Download
depressieve beelden bij kinderen en pubers laat ze er niet mee zitten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

  2. inleiding • Vb1: Bas is erg huilerig, komt nauwelijks tot spelen • Bv 2: saskia staart tijdens te les naar buiten met een treurige blik. Ze verzuimt van school. • Bv 3: Debbie vind persoonlijke dat er niets aan de hand is. Maar volgens haar ouders heeft ze een enorme prikkelbaarheid en wisselvallige stemmingen.  Deze drie kinderen hebben gemeen dat ze niet meer genieten, minder interesse hebben in dingen die bij hun leeftijd horen. 1

  3. Waarom depressie een probleem is • Bij volwassen: chronische depressie • Jongeren: bipolair beeld • Kinderen grote kans op psychopathologie • Kinderen met eerstegraadsfamilielid met depressieve geschiedenis: grotere kans op terugkerende depressies.  doormaken depressie: vaak leerproblemen, gezinsproblemen, negatief zelfbeeld en middelengebruik 2

  4. diagnostiek • Definitie: Er is sprake van een depressie als de stemming gedurende langere tijd gedaald is en dit een duidelijk verminderd functioneren en een duidelijk lijden met zich meebrengt. • Driekernsymptomen: - onvermogen plezier beleven - verminderde interesse en motivatie - gedaalde stemming 3

  5. diagnostiek • De diagnose depressie: 1. Fasegebonden symptomatologie 2. kernsymptomen 3. kernsymptomen bij ontwikkelingsleeftijd 4. beeld wisselt sterker bij kinderen dan volwassen 5. langere tijd 4

  6. Presentatie kinderen • Kernsymptomen • Huilerigheid, somber spel • Regressief gedrag • Lichamelijke klachten • Leerproblemen • Gevoel van slechtheid • Prikkelbaarheid • Minder vriendjes 5

  7. Presentatie pubers • Sterk wisselend beeld • Prikkelbaarheid • Conflicten en incidenten • Lichamelijke klachten • Toegenomen slaapbehoefte • Verslechtering schoolresultaten • Automutilatie, preoccupatie met de dood • Alcohol- of drugsgebruik • Verborgen seksuele klachten 6

  8. Presentatie spreekuur • Ga nooit af op eenmalige indruk in de spreekkamer • Kernsymptomen na te vragen • Beeld in welke mate het kind disfunctioneerd • Met pubers alleen een rustig gesprek voeren 7

  9. suïcidaliteit • De aanwezigheid van depressie vaak een sterke voorspeller van een suïcidepoging • De jongere rustig onder 4 ogen spreken • Hoe concreet zijn de plannen voor suïcide? • Het suïciderisico is verhoogt bij pubers wanneer: - bij eerdere suïcide pogingen - wanneer er naast depressie sprake is van gedragsstoornis of middelengebruik - bij een depressie met ‘bozig’ affect - bij suïcide in de naaste omgeving 8

  10. Etiologie en beleid • Scarring • Specifieke risicofactoren voor een depressie: - een eerder doorgemaakte depressie - een belaste familieanamnese met depressie - een reeds bestaande subklinische depressie • Algemene leefadviezen: - regelmaat, genoeg slaap, gezond eten - meer lichaamsbewegeging - leuke dingen gaan doen - geen alcohol of drugs gebruiken - stoppen met automutileren 9