kvantitative metoder 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvantitative metoder 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvantitative metoder 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kvantitative metoder 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Kvantitative metoder 2. Inferens i den lineære regressionsmodel 12. marts 2007. Dagens program. Resultater om OLS med endeligt antal observationer (kap. 4): Normalitetsantagelse (MLR.6). Test af en enkelt lineær restriktion på koefficienter i lineær regressionsmodel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvantitative metoder 2' - bertha-mcneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2

Inferens i den lineære regressionsmodel

12. marts 2007

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

dagens program
Dagens program
 • Resultater om OLS med endeligt antal observationer (kap. 4):
  • Normalitetsantagelse (MLR.6).
  • Test af en enkelt lineær restriktion på koefficienter i lineær regressionsmodel.
 • Asymptotiske resultater for OLS: (kap. 5).
  • Konsistens
  • Asymptotisk normalitet og efficiens
  • Eksempel: Monte Carlo eksperiment med uniformt fordelte fejlled (asynorm_uni.sas).

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

fordeling af ols estimatoren endelig stikpr ve
Fordeling af OLS estimatoren: Endelig stikprøve
 • Linearitet af i u og CLM giver følgende resultat:
 • Theorem 4.1: Under CLM antagelserne og betinget på gælder at

hvor

Heraf følger:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

fordeling af ols estimatoren endelig stikpr ve fortsat
Fordeling af OLS estimatoren: Endelig stikprøve (fortsat)
 • Theorem 4.1 indeholder den ukendte parameter , derfor ikke umiddelbart operationel.
 • Erstattes af kan man vise at der gælder følgende resultat:
 • Theorem 4.2: Under CLM antagelserne og betinget på gælder at
 • hvor k+1 er antal regressorer i modellen inkl. konstantled.
 • t-fordelingen går mod N(0,1) når antallet af frihedsgrader vokser. Fin approximation hvis større end 120.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

hypotesetest restriktion p en enkelt koefficient
Hypotesetest: Restriktion på en enkelt koefficient
 • Betragt en nulhypotese om en regressionskoefficient: , hvor a er en konstant.
 • Under nulhypotesen påstår vi altså en bestemt værdi af en parameter i den sande model.
 • Bruge afvigelsen mellem estimatet, og den postulerede værdi, a, til at vurdere gyldigheden af nulhypotesen.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

hypotesetest restriktion p en enkelt koefficient1
Hypotesetest: Restriktion på en enkelt koefficient
 • t-testet for er givet ved
 • og er fordelt som under nulhypotesen.
 • Alternativhypotesen:
  • Ensidede alternativer:eller
  • Tosidet alternativ:
 • Ex. Afkast af uddannelse: Hypotese om
  • Nulhypotese:
  • Relevant alternativ:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

hypotesetest restriktion p en enkelt koefficient2
Hypotesetest: Restriktion på en enkelt koefficient
 • Klassisk teststrategi:
  • Vælg signifikansniveau: Sandsynlighed for at afvise nulhypotesen, givet at den er sand. Typisk vælges 5 %.
  • Vælg alternativhypotese: Bestemmer den kritiske region, givet signifikansniveauet.
  • Beregn teststatistik.
   • Afvis nulhypotesen hvis testet er i den kritiske region.
   • Afvis ellers ikke.
 • Alternativ: Beregn p-værdi: Marginale signifikansniveau som ville betyde at nulhypotesen netop ville blive afvist.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

hypotesetest restriktion p en enkelt koefficient3
Hypotesetest: Restriktion på en enkelt koefficient
 • Typiske eksempler:
  • a=0: Standard signifikanstest.
  • a=1 eller a=-1: Test af homogenitet eller proportionalitet.
 • Konfidensinterval: Givet signifikansniveau, , fx 5 %. Så er 100- % konfidensintervallet givet ved:
 • Konstrueres intervallet således vil det i 100- % af udfaldene rumme den sande værdi. Nulhypoteser om værdier udenfor vil således blive afvist.
 • Skitsér på tavlen.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

hypotesetest eksempel l nrelationen
Hypotesetest: Eksempel: Lønrelationen

Afhængig variabel: log(timeløn)

Kilde: Output fra SAS-programmet lon_udd2.sas

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

generel line r restriktion
Generel lineær restriktion
 • Nulhypotese på linearkombination af koefficienter:
 • Involverer flere koefficienter, men stadig kun en restriktion (et lighedstegn).
 • Ex. Produktionsfunktion af Cobb-Douglas typen med arbejdskraft (L), kapital (K) og uobserverbare faktorer (U):

I log-transformerede størrelser:

Test antagelse om konstant skalaafkast:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

generel line r restriktion fortsat
Generel lineær restriktion (fortsat)
 • Hypotesen er af formen: ”Linearkombination af koefficienterne er lig med konstant”.
 • Estimere , men hvad med ?
 • Omparameterisere modellen:
 • OLS af
 • I reparameterisering er hypotesen direkte en restriktion på koefficienten til : Kald den fx
 • Test restriktionen vha. t-stat. på
 • Hvis CLM opfyldt så eksakt t-fordelt.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

eksakte versus asymptotiske egenskaber
Eksakte versus asymptotiske egenskaber
 • Under antagelserne MLR.1-4 er OLS en middelret estimator.
  • Ved uafhængige trækninger af datasæt af n observationer vil OLS–estimatoren i gennemsnit ramme den sande parameterværdi, .
  • Gælder for enhver størrelse n af datasættet
 • Under CLM-antagelserne MLR.1-6 kender vi hele fordelingen eksakt:
  • t-test følger t-fordelingen
  • For enhver størrelse n af datasættet
 • MLR.6: Normalitet er restriktivt.
 • Nu: Se på egenskaber for OLS når vi lader

