maciej bia ecki l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maciej Białecki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maciej Białecki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Maciej Białecki - PowerPoint PPT Presentation


  • 201 Views
  • Uploaded on

Maciej Białecki. Możliwości rozwoju leśnej edukacji w Polsce. „Polityka leśna państwa”, przyjęta przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997 r.: III. Cele i priorytety polityki leśnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maciej Białecki' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maciej bia ecki
Maciej Białecki

Możliwości rozwoju leśnej edukacji

w Polsce

slide2

„Polityka leśna państwa”, przyjęta przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997 r.:

III. Cele i priorytety polityki leśnej

8. Kierunki działań wzmacniających funkcje lasów, zwłaszcza lasów publicznych, będą ponadto podejmowane w zakresie funkcji społecznych:

przez ekologiczną i leśną edukację społeczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw wobec lasów i leśnictwa.

slide3

Realizując zadanie zaszczepienia szacunku dla naturalnych zasobów przyrody nauczyciele w Polsce mają do dyspozycji bezcenną pomoc naukową, którą można napotkać na co trzecim metrze kwadratowym kraju - las.

slide5

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Nie pojawia się w nim w ogóle słowo „las”.

W klasach I-III pojawia się tylko niewielki temat „formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy”.

propozycja zmian w ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r o lasach projekt towarzystwa przyjaci lasu

Propozycja zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach(projekt Towarzystwa Przyjaciół Lasu)

Edukacja leśna - zespół działań w zakresie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli mających na celu uwzględnienie tematyki leśnej w nauczaniu przyrody, biologii i edukacji ekologicznej, a także promocję ochrony i szacunku dla przyrody.

slide8

Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

W każdym Leśnym Kompleksie Promocyjnym jest zatrudniony przynajmniej jeden pracownik Służby Leśnej na stanowisku specjalisty lub starszego specjalisty ds. edukacji leśnej.

W każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wyznaczono pracownika koordynującego zadania z zakresu edukacji leśnej.

W nadleśnictwach przypisano wybranym pracownikom zadania z zakresu edukacji leśnej.

slide9

Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

Dziesięcioletnie programy edukacji leśnej sporządzają nadleśniczowie w ramach planów urządzenia lasu. Prace nad programem prowadzi „komisja programu edukacji leśnej w nadleśnictwie”, w skład której wchodzą: zajmujący się edukacją pracownik nadleśnictwa, koordynator edukacji leśnej na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną.

Programy zawierają m. in. listę potencjalnych partnerów w edukacji leśnej (szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, parków krajobrazowych i narodowych, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych).

slide10

Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

Plany roczne dotyczą budowy, rozbudowy i zagospodarowania obiektów edukacji leśnej oraz przygotowywanych przedsięwzięć.

Sprawozdania roczne, zwane „kroniką”, zawierają zestawienia przedsięwzięć i frekwencji osób z nich korzystających, zestawienia podmiotów współpracujących z nadleśnictwem w zakresie edukacji oraz informację o pracownikach nadleśnictwa zajmujących się edukacją leśną.

slide11

W żadnym miejscu sporządzanego przez nadleśnictwo programu, planu ani sprawozdania z edukacji leśnej nie znajdziemy informacji syntetycznej, jaka część placówek oświatowych z terenu nadleśnictwa czy powiatu objęta jest działaniami edukacyjnymi.

Nadleśnictwa organizując edukację leśną dla szkół „z okolicy” nie są w stanie objąć nią równomiernie wszystkich placówek oświatowych w kraju.

W szczególności dotyczy to wielkich miast.

slide13

W 2007 r. w Lasach Państwowych funkcjonowało 4699 obiektów edukacyjnych: 40 ośrodków edukacji ekologicznej, 458 wiat edukacyjnych, 235 izb edukacji leśnej, 833 ścieżki edukacyjne, 1498 punktów edukacji leśnej i 1635 innych obiektów wykorzystywanych w edukacji leśnej.

