slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
LEADER pieejas īstenošana Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

LEADER pieejas īstenošana Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

LEADER pieejas īstenošana Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros. Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” vietējās attīstības stratēģija PROJEKTU KONKURSA 6. KĀRTA Projektu īstenošanas nosacījumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEADER pieejas īstenošana Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros' - beryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
LEADER pieejas īstenošana

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” vietējās attīstības stratēģija

PROJEKTU KONKURSA 6. KĀRTA

Projektu īstenošanas nosacījumi

slide2
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””

LAD mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648

ES regulas atrodamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1019

6 k rtas projektu iesniegumu pie em ana notiks no 2013 gada 19 martam l dz 19 apr lim
6. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada19. martam līdz 19. aprīlim.
 • Vietējās attīstības stratēģija, rīcības plāns, vērtēšanas kritēriji pieejami mājas lapā www.partneribalielupe.lv (sadaļā Stratēģijas īstenošana 2009.-2013. gads.
 • MK noteikumi, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts – Lauku attīstības programmas pasākumi 2007.-2013. gadam – 4. ass Leader pieejas īstenošana – 413. pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 • Ja projekta pieteicējs nav reģistrējies LAD klientu reģistrā, tas ir jāizdara pirms projekta iesniegšanas, lai saņemtu LAD klienta numuru.
413 pas kuma aktivit tes
413.pasākuma aktivitātes

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apjoms (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz rīcībai noteikto maksimālo atbalsta summu(100%, t.sk. ELFLA līdzfinansējums + valsts atbalsts + savs līdzfinansējums)

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

 • līdz 90 % biedrībām un nodibinājumiem;
 • līdz 90 % vietējām pašvaldībām, t.sk. pašvaldības iestādēm;
 • līdz 60 % citām juridiskām (t.sk. reliģiskas organizācijas) un fiziskām personām.

Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, neapvieno ar atbalstu, kas piešķirts citu projektu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām.

