projektind t nap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektindító nap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektindító nap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
berg

Projektindító nap - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Projektindító nap
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektindító nap

 2. TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: Megkezdettség Változás-bejelentés Szerződésmódosítás Projekt Előrehaladási Jelentés Monitoring látogatás Fenntartási kötelezettségek PROJEKTINDÍTÓ INFORMÁCIÓ NAP

 3. TÁMOP-5.1.3-09/2 – Pályázati adatok

 4. PROJEKT KEZDÉS - ZÁRÁS Projekt megkezdettsége útmutató alapján: Támogatás jelen felhívásra benyújtott részletes projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett projekthez, komponenshez nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: a. Jelen tervezési kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap. b. egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a részletes projektjavaslatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen tervezési kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó – zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. Megvalósítás határideje: 2014. január 31. (módosulni fog)

 5. ALAPDOKUMENTUMOK • A sikeres projektmegvalósításhoz az alábbi dokumentumok ismerete feltétlenül szükséges: • Pályázati dokumentáció /Pályázati útmutató és mellékletei/ • Hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei • Általános Szerződési Feltételek • A benyújtott pályázat és annak mellékletei • A tisztázó kérdésekre adott válaszok • Támogatásról szóló levélben foglalt feltételek • ESZA elszámolhatósági útmutató • Arculati kézikönyv/Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei • Jogszabályok

 6. VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 1. • Valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettség! • Módosítási okok(a felsorolás nem teljes körű): • Adminisztratív okok(cím, bankszámlaszám változása) • Aprojekt befejezéseelőreláthatólag3 hónapot nem meghaladóankésik • A projektösszköltségének 20%-át nem meghaladómértékű költség-átcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között) • Személyi változások(aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.) • Indikátorokérteke10%-ot meg nem haladó mértékbencsökken • Olyanváltozások, melyeknem érintik a projekt alapvető célkitűzéseit

 7. VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 2. • előzetes e-mailes egyeztetés az ESZA-val • változást követő 8 napon belül írásban jelezni szükséges az ESZA felé • változás bejelentő formanyomtatvány, szöveges indoklás és alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges + költségvetés módosítás elektronikusan • ESZA: 5 munkanapon belül elfogad /elutasít/ hiánypótlást kér • hiánypótlás benyújtásra: 5 munkanap, ha a hp nem érkezik be határidőre vagy nem megfelelő: elutasítás

 8. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1. • Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna! előzetes e-mailes egyeztetésaz ESZÁ-val Benyújtandó dokumentumok: • szerződésmódosítási kérelemformanyomtatványa módosítás indoklásával • költségvetés módosítása esetén aköltségvetés módosítást bejelentő tábla (Csak a módosítandó sorok töltendők!) • alátámasztó dokumentumok

 9. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2. A KSZ: módosítási kérelem beérkezésétől számított30 napon belül(hiánypótlás nélkül) megküldi a módosított TSZ tervezetét / értesítést az elutasításról Hiánypótlás beküldésére:15 nap(amennyiben a hp nem érkezik be határidőben a szm-i folyamat lezárul) Kedvezményezett: a döntés kézhezvételétől számított15 napon belülaz aláírt szerződésmódosítást megküldi/átadja a KSZ részére

 10. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 3. • A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítását köteles kezdeményezni az alábbi esetekben: • Aprojekt megvalósításának befejezéseelőreláthatólag3 hónapot meghaladóankésik • Összköltség 20%-ot meghaladó mértékbenváltozik /költségkategóriák szerinti bontás az eredeti TSZ-hez képest/ • 10%-ot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok mértékeaTSZ-hez képest • A projekt bármely egyéb, a célkitűzését befolyásoló lényeges jellemzője változik

 11. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. • TSZ aláírásától számítotthat havonta • 1 év alatti projektek – 1 db ZPEJ • PEJ beadási határidő: jelentést képző időszak utolsó naptári napjától számított10. munkanap • 1 példánybanpapír alapon és CD-n • Formai, tartalmi ellenőrzés: beérkezést követő15munkanapon belül • Hiánypótlás: 1 alkalommal maximum 15 munkanap • Elutasítás esetén: korrekció maximum 40 napos határidővel

 12. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2. Döntés: jóváhagyás vagy elutasítás Az elutasítás okai az alábbiak lehetnek: Nem érkezett be a hiánypótlás határidőre Nem megfelelő a hiánypótlás Az elvégzett tevékenységek nincsenek összhangban a Támogatási Szerződéssel A célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő Elutasítás esetén: Egy alkalommal korrekciós határidő szabható ki Az elutasításról szóló értesítés tartalmazza, hogy milyen kiegészítések szükségesek a PEJ elfogadásához A kifizetések haladéktalanul felfüggesztésre kerülnek

 13. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 3. Az elutasítás következménye lehet: Kifizetések felfüggesztése Szabálytalansági eljárás Szerződés megszüntetése

 14. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 4. ZPEJ benyújtása: TSZ-ben meghatározott határidőig Az egész projekt megvalósításról Az utolsó (záróegyenleg) kifizetési igénnyel együtt kell benyújtani!

