kundens k parbeteende
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kundens köpARbeteende

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kundens köpARbeteende - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Kundens köpARbeteende. Konsumentens inköpsbeteende B2C Köpprocessens olika faser Olika typer av köpbeslut Personliga, Sociala och Situationsfaktorer Butikens (platsens) särskilda betydelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kundens köpARbeteende' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kundens k parbeteende
Kundens köpARbeteende
 • Konsumentens inköpsbeteende B2CKöpprocessens olika faser Olika typer av köpbeslut Personliga, Sociala och Situationsfaktorer
 • Butikens (platsens) särskilda betydelse
 • Organisationens inköpsbeteende B2BKännetecken hos B2BCustomerRelationship Marketing (CRM) Olika slags inköp hos företag Olika roller under inköpsprocessen i ett företag Faktorer som påverkar köpprocess och köpbeslut Industriella inköpsprocessens olika faser
vem k per
Vem köper?
 • Intitiator
 • Influencer
 • Decider
 • Buyer
 • User
slide5
Köpprocessens olika faser vid Business to Consumer (B2C)

Identifiering av behov

Utvärdering av köp

Informations-insamlingawarenessset

Bedömning av alternativevoked set

Genom-förandeav köp

The magnitude of thediscrepancybetweenthe desired and presentsituation, and the relativeimportance of the problem

Grad av engagemang* Högengagerade* Lågengagerade

Typ av köp* Rutinköp* Sällanköp

informationsinsamling vid olika k psituationer
Informationsinsamlingvid olika köpsituationer
 • Omfattande köpbeslut (extended problem solving)

köp av produkter som ofta är dyrare, som innebär hög risk, som köps sällan och där kunden samlar info och är engagerad i köpet.

 • Begränsat beslutsfattande (limited problem solving)

Köp av produkter som kunden ofta är bekant med men som inte innebär så hög risk och så högt engagemang som vid omfattande beslutsfattande. Köparen behöver stimuleras med reklam och uppmärksamhet.

 • Rutinmässigt beslutsfattande (habitual problem solving)

Vaneköp med begränsad eller ingen informationsinsamling. Litet infobehov.

personliga faktorer som p verkar k pprocessen
Personliga faktorer som påverkar köpprocessen
 • PersonlighetUnika psykologiska karaktäristika som leder till relativt konsistenta och varaktiga ageranden i en individs egen omgivning
 • Demografi Åldersgrupp
 • Livsstil Ett urskiljbart mönster i en persons agerande, intressen och åsikter. Se t ex Young& Rubicams sju kategorier
 • Livscykel Det stadium i livet en individ befinner sig i. T ex tonåring, studerande, yrkesarbetande, förälder eller pensionär
 • Engagemang Den personliga betydelse ett köp har för en konsument vid köp av en produkt i en specifik situation
 • PerceptionDen process i vilken människan tar emot och tolkar olika former av stimuli
 • Motiv och behov Maslows behovshierarki
 • LärandeBeteendeförändring till följd av information och erfarenhet
 • Attityder En individs gillande eller ogillande av ett objekt eller en idé i termer av kognition, känsla och avsikt.
maslows behovshierarki
Maslows behovshierarki
 • Physiological(grundläggande behov; hunger och törst)
 • Safety(behov av säkerhet och trygghet; tak över huvud)
 • Belongingness(behov av att höra till; familj och social)
 • Esteem and status (självhävdelse på jobb och relationer)
 • Self-actualization (självförverkligande av drömmar/idéer)
livsstilar y rs kategorisering
Livsstilar – Y&Rs kategorisering
 • The mainstreamersvanligast, konventionell, rutinköpande , märkeslojal och handlar på erkända varuhus/köpställen
 • The aspirersmissnöjda och misstänksamma men ambitiösa, impulsköper fads, har koll på marknaden. Konspiratoriska
 • The succederslyckliga med högt självförtroende, reser mycket, äter ute och lyxshoppar. Kvalitetsmedveten, fokus på status och lyx.
 • The transitionalsliberala, rebelliska, uttrycksfulla och intuitiva. Har udda smak och experimenterar. Impulsköper unika produkter
 • The reformersHögt självförtroende och engagerad. Föredrar det naturliga, det äkta och det ekologiska. ’Eclectic’ (utväljande/prövande)
 • The strugglingpoorolyckliga, känner sig miserabla och utestängda. Enklare köp och en annan impulsköp för att höja stämning/belöna sig.
 • The resignedpoorolyckliga, isolerade och uppgivna. Håller sig till TV, snask och datorspel. Köper efter pris men har koll på märkesvaror.
sociala faktorer som p verkar k pprocessen
Sociala faktorer som påverkar köpprocessen
 • Roller och familjInitiativtagare, inflytelserik, beslutsfattare, köpare, användare
 • ReferensgrupperEn grupp individer som har direkt eller indirekt inflytande på kundens personliga attityder och beteenden; artister, kändisar och opinionsbildare (på tidningar, forum och bloggen)
 • KlasstillhörighetEn indelning av samhällets medlemmar utifrån att de delar liknande värden, intressen och beteenden; se exempel.
 • Kultur och subkultur En grupp människor som delar samma värderingar, vilka utgår från liknande livserfarenheter. Internationalisering och globalisering, nätberoende är några tydliga trender.Ungdomskultur, studentkultur, arbetarkultur, popkultur, nätkultur. Communities and gruppies.