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

konsistens generelt
Konsistens: Generelt
 • Wooldridge appendix C.3 definerer konsistens af en estimator, se også Berry og Lindgren kap. 9.3
 • Estimatoren konvergerer i sandsynlighed mod den sande værdi:
 • Egenskab for estimatoren når antallet af observationer øges mod uendeligt.
 • Minimalkrav til en ”fornuftig” estimator.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

konsistens generelt fortsat
Konsistens: Generelt (fortsat)
 • Store tals lov: i.i.d. følge med middelværdi . Så gælder
 • Anvendes på en lang række størrelser beregnet ud fra data: Gennemsnit, varianser, kovarianser mv.
 • Egenskaber ved plim (se side 774-75):

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

konsistens generelt fortsat1
Konsistens: Generelt (fortsat)
 • Middelret estimator er ikke nødvendigvis konsistent: Præcisionen bliver ikke nødvendigvis bedre når
 • Men: Hvis variansen af en middelret estimator går mod nul i sandsynlighed når , så gælder at
 • Ex. Estimation af middelværdi af i.i.d. følge med middelværdi og konstant varians :
  • Gennemsnittet af n observationer:
  • Gennemsnit af første og n’te observation:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

konsistens ols
Konsistens: OLS
 • Theorem 5.1: Konsistens af OLS estimatoren:

Under antagelserne:

  • MLR.1: Lineær model:
  • MLR.2: Tilfældigt udvalg af
  • MLR.3: Ingen perfekt multikollinearitet: er non-singulær.
  • MLR.4: Betinget middelværdi nul:

Så er OLS-estimatoren konsistent for

 • Bevis: Tavlegennemgang.
 • Konsistens kan vises under svagere betingelse end MLR.4:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

konsistens ols1
Konsistens: OLS
 • Hvis fejlleddet er korreleret med en eller flere regressorer vil OLS være inkonsistent:
 • Inkonsistensen (den ”asymptotiske bias”) i den simple lineære regressionsmodel er givet ved
 • Per konstruktion forsvinder problemet ikke ved at få flere data fra samme population.
 • Vil se på metoder til at håndtere inkonsistens i kap. 15.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk normalfordeling for ols generelt
Asymptotisk normalfordeling for OLS: Generelt
 • Konsistens af OLS i store datasæt under MLR.1-4: Minimumskrav opfyldt.
 • Inferens: Vi behøver mere end det. Antager nu:
  • MLR.5: Homoskedasticitet:
  • Men ikke MLR.6: Normalitet af ui
 • Normalfordelte fejlled er alt for stærk antagelse i en række realistiske problemstillinger:
  • Diskrete fordelinger: Heltallige udfald, fx antal medlemmer af en bestyrelse.
  • Skæve fordelinger: Asymmetriske aktieafkast.
  • Fordelinger med ”tunge” haler: Aktieafkast (outliers).

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk normalfordeling for ols generelt1
Asymptotisk normalfordeling for OLS: Generelt
 • Teorem 5.2: Asymptotisk normalfordeling af OLS estimatoren
 • Antag: Gauss-Markov antagelserne MLR.1-5.

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk normalfordeling for ols i praksis
Asymptotisk normalfordeling for OLS: I praksis
 • Standardiserede OLS estimater er asymptotisk standardnormalfordelt:
 • Hvad er ”asymptotisk”?
  • Afhænger bl.a. af, hvor meget u’sfordeling afviger fra normalfordelingen: Ikke hårde regler.
  • N(0,1) >< tn-k-1: Ikke vigtigt (for rimeligt store n og moderate værdier af k).

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk normalfordeling for ols monte carlo experiment
Asymptotisk normalfordeling for OLS: Monte Carlo experiment
 • Lad os designe et lille eksperiment, hvor MLR.1-5 er overholdt (faktisk er u uafhængige af x her): Lineær model, ingen eksakt multikollinearitet, u har middelværdi nul og konstant varians.
 • Men u trækkes fra en uniform (eller lige) fordeling:
  • Kontinuert fordeling fx på intervallet [-1,1].
  • Konstant tæthed f(u)=0.5 over intervallet.
  • Udfaldsrummet begrænset >< normalfordeling.
 • Resultat af eksperimentet for forskellige n: SAS

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk normalfordeling for ols standardfejl
Asymptotisk normalfordeling for OLS: Standardfejl
 • OLS standardfejlen: Asymptotik:
 • Komponenter i formlen:
 • Betyder at går mod nul som 1/n, standardfejlen går mod nul som

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

asymptotisk efficiens af ols estimatoren
Asymptotisk efficiens af OLS estimatoren
 • Under Gauss-Markov antagelserne er OLS asymptotisk efficient.
 • Theorem 5.3: Under Gauss-Markov antagelserne har OLS den mindste asymptotiske varians blandt estimatorer, der løser ligningerne
 • OLS:

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

oversigt over ols estimatorens egenskaber
Oversigt over OLS estimatorens egenskaber

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel

n ste gang
Næste gang
 • Test af flere restriktioner: kap. 4.5
 • Andre test: kap. 5.2
 • Præsentation af estimationsresultater: kap. 4.6

Kvantitative metoder 2: Inferens i den lineære regressionsmodel