Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog

Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog

1445 Views Download Presentation
Download Presentation

Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog

 2. Medicinska dokumentacija... ...je skup svih zabilježenih podataka o zdravstvenom stanju osobe: • Anamnezom prikupljene informacije • Rezultati fizikalnog pregleda • Rezultati dg. ispitivanja: laboratorijskih, slikovnih... • Preventivni i terapijski postupci, savjeti. • Konzilijarni nalazi specijalista • Otpusna pisma iz bolnica i rehabilitacijskih ustanova.

 3. Funkcija medicinske dokumentacije • bolesniku i liječniku daje osjećaj sigurnosti. • olakšava komunikaciju imeđu liječnika i pacijenta i liječnika međusobno. • temelj za različita zdravstveno statistička izvješća (dijagnoze, postupci, propisani lijekovi). • dokaz je slijeda provedenih postupaka (važno kod sudskih procesa). • indikator kvalitete rada. • baza podataka za znanstvena istraživanja,

 4. Vođenje medicinske dokumentacije propisano je zakonom Temeljni dijelovi medicinske dokumentacije • opći podatci pacijenta • šifre dijagnoza odnosno problema (MKB-10, DSM - IV). • šifre postupaka (“Plava knjiga”) Primjeri medicinske dokumentacije: informirani pristanak, operacijski protokol, otpusno pismo, nalazi specijalista, zdravstveni karton... Medicinska dokumentacija treba biti čitljiva, po mogućnosti tiskana.

 5. Zdravstveni karton • Zdravstveni karton pacijenta predstavlja organiziranu i preglednu zdravstvenu dokumentaciju. • 􀁺Zdravstvene kartone pacijenata vode liječnici u primarnoj i poliklinično-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, te patronažne sestre.

 6. Problemu usmjerena medicinska dokumentacija ( Weed,1968) Osnovna dijelovi: • 1. Temeljni podatci • 2. Lista problema • 3. Planovi za rješenje problema • 4. Bilješke o praćenju stanje

 7. Temeljni podatci predstavljaju opće podatke o pacijentu. Uz generalije tu pripadaju informacije o socijalnim prilikama, psihičkom profilu, i podatci o zadnjem pregledu.

 8. Listu problema čine svi problemi koje osoba ima, uz medicinske probleme u užem smislu bilježe se i psihosocijalni problemi koje pacijent doživljava značajnim.

 9. Plan za rješenje problema odnosi se na svaki problem posebno. Ukoliko to nije moguće izaberu se najhitniji i najvažniji problemi. Plan se odnosi na slijedeća područja: - dijagnostičko - terapijsko - odgojno - pomoćne akcije

 10. Praćenje • Nove nalaze treba usporediti s listom problema, koja se pri tom revidira. • Važno je razlikovati subjektvne (anamneza), objektivne (nalazi) podatke, vrednovanje koje čini liječnik te akcije koje se želi poduzeti (mnem. kratica “SOVA”)

 11. Medicinska dokumentacija s naglaskom na intervenciji i evaluaciji intervencije (ZLH 1972) sadrži 3 dijela: • 1. Terapeutski plan (dijagnoza, prognoza, mjere i postupci). • 2. Etapna epikriza(sažeti prikaz poduzetih mjera na kraju izabranog razdoblja) • 3. Sažetak o stanju i liječenju (lista važnih događaja, promjena u liječenju).

 12. Da li medicinsku dokumentaciju smije čuvati i sam bolesnik? • Dva su oprečna stava: • Za bolesnika nije dobro previše znati o svom zdravstvenom stanju, već se treba s povjerenjem prepustiti liječniku (pasivna uloga bolesnika). • Pravo i dužnost svakoga je brinuti se o svom zdravlju, pa bolesnik treba znati što je moguće više o svom zdravstvenom stanju, da može lakše provoditi samozaštitu (aktivna uloga bolesnika).

 13. Virtualna medicinska dokumentacija – računalni programi za vođenje ordinacija. • Od 1.10. 2007. počela je informatizacija primarne zdravstvene zaštite. U pripremi je informatizacija svekolikog zdravstvenog sustava, što će omogućiti brzu razmjenu podataka. • Etički problemi – narušena povjerljivost, mogućnost neovlaštenog upada u sustav. http://213.147.106.14/medicus-jug/

 14. Hvala na pozornosti !