Culture refers to the traditions, taboos,values and basicattitudes of the whole society withinwhich an individuallives.

utv rdering av k pbeslut
Utvärdering av köpbeslut
 • Högengagerade beslut

Personlig image (Self-image) Risken att gjort felköp (Perceived risk) Sociala faktorer – t ex hur en affärsman ska gå klädd eller ha för bil

Nöjesfaktorn (Hedonistcinfluence)

 • Mycket information från säljarens sida (i reklam och/eller butik) för att skapa trygghet
 • Lågengagerade beslututvärderas slumpmässigt
 • Cognitivedissonance(ångest: borde jag köpt? valde jag verkligen rätt?)
k psituationer butiken som m jligheternas rum
Köpsituationer – Butiken som möjligheternas rum

Köp- och konsumtionssituation bestäms av

 • Fysisk/virtuell omgivningden plats där köpet eller konsumtionen äger rum, t ex en salong eller ett köpcentrum. Inre faktorer (design, atmosfär, trängsel, dekor, dofter, ljud, ljus och teknik) yttre omgivning (t ex avstånd, symboler, vägvisare, landskap eller parkeringsmöjlighet) Webbplatsens utformning , tillförlitlighet, aktualitet, graden av respons och antal träffar.
 • Social omgivningMöte med säljpersonalen och graden av service (social kompetens och yrkesskicklighet)Graden av kundens engagemang (i tjänstesektorn, vård, utbildning och rådgivning)Andra närvarande i butiken eller i en kassakö, deras roller och hur de interagerar med varandra (på skolan, biosalongen, ombord, turistorten, matchen, discot eller gymmet)
 • TidsomgivningTid på dagen, i veckan (vardag eller helgdag), i säsongen (låg eller högsäsong),långt innan eller i sista minut.

Trötthet och irritation påverkar köpsituation.

Butikens öppettider, varierar beroende på tillfälle

Boka på nätet eller boka utanför kontorstid.

Etik, moral och företagets ansvar för klimat, miljöoch hälsa allt viktigare!

