shifrat vigenere dhe one time pad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Shifrat Vigenere dhe one-time-pad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Shifrat Vigenere dhe one-time-pad - PowerPoint PPT Presentation


  • 208 Views
  • Uploaded on

Shifrat Vigenere dhe one-time-pad. Shifrat Vigenere Shifrimet e mesiperme , te cilat fshehin frekuencen e germave jane nje rast i vecante i shifrave me zevendesim polialfabetike , sipas ketij perkufizimi :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Shifrat Vigenere dhe one-time-pad' - berne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
shifrat vigenere dhe one time pad
ShifratVigeneredheone-time-pad

ShifratVigenere

  • Shifrimet e mesiperme, tecilatfshehinfrekuencen e germavejanenjerastivecanteishifrave me zevendesimpolialfabetike, sipasketijperkufizimi:

Perkufizim : Njeshiferzevendesimiperiodike me periode p perbeheinga p alfabeteshifrimiBl, B2, ... ,Bp dhecelesavefi: A ->Bi; 1 < i < p. Mesazhiihapurm = m1m2……mpmp+1….m2p….shifrohetsi f(m) = f1(m1)f2(m2)….fm(mp)f1(mp+1)……fp(m2p)………duke perseriturvargun e funksionevef1, f2, ... fp; cdo p karaktere.

slide2

Per disashekuj ne ngametodat me populloreteshifrimit ka qeneshifra e Vigenere, njeshifertipikezevendesimiperiodike, sipasemrittekriptologistitfrancezteshekullitte XV I Claise de Vigenere. Sipassaj, per ndonjep tefiksuar, ndahetmesazhi ne blloqep germash, zgjidhetndonjevektorb iperket Zn e p (zakonishtb ikorrespondontendonje "fjalekyc" qembahet mend) dheshifrohet me anetetranslacionitvektorial C = P+b(kunjesia e mesazhitteshifruar C dhenjesia e mesazhittetekstittehapurP janevektore me gjatesip numrashteplotesipasmodulitn).

  • Me konkretisht, shifrimikryhet me anen e katroritteVigenere, qeeshtenjekatrorlatinirendit 26, qe ka ne rreshtin e pare dhe ne shtyllen e pare germatA, B, C, ... , Z:
slide3

Shifrimieshte me ithjeshtengac’duket, meqenukperdorentegjitherreshtat (alfabetet) e katroritteVigenerit. Per shembull, supozojmeqecelesieshtefjala "TRIM", ne keterastperiodaeshtep = 4 dhepasqyrimetfijepenngatabela e thjeshte e meposhteme, kucelesieshtene shtyllen e majte:

slide4

Ne keterastmesazhi "algjeberdhegjeometri" shifrohetsi"tcovxsmdwymscvwyxkzu", kugerma e i-te e tekstittehapurpasqyrohet ne germen e ndodhur ne shtyllenkundodhetajo ne rreshtin e pare, e ne alfabetin (pra ne rreshtin) e i-te (mod 4) teshifrimit. Keshtu, gerrnal e teksittehapurpasqyrohet ne germen c tendodhur ne tenjejtenshtyllekueshtel ne rreshtin e pare, dhe ne rreshtin e dyte.

  • Idejaduketteketeqenedicka me e vjeter, e tejetehedhurngaLeon Battista Albertidikunga 1460 - 1470. Atijishkoimendjaqe, ne shifrat me zevendesim, tendryshohejcelesigjateshifrimit. Pratemosperdorejnjecelesgjate per tegjithegermate mesazhit, pordisa, e tenderroheshinata ne varesitepozicionittegermes ne proces.
slide5

UshtrimPerdorALGEBRA sifjaleceles ne njeshiferteVigenere per teshifruarmesazhinCRYPTOGRAPHY.

Zgjidhje Duke kaluar ne shifra:

Fjalacelesbehet (0,11,6,4,1,17,0), e cila, duke iushtuarmesazhi:

jepmesazhin e shifruar ne numra:

ose ne germa:

slide6

Shenojmeqeshifra e Vigeneriteshte, ne thelb, njevargf1, f2, ... , me periodep shifrashteCezarit.

  • ShifratVigenereqenekonsideruartepathyeshme ne kohen e tyre, por ne vitin 1863 njeoficerprusianF. Kasiski, paraqitinjemenyre per gjetjen e periodesp- gjatesise se celesit, ckabenthyerjen e celesittenjejte me thyerjen e dis a shifraveteCezarit. Perioda e celesitmundtezbulohet duke kerkuarbloqeteperseritur ne tekstin e shifruar. Disa do jeneterastit, por ne tekstetegjate, mundtegjendenshumefishateperiodes. E njejtametode ka rezultuar e zbuluargatinjedekade me pare nga Charles Babbage, porainuk e patipublikuar, sic e kishtezakon. Mospublikimimundteketeqenendoshtadhe per shkakteluftes se Krimese, ne tecilenishteangazhuar ne ate koheAnglia, dhekjometodedeshifrimiijeptenjeavantazhtemadhasaj ne ketelufte.
ad