 15. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 5. Hasznos tanácsok: • Elektronikus feltöltés a pálytáj felületen keresztül • Kitöltési útmutatók segítséget nyújtanak • CD-n kérjük az összes szakmai anyagot benyújtani (a mapparendszert a tevékenységekhez igazítva) • PEJ 5. pont számszerűsíthető eredmények, mutatók megnevezése azonos legyen a TSZ- szel

 16. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6. Csatolandó mellékletek: • Szakmai beszámolóés dokumentáció CD-n • Szakmai előrehaladás dokumentumai (jelenléti ívek, fotók, képzési napló, stb) • Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok • Tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének dokumentumai (fotók, sajtóban megjelent cikkek másolata, minta az elkészült termékekből) • Helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv

 17. PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 7. • Az alábbi hibák fordultak elő leggyakrabban: • Szakmai alátámasztó dokumentumok hiányosan vagy nem kerülnek benyújtásra • indikátortábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • környezeti fenntarthatóság, esélyegyenlőségi tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • fotódokumentáció nem került csatolásra sem nyomtatva, sem elektronikusan a „C” típusú tábláról • Nyilvánosság esetében nem megfelelő arculati elemek használata (ESZA)

 18. A TEVÉKENYSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK – INDIKÁTOROK! • Adatfelvételi/regisztrációs lap • Nyilvántartások • Jelenléti ívek (több résztevő esetén) • Megbeszélésekről emlékeztető • Dokumentációs rendszer • Kapcsolattartás dokumentálása • Szakmai találkozókról készített beszámoló, fényképes dokumentáció, jelenléti ív, meghívó, stb. • Képzési tematika • Jelentkezési lapok • Előadás anyagai • Kérdőívek • Cikkek, plakátok • Szakmai beszámoló • Toborzási napló

 19. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG Beszámoló a tevékenységekről a PEJ-ben (táblázatos formában) Alátámasztó dokumentumokbenyújtása (pl. fényképek, kiadványok egy példánya, újságcikkek) A pályázatban és a kapcsolódó útmutatókban részletesen megtalálhatók a kötelezettségek: Pályázat Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Arculati kézikönyv ESZA finanszírozás!

 20. HASZNOS OLDALAK • www.esza.hu Pályázatok Jogszabályok és dokumentumok (sablonok, segédletek, útmutatók, ajánlott szakmai dokumentáció)http://www.esza.hu/hasznos_informaciok/unios_segedletek_dokumentumok www.nfu.hu Dokumentumtár / arculatok E-tananyag az online számlakitöltőhöz PEJ/ZPEJ sablon és kitöltési útmutató Jogszabályok

 21. MONITORING LÁTOGATÁS • A látogatás célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése. • A szakmai monitor a meghatározott projektmérföldkő várható elérése előtt egyezteti a kedvezményezettel a látogatás időpontját és helyszínét. • A helyszínen látogatási feljegyzést készít, melyben minden fontos megállapítás szerepel. A látogatási feljegyzést minden jelenlévő (kedvezményezett, monitoring szakértő, a KSZ konstrukcióért felelős munkatársa) aláírja. • A monitoring látogatás nem azonos a helyszíni ellenőrzéssel: alapvetően támogató, szakmai segítséget nyújtó a monitor szerepe

 22. DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE, FENNTARTÁS • Szerződés hatálya: záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásának napjáig • Specifikus: • A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt zárását követőn legalább 6 hónapig folyamatosan, legalább heti 20 órában minimum egy főt foglalkoztat a projekt szakmai megvalósítói (szociális munkást vagy közösségfejlesztőt vagy település-, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó személyt) közül. • Általános: • 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik • Elkülönített nyilvántartás (számviteli is) • Legalább 2020. december 31-ig megőrizni • Fenntartási időszak kezdete: projekt fizikai megvalósítását követő nap • 5 év, évente fenntartási jelentés (formanyomtatványon)

 23. Köszönöm a figyelmet! Sikeres projektmegvalósítást kívánok! Kovács Beáta Programvezető Elérhetőség: E-mail: tamop511@esza.hu Tel: 06-1-273-4250