1 / 2

Komunikazio arina

I+G+B. Formazioa. Dibulgazioa. Hiru garapen-arlotan proiektuak garatu. MAPA ESTRATEGIKO 04-06. 4. Erabiltzaileak eta Komunitatea. Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu. Bazkide kopurua gehitu Estrategikoak hurbildu. Bazkideentzat etekinak sortu.

benny
Download Presentation

Komunikazio arina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I+G+B Formazioa Dibulgazioa Hiru garapen-arlotan proiektuak garatu MAPA ESTRATEGIKO 04-06 4 Erabiltzaileak eta Komunitatea Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu Bazkide kopurua gehitu Estrategikoak hurbildu Bazkideentzat etekinak sortu Bazkideen arteko aliantzak (harreman-sarea) indartu 3 Garapena Proiektuen produktuak optimizatu (Barne) Prozesuak 2 Proiektuen gestiorako eredua sortu eta hobetu Adierazleetan oinarritutako gestio-sistema garatu Gestio-sistemaren hobekuntzarako kalitate-eredua ezartzen hasi 1 Baliabideak (Pertsonak eta Finantzak) Langileen gaitasunak areagotu Sttaf-aren berdimentsionamendua optimizatu Lan-giroa zaindu Finantziazioa bermatu Komunikazio arina Zuzendaritzaren efizientzia eta lidergoa indartu

  2. MAPA ESTRATEGIKO 07-09 4 Erabiltzaileak eta Komunitatea Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu Erakunde estrategikoekin harremanak landu Bazkideentzat etekinak sortu 3 Garapena Proiektu bakoitzari eman diezazkiokegun erabilpen guztiak eman (aplikazio/produktu berriak sortu, formazioa, dibulgazioa…) 2 (Barne) Prozesuak Proiektuen prozedura egokitu eta erabili Prozedurak Klusterraren dimentsio eta ahalmenaren arabera hobetu eta aplikatu Adierazleetan oinarritutako kudeaketa-sistema garatu Lan egiteko modua kaliate ereduak txertatuz hobetu 1 Baliabideak (Pertsonak eta Finantzak) Bazkideen intereseko proiektuetarako autofinantzaketa lortu Langileen formazio orduak bete Langileek lan-hitzarmenean jasotako orduak baino gehiago ez sartzea Lan-giroa zaindu Komunikazioa sistematizatu Zuzendaritzan, gure misioa nola garatu ikuspegia bateratzea

More Related