Z różnych form edukacji leśnej oferowanej przez Lasy Państwowe (po odliczeniu spotkań z leśnikami w szkołach, w domach kultury, muzeach, urzędach itp.) skorzystało w 2007 r. zaledwie 1 432 163 osób.

Jeżeli obiekty leśnej edukacji byłyby wykorzystywane przez 150 dni roku szkolnego z intensywnością jeden oddział szkolny dziennie, to leśna edukacja w ciągu jednego roku objęłaby trzykrotnie każdego ucznia.

slide14

Krajowy Program Edukacji Leśnej

mający dwa cele operacyjne:

koordynację terytorialną placówek oświatowych z leśnymi obiektami edukacyjnymi, zapewniającą równomierne zaspokojenie potrzeb w skali kraju,

oraz stworzenie systemu transportu i pobytu uczniów w leśnych obiektach.

slide15

Za edukację leśną powinni odpowiadać zarówno gospodarze lasu:

PGL Lasy Państwowe,

jak i administracja oświatowa:

organy prowadzące placówki oświatowe, czyli jednostki samorządu terytorialnego.

Udział organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy mających ścisłe związki z otoczeniem społecznym lasu.

slide16

Krajowy Program Edukacji Leśnej byłby podstawą porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Ministrem Edukacji Narodowej.

Ostatni taki dokument pochodzi z innej epoki - jest to porozumienie Ministrów Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 kwietnia 1995 roku w sprawie opracowania i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej.

Programy edukacji leśnej powinny też powstawać na niższych szczeblach zarządzania. Na ich podstawie dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zawieraliby porozumienia z zarządami województw, będącymi organami prowadzącymi m. in. ośrodki doskonalenia nauczycieli, a nadleśniczowie zawieraliby porozumienia z zarządami powiatów i wójtami (burmistrzami, prezydentami), czyli organami prowadzącymi szkoły i inne placówki oświatowe. .

slide17

Finansowanie edukacji leśnej powinno być ustawowo zleconym zadaniem PGL Lasy Państwowe, w szczegółowym zakresie ustalonym przez Ministra Środowiska.

Lasy Państwowe powinny otrzymywać dotację na:

- tworzenie i prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych i innych obiektów;

- realizację porozumień związanych z programami edukacyjnymi wszystkich szczebli.

slide18

Realizatorzy programów edukacji leśnej:

- pracownicy nadleśnictw, którzy bezpośrednio współpracują ze szkołami;

- doradcy metodyczni, finansowani dzięki porozumieniom swoich organów prowadzących z jednostkami Lasów Państwowych.

Po przeszkoleniu doradcy metodyczni stworzą łącznik pomiędzy leśnikami, pedagogami i wszystkimi przyjaciółmi lasu zaangażowanymi w leśną edukację.

slide19

Udział organizacji pozarządowych

oraz wolontariuszy

mających ścisłe związki

z otoczeniem społecznym lasu.

slide20

Sposobem na zainteresowanie młodzieży edukacją leśną są szkolne koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Ich zadania:

- spotkania, szkolenia, seminaria,

pogadanki i pokazy;

- wyłanianie młodzieżowych liderów edukacji leśnej;

- stworzenie systemu wolontariatu wykorzystywanego dla prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji leśnej.

slide21

Szczególnego wsparcia

wymaga edukacja leśna

w szkołach

w dużych aglomeracjach miejskich.

slide22

Narzędzia:

- metropolitalne zespoły ekspertów, złożone z przedstawicieli Lasów Państwowych oraz doradców metodycznych;

- zajęcia wyjazdowe nauczycieli prezentujące praktyczne możliwości korzystania z bazy Lasów Państwowych;

- pomoc w zdobywaniu środków na realizację zajęć terenowych, w szczególności na pokrycie kosztów transportu.

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę!

Maciej Białecki

maciej@bialecki.net.pl

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu

www.tpl.org.pl