jelgavas lauku partner bas lielupe r c bas pl ns 2013 gadam
Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” rīcības plāns 2013. gadam
 • Rīcība 1.1. Izglītības, kultūras un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
 • kultūras kopas, mūzikas studijas; NVO centri, dažādu sociālo grupu centri; rotaļu un spēļu istabas; ģimenes centri un bēbīšu skoliņas; interešu grupas; radošās darbnīcas un studijas, nometnes bērniem un jauniešiem; karjeras izvēles un jauno uzņēmēju skola; materiāli tehniskais nodrošinājums dažādu apmācību organizēšanai; muižu un muzeju labiekārtošana u.c.
 • Kopējais finansējums 68 497.71 LVL
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 5000 LVL
jelgavas lauku partner bas lielupe r c bas pl ns 2013 gadam1
Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” rīcības plāns 2013. gadam
 • Rīcība 1.2. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
 • sporta telpas, sporta laukumi, stadioni; rotaļu un atrakciju laukumi, sporta laukumi, skeitparki un skrituļceliņi; estrādes brīvā dabā, kopīgas ugunskura vietas, peldvietas un laivu piestātnes, dabas, meža un lauku takas, aktīvās atpūtas takas; gājēju celiņi un velotakas; daudzdzīvokļu namu pagalmi un apkārtne; informācijas stendi, norādes un apskates objekti; u.c.
 • Kopējais finansējums 27 121.57 LVL
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 5 000 LVL
jelgavas lauku partner bas lielupe r c bas pl ns 2013 gadam2
Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” rīcības plāns 2013. gadam
 • Rīcība 2.1. Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
 • sociālās un alternatīvās aprūpes pakalpojumi; bērnu pieskatīšanas pakalpojumi (aukļu dienests, bērnu pieskatīšanas istabas u.c.); sabiedriski pieejamas pirtis, masāžas u.c. veselības procedūras; kosmetologa pakalpojumi, skaistumkopšana; sadzīves pakalpojumi; ēdināšanas un kulinārijas pakalpojumi; sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumi; autoservisa pakalpojumi; kokapstrādes pakalpojumi; u.c.
 • Kopējais finansējums 131 448.63 LVL
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20000 LVL
jelgavas lauku partner bas lielupe r c bas pl ns 2013 gadam3
Jelgavas lauku partnerības “Lielupe” rīcības plāns 2013. gadam
 • Rīcība 2.2. Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
 • suvenīru darbnīca; lietišķās mākslas, rokdarbu, keramikas un kokamatniecības pakalpojumi; u.c.
 • Kopējais finansējums 20 000LVL
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL
slide10
Pakalpojums šo noteikumu izpratnē ir atbilstoši personas saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās veikta pasūtījuma izpilde vai noslēgta līguma pildīšana, ar kuru saskaņā iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.
attiecin m s izmaksas
Attiecināmās izmaksas
 • jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšanā;
 • ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija, renovācija, vienkāršota renovācija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darba izpildi
 • būvmateriālu iegāde, pamatojieties uz būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;
attiecin m s izmaksas1
Attiecināmās izmaksas
 • teritorijas labiekārtošana (piemēram, teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana);
 • vispārējās izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;tajā skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas
attiecin m s izmaksas2
Attiecināmās izmaksas
 • ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums – PVN, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
 • 5.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas), kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Ar projektu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.
neattiecin m s izmaksas 1
Neattiecināmās izmaksas (1)
 • procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi; naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;
 • tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar vienkāršoto renovāciju;
 • tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
neattiecin m s izmaksas 2
Neattiecināmās izmaksas (2)
 • mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu iegāde (izņemot specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas);
 • īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
 • izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigti darbi;
 • nodokļi un nodevas
 • atlīdzība personālam.
pieteik an s k rt ba
Pieteikšanās kārtība
 • Atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra formā divos eksemplāros) vai attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un vietējā rīcības grupā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (2.pielikums).
 • Pievieno atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
projekta iesniegumam pievieno
Projekta iesniegumam pievieno:
 • ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);
projekta iesniegumam pievieno1
Projekta iesniegumam pievieno
 • ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts, – būvatļaujas kopiju;
 • ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Būvatļaujas kopiju iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
projekta iesniegumam pievieno2
Projekta iesniegumam pievieno:
 • ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija: - apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);
 • būvmateriālu iegādei – izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • ja paredzēta vienkāršota renovācija, – izmaksu tāmi būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, – izmaksu tāmi;
projekta iesniegumam pievieno3
Projekta iesniegumam pievieno:
 • iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus - aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti.
 • Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
projekta iesniegumam pievieno4
Projekta iesniegumam pievieno:
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un minimālā atbalsta uzskaites veidlapas paraugu, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība un tās projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību.
 • Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā, un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība.
projekta iesniegumam pievieno5
Projekta iesniegumam pievieno:
 • Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, atbalsta pretendents būvatļauju un iepirkuma dokumentāciju dienestā iesniedz kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.
projekta iesniegumam pievieno6
Projekta iesniegumam pievieno:
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tā papildus iesniedz: - valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;
 • Ja atbalsta pretendents nodibināts pēdējo 18 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, gada pārskata vietā iesniedz atbalsta pretendenta apstiprinātu finanšu pārskatu par organizācijas ieņēmumiem un izdevumiem visā darbības periodā, sākot no dibināšanas.
projekta iesniegumam pievieno7
Projekta iesniegumam pievieno:
 • Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus iesniedz: - vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku); - vietējās pašvaldības pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī jauno, plānoto aizņēmumu.
slide25
Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā par atbalsta pretendentu saņem šādu informāciju:
 • Valsts ieņēmumu dienesta: - ja atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – izziņu par to, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā (vai ir šādi parādi); - ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – gada ienākumu deklarācijas pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļu maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā" kopiju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju;
 • Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas – par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu.
slide26
Dokumentu oriģinālu kopijas apliecina atbalsta pretendents.
 • Vietējā rīcības grupa pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam.
 • Projekta iesniegums ar pavaddokumentiem jāiesniedz līdz 19. aprīlim plkst. 17.00 Jelgavas lauku partnerībā “Lielupe” Katoļu ielā 2B, Jelgava, 3. stāvā 305. kabinetā.
 • Uz e-pastu [email protected] atsūta tikai projekta iesniegumu
slide27
Projektu iesniegumu izvērtēšanaAtbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
 • Kritēriji 1.1. un 1.2. aktivitātēm:
 • Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai un atbilstošajam LAP plāna pasākumam (2-atbilst; 0-neatbilst).
 • Projekta rezultātā tiks attīstīta tāda sabiedriskā aktivitāte, kura līdz šim nebija teritorijā (ciemā un/vai pagastā) pieejama vai tādu iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, kuriem līdz šim nebija vai bija ierobežotas iespējas aktīvi darboties
 • Projektā ir sniegts projekta nepieciešamības pamatojums
 • Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu
 • Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori
 • Infrastruktūras un/vai pamatlīdzekļu nepieciešamības pamatojums (kā plānotās investīcijas infrastruktūrā tiks izmantotas aktivitāšu realizācijā)
 • Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
 • Specifiskais vērtēšanas kritērijs: Pretendenta iesniegto un atbalstīto projektu skaits visās kārtās: Nav iesniegts un atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti

divi projekti – 1 punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti.

slide28
Projektu iesniegumu izvērtēšanaAtbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
 • Kritēriji 2.1 un 2.2. aktivitātēm:
 • Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai un atbilstošajam LAP plāna pasākumam (2-atbilst; 0-neatbilst).
 • Projekta realizēšanas vieta teritorijā (ciemā un/vai pagastā) (priekšroka dodama projektiem, kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim nav bijis šāds pakalpojums)
 • Projekta apraksts pierāda projekta nepieciešamību, pakalpojuma ieviešana ir pamatota
 • Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu
 • Projekta īstenošana sekmē jauninājumu ieviešanu partnerības teritorijā (ciemā un/vai pagastā)
 • Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori
 • Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
 • Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota (Ir sniegts turpmākās darbības apraksts, apkalpojošais personāls, uzturēšanas izmaksu segšana utt.)
 • Specifiskais vērtēšanas kritērijs.
p rskatu iesnieg ana p c projekta realiz cijas
Pārskatu iesniegšana pēc projekta realizācijas
 • 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:
 • pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums).
 • Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz:pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
paldies par uzman bu jaut jumi

Paldies par uzmanību! Jautājumi?

Līga Švānberga

JLP “Lielupe” valdes priekšsēdētāja

Tel. 63048464, 26399946

E-pasts: [email protected]

Mājas lapa: www.partneribalielupe.lv

ad