slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Půdy: PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 60
Download Presentation

Půdy: - PowerPoint PPT Presentation

bernie
224 Views
Download Presentation

Půdy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Půdy:

 2. Nauka zabývající se půdami = PEDOLOGIE:

 3. VZNIK PŮD:

 4. 3 stádia při vzniku půd: • Zvětrávání matečné horniny • Vznik půdotvorného substrátu • Vznik půdy (výsledek činnosti všech půdotvorných činitelů)

 5. PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

 6. MATEČNÁ HORNINA • - různé nerosty → různé vlastnosti (živiny, chemické látky, atd.) • - např. pískovec, spraš

 7. 2. PODNEBÍ - určující prvky: a) teplota b) množství srážek c) poměr mezi srážkami a výparem

 8. 3. POVAHA TERÉNU a) nadmořská výška - vliv na teplotu a množství srážek b) orientace svahů ke světovým stranám - např. jižní svahy jsou teplejší

 9. 4. PODZEMNÍ VODA - při vysoké hladině podzemní vody jsou půdy podmáčené a mají pak málo půdního vzduchu

 10. PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

 11. 5. ČAS - 1cm ornice se v našich podmínkách vytvoří za 100–150 let

 12. 6. ORGANISMY - organismy rozkládají organickou hmotu na HUMUS

 13. PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

 14. 7. ČLOVĚK - zasahuje do tvorby půd různými způsoby např. ……………? orbou, kácením stromů, osevními postupy, výstavbou budov, komunikací, odpady, znečišťováním ovzduší, atd.

 15. SLOŽENÍ PŮD:

 16. PLYNNÁ SLOŽKA: půdní vzduch (N2, O2, CO2) plyny z rozkladných procesů (NH3, CH4)

 17. KAPALNÁ SLOŽKA: voda s rozpuštěnými látkami (tzv. půdní roztok)

 18. *PEVNÁ SLOŽKA: anorganická část (především úlomky hornin) *organická část (organismy a humus)

 19. HUMUS • = odumřelá těla rostlin a živočichů v různém stupni rozkladu • jeho množství má vliv na úrodnost půdy • půdy v ČR obsahují asi 1–2 % humusu

 20. PŮDNÍ DRUHY: Rozlišují se na základě zrnitosti půdních částic

 21. Písčité půdy (lehké) – písek, málo humusu, málo vody, neúrodné…… • Hlinité půdy (střední) – písek i jíl, hodně humusu, zemědělsky výhodné. • Jílovité půdy (těžké) – jíl, málo provzdušněné, těžko propouští vodu, obtížně zpracovatelné…

 22. PŮDNÍ TYPY:

 23. Třídí se podle: • charakteristiky půdního profilu • Půdní profil:–svislý řez půdou, kde lze pozorovat různé vrstvy (horizonty)

 24. PŮDNÍ TYPY:

 25. 2) HNĚDOZEM: • - méně úrodná než černozemě • - nejrozšířenější typ půdy v ČR • - typická půda pro podnebí mírného pásu

 26. 3) PODZOL • - nepříliš úrodná půda • - na kyselých horninách • - ve vyšších nadmořských výškách často zalesněny • - v nižších nadmořských výškách využívány pro pěstování brambor

 27. 4) RENDZIN: • - na vápenatých nebo dolomitových podkladech (např. krasy) • - malý obsah humusu, málo úrodná

 28. 5) NIVNÍ PŮDY: • - mladé půdy • - v blízkosti řek (naplaveniny)…. • - bývají velmi úrodné..

 29. VÝZNAM PŮD:

 30. Poskytují životní prostředí pro rostliny, živočichy i člověka.

 31. Zajišťují obživu

 32. Podílí se na vzhledu krajiny:

 33. OHROŽENÍ PŮD:

 34. Eroze, velké sucho

 35. Zasolování