1 / 66

Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013 , Wrocław, Siedziba WZRKiOR

WPR i Fundusze Europejskie 2014-2020 jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku. Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013 , Wrocław, Siedziba WZRKiOR. agrounia.pl. Plan prezentacji. Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020

belva
Download Presentation

Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013 , Wrocław, Siedziba WZRKiOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WPR i Fundusze Europejskie 2014-2020 jako szansa na rozwój dla rolników i kółek rolniczych na Dolnym Śląsku Rafał Raźny, agrounia.pl, WZRKiOR 14.11.2013, Wrocław, Siedziba WZRKiOR agrounia.pl

 2. Plan prezentacji • Rolnictwo Dolnego Śląska • WPR 2014-2020 • Fundusze Europejskie 2014-2020 • RPO WD 2014-2020 agrounia.pl

 3. Rolnictwo Dolnego Śląska

 4. Rolnictwo Dolnego ŚląskaGeografia • Dobry klimat - okres wegetacyjny wynosi 225 dni; wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,5 (Polska 69) • Kwaśnie gleby, średnia-niska zawartość P i K • Zróżnicowane tereny (Góry i Niziny) • Wysokie walory krajoznawcze • Przemysł rolno-spożywczy? Spółdzielnie mleczarskie? agrounia.pl

 5. Rolnictwo Dolnego ŚląskaGeografia • Autostrada Zach-Wsch • Gęsta sieć dróg i kolei • Sąsiedztwo Rep. Czeskiej i RFN • Wysokie zaludnienie 145 osób/km2 • 90 miast • 75% gospodarstw produkuje na rynek, 25% dla potrzeb własnych; około 35% głównie na rynek (2002) agrounia.pl

 6. Rolnictwo Dolnego ŚląskaGeografia

 7. Rolnictwo Dolnego ŚląskaStruktura gospodarstw Średnia pow. 11,92 ha; 82,54% gospodarstw <10 ha; 17 469 gospodarstw >10ha agrounia.pl

 8. Rolnictwo Dolnego Śląska agrounia.pl

 9. Rolnictwo Dolnego Śląska Zagłębie rzepakowe B. wysokie plony Zagłębie buraczane agrounia.pl

 10. Rolnictwo Dolnego Śląska • Warzywa [w 2011 GUS W-wa 2012] • Gruntowe: • 6700 ha (10 w PL) • 162300 t (9 w PL) • Najwyższe plony cebuli (337 dt/ha) • Pod osłonami 37100 t (8 w PL) • Drzewa owocowe [w 2011 GUS W-wa 2012] • 8 500 ha (9 w PL) • 50 800 t owoców (6 w PL) agrounia.pl

 11. Rolnictwo Dolnego Śląska • 15 miejsce pod względem ilości zwierząt! 129 tys. SD, tylko Opolskie mniej; Wielkopolskie 13493 tys. SD – 10 razy więcej • Najniższa w PL obsada 15 szt./100 ha UR • Bydło 97 800 szt. (14 w PL); Maz. 1,02 mln • Trzoda chlewna 259 300 (13 w PL); WLKP: 4,23mln • Owce 10 400 szt. (10 w PL) • Kozy 5300 szt. (7 w PL) agrounia.pl

 12. Rolnictwo Dolnego Śląska • 5,6 mln drobiu kurzego (8 w PL) • 2,8 mln kury nioski (4 w PL) • 125 tys. t żywca ubitego (15 w PL) • 182 mln l mleka (14 w PL) • 637,6 mln szt. jaj (4 w PL) agrounia.pl

 13. Rolnictwo Dolnego ŚląskaProdukcja jakościowa • 38 produktów tradycyjnych i regionalnych (13miejsce w Polsce) • 44 304,12 ha produkcji ekologicznej w 2012 (7 w PL) • 1 336 producentów ekologicznych (9 w PL), w tym tylko 13 przetwórców (11 w PL), 16 podmiotów wprowadzających na rynek (6 w PL) agrounia.pl

 14. Turystyka • 2011 [GUS W-wa 2012] • 692 obiekty zbiorowego zakwaterowania (ozz) (4 w PL) • 49 551 miejsc noclegowych w ozz (4 w PL) • 2 026 726 turystów w ozz (3 w PL) • Atrakcje turystyczne przez cały rok • 21% noclegów w ozz – turyści zagraniczni • 3 województwo pod względem turystów (2 026 tys.)! • US we Wrocławiu • W 2012 2 186 tys. turystów, 22,1% zagraniczni (+/- 484 000) agrounia.pl

 15. Infrastruktura • Gęsta sieć osadnicza • Duże aglomeracje (90 miast) • Dość rozbudowana infrastruktura • Autostrada • Lotnisko • Duży przemysł • Sektor akademicki, ale bez celu wdrażania wiedzy (ocena na podstawie publikacji) • Sąsiedztwo Czech i Niemiec • Mamy gdzie i jak sprzedawać! Jest rynek! agrounia.pl

 16. SWOT Dolny Śląsk • Mocne strony • Turystyka • Image „zdrowotny i ekologiczny” • 600 gospodarstw agroturystycznych • Aglomeracje • Dobre warunki klimatyczne – wydajne rolnictwo intensywne • Infrastruktura + sąsiedzi • Sektor akademicki • Akwakultura agrounia.pl

 17. SWOT Dolny Śląsk • Słabe strony • Spore ilość terenów górskich i słabych gleb ograniczających możliwość konkurencyjności na rynkach globalnych • Powodzie i zimy w górach • Ogromna ilość małych gospodarstw • Zanikająca produkcja zwierzęca • Brak zorientowania się na rynek: brak bazy przetwórstwa • Słaba ilość produktów regionalnych • Przeciętna ilość gospodarstw ekologicznych • Brak zachęty dla kontaktów akademików z beneficjentami badań agrounia.pl

 18. SWOT • Szanse • Rozwój rolnictwa jakościowego • Rozwój rolnictwa lokalnego • Rozwój rolnictwa turystycznego • Współpraca międzynarodowa agrounia.pl

 19. SWOT • Zagrożenia • Zniesienie płatności bezpośrednich • Niedoinwestowanie zabytków • Zmiany klimatyczne • Biologia gleby – brak obornika, gnojowicy • Niedostosowanie małych gospodarstw do rynków lokalnych (Większość płatności trafia do dużych gospodarstw) • Brak współpracy ze strony akademickiej agrounia.pl

 20. WPR po 2013Ustalenia z Brukseli agrounia.pl

 21. Sytuacja w negocjacjach • Kompromis polityczny • Projekt przepisów przejściowych na rok 2014 • Nowa WPR w pełni od 1 stycznia 2015 • Polski projekt PROW 2014-2020 do końca roku • Brak aktów wykonawczych na poziomie UE • Brak aktów legislacyjnych i wykonawczych w Polsce agrounia.pl

 22. WPR po 2013 • Raczej ewolucja niż rewolucja • Naturalnie 4 obszary: • Płatności bezpośrednie • Wspólna Organizacja Rynków Rolnych • Rozwój Obszarów Wiejskich • Finansowanie WPR agrounia.pl

 23. Płatności bezpośredniepo 2013 • Jednolita Płatność Obszarowa • Płatności do określonych produktów (max 8-13% w skali kraju) • ONW (max 5% w skali kraju) • Dodatkowa płatność dla młodych rolników • Wsparcie drobnych producentów rolnych (schemat – łatwiejsze przepisy, jedna płatność) • Zazielenienie agrounia.pl

 24. Płatności bezpośrednie po 2013 • Dyscyplina finansowa nie może dotyczyć pierwszych 2000 euro/gospodarstwo • Można będzie dopłacać więcej do pierwszych 30ha – 30% płatności • Wyłączenie „rolników” nieczynnych zawodowo, lista działalności, które wykluczają z otrzymywania dopłat • 2015 – nowa identyfikacja obszarów kwalifikujących się do płatności • Poziom płatności???? agrounia.pl

 25. ZAZIELENIENIE • Trzy środki: • Utrzymanie TUZ • Dywersyfikacja upraw • Gospodarstwa do 10ha zwolnione • 10-30ha dwie uprawy przy czym jedna to max 75% użytków rolnych • Powyżej 30ha – trzy uprawy, przy czym dwie główne max 95%. • Utrzymanie obszarów proekologicznych zajmujących co najmniej 5% powierzchni dla gospodarstw powyżej 15ha (z wyłączeniem TUZ) • Element ten wzrośnie do 7% po raporcie KE w 2017 roku • Obszary proekologiczne: żywopłoty, strefy buforowe, drzewa, grunty ugorowane, biotopy etc. agrounia.pl

 26. ZAZIELENIENIE • Obowiązkowe • 30% płatności na kraj • Dodatkowe płatności na zazielenienia • Brak podwójnego finansowania • Równoważność zazielenia • Gospodarstwa ekologiczne • Niektóre programy rolno-środowiskowe mogą zawierać elementy uznane za równorzędne agrounia.pl

 27. Mechanizmy rynkowe po 2013 • Wygaśnięcie kwot mlecznych w 2015 roku • Pakiet mleczny uchwalony 2012 r włączony do Rozporządzeń • Wygaśnięcie kwot na cukier do 30 września 2017 • Nowe pozwolenia na uprawę winorośli od 2016 roku • Udoskonalenie interwencji oraz dopłat do prywatnego przechowywania agrounia.pl

 28. Mechanizmy rynkowe po 2013 • Wzmocnienie programów „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole” (budżet z 90 do 150 mln euro) • Więcej praw w negocjacjach nt. umów między organizacjami producentów a odbiorcami. Teraz dla wszystkich sektorów. • Rezerwy finansowe na wypadek kryzysu • Zniesiono mało wykorzystywane mechanizmy: stosowanie mleka w proszku w paszy i kazeinie, wsparcie związane z produkcją jedwabników agrounia.pl

 29. Rozwój obszarów wiejskich po 2013 • Dotychczasowa koncepcja – krajowe/regionalne programy • Współfinansowanie ze środków krajowych • Większa elastyczność, brak obowiązkowych podziałów według osi • Każdy kraj decyduje jak rozdzielić pieniądze pomiędzy tak zwanymi priorytetami • Możliwość stworzenia „obszarów koncentracji” (podpriorytetów) na podstawie solidnej analizy agrounia.pl

 30. Rozwój obszarów wiejskich po 2013 • Tematyczne podprogramy, by zwrócić uwagę na takie kwestie jak: • Młodzi rolnicy • Niewielkie gospodarstwa rolne • Obszary górskie • Kobiety na obszarach wiejskich • Łagodzenie skutków klimatu • Różnorodność biologiczna • Krótkie łańcuchy dostaw agrounia.pl

 31. Rozwój obszarów wiejskich po 2013 Nowe priorytety: • Wspieranie przekazywania wiedzy i innowacje • Zwiększenie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz zrównoważoną gospodarkę leśną • Promowanie organizacji łańcucha żywnościowego w tym przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu oraz zarządzanie ryzykiem • Odtwarzanie, ochronę i wzmacnianie ekosystemów • Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich agrounia.pl

 32. Rozporządzenie horyzontalne • Obniżone kontrole w regionach, w których poprzednie kontrole dały dobre wyniki; mocniejsze w regionach „problemowych” • Rezerwa kryzysowa, co roku 400 mln EURO • 25% między filarami • 5% mniejsze dopłaty dla gospodarstw otrzymujących płatności powyżej 150 000 euro. 5% do II filaru lub na pierwsze ha. agrounia.pl

 33. Projekt PROW 2014-2020 Wersja 26 lipca 2013 agrounia.pl

 34. Projekt PROW 2014-2020 • Cel: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich • 6 priorytetów identycznych z unijnymi • Kontynuacja i rozwinięcie kierunków wsparcia od przystąpienia Polski do UE agrounia.pl

 35. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Transfer wiedzy i innowacji” • Poszerzanie bazy nowoczesnych rozwiązań, upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, działanie szkoleniowe. • Beneficjenci: m.in. podmiotyprowadzącedziałalnośćszkoleniową • Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. agrounia.pl

 36. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Doradztwo” • Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich; • Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami - innowacje; • Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym • Beneficjenci: m.in. podmiotyprowadzącedziałalnośćszkoleniową • Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. agrounia.pl

 37. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Systemyjakościproduktówrolnychiśrodkówspożywczych” • lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem dostaw żywności poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw • Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, którzy uczestniczą w systemach jakości i wytwarzają produkty do spożycia przez ludzi • Wsparcie polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych w okresie maksymalnie 5 lat. Wsparcie do maks.3 000 euro/gospodarstwo/rok agrounia.pl

 38. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Modernizacjagospodarstwrolnych” • Projekty ukierunkowane i zbiorowe • Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, • Do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 40 %. Podwyższony poziom pomocy będzie miał zastosowanie w przypadku: młodych rolników, inwestycji zbiorowych • Wielkość ekonomiczna gosp. 15 a 100 tys. euro • Maks 200 000/500 000 tysięcy agrounia.pl

 39. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Przetwórstwoi marketing produktówrolnych” • lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe • poprawa efektywności korzystania z energii • Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, • Do 50% kosztów kwalifikowalnych • Maks 2 000 000 000 zł agrounia.pl

 40. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Premiadlamłodychrolników” • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 20 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro • Beneficjenci: Maks. 40 lat, i maks. 18 miesięcy prowadzi gospodarstwo • Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy). agrounia.pl

 41. Projekt PROW 2014-2020 Działanie „Restrukturyzacjamałychgospodarstw