Loopbaankategorie ë - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Loopbaankategorie ë PowerPoint Presentation
Download Presentation
Loopbaankategorie ë

play fullscreen
1 / 24
Loopbaankategorie ë
1411 Views
Download Presentation
benito
Download Presentation

Loopbaankategorie ë

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6 Loopbaankategorieë

 2. Watsewerkgaanekeen dag doen?

 3. Realisties • Ondersoekend • Kunstig • Maatskaplik • Ondernemend • Konvensioneel

 4. Realisties Met praktieseproblemetewerk en oplossingstevind. Realistieseloopbanevereisdatjy met plante, diere en realistiesevoorwerpetewerk. Jysalookgewoonlikbuitewerk, min papierwerkhêomtedoen.

 5. Voorbeelde • Bouers • Brandbestryders • Veeartse • Sekuriteitswagte • Wildbewaarders

 6. Belangstellings en vermoë • Houdaarvanom met diere, gereedskap en masjienetewerk. • Hegwaardeaanpraktiesedinge • Genietditomdingetebou en teherstel. • Houdaarvanomalleen of saam met anderrealistiesemensetewerk.

 7. Ondersoekend Lokmensewatnuuskierig is oor hoe dingewerk. Jymoet in jou kop met ideesopkom, nafeitesoek en problemeoplos. Tipieseloopbanesluit in wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk;aptekers;tandartse en ortodontiste.

 8. Voorbeelde • Wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk. • Aptekers • Tandartse en ortodontiste

 9. Belangstellings en Vermoë • Houdaarvanomproblemetebestudeer en op te los. • Stelbelang in data en idees • Het die vermoëomproblemeteanaliseer en deegliktedeurdink. • Genietuitdagings

 10. Kunstig • Kunstigemense is dikwelshoogsskeppend en verbeeldingryk. • Jysal met vorms, ontwerpe en patronewerk

 11. Voorbeelde • Artistiekedirekteurs • Kunstenaarssoos die in die skonekunste • Uitvoerendekunstenaarssoosdansers, musikante en akteurs of aktrises

 12. Belangstellings en Vermoë • Skepdinge • Dink nuweideesuit • Genietkuns, drama, musiek, dans en skeppendeskryfwerk • Floreer in omgewings met min grense of reëls

 13. Maatskaplik Lokmensewatlief is daarvooromsaam met mensetewerk en mense se lewensteverbeter

 14. Voorbeelde • Die onderrig van kinders en volwassenes • Verpleging • Arbeidsterapie • Gimnastiekinstrukteurs • Afrigters

 15. Belangstellings en Vermoë • Gee omoor die welsyn van ander • Is goeieluisteraars • Is besorgdoormaatskaplikeprobleme • Toongoeiebegrip • Houdaarvanomanderte help

 16. Ondernemend Ondernemendetipeloopbane is virdiegenewat die uitdaginggenietomidees in realiteitteomskep.

 17. Voorbeelde • Hoof uitvoerendebeamptes • Prokureurs • Hoof van spesialis in openbarebetrekkinge • Hoofkok

 18. Belangstellings en Vermoë • Goeieleiers en besit die vermoëommenseteoorreed • Goeieverkoopspersone • Baiegeïnteresseerd in besigheid en politiek • Goeiemotiveerders • Goeie entrepreneurs omdathullenie bang is omrisiko’steneemnie.

 19. Konvensioneel • Die grondslag van die andersoorteloopbane. • Hierdiesoorteloopbanebehelsdatjybepaaldereëls en roetinesmoetvolg.

 20. Voorbeelde • Bibliotekarisse • Rekeningkundiges • Sekretarisse

 21. Belangstellings en Vermoë • Genietditom met inligtingtewerk • Is baiegeorganiseerd en noukeurig • Genietditomboektebou • Is geskroei op die fyner detail

 22. Activity

 23. Denk en Leervaardighedewatelkeloopbaankategorievereis. • Loopbaankategoriebesluitdenk en leervaardighede. • Daar is vierdenk en leervaardighede: • Kritiesedenke(die noukeurigebestudering van ietsomditbeterteverstaan) • Skeppendedenke(omandersnadingetekyk as andermense)

 24. Kommunikasie (die deel van idees) • Samewerking(omsaam met andertewerkomietstebehaal.) Hierdievaardighede help onsomte leer en houookverbandmet die vaardighedewatbenodig word virelkeloopbaankategorie