pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli. Kwalifikacje nauczycieli. Kwalifikacje nauczycieli. Zgodnie z zasadą ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pytania i odpowiedzi z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Kwalifikacje nauczycieli

Zgodnie z zasadą ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela:

Nie można nawiązać stosunku pracyz nauczycielem, który nie spełnia warunków,o których mowa w ust. 5 pkt 2-5 KN tj. m.in. nie posiadają kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska

slide4

Kwalifikacje nauczycieli

Wyjątek od wspomnianej zasady stanowią następujące przepisy:

1) Art. 10 ust. 3 KN (zatrudnienie osoby nie posiadającej przygotowania pedagogicznego)

2) Art. 10 ust. 9 w związku z ust. 7 KN (zatrudnienie osoby nie posiadającej wymaganych kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty)

3) Art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem za zgodą kuratora oświaty)

kwalifikacje nauczycieli1
Kwalifikacje nauczycieli

W przypadku ubiegania się o zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osób na podstawie Art. 10 ust. 9 KN oraz Art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty dyrektor powinien powołać we wniosku podstawę prawną jego złożenia, a ponadto załączyć następujące dokumenty:

1) świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje osoby, której wniosek dotyczy,

2) potwierdzenie podejmowania działań zmierzających do pozyskania nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje (np. korespondencja z urzędem pracy, zamieszczenie informacji w Banku Ofert Pracy na stronie internetowej Kuratorium Oświaty itp.)

kwalifikacje nauczycieli2
Kwalifikacje nauczycieli

UWAGA!

Podkarpacki Kurator Oświaty nie będzie rozpatrywał wniosków o wyrażenie zgody na przydzielenie nauczycielowi już zatrudnionemu godzin dydaktyczno-wychowawczych, do których nie posiada kwalifikacji.

slide8

Zatrudnianie nauczycieli

Pytanie

Czy w ramach Zespołu Szkół z nauczycielem należy zawierać umowę o pracę w Zespole, czy w szkole wchodzącej w skład Zespołu?

slide9

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź

Z dniem 1 września 2007 r. wchodzi w życie art. 10 ust. 1 KN w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 102, poz. 689) w następującym brzmieniu:

„Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkółna podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8”

slide10

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

W tej sytuacji prawnej w Zespole Szkół od dnia 1 września 2007 r. (jeżeli nie zachodzą przesłanki z art. 10 ust. 7 KN):

1) z osobą rozpoczynającą pracę w szkole (stażystą) zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w Zespole Szkół,

2) z osobą, która uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego do dnia 31 sierpnia 2007 r. zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony w Zespole Szkół,

3) osoba, która uzyskała stopień nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia 2007 r. i spełnia przesłanki z art. 10 ust. 5 KN zostanie zatrudniona przez mianowanie w Zespole Szkół.

slide11

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

Ponadto stosownie do treści art. 14 ust. 2 KN wprowadzonym na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 102, poz. 689):

„W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel”

slide12

Zatrudnianie nauczycieli

Pytanie

Czy umowa na czas określony zawartaz nauczycielem od dnia 1 września do końca zajęć szkolnych jest prawidłowa?

slide13

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź

Z pytania nie wynika z jakim nauczycielemi z jakiej przyczyny zawarta ma być lub zawarto umowę na czas określony, dlatego nie jest możliwe konkretne udzielenie odpowiedzi. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące przypadki zawierania umowy o pracę na czas określony przewidziane przez przepisy Karty Nauczyciela:

slide14

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

1) Art. 10 ust. 2 KN przewiduje, że z osobą rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy zawiązuje się na podstawie umowy o pracę na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Z definicji zawartej w art. 63 ustawy z dnia …. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr , poz. z późn. zm.) wynika, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przepisy powyższe wskazują zatem, że umowa zawierana na rok szkolny jest zawierana od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

slide15

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

2) Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, nauczycielem kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Okres na jaki zawarta ma być ta umowa zależy od potrzeb pracodawcy wynikających z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Natomiast stosownie do treści art. 64 ust.5 w związku z ust. 1 KN nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Wobec powyższego nauczyciel spełniający przesłanki w wyżej cytowanych przepisach powinien być zatrudniony od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku.

slide16

Zatrudnianie nauczycieli

Pytanie

Czy prawidłowo zawierano umowę o pracę z nauczycielem przedszkola:

  • pierwsza umowa od 1 lutego 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.,
  • druga umowa od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r.,
  • trzecia umowa od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.

Na jaki czas dyrektor zawrze umowę o pracę 1 września 2007 r.?

slide17

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź

Zasady dotyczące zatrudniania nauczycieli określone zostały w art. 10 Karty Nauczyciela. Na podstawie tego przepisu stosunek pracy z nauczycielem nawiązywany jest na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie mianowania z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi, jeśli spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN, które dotyczą m. in. możliwości zatrudniania nauczyciela na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć.

Natomiast z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy - co do zasady - nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN), a z nauczycielem stażystą - na podstawie umowy o pracę na czas określony.

slide18

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

W pewnych okolicznościach ustawa - Karta Nauczyciela – o czym była mowa wcześniej – dopuszcza jednak możliwość nawiązania z nauczycielem kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony (art. 10 ust. 7 KN).

Wskazana regulacja Karty Nauczyciela, dotycząca zawierania umów na czas określony ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że do nauczycieli nie znajdą zastosowania przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie – art. 251.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r.,I PKN 709/99 (OSNP 2001/24/716) „przepis art. 251 Kp nie ma zastosowania, jeżeli ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony”.

slide19

Zatrudnianie nauczycieli

Odpowiedź cd.

Mając na względzie powyżej przedstawione uregulowania należy stwierdzić, że jeśli z organizacji nauczania lub konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela wynika potrzeba zatrudnienia nauczyciela na czas określony - to w przedstawionym stanie faktycznym z nauczycielem może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jeśli natomiast nie zachodzą powyższe okoliczności, to stosunek pracy od dnia 1 września 2007 r. powinien zostać nawiązany zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 10 ust. 2-6 KN.

slide21

Urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie

Czy można wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia?

slide22

Urlop dla poratowania zdrowia

Odpowiedź

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

slide23

Urlop dla poratowania zdrowia

Odpowiedź cd.

Stanowisko w tej kwestii w odniesieniu do nauczycieli zajął niedawno Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06 (OSNP 2007/7-8/89) Sąd stwierdził, że w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.

Z powyższego stanowiska Sądu Najwyższego wynika, że z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia – ze względu na fakt, iż można tego dokonać wyłącznie raz w roku – można rozwiązać stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN.

slide25

Urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie

Czy urlop dla poratowania zdrowia udzielony nauczycielowi na okres 3 miesięcy można „przedłużyć” o kolejny okres trwający 3 miesiące?

slide26

Urlop dla poratowania zdrowia

Odpowiedź

Stosownie do zapisu art. 73 ust. 8 zd. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2004 r. „należy stanowczo podkreślić, że z faktu iż ustawodawca określił maksymalną granicę długości urlopu (1 rok) nie można wyprowadzić twierdzenia, iż urlop przyznany na okres krótszy ma charakter otwarty. Ustawodawca nie przewidział bowiem w treści art. 73 odrębnego trybu w zakresie przedłużania urlopu”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kolejny urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony nauczycielowi po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela.