K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap
Download
1 / 67

- PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Közigazgatási alapismeretek KAB I. modul első oktatási nap. Alkotmánytani és jogi alapismeretek. Alkotmánytani alapfogalmak. alkotmány, alaptörvény államforma kormányforma államszerkezet. Népszuverenitás és népképviselet. közvetlen és közvetett demokrácia fogalma népszavazás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

Közigazgatási alapismeretekKAB I. modulelső oktatási napAlkotm nytani alapfogalmak
Alkotmánytani alapfogalmak

alkotmány, alaptörvény

államforma

kormányforma

államszerkezet


N pszuverenit s s n pk pviselet
Népszuverenitás és népképviselet

közvetlen és közvetett demokrácia fogalma

népszavazás

népi kezdeményezés

4


V laszt si rendszerek
Választási rendszerek

abszolút többségi rendszer

relatív többségi rendszer

arányos rendszer

vegyes rendszer

a magyar választási rendszer

5


Az orsz ggy l s
Az Országgyűlés

szervezete

hatáskörei

döntéshozatala

az országgyűlési képviselők jogállása


A k zt rsas gi eln k
A köztársasági elnök

megválasztása

hatáskörei

felelőssége

a tisztség megszűnése


A b r s gok
A bíróságok

A bíróságok feladata

A bíróságok szervezete

-Kúria

-ítélőtáblák

-törvényszékek

-járásbíróságok

A bíróságok igazgatása

-OBH

-OBT


Az gy szs g
Az Ügyészség

feladatai

szervezete

-Legfőbb Ügyészség

-fellebbviteli főügyészségek

-főügyészségek

-járási ügyészségek


Az alkotm nyb r s g
Az Alkotmánybíróság

az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljei

az alkotmánybírák megválasztásának szabályai

az előzetes normakontroll

az utólagos normakontroll


Az alapvet jogok biztosa
Az alapvető jogok biztosa

az intézmény jellemzői

a kinevezés feltételei

hatáskörei

helyettesei


Az llamszervezet feladat
Az államszervezet (feladat)

A törvénykezés szerve

Honvédség főparancsnoka

Tagjai a 45. életévüket betöltötték

Egykamarás

Közvádat képviseli

Alaptörvény védelmének legfőbb szerve

Állampolgárok jogvédelme a hatóságokkal szemben

Frakciók és bizottságok

Egyéni kegyelmet gyakorol

Végrehajtó hatalmi ág csúcsán áll

Megfoszthatja az államfőt a tisztségétől

Kifejezi a nemzet egységét

Előzetes és utólagos normakontroll

Nyomozást folytathat

Megválasztja a miniszterelnököt

Negatív jogalkotó

Közkegyelmet gyakorol

Törvényeket hoz

15 tagja van

Elsőként Svédországban alakult ki

Politikai felelőssége van az Országgyűléssel szemben

Kinevezi a tábornokokat

Bűncselekmények üldözése

6 évre az Országgyűlés választja

5 évre az Országgyűlés választja

Felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás felett

Tagjait 12 évre választják

Élén a Kúria áll

Általános hatáskörű központi államigazgatási szerv

Egyik helyettese a nemzetiségek jogainak védelmét látja el


A jogrendszer tagoz d sa
A jogrendszer tagozódása

MAGÁNJOG

KÖZJOG


Jogforr s fogalma s csoportjai

Jogforrás fogalma

belső jogforrás

külső jogforrás

Jogforrások csoportjai

Jogszabályok

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

Nemzetközi szerződések

AB határozatai

Szokásjog

Bíró alkotta jog

Európai Unió jogforrásai

Jogforrás fogalma és csoportjai

14


Jogszab lyok
Jogszabályok

törvény

Kormányrendelet, Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete

miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet

önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete

önkormányzati rendelet

15


K zjogi szervezetszab lyoz eszk z k
Közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jellemzőik

fajtái:

normatív határozat

normatív utasítás


A jogszab ly fel p t se
A jogszabály felépítése

Logikai egységek

preambulum vagy bevezető rész,

általános rendelkezések,

részletes rendelkezések,

záró rendelkezések

Szerkezeti egységek

könyv

rész

fejezet

alcím

szakasz

bekezdés

pont

alpont


A jogszab ly rv nyess ge s hat lya
A jogszabály érvényessége és hatálya

Érvényesség

a jogszabály létrehozására feljogosított szervtől kell származnia,

az eljárási szabályokat be kell tartani,

a jogforrási hierarchiának kell érvényesülnie,

a jogszabályt ki kell hirdetni

Hatályosság

területi hatály

személyi hatály

időbeli

tárgyi hatály
A k zponti szervek csoportjai
A központi szervek csoportjai

Kormány

minisztériumok

kormányhivatalok

központi hivatalok

kormánybizottságok

Miniszterelnökség

autonóm államigazgatási szervek

önálló szabályozó szervek

rendvédelmi szervek


A korm ny
A Kormány

meghatározása

megalakulása

ülése

szervei

22


A minisztereln k korm ny megb zat s nak megsz n se
A miniszterelnök (Kormány) megbízatásának megszűnése

az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,

sikeres konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal,

ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki,

lemondásával,

összeférhetetlenség kimondásával,

ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,

halálával

23


A miniszt riumok fel p t se
A minisztériumok felépítése

Miniszter

Közigazgatási államtitkár

Parlamenti államtitkár

A –ért felelős államtitkár

B –ért felelős államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Helyettes államtitkár

Főosztály

Főosztály

Főosztály

Főosztály

Osztály

Osztály

Osztály


A k zponti hivatal s a korm nyhivatal sszehasonl t sa
A központi hivatal és a kormányhivatal összehasonlítása

Központi hivatal

Kormányrendelet létesíti

Miniszter irányítja

Vezetőjét a miniszter nevezi ki

-OrszágosEgészségbiztosítási Pénztár

-Mezőgazdaságiés Vidékfejlesztési Hivatal

-Bevándorlásiés Állampolgársági Hivatal

Kormányhivatal

Törvény hozza létre

Kormány irányítása alatt áll

Vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki

-Központi Statisztikai Hivatal

-OrszágosAtomenergia Hivatal

-SzellemiTulajdon Nemzeti Hivatala

-NemzetiAdó- és Vámhivatal


Az auton m llamigazgat si szervek
Az autonóm államigazgatási szervek összehasonlítása

jellemzői

példák:

Közbeszerzési Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gazdasági Versenyhivatal

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Választási Iroda


N ll szab lyoz szervek
Önálló szabályozó szervek összehasonlítása

jellemzői

példák

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal


A rendv delmi szervek
A rendvédelmi szervek összehasonlítása

jellemzői

példák:

büntetés-végrehajtási szervezet

hivatásos katasztrófavédelmi szerv

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok


K zponti szervek gyakorl sa
Központi szervek gyakorlása összehasonlítása

Feladat:

Alkossanak párokat és oldják meg a feladatot!


Szervez si elvek a k zigazgat sban

centralizáció összehasonlítása

központi kormányzat

központi akarat érvényesülése

dekoncentráció:

centralizáció egyik megvalósulási formája

döntés területi / helyi szinten

központi hatalomnak alárendelt hivatalok (= dekoncentrált szervek)

decentralizáció

feladat-átruházás  központi kormányzattól jogilag és szervezetileg önálló szervekre

két típus:

helyi önkormányzatok

közintézmények

igazgatottak maguk is részt vesznek az őket érintő ügyek intézésében

helyben hatékonyabb bizonyos feladatellátás!

veszély: partikularizmus erősítése  nemzeti egység gyengítése

Szervezési elvek a közigazgatásban


A helyi nkorm nyzatok jogai s feladatai

Mi szabályozza? összehasonlítása

Alaptörvény

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Mi a működésük célja?

helyi közügyek intézése

helyi közhatalom gyakorlása

A helyi önkormányzatok jogai és feladatai


K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A helyi önkormányzatok jogai és feladatai összehasonlítása

kötelezően vagy önként!


