K llkritik
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Källkritik. Vem står bakom texten? När är texten publicerad? Vilken typ av text är det? Vad är syftet? Är texten tillförlitlig? Verkar texten välskriven och genomarbetat? Redovisar författaren sina källor?. Övning rangordna källor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - benjamin-bates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K llkritik
Källkritik

 • Vem står bakom texten?

 • När är texten publicerad?

 • Vilken typ av text är det?

 • Vad är syftet?

 • Är texten tillförlitlig?

 • Verkar texten välskriven och genomarbetat?

 • Redovisar författaren sina källor?


Vning rangordna k llor
Övning rangordna källor

Vilka källor skulle ni använda i ett pm om Lag (2007:1398) omkommunalfastighetsavgift.

Rangordna källorna där 1 är den viktigaste källan som måste användas.

Många exempel är inte självklara!

Försök motivera varför ni kommer fram till en slutsats.


Varf r referera
Varför referera?

 • Upphovsrättsskydd

 • Akademisk hederlighet

 • Kunna kontrollera

 • Stödja sin argumentation


K llkritik

Konsumenten och lagen

Vi köper något nästan varje dag. När en konsument köper en vara skyddas den bland annat av konsumentköplagen.

Lagen kom 1990 och har flera gånger ändrats efter det, bland annat av direktiv från Europeiska unionen om försäljning av konsumentvaror. Hur direktivet blev implementerat i den svenska lagstiftningen och i detta fall medförde en ändring i konsumentköplagen, har väckt intresse för analys och man har funderat på om hur man kan säkra implementeringsprocessen genom att fastställa kvalitetsaspekter.

Det fanns även innan 1990 en konsumentköplag som skulle skydda konsumenten. Lagen var inte tillämplig när en privatperson sålde en vara till en annan. Man ansåg nämligen att man ej rimligen kunde ålägga privatpersoner att underkasta sig de tvingade regler som bör gälla för yrkesmässiga säljare.

Det finns många skillnader och likheter mellan de två lagarna en av skillnaderna är språket: ”...nya konsumentköplagen skiljer sig i sin språkliga utformning från den allmänna köplagen. Skälet härtill är att enskilda konsumenter av ’naturliga skäl’ sällan är insatta i köprättsliga frågeställningar och köprättslig terminologi. Därför har lagtexten i viss, relativt stor, utsträckning utformats så att den skall bli så lättläst som möjligt för den enskilde konsumenten.”

Konsumentverket är en statlig myndighet, där man kan hitta lättläst material inom konsumenträtten.

Jag anser att lagstiftning kring våra köp är något som kan analyseras ur många perspektiv, och något som alltid kommer vara av mycket stort intresse för allmänheten.


F rfattningsh nvisningar
Författningshänvisningar

1:a gången:

enligt inkomstskattelagen (1999:1229)¹

ska …

_______________________

1. Citeras IL.

Vidare hänvising:

enligt IL 1 kap. 3 § ska …

Detta förekommer men rekommenderas ej:

enligt IL 1:3 ska …


H nvisning eu material
Hänvisning EU-material

I text:

Enligtrådetsförordning nr 2006/2004 ska …1

_______________________

1Europaparlamentetsochrådetsförordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 omsamarbetemellan de nationellatillsynsmyndighetersomansvararförkonsumentskyddslagstiftningen, EUT L 364, 9.12.2004, s. 5.

Förordningar och annan lagstiftning från EU behöver inte nämnas i källförteckningen, därför fullständig not.


H nvisningar prop bet o d
Hänvisningar prop., bet. o.d.

I text:

 • Detfinnsvissa problem vidtidigbeskattningav personaloptioner.1

  __________________________________

  1 Prop. 1997/98:133 s. 29. – OBS! Sidhänvisning!

  I källförteckning:

 • Prop. 1997/98:133 Beskattningavpersonaloptioner.


H nvisning bok
Hänvisningbok

Bok:

I fotnot:

Wikrén & Sandesjö, s. 35.

– OBS! Sidhänvisning.

I källförteckning:

 • Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen – med kommentarer, 9 uppl., Stockholm: Norstedtsjuridik, 2010.


H nvisning bok samma f rfattare p flera verk alt 1
Hänvisningboksammaförfattarepåfleraverk, alt. 1

Bok:

I fotnot:

Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 35.

I källförteckning:

 • Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen – med kommentarer, 9 uppl., Stockholm: Norstedtsjuridik, 2010.


H nvisning bok samma f rfattare p flera verk alt 2
Hänvisningboksammaförfattarepåfleraverk, alt. 2

Bok:

I fotnot:

Wikrén & Sandesjö, 2010 s. 35.

I källförteckning:

Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen – med kommentarer, 9 uppl., Stockholm: Norstedtsjuridik, 2010.


H nvisning artikel
Hänvisning artikel

Artikel:

I fotnot:

Pettersén & Schiess, SN 2007 nr 3

punkt 2 (e-version).

I källförteckning:

Pettersén, Franciska & Schiess, Royne: Rationaliseringsdirektivet, i SN 2007, nr 3, s. 50— , i Far komplett, internet 2010-04-23.


K llkritik

Hänvisning lagkommentar Zeteo

I fotnot:

Lenberg & Geijer & Tansjö, avd. III, 16. kap. 1 §, 1 stycket (e-version).

I källförteckning:

Lenberg, Eva & Geijer, Ulrika & Tansjö, Anna: Offentlighets- ochsekretesslagen – en kommentar, iZeteo, internet 2012-04-05.


K llkritik

Hänvisning lagkomemntarKarnov

I fotnot:

Jermsten, [Förvaltningslagen (1986:223), kommentaren till 5 §, not 12].

I källförteckning:

Jermsten, Rikard: [Förvaltningslagen (1986:223), kommentaren till 5 §, not 12], iKarnov, internet 2012-04-10.

Klammer eftersom det inte är en titel utan en upplysning.


Exempel p h nvisningar i text
Exempel på hänvisningar i text

Hessler menar att det förekommer att ett permutationsbeslut…

enligt Skatteverket ska skatt inkrävas i detta fall, men jag anser däremot att IL 2 kap. 3 § innebär att…


Sj lvst ndigt citat
Självständigt citat

Självständiga citat föregås av kolon.

IL 3 kap. 3 §: ”Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.”


Inv vt citat
Invävt citat

I en handbok anses att en ”nyttig typ av hänvisningar är de som avser den egna texten”.¹K llkritik

Skatteverket

Skatteverkets ställningstagande - Studentkårers m.fl. skattskyldighet, 2007-04-16, dnr: 131  702523-06/111, Skatteverket, internet 2011-04-23.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2007/stallntag20070416.4.61589f801118cb2b7b2800010731.html


K llkritik

Europeiska unionen

Förslag till rådets direktiv om indirekta skatter på kapitalanskaffning (omarbetad version), KOM (2006) 760 slutlig.


K llkritik

Rättsfall

Högstadomstolen

NJA 1997 s. 103

Mål T 1906-02, beslut 2005-07-22.

Högstaförvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

HFD 2011 ref. 4

RÅ 1921 ref. 41

RÅ 1982 Ab 86

RÅ 1984 1:16

RÅ 1999 not 88

KammarrätteniJönköping

Mål nr 3405-1984, dom 1985-09-16.


K llkritik

Migrationsöverdomstolen

MIG 2012:1

Mark- ochmiljööverdomstolen

MÖD 2012:1

Skatterättsnämnden

Förhandsbesked den 19 januari 2007, dnr 21-06, i Far komplett, internet 2011-04-23.

EU-domstolen

Mål C-328/90, Europeiskagemenskapernaskommission mot RepublikenGrekland, REG 1992, s. I-425.

Mål C-135/08, JankoRottman mot Freistaat Bayern, REU 2010, s. I-1449.


K llkritik

Gunnerstad, Annelie: ”God miljö – en mänskligrättighet?”, iSvJT 1995, s. 112–123.

Jermsten, Rikard: [Förvaltningslagen (1986:223), kommentaren till 5 §, not 12], iKarnov, internet 2012-04-10.

Kindlund, Peter: ”Någraskattefrågorkring den professionellaidrotten”, iFestskrift till Rune Lavin, Juristförlageti Lund, 2006, s. 115-126.

Lenberg, Eva & Geijer, Ulrika & Tansjö, Anna: Offentlighets- ochsekretesslagen – en kommentar, iZeteo, internet 2012-04-05.

Lodin, Sven-Olofm.fl.: Inkomstskatt – en läro- ochhandbokiskatterätt, del 1, 13. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011.


K llkritik

Marcusson, Lena (red.): God förvaltning – ideal ochpraktik, Uppsala: Iustus, 2006.

Nilsson, Annika: Attbytautskadligakemikalier – substitutionsprincipen – en miljörättsliganalys, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1997, Diss. 1997 Lundsuniversitet.

Pettersén, Franciska & Schiess, Royne: ”Rationaliseringsdirektivet”, iSN 2007, nr 3, s 50– , i Far Komplett, internet 2010-04-23.

Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen – med kommentarer, 9 uppl., Stockholm: Norstedtsjuridik, 2010.


K llkritik

Användbara handböcker:

 • Myndigheternas skrivregler 6 utg. Fritzes, 2004.

 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, Liber, 2008.

  I receptionen:

 • Trolle Önnerfors, Elsa: Allmänna råd inför uppsatsskrivningen (även kursbibliotek)

 • Pettersson, Gertrud: Att skriva uppsats i juridik.

  I Kursbiblioteket:

 • Råd och anvisningar om att skriva uppsats i handelsrätt


ad