slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV II Program profesionalnega usposabljanja učiteljev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV II Program profesionalnega usposabljanja učiteljev

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Projekt OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV II Program profesionalnega usposabljanja učiteljev - PowerPoint PPT Presentation

bert
153 Views
Download Presentation

Projekt OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV II Program profesionalnega usposabljanja učiteljev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV IIProgram profesionalnega usposabljanja učiteljev JEZIKOVNO OBOGATENI KURIKUL: Razvijanje strokovne pismenosti v TJ Priprava na opazovanje pouka Srednjašolazagostinstvo in turizem v Ljubljani Ljubljana, 11. marec 2013 Andrej Molk, SšgtLj; SimonaŠumrada,SšgtLj; in DemaráIvanič, ZRSŠ

 2. Učnakuhinja The Learning Kitchen SVEŽE IDEJE FRESH IDEAS

 3. The Learning Kitchen Učnakuhinja Who We Are / Kdosmo What We Do / Kajdelamo Fresh Ideas / Svežeideje

 4. ANGLEŠČINA + KUHARSTVO • Andrej Molk, Kuharstvo • SimonaŠumrada, Angleščina • Demará Brake Ivanič, ZRSŠ • 2ga • 31 dijakov, 1 dijakinja • starih 16 ali 17 let • gastronomija in turizem • poukangleščine • 2 urisplošna ANG+ 1 urastrokovnaANG+ 1 uraANG v stroki

 5. The Kitchen Classroom Kuharskaučilnica “Shadow” teaching E-classroom (moodle)

 6. “Shadow” Teaching »Senčno« učenje v tujemjeziku • Razvojkulinaričnihpoimenovanj • Spretnosti z nožem • Občutekzamerjenje • Tehnikekuhanja • Izostritevokusa • Varnost v kuhinji

 7. PECIVO BROKEN SNACK MENU October 19, 2005 12:03 AM Wilco van Duinkerken writes: During my holiday in Slovenia I came across a very funny snack menu. Due to a translation mistake the menu says: We have Cake Roll Different kind of cake After some research it seems that the right translation of the last rule is "Different kinds of cake", which makes more sense. One traveler writes, “The menu is in Slovenian, but that’s not a problem as the waiter translated everything for us, painstakingly repeating anything of interest including side dishes! The staff all speak excellent English and while the place looks local, it’s very tourist friendly.”

 8. Working Together to Achieve a Single Goal Doseganjecilja s sodelovanjem SimonaŠumrada Demará Brake Ivanič tujaučiteljicaangleščine skoraj 1 leto v SšgtLj diploma tujijeziki (španščina) 7 let izkušenj s timskimpoučevanjem • 1 leto v prevajalskiagenciji • učiteljicaangleščine 12 let v SšgtLj • diploma angleščina in francoščina • 3 letaizkušenj s timskimpoučevanjem

 9. The Interactive Team-Teaching Process Interaktivnitimskipouk • Early challenges / Zgodniizzivi • Expectations / Pričakovanja • Advantages / Prednosti

 10. Early Challenges Zgodniizzivi Getting to know each other / Spoznavanje Setting the ground rules / Določitevosnovnihpravil Materials, topics, approaches / Gradiva, tematik, pristopi First time teaching together / Prvoskupnoučenje

 11. Initial Agreements Začetnosoglasje • mutual • trust • constructive • criticism • honesty • teamwork

 12. From One Culture to Another Izenekulture v drugo TRI LASTNOSTI za DOBRO SODELOVANJE THREE INGREDIENTS FORA GREAT TEAM CULTURE Setting the Tone / Določitevosnovnestrukture Communication / Sporazumevanje Leadership / Vodstvo SEDEM KLJUČEV DO USPEHA 7 KEYS TO SUCCESS Attitude / Odnos Knowledge / Znanje Tools / Pripomočki Techniques / Tehnike Time / Čas Imagination / Domišljija Support / Podpora

 13. Support Podpora “Was it you or I who stumbled first? It does not matter. The one of us who finds the strength to get up first, must help the other.” ―Vera Nazarian, The Perpetual Calendar of Inspiration

 14. A HELPING HAND POMOČ V ŠOLI Z ZAVODA • ZRSŠ • Continuous professional development/Usposabljanje • Monthly meetings/Mesečnisestanki • Feedback/Povratneinformacije • Consultancy visits/Svetovalniobiski • AT SCHOOL LEVEL • Principal/Ravnateljica • Vice-principal/Pomočnicaravnateljice • Fellow teaching staff/Učiteljskizbor • Flexibility/Prilagodljivost • time table/urnik • substitute lessons/nadomestneure • MirjamSterle • Project Coordinator/VPT • Učiteljicaslovenščine CLIL

 15. Načrtovanjezadodanovrednost -2 Planning for Added-Value If you fail to plan, you plan to fail. Če ne uspešnačrtovati, načrtuješneuspeh. stronger motivation use of realia attentiveness intercultural awareness increased interest integrated assessment

 16. Authentic Learning Avtentičnoučenje Real-world relevance / Teža vrealnemsvetu Vagueness / Nejasnost Complex tasks realized over time / Kompleksnenaloge, kiterjajočas Different perspectives / Različnastališča Collaboration / Sodelovanje Reflection / Razmisleki Flexibility / Prilagodljivost Naturally able to be assessed / Samodejnoocenjevanje Polished products / Dovršeniizdelki Diverse outcomes / Raznolikirezultati

 17. Zahvale Acknowledgements AmreshTorul, ZRSŠ and Amanda Zupanc, Vegova Ljubljana