A helyi nkorm nyzatok jogai s feladatai1

Hogyan történhet az önkormányzati feladatok ellátása? összehasonlítása

kötelező jelleggel

törvényben van meghatározva!

különböző típusú önkormányzatok  eltérő feladat- és hatáskörök!

differenciálás! (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, terület alapján)

önként vállalva  korlátok:

csak olyat, ami nem más szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik

ellátása nem lehet jogszabállyal ellentétes!

nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatok ellátását!

finanszírozása: saját bevételek / külön források terhére

állami feladatot is vállalhat (külön megállapodás alapján)

A helyi önkormányzatok jogai és feladatai


A helyi nkorm nyzatok szervezete

A helyi önkormányzatok szervezete összehasonlítása

elnökli, összehívja, vezeti

irányítja

Polgármester

Képviselő-testület

Polgármesteri hivatal

kinevezi

Jegyző

munkáltatói jog gyakorlása

vezeti a hivatalt

részt vesz az ülésein

döntés-előkészítés

képviselők

köztisztviselők

„külső” tagok

Képviselő-testület bizottságai


A helyi nkorm nyzatok szervezete1

Szervezeti és működési rendjét maga határozza meg összehasonlítása

1. Képviselő-testület

választott szerv (5 évre)

gyakorolja a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit ( átruházás!)

ülések nyilvánosak (esetenként zárt)

rendes / rendkívüli ülések

rendeletalkotás

2. Társult képviselő-testület

gazdaságosság!

közös hivatal, intézmények stb.

A helyi önkormányzatok szervezete


A helyi nkorm nyzatok szervezete2

3 összehasonlítása. Képviselő-testület bizottságai

szmsz-ben meghatározott módon

tagjai: képviselők + „külsős” tagok

funkciók:

döntés-előkészítés

döntés (átruházott hatáskörben!)

4. A részönkormányzat testülete (településrészi önkormányzat)

valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére

tagjai: képviselők + „külsős” tagok!

A helyi önkormányzatok szervezete


A helyi nkorm nyzatok szervezete3

5. Polgármester összehasonlítása

választással (5 évre)

a képviselő-testület elnöke

az önkormányzat végrehajtó szerve  fontosabb feladatok:

képviselő-testület összehívása, vezetése

polgármesteri hivatal irányítása

döntés egyes államigazgatási ügyekben

jegyző kinevezése + munkáltatói jogok gyakorlása

fővárosban: főpolgármester; megyei közgyűlésben: elnök

6. Alpolgármester

polgármester helyettesítése, munkájának segítése

A helyi önkormányzatok szervezete


A helyi nkorm nyzatok szervezete4

7. Jegyző összehasonlítása

határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

képzett igazgatási szakember!  az igazgatási munka jogszerűségének és szakszerűségének biztosítása

fontosabb funkciók:

vezeti a polgármesteri hivatalt

munkáltatói jogok gyakorlása a polgármesteri hivatal köztisztviselői felett

döntés államigazgatási / hatáskörébe utalt önkormányzati ügyekben

önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok

tanácskozási joggal részvétel a képviselő-testületi üléseken

helyettese: aljegyző

A helyi önkormányzatok szervezete


A helyi nkorm nyzatok szervezete5

8. polgármesteri hivatal összehasonlítása

képviselő-testület hozza létre

helyi önkormányzat igazgatási apparátusa

döntések előkészítése + végrehajtása

9. közös önkormányzati hivatal

a kistelepülések kötelesek létrehozni  igazgatás folyamatosságának és hatékonyságának biztosítása

létrehozás: képviselő-testületek megállapodása révén

vezetője: közös önkormányzati hivatal jegyzője

A helyi önkormányzatok szervezete


K zigazgat si alapismeretek kab i modul m sodik oktat si nap

Közigazgatási alapismeretek összehasonlításaKAB I. modulmásodik oktatási napK zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A helyi-területi közigazgatás szervei összehasonlítása

 • az államigazgatás felépítése


A ter leti k zigazgat s szervei

A területi közigazgatás szervei összehasonlítása

 • 1990-es évektől: egységes szabályozás / irányítás hiánya

 • több, mint 40 különböző féle dekoncentrált szerv!

