  • mezinárodní právo soukromé (mezinárodní dohoda)
  • kolizní normy (např. rozhoduje ten soud, který je příslušný podle národního předpisu)
  • volba práva (všeobecné podmínky, EULA, konkludentně)
soukrom na internetu
Soukromí na Internetu
 • Ochrana důvěrnosti komunikací
  • listovní tajemství a právo na soukromí
  • povinnosti provozovatelů sítě
   • zajistit důvěrnost komunikace (odposlech, záznam)
   • smazat provozní a lokalizační údaje (vyúčtování, přenos zpráv)
   • odvolatelný souhlas uživatele (marketingové a jiné účely)
 • Záznam údajů
  • provozovatelé uchovávají lokalizační a provozní údaje (bez obsahu zpráv)
  • uchování 6 měsíců, následuje likvidace
  • rozsah upravuje vyhláška
  • vydáno oprávněným orgánům státu na žádost
 • Odposlech (záznam) provozu
  • Policie, BIS, Vojenské zpravodajství
  • svolení soudu nebo uživatele (u vybrané trestné činnosti)
autorsk pr va na internetu
Autorská práva na Internetu
 • Práva autora díla ke svému dílu
  • jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora vyjádřeno ve vnímatelné podobě
  • literární, umělecké, vědecké, fotografické, audiovizuální (texty, obrázky, hudba, video)
  • za dílo se považuje též počítačový program a databáze
 • Osobnostní práva autora
  • nepřevoditelná, zanikají smrtí
  • rozhodnout o zveřejnění, osobovat si autorství, právo na nedotknutelnost díla
 • Majetková práva autora
  • je možné svěřit výkon těchto práv jinému, platí 70 let po smrti
  • právo dílo užít (rozmnožování, rozšiřování, sdělování díla veřejnosti aj.)
  • sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou sítí
autorsk pr va na internetu1
Autorská práva na Internetu
 • Licence
  • právo na výkon majetkových práv autora (autorovi práva nezanikají)
   • na základě vůle autora (licenční smlouva, EULA)
   • bezplatná zákonná licence (propagační, zpravodajská, úřední, pro dočasné rozmnoženiny)
 • Volné užití díla
  • užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby
  • záznam, rozmnoženina nebo napodobenina pro osobní potřebu
  • neplatí pro počítačové programy a databáze
  • neplatí pro pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování
autorsk pr va na internetu2
Autorská práva na Internetu
 • Počítačové programy
  • práva oprávněného uživatele při užití, k němuž je oprávněn
  • zhotovit záložní rozmnoženinu
  • rozmnožit, upravit, zpracovat program, je-li to nezbytné k jeho použití
  • zkoumat funkčnost programu za účelem zjištění myšlenek a principů
 • Technické prostředky zabezpečení
  • chráněny jako zásah do autorského práva
  • povinnost autora zpřístupnit program uživateli (kontaktní osoba)
 • Databáze
  • soubor nezávislých, systematicky uspořádaných děl či údajů individuálně přístupných
  • zvláštní práva pořizovatele databáze
   • Vytěžování, přepis podstatné části obsahu databáze na jiný podklad
   • Zužitkování, zpřístupnění veřejnosti podstatné části obsahu databáze
  • běžné a přiměřené vytěžování a zužitkování nepodstatné části je povoleno
  • ochrana autorských práv je nedotčena
internet jako ve ejn f rum
Internet jako veřejné fórum
 • Internetové diskuse
  • veřejně přístupný prostor
  • spravovaný provozovatelem
  • velký potenciál pro šíření informace
  • svoboda projevu není absolutní
 • Odpovědnost za obsah Internetové diskuse
  • hybridní prostředí, soukromé i veřejné místo
  • odpovědnost provozovatele za obsah
  • provozovatel rozhoduje o závadnosti
  • možná analogie s úpravou veřejných služeb (provozní řády)
vlastnictv virtu ln ch v c
Vlastnictví virtuálních věcí

Vlastnictví předmětů „Druhého života“

Existuje v právu magický meč v rukou postavy online hry?

 • Věci
  • hmotná povaha
  • vlastnictví, právní pojem
  • základní právo, ochrana proti všem
 • Jiné majetkové hodnoty
  • nehmotné, např. autorské právo
  • mají vlastní právní ochranu proti všem
 • Práva
  • odpovídají povinnosti druhého, např. právo inkasovat dluh
  • ochrana pouze proti povinnému
  • virtuální předměty jsou pouze práva (odpovídá povinnost provozovatele)
  • možné převést, nemožné vlastnit