b2b industriell marknadsf ring
B2B – Industriell marknadsföring
 • Värdekedjan- stödverksamheter och primära verksamheter
 • Nätverkssynsätt– marknadsföring som interaktion i ett nätverk av relationer
 • Relationer kan vara vertikala eller horisontell
 • Vertikala relationeraktörer som leverantörer, mellanhänder och kunder
 • Horisontell relation – samarbete mellan konkurrenter
 • Infrastrukturella relationer – Branschorganisationer
 • Relationsmarknadsföring– Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum
 • Värdeskapande integration av kunden i produktutvecklingsprocessen
k nnetecken hos b2b marknaden
Kännetecken hos B2B-marknaden
 • No man is an island: Interaktion i ett närverk
 • Ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften
 • Förtroende och spetskompetens centrala
 • Långvariga relationer
 • Fåtalsmarknad – Färre transaktioner men med stora belopp
 • Färre antal kunder koncentrerade på en geografisk marknad
 • Hög investering per kund (tid, pengar och engagemang)
 • Många möten (för att lära känna varandra på pulsen)
 • Ofta mellan olika aktörer i köparens och säljarens organisation
 • Kunden ekonomisk känslig i en B2B-relation
 • Tydligare inköpsstruktur hos B2B än B2C-marknaden
 • Mer rationella affärer, sällan påverkade av reklam och sensuella budskap
 • Maktförhållanden avgör vid konflikt (hota, manipulera eller övertala)
 • Beroendeförhållande (nyckelresurser koncentrerade hos ett fåtal)
inneh llet i en relation p en b2b marknad
Innehållet i en relation på en B2B-marknad
 • Samarbete
 • Beroende
 • Förtroende, risktagande, och osäkerhet
 • Makt
 • Långsiktighet
 • Frekvens, regularitet och intensitet
 • Närhet och distans
 • Innehållet i relationen
 • Personliga och sociala egenskaper
customer relationship marketing
CUSTOMER Relationship marketing
 • Retention: Arbete med att hålla kvar kunden
 • Finansiella bandspecialerbjudanden och bonus på inköp till avtalskunder
 • Sociala bandIndividualisera kunden, medlemskap i klubb
 • Kundanpassade band
 • Strukturella bandErbjuda (gemensamma) affärssystem och logistiklösningar
 • CustomerRelationship Management (CRM)

Ett synsätt som innebär att företagets sätt att arbeta och organisera sig tar sin utgångspunkt i kunden. Exempel på CRM-system är datorsystem som lagrar information om varje enskild kund, information som sedan används för att företaget ska kunna behandla varje kund individuellt.

f retagets olika slags ink p
Företagets OLIKA Slags inköp
 • Direkta återköpRutinköp, oftast av mindre ekonomiskt värde som används ofta, innebär minst antal beslut Sköts rutinmässigt eller automatiskt
 • FörstagångsköpKöp av nya produkter för första gångenHöga kostnader och risker Omfattande beslutsunderlag och många beslutsfattare
 • Modifierat återköpKöp från en känd leverantör men kunden vill ändra på något priser, specifikationer eller t o m leverantörer
 • Outsourcing Företag lägger ut delar av verksamheten, t ex produktion, på externa leverantörer istället för att sköta dessa delar i egen regi.
olika ink psroller i f retaget
Olika inköpsroller I Företaget
 • Påverkas av makrovariabler – valuta, räntor, konjunktur och världsmarknad
 • Behov av en effektiv inköpsorganisation
 • Hög grad av datorisering, speciellt i varuintensiva företag
 • Vanliga inköpsroller och befogenhetsroller

Inköpare

Beslutsfattare

Användare

Påverkare

Grindvakt

faktorer som p verkar ett f retags ink psprocess
Faktorer som påverkar ett företags inköpsprocess

Företagets inköpsprocess

Individuella faktorer

Interpersonella faktorer

Organisatoriska faktorer

Företagets mikromiljö

Företagets makromiljö

Teknik Hållbarhet Upplevelser

faser i f retagets ink psprocess
Faser i företagets inköpsprocess
 • Problemupptäckt
 • Fastställande av köpkriterier(lösning och kostnadsram)
 • Produktspecifikation
 • Offertförfrågan(specifikation och begäran av prisförslag)
 • Val av leverantör (kan innebära förhandlingar)
 • Beställning (sluta avtal och skriva kontrakt)
 • Kontroll av leverans
 • Fakturering (leverantören får betalt efter en viss kredittid)
 • Utvärdering av leverantör
ad