 • 2011-től: területi közigazgatás reformja

  • megyei (fővárosi) kormányhivatalok felállítása

  • 18 dekoncentrált szerv integrálása  a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szakizgatási szervei lettek (de szakmai önállóságuk megmaradt!)

  • járások felállítása (2013-tól)


A helyi k zigazgat s szervei

A helyi közigazgatás szervei összehasonlítása

 • a helyi államigazgatás

  • 2013-tól: járások  járási (kerületi) hivatalok

  • 175 járási + 23 kerületi hivatal

  • = a megyei (fővárosi) kormányhivatalok kirendeltségei

  • integráció ezen a szinten is!  szakigazgatási szervek


A ter leti k zigazgat s szerveinek fel p t se

A területi közigazgatás szerveinek felépítése összehasonlítása

 • A megyei (fővárosi) kormányhivatal szervezete

 • szervezeti egységek:

  • törzshivatal

  • szakigazgatási szervek

  • járási (kerületi) hivatalok

 • kettős irányítás

  • a Kormány a KIM révén

  • szakigazgatási szervek  szakminiszter révén

 • vezetés

  • kormánymegbízott (politikai vezető)

  • főigazgató + igazgató (szakmai vezetők)


A helyi k zigazgat s szerveinek fel p t se

A helyi közigazgatás szerveinek felépítése összehasonlítása

 • A járási (kerületi) hivatal szervezete

 • szervezeti egységek:

  • járási törzshivatal (benne: okmányiroda)

  • járási szakigazgatási szervek

 • irányítás

  • törzshivatalhoz tartozó ügyek  kormánymegbízott

  • okmányiroda által ellátott feladatok  KEKKH

  • járási szakigazgatási szervek  megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv

 • vezetés

  • hivatalvezető

  • hivatalvezető-helyettes


K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A területi közigazgatás szerveinek feladatai összehasonlítása

 • 1. Koordináció

  • kormányzati feladatok területi végrehajtásának összehangolása

  • együttműködés a többi dekoncentrált szervvel

 • 2. Ellenőrzés

  • többi dekoncentrált szerv felett (kivétel: NAV, rendőrség)

  • eszközök: döntésbekérés, tájékoztatás kérése, iratbetekintés

  • törvénysértés esetén 

   • egyeztető eljárás kezdeményezése

   • felügyeleti eljárást kezdeményezése

   • miniszter eljárásának kezdeményezése


K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A területi közigazgatás szerveinek feladatai összehasonlítása

 • 3. Véleményezési jogkör

  • többi dekoncentrált szervnél: vezetők kinevezése, létrehozás ás átszervezés, gazdálkodás

 • 4. Informatika

  • választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok

  • közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolása

 • 5. Képzés, továbbképzés

  • köz- és kormánytisztviselők (tovább)képzésének szervezése

  • vizsgák szervezése


K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A területi közigazgatás szerveinek feladatai összehasonlítása

 • 6. Ügyfélszolgálati feladatok

  • kormányablak = integrált ügyfélszolgálat

  • ügyfélkapu regisztrációja

  • kérelem előterjesztése

  • tájékoztatás nyújtása

  • internetes kapcsolati lehetőség nyújtása

 • 7. Törvényességi felügyelet a helyi önkormányzatok felett


K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

A törvényességi felügyelet jellemzői összehasonlítása

 • decentralizált szervek és a dekoncentrált szervek (együttműködnek  mellérendeltség

 • helyi önkormányzatok autonómiája sem korlátlan!  törvényességi felügyelet a megyei (fővárosi) kormányhivatalok révén

 • cél: jogszerűség biztosítása

  • szervezet és működés jogszerűsége

  • döntéshozatal és döntés jogszerűsége

  • jogalkotási kötelezettség teljesítése

  • döntési kötelezettség teljesítése

  • közszolgáltatási kötelezettség teljesítése

 • egyes döntéseknél más jogorvoslat lehetséges! (pl. bíróság) • K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

  Feladat összehasonlítása


  A paraadminisztr ci fogalma

  paraadminisztráció összehasonlítása= „közigazgatáshoz hasonló”

  paraadminisztratív szerv = NEM közigazgatási szervek, de segítik a közigazgatást közfeladatainak teljesítésében

  A paraadminisztráció fogalma


  A paraadminisztrat v szervek

  A paraadminisztratív szervek összehasonlítása


  K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

  Közszolgálati jog összehasonlítása


  A k zszolg lati jog s a munkajog elhat rol sa

  gazdasági szféra: összehasonlításamunkaviszony↔ közszféra: közszolgálati jogviszony

  munkajog↔ közszolgálati jog

  közszolgálati jog sajátosságai:

  a köz szolgálata az elsődleges

  munkáltató: állami vagy önkormányzati szerv, illetve ilyen fenntartású költségvetési szerv

  többletkötelezettségek és többletjogosultságok

  külön közszolgálati törvények

  A közszolgálati jog és a munkajog elhatárolása


  A k zszolg lati alkalmazottak r tegei

  A közszolgálati alkalmazottak rétegei összehasonlítása

  közszolgálati tisztviselők

  (2011. évi CXCIX. tv.)

  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai (1996. évi XLIII. tv.)

  közalkalmazottak

  (1992. évi XXXIII. tv.)

  Közszolgálati alkalmazottak

  Magyar Honvédség hivatásos tagjai

  (2001. évi XCV. tv.)

  igazságügyi alkalmazottak

  (1997. évi LXVIII. tv.)

  ügyészségi alkalmazottak

  (2011. évi CLXIV. tv.)

  bírák

  (2011. évi CLXII. tv.)  A k zszolg lati jogviszony l tes t se s m dos t sa

  kinevezési (alkalmazási) feltételek összehasonlítása

  általános kinevezési (alkalmazási) feltételek

  magyar állampolgárság

  büntetlen előélet

  legalább középiskolai végzettség

  cselekvőképesség

  különös kinevezési (alkalmazási) feltételek

  kinevezés

  jogviszony létrejötte: kinevezés + elfogadás

  határozott / határozatlan időre

  próbaidő: 3–6 hónap

  eskü

  jogviszony módosítása

  főszabály: közös megegyezéssel

  kivételek!

  A közszolgálati jogviszony létesítése és módosítása

  59


  Sszef rhetetlens g a k zszolg latban

  tilalmakat, korlátozásokat ró a közszolgálati alkalmazottakra

  fajtái:

  gazdasági: munkavégzésre irányuló további jogviszony / gazdasági társaságokban való részvétel

  politikai: pártban tisztség / közszereplés

  hatalmi ágak megosztásának elvéből fakadó

  hozzátartozói

  közszolgálati hivatás presztízséből adódó

  Összeférhetetlenség a közszolgálatban


  El menetel a k zszolg latban a besorol sban val el menetel

  Előmenetel a közszolgálatban alkalmazottakraa) besorolásban való előmenetel

  I. BESOROLÁSI OSZTÁLY

  (felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők)

  II. BESOROLÁSI OSZTÁLY

  (középiskolai végzettségű köztisztviselők)


  B c mekben val el menetel

  b) címekben való előmenetel alkalmazottakra

  Előmenetel a közszolgálatban


  K zigazgat si alapismeretek kab i modul els oktat si nap

  c) vezetői munkakörben való előmenetel alkalmazottakra

  szintek:

  osztályvezető

  főosztályvezető-helyettes

  főosztályvezető

  feltételek

  Előmenetel a közszolgálatban  Felel ss g a k zszolg latban

  etikai felelősség alkalmazottakra

  hivatásetikai alapelvek megsértése esetén

  fegyelmi felelősség

  jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkes megszegése esetén

  fegyelmi eljárás  eljárás megszüntetése vagy fegyelmi büntetés

  kártérítési felelősség  károkozási viszonyok:

  kormánytisztviselő a munkáltatónak

  munkáltató a kormánytisztviselőnek

  kormánytisztviselő harmadik személynek

  Felelősség a közszolgálatban


  Feladat

  Feladat alkalmazottakra