fr ga en vergripande genomg ende och fundamental s dan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan... - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan. Är en talarsituation ett nödvändigt ont... ...eller en god möjlighet? Min intention med detta föredrag... Ge inspiration och erbjuda nya infallsvinklar till talarutmaningen. Fundera på.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan...


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fr ga en vergripande genomg ende och fundamental s dan
Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan...
 • Är en talarsituation ett nödvändigt ont...
 • ...eller en god möjlighet?
 • Min intention med detta föredrag... Ge inspiration och erbjuda nya infallsvinklar till talarutmaningen
fundera p
Fundera på

Kan du påminna dig ett framförande du hört/sett?

Vad gjorde det talet speciellt?

Vad är det som gör ett tal värt att minnas?

Vilket är viktigast; innehållet eller sättet det presenteras på?

budskap
Budskap
 • Vad är det du vill ha sagt?
 • Vad är det din publik ska få och vilken nytta kommer de att ha av det du framför?
 • Kommer publiken/mottagarna/deltagarna att gå ifrån ditt framförande berikade, förundrade, inspirerade?
 • Formulera ditt budskap för dig själv, kortast möjligt, - och ha det för ögonen genom hela processen!
ber ttelse
Berättelse

Se på din framställning som en berättelse.

Se det du vill kommunicera som ett skeende som du betraktar och som du vill skildra för din publik på ett sådant sätt att de förundras, att de ser något nytt som de kan ha nytta av. Berättandet är en nyckel till att förmedla något man känner till på ett medryckande sätt.

balansg ng
Balansgång
 • Talarutmaningen är som att gå balansgång på en röd tråd över en avgrund… (=åhörarnas hotande ointresse) Till hjälp har vi en stång vid vars ändar dynamiskt balanserar komp-letterande motsatser, exempel: förnuft/känsla, energi/vila, trygghet/nyfikenhet, humor/allvar, ödmjukhet/självkänsla, teori/praktik, monolog/samtal, osv.
fritt efter apostlag rningarna 2 kap v 1 4
Fritt efterApostlagärningarna 2 kap. V. 1-4

I det att pingstdagen fullbordades vart det plösligt ett dån som av en framfarande våldsam blåst.

Och dem syntes tungor såsom av eld vilka fördelade sig och satte sig på var och en av dem

Och de vordo uppfyllda med helig ande och började tala med andra tungor, efter som anden gav dem att tala.

inspiration
Inspiration
 • Ett Mirakel
 • Definiera Inspiration:Eld, Glöd, Energi, Entusiasm, Flöde, (Flow) Allvar-Mening-Intention, Glädje, Humor.
 • Bra att ha när den infinner sig.
 • Men vad göra när den inte gör det?
retorik konsten att vertyga
Retorik = konsten att övertyga
 • Är talarkonsten inte mer än retorik?
 • En berättelse.
 • En social situation.
 • Dialog.
 • Samkväm.
 • Teambuilding.
 • Värdegrund.
 • Gemensamt för teater, berättare, tal - här och nu
publikens roll
Publikens roll.

Vad spelar publiken för roll i en talarsituation?

Hur viktig/avgörande är den i så fall?

Är publikens deltagande, i form av frågor eller påståenden, en tillgång eller en svårighet?

Monolog/Dialog, för- och nackdelar

Har åhöraren ett ansvar för talarsituationen?

slide11
40%

upplever ett starkt obehag inför tanken att stå upp och tala inför andra.

Varför?

20% känner starkt obehag inför tanken på döden.

Vad beror detta på?

g r dig inte m rkv rdig
Gör dig inte märkvärdig!

Jantelagen och dess konsekvenser

Eller är du värd att läggas märke till?

jante lagen
Jante lagen
 • Du skall inte tro att du är något.
 • Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 • Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 • Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 • Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 • Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 • Du skall inte tro att du duger till något.
 • Du skall inte skratta åt oss.
 • Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 • Du skall inte tro att du kan lära oss något.
sant eller trov rdigt
Sant eller trovärdigt?

Aristoteles frågar - Är retoriken:

 • En Konst
 • En Vetenskap
 • eller ett Hantverk?

”Inte en vetenskap, eftersom vetenskap söker en empiriskt verifierbar sanning. Retoriken nöjer sig med mindre, med det som är sannolikt.”

typer av tal
Typer av tal
 • Informerande – undervisande.
 • Argumenterande, uppmana till handling
 • Ceremoniella, hyllande, under-hållande
talets delar
Talets delar
 • Inledning
 • Mitten - bakgrund/berättelse - tes/argumentation - sammanfattning
 • Avslutning - tydlig & sendoff
ethos logos och pathos

ETHOS, LOGOS och PATHOS

Vad betyder detta?

ethos
Ethos

Det FÖRTROENDE och den VÄLVILJA, SYMPATI, du lyckas skapa för dig själv som talare (redan i inledningen), samt INTRESSE för ditt budskap, din berättelse.

logos
Logos

Ordet.

Kvaliteten på innehållet i ditt material utifrån Nytto och FÖRNUFTsaspekten.

pathos
Pathos

Hur du lyckas beröra din publik känslomässigt.

De som lyssnat på dig, har de haft en upplevelse? Förundran…

argumentationsmodell
Argumentationsmodell
 • Inledning (Etos) + Presentera en huvudtes som du ska driva till slutet.
 • Bakgrund/Berättelse
 • Fördjupa din tes. Vad är det lyssnaren ska förstå? Lägg in stödargument för din tes. (OBS hållbarhet – relevans!) Ta även med motargument. Exempelvis:
 • Ditt näst bästa argument.
 • Ditt nästnästbästa argument.
 • Ett motargument som du avfärdar.
 • Ett till.
 • Ditt bästa argument!
 • Sammanfatta vad du sagt så att argumentationen hänger ihop.
 • Avsluta. Med en bra poäng för din tes. (Återkoppling till inledningen?) Send off.
f rberedelse
Förberedelse
 • Intention
 • Inventering
 • Disposition
 • Stil
 • Memorering
 • Genomförande
 • Utvärdering
intention
Intention
 • Vilket är ditt budskap? (Sammanfatta till en mening eller bara ett ord essensen av vad du vill säga. Ha detta sedan som en ledstjärna för allt du företar dig framöver med avseende på talet.)
 • Vilka är publiken? Hur stor, är den homogen eller sammansatt?
 • Vem är du för publiken? Kändis eller okänd?
 • Vad framträder du i för sammanhang?
 • Praktiska omständigheter. Lokalen, akustik, storlek. Ljusförhållanden. Är du uppe på en scen? Krävs det tekniska arrangemang, i så fall vilka?
inventering
Inventering
 • Samla allt relevant material (även allt irrelevant, i en stor hög och låt det ligga och jäsa på köksgolvet, bildligt talat) i god tid inför talet. Allt som faller dig in. Fakta, kuriosa, anekdoter, artiklar, bilder, spånerier, dumheter, saker du drömt... Enligt Quintillianus devis:

”Ymnighet kan lätt beskäras, men torftighet kan ingen möda bota”.

 • Även saker omkring sammanhanget där talet hålls och/eller som har med publiken att göra. För att bekräfta den.
disposition
Disposition
 • Nu kan du börja göra en disposition. Lekfullt och kreativt. Denna kan förändras ända in i det sista. Hur gör du den relevant, passande och kanske ändå överraskande?
 • Tänk på att du kan få förändrade tidsramar, arrangören säger till dig: Tyvärr har vi blivit försenade, du måste korta med en kvart...
slide26
Stil

Nu följer utformandet av textinnehållet. Hur vill du anpassa det för att få bästa effekt. Vill du låta högstämd eller banal, göra det på vers eller med s.k. retoriska figurer, d.v.s. grepp för att fräscha upp språket, göra det mer slagkraftigt.

memorering
Memorering
 • Om du nu är så ambitiös att du har skrivit dig igenom hela talet... (Så är det ju ändå inte meningen att du ska memorera det ordagrant, risken är då stor att det låter litterärt eller konstruerat och inte talspråksmässigt.) ...hur ska du bära dig åt för att komma ihåg allt det du vill ha sagt?
 • Du kan skriva ner nyckelord kring viktiga element i texten. Memorera dessa, eller gör kort som du kan bläddra igenom, som programledarna i TV.
 • Du kan också memorera igenom att placera ut nyckelorden på bekanta platser som du sedan besöker i din fantasi när du framför ditt tal.
genomf rande
Genomförande
 • Vad gäller talarkonsten så är det 3 ting som är viktiga. ”Action, Action, Action.” – Cicero
 • Berätta vad du tänker säga. Säg det! Upprepa sammanfattat vad du sagt. (Tänkvärt, men blir det tjatigt? Avgör själv!)
 • Se framför allt till att det hörs vad du säger!
 • Bjud på dig själv. Var generös. En talarsituation tillåter överdrift.
 • Fundera över vad som är ”passande” (Decorum) i situationen.
 • Eld, entusiasm, energi.
 • Lämna spegeln hemma!
 • Fokus på budskap och publik.
utv rdering
Utvärdering
 • Talarutvecklingen är en ständig process.
 • Som kräver övning och erfarenhet.
 • Fundera efteråt över vad som fungerat väl och vad som inte gjort det. Vad bör ändras? Har du vänner du litar på som kan ge konstruktiv kritik? Låt dem göra det då.
om tekniska hj lpmedel du kanske inte vill eller r mogen f r det nedanst ende men t nk igenom
Om tekniska hjälpmedelDu kanske inte vill eller är mogen för det nedanstående, men tänk igenom…
 • Gör dig inte beroende!
 • De kan vägra fungera.
 • Var beredd på att kunna genomföra ditt tal utan.
 • Powerpoint får aldrig ta huvudrollen.
 • Bildbeskrivningar!
 • Gör publiken medskapande genom att de själva får göra bilderna, projicera via ditt tal.
slide31
Bild
 • Om du väljer att använda bild/bilder, var medveten om dina möjligheter att ladda dessa på olika sätt och med olika mening verbalt...
exempel p retoriska figurer stilfigurer
Exempel på retoriska figurer - Stilfigurer
 • Upprepningar
 • Bilder
 • Jämförelser
 • Vändningar
upprepningar
Upprepningar
 • Anafor - Upprepning av ett första ord eller flera.

Ex. ”I have a dream” Martin Luther King. Stark suggesionpotential.

 • Epifor - Upprepning av sista ord eller flera.
 • Återkoppling
terkoppling
Återkoppling
 • Direkt eller överförd återkoppling till något som presenterats tidigt i talet. En tid förlöper och man ”glömmer” exemplet, tills det återkommer - som en återföring som kan förstärka budskapet, kanske introducera en slutsats eller sammanfattning. Mycket effektivt!
eufemism f rsk nande omskrivning
Eufemism=förskönande omskrivning
 • Föryngringsyta – Kalhygge
 • Lokalvårdare – Städare
 • Friställd – Arbetslös
 • Gå bort – Dö
 • Alternativ begåvning – Idiot
 • Kriminalvårdsanstalt – Fängelse
 • Strategisk omgruppering – Flykt
 • Dysfemism = motsats till Eufmism – Öknamn: ”Giftpinne" för cigarett och ”Fjollträsk" för Stockholm.
katakres misslyckad eller lyckad ihopblandning av tales tt
Katakres= misslyckad (eller lyckad) ihopblandning av talesätt
 • tidens tand läker alla sår
 • ta skeden dit man kommer
 • ... trivs som fisken i ett hönshus
 • halsbrytande fingerövningar
 • det har varit en morot för oss hela hösten, nu är den släckt
 • För ett år sedan stod vi vid avgrunden, vid ruinens brant, men sedan dess har vi lyckligtvis tagit ett avgörande steg framåt.
paranomasi
Paranomasi
 • Lekfulla ordlikheter
 • Container eller Entertainer
 • Svångremspolitik eller Svängrumspolitik
pleonasm
Pleonasm
 • Pleonasm ("överflöd", "överdrift")
 • gammalt fornminne
 • backa baklänges
 • dålig ovana
 • lugn och ro
 • klart och tydligt
 • inbakad Calzone
antites
Antites
 • Motsatspar:
 • Närande och tärande (även Paronomasi)
 • Fattiga och rika
 • Upp som en sol ner som en pannkaka
 • Svartvit
allitteration
Allitteration
 • Eller stavrim eller bokstavsrim av efterföljande ord:
 • Sälja sand i Sahara
 • Volvos värde varar
 • Bättre börda kan man inte bära än mycket mannavett ( Dubbelalliteration)
 • Allitterativ antites: Skydda eller skövla
hyperbol litotes ironi
Hyperbol / Litotes / Ironi
 • Över och underdrift:
 • Som jag förklarat minst 1000 ggr...
 • Har jag fått en liten släng av anorexi, eller aids, cancer...
professionellt personligt privat
Professionellt/Personligt/Privat
 • Professionellt: Utmärkt. Förnufts- och kunskapsinnehåll.
 • Personligt bra. För att det blir intressant och berör?
 • Privat dåligt.För att det kan vara något ingen annan är intresserad av, något som man tycker man inte ”har att göra med”.
hur blir man en b ttre talare
Hur blir man en bättre talare?
 • Det är en process.
 • Kanske ett livsprojekt.
 • Du kan inte köpa dig bättre. Eller enbart läsa dig till kunskap.
 • Du måste öva.
 • En fråga om inställning och mental träning.
 • + praktisk övning.
 • Öppenhet för andras spegling och synpunkter
send off
Send off
 • Brinn eller åtminstone glöd.
 • Ha ditt budskap ständigt för ögonen.
 • Glöm dig själv och dina eventuella brister, bjud på din glädje och entusiasm.
 • Fokus på publiken och ditt budskap.
 • Skicka med uppmaning, energi, förändring!
l nkar till inspirationstal
LÄNKAR till inspirationstal
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.html
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/isabel_allende_tells_tales_of_passion.html
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/chris_abani_muses_on_humanity.html
 • Länk till bra artikel om PowerPoint:
 • http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/renberg.pdf