ik ntyv t kirjastonk ytt j t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ikääntyvät kirjastonkäyttäjät PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ikääntyvät kirjastonkäyttäjät

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Ikääntyvät kirjastonkäyttäjät - PowerPoint PPT Presentation

bena
135 Views
Download Presentation

Ikääntyvät kirjastonkäyttäjät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ikääntyvät kirjastonkäyttäjät Kehittämispäällikkö Minna Huhtamäki-Kuoppala Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry www.netikka.net/muisti muistitoimisto@netikka.fi 0400 919 523 Minna Huhtamäki-Kuoppala

 2. www.muistiluotsi.fiwww.netikka.net/muisti Minna Huhtamäki-Kuoppala

 3. Tänään puhelen: • Kognitio ja ikääntyminen • Muistisairaan kognitio • Vuorovaikutus • Kirjat ”toimintakyvyn tukemisessa” Minna Huhtamäki-Kuoppala

 4. HISTORIAA • Demokritos 460-370 eaa • arvosteli ihmisiä, jotka toivoivat pitkää ikää ja pelkäsivät kuolemaa • Epikuros 341-270 eaa • halusi edellisen asenteen myönteistyvän: jos ei pelkää kuolemaa, voi nauttia elämästään • Lucretius 95-55 eaa • miten pitkä elämä onkaan, se on mitätöntä verrattuna siihen, miten pitkään kuolema kestää (jatkuva vanheneminen) • Epikuros ja Platon 427-327 eaa • korostivat vanhenemisen persoonallista merkitystä, yksilön suhtautumista nuoriin ja vanhoihin ihmisiin ja sen vaikutuksesta omaan vanhuuden kokemiseen. • viisas ja rauhallinen vanhuus edellyttää moraalisesti oikeaa elämää. • nuoriso on kasvatettava velvollisuudentuntoiseksi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

 5. Cicero 106-42 eaa • havaitsi, että vanhuutta / vanhoja kunnioitettiin, mutta toisaalta vanhuksia kuvattiin huonomuistisiksi ja tylsistyneiksi. • yritti todistaa vääriksi väittämät, joiden mukaan vanhuus heikentää ruumiin, vanhuudessa vetäydytään aktiviteeteista, vanhana ei ole mahdollisuutta ruumiin nautintoihin ja vanhuus on lähellä kuolemaa. • muisti voi heikentyä, jos sitä ei harjoiteta ja • korosti, että on huolehdittava terveydestä, kohtuullisesta fyysisestä harjoittelusta ja kohtuutta ruoassa ja juomassa. • 1700-luvulla aloitettiin tieteellinen vanhuustutkimus (Tetens, Carus) Minna Huhtamäki-Kuoppala

 6. Kognitiiviset toiminnat = tiedonkäsittelyssä tarvittavat toiminnot, perustoiminnot • havaintotoiminnot • psykomotoriikka • tarkkaavuus • ajan ja tilan hahmottaminen • kielelliset toiminnot • toiminnanohjaus • muistaminen ja oppiminen Minna Huhtamäki-Kuoppala

 7. Aistitoiminnat, ikääntyminen ja muisti • Näkökyky • silmäsairaudet, hoito, apuvälineet • Kuulo • ikäkuulo, perinnöllisyys, elämäntapa, ympäristötekijät • Näöntarkkuus ja kuulon herkkyys vs. kognitio • Aistipuutokset • vaikuttavat havainnontekoon ja tiedonkäsittelyyn, tarkkaavuuteen ja keskittymiskykyyn Minna Huhtamäki-Kuoppala

 8. Muistivaatimus • selviytyminen huonontuu vs. nuoret • jos muistivaatimukset vähäisiä, eikä ole visuaalisia ongelmia sekä saa harjoitusta, ei ikäeroa näy • Keskushermosto käsittelee aistein vastaanotettua tietoa ja tuottaa siihen sopivia motorisia vasteita • yksilön tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi • tilannekohtaisuus Minna Huhtamäki-Kuoppala

 9. Havaintomotorinen toiminta • automatisoitunutta ja tiedostamatonta • tasapaino • ruumiinasento • liikkeiden hallinta • lihasvoiman käyttö • reaktionopeus • toiminnat heikentyvät ja hidastuvat ikääntyessä, varsinkin, jos ei niitä harjoita! Minna Huhtamäki-Kuoppala

 10. Muisti • Lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti • Lyhyin muisti on aistimuisti l. sensorinen muisti • Esim. näkö- tai kuuloaistimus, tieto varastoon ennen siirtymistä eteenpäin tiedonkäsittelyn prosessissa tai häviäminen • Lyhytkestoisen muistin alalajit ovat primaarimuisti (toistomuisti) ja työmuisti. Minna Huhtamäki-Kuoppala

 11. Työmuisti • on rajallinen • säilyttää ja samanaikaisesti prosessoi uutta informaatiota ja • yhdistää sitä aiemmin hankittuun tietoon ja • muodostaa uutta muistiainesta siirrettäväksi pitkäaikaismuistiin • Toistomuistissa voivat säilyä esim. sanajoukot, numerosarjat • Pitkäaikaismuisti on deklaratiivista • tietoinen aines, joka palautetaan mieleen • semanttinen asia ja tietomuisti, esim. kieli, symbolit, yleistieto • episodinen muisti, aika, paikka, oma kokemus, tunteet) ja • ei-deklaratiivinen muisti, joka on tiedostamatonta tai heikosti tiedostettua tai automaattista muistia (toistomuistia ja automatisoituneet taidot ja tavat) Minna Huhtamäki-Kuoppala

 12. Muistissa säilyminen on sitä parempaa, mitä enemmän muistiaineksella on käyttöä elämän aikana. • Muistaminen yleensä ajassa taaksepäin, mutta episodisen muistin alalaji on tulevan muistaminen, prospektiivinen muisti eli ennakkomuisti (tapaaminen, lääkkeen ottaminen, laskujen maksaminen). Minna Huhtamäki-Kuoppala

 13. Ikääntyessä • muistiin tallentaminen heikentyy • mieleen palauttaminen heikentyy / hidastuu • aineksen käsittelyn vaikeus • jos mieleen painamisessa ongelmia, ei voi palauttaa hyvin mielestä • muistivaraston kasvu ja epäjärjestys tiedoissa hankaloittaa hakuprosessia • samalla työmuistikapasiteetti heikentyy, tiedonkäsittely hidastuu ja episodinen muisti heikkenee. Minna Huhtamäki-Kuoppala

 14. Metamuisti • oma käsitys tiedonkäsittelystä • ”En muista mitään, kun minulla on se Alzheimer.” • verrataan omaa muistamista entiseen / muihin, arvioon muiden muistamisesta • ”Ei mun nyt enää tarvitse mitään muistaa, kun olen niin vanha jo.” • yhteys mielialaan • ”En kerta kaikkiaan jaksa muistaa.” Vs. dementia (arvaa) ja depressio (en muista). • kaikissa ikävaiheissa koetaan eniten vaikeuksia nimien muistamisessa • ”Onko se dementiaa, kun on niin paljon nimettömiä tuttuja? • ikäihmiset: kodin tavarat kateissa, pvm, sovitut tapaamiset ja sanomisen unohtaminen tyypillisiä Minna Huhtamäki-Kuoppala

 15. Oppiminen • muistettava asia ymmärretään • asia liitetään aiemmin opittuun tietoon ja taitoon / kokemukseen • motiivi, tavoite, ulkoiset edellytykset ja mahdollisuudet helpottavat • oppimisen vaikeutuminen ja tiedonkäsittelyn hidastuminen ikääntym. • tiedon valikointi ja aiemmin opitun asian käyttö->vanhat asiat voivat osin haitata! Minna Huhtamäki-Kuoppala

 16. Viisaus • Elämän asiantuntijuus • hyvät tiedot ja arviointikyvyt tärkeitä, epävarmuutta asioista, joista ei ole yhtä oikeaa vastausta (tosiasiatiedot, toimintatapatiedot,elämänympäristö,arvot, tavoitteet,epävarmuus ja ennustamattomuus • Hiljainen tieto – omat oivallukset Minna Huhtamäki-Kuoppala

 17. Kognitiivisten muutosten syitä • muuttuva ympäristö • aivojen / tietojen käyttämättömyys • kognitiivisen prosessoinnin väheneminen voimavarojen näkökulmasta • keskushermoston toiminta hidastuu iän myötä ja aiheuttaa tiedonkäsittelyn ja toiminnan hidastumista. • eri aivoalueilla vaihtelevasti merkitystä eril. kognitiivisten toimintojen suorittamisessa. • mahdolliset dementoivat prosessit Minna Huhtamäki-Kuoppala

 18. Hippokampus ja otsa- ja ohimolohkot • uuden tiedon muistiin tallentaminen ja muistista palauttaminen • Aivojen etuaivojen alue • nopeus, sujuvuus, puheentuottaminen, kontrolli ym. • Ruumiin yleinen vanheneminen • sydän, verenkierto, diabetes, mieliala, depressio, alkoholi, lääkkeet, dementia, aktiivisuus, halu muistaa ja oppia • Harjoittelusta on hyötyä • Harrastukset, toimintakyvyn tukeminen • Asiat vaikuttavat toinen toiseensa Minna Huhtamäki-Kuoppala

 19. Psyykkiset haasteet vanhuudessa vaikuttavat arkeen • Fyysiset sairaudet / terveys • Läheisen kuolema / kuolemat • Läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät haasteet (avio- / avoliiton tyyppi, hyvät, huonot suhteet) • Eläkkeelle jääminen (mahdollisuus, stressi, yksinäisyys) • Omaishoitajuus kuormittajana, eristäytyminen, yksinäisyys • Kaltoinkohtelu (läheiset, ulkopuoliset) • Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuuden piirteet (ilo, positiivisuus, katkeruus, coping) Minna Huhtamäki-Kuoppala

 20. Dementoitumisen tunnusmerkkejä 1/2 • muistin huonontuminen, lähi- ja pitkäkestoinen muisti • mieleen painamisen vaikeus • muistista palauttamisen vaikeus • muistin häiriöt • oppimisen häiriöt ja vaikeudet Minna Huhtamäki-Kuoppala

 21. Dementoitumisen tunnusmerkkejä 2/2 • ajantajun heikentyminen • tilan hahmottamisen vaikeudet, eksyminen vieraassa / tutussa ymp. • havaintokyvyn heikentyminen • kielelliset vaikeudet (sanojen löytämisen tai ymmärtämisen vaikeudet, spontaani keskustelu) • monimutkaisten asioiden ymmärtämisen vaikeudet • matemaattisen päättelykyvyn huonontuminen Minna Huhtamäki-Kuoppala

 22. Mitä sitten tapahtuu? • oireista kärsivä saattaa huolestua tilanteesta, pelätä, ahdistua, masentua tai tulla levottomaksi, jännittää uusia tilanteita, sosiaalisia tapahtumia, vierailuja, voi eristäytyä huomaamattaan • oireista kärsivälle voi tulla mitä moninaisimpia oireita, aistitoimintojen väärintulkintoja tms., joita ei ehkä tulkita oikein • läheiset ja omaiset huolestuvat • oireista kärsivä ja myös omainen voivat vähätellä oireita ja jopa kieltää oireiden olemassaolon • jos oiretta tutkitaan, voi oireista kärsivä edelleen kieltää oireet, olla sairaudentunnoton • -> tutkimukset omalla lääkärillä, muistihoitajalla, muistipkl Minna Huhtamäki-Kuoppala

 23. Rauhallisuus Selkeys Asiakkaan tasolla Jos pitää toistaa, toista samoin sanoin Sanat ja kirjalliset ohjeet Normaalisti – asiakaspalvelu Huumori, joustavuus Kekseliäisyys Ei tarvitse huutaa Anna aikaa, jos asiakkaalla on vaikea ilmaista itseään sanallisesti – sanojen löytämisen vaikeus Vuorovaikutus Minna Huhtamäki-Kuoppala

 24. Muistioireinen asiakkaana – usein kysytty kysymys • Mennäkö mukaan lapsuuden muistoihin tai asioihin, jotka ”eivät ole tässä”? • Tärkeitä asioita, sillä hetkellä tärkeitä ja pinnalla • Kunnioittaen – varmasti tuntuu siltä… • Tarve puhua siitä asiasta • Johtuuko kokemus siitä, että asiakas tekee väärintulkintoja hahmottamis- tai havaintokyvyn heikentymisen vuoksi Minna Huhtamäki-Kuoppala

 25. Kirjat ”toimintakyvyn tukemisessa” • Kirjat ja lukeminen – mielikuvitusmatkat • Pitkästä proosasta ja elämänkerroista novelleihin, runoihin, kuvateoksiin • Lorut, sananlaskut, mietelmät • Muistelun tukena • Kuntouttavassa toiminnassa tärkeä rooli! Minna Huhtamäki-Kuoppala

 26. Toiminnallinen tuokio • Positiivinen tunne-elämys • Mielihyvä, onnistuminen, turvallisuus työskentelytapojen ja keskusteluaiheiden avulla • Prosessi aloitus, tapahtuma, lopetus • Tarvikkeet valmiina, tila sopiva ja häiriötön (voi olla olohuoneen tuoliryhmä tai terassi) • Peilien / ikkunoiden heijastumat, läpikulun eliminointi • Voit kertoa, mitä teette • Leppoisa tunnelma, kuulumiset Minna Huhtamäki-Kuoppala

 27. Rituaali (laulu, runo, esittely, kynttilä…) • Kun tuokiossa herää tunteet, ne pitää ”alasajaa” tuokion lopussa, rauhoittaa tunteet • Kiitos, lopetusrutiini, toiseen tilaan siirtyminen, vaikkapa kahvi, jonka aikana ei enää puhuta aiheesta • Huomioi vireystaso • Musiikin käyttö rauhoittaa, kuvalliset menetelmät aktivoivat • Säännöllisesti, samaan aikaan Minna Huhtamäki-Kuoppala

 28. Omassa pukeutumisessasi voit huomioida orientaatiota tukevat elementit, huomio voi kiinnittyä esim. lämpimän punaiseen, keltaiseen, oranssiin vaatetukseesi • Ei liikaa elementtejä yhdellä kertaa, uusien elementtien käyttöön totutellaan hitaasti • Oma rento olo, positiivinen ilmapiiri heijastuu asiakkaaseen, kireys on tarttuvaa. • Kiinnostus asiakasta kohtaan, vaikka et aina ymmärtäisikään, mitä hän tarkoittaa. • Tutut puhuttelumuodot, mallin näyttäminen oman toiminnan kautta, riittävästi ai´kaa tekemiseen • Tilanteen kehittyminen – älä hämmästy • Surullisissa asioissa pidä yllä toivon ilmapiiriä • Ahdistus, agressio – rauhallisuus, herkkyys, luottamus • Vapaaehtoisuus osallistumisessa – sivustakin voi seurata. Minna Huhtamäki-Kuoppala

 29. Lähteitä: • Erkinjuntti-Rinne-Alhainen-Soininen: Muistihäiriöt ja dementia. Duodecim. 2006 • Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitaville. Alzheimer keskusliitto ry. Pfizer. • Erkinjuntti-Huovinen: Kun muisti pettää. 2003. Minna Huhtamäki-Kuoppala

 30. KIITOS. MUISTORIKASTA KEVÄTTÄ JA KESÄÄ! Minna Huhtamäki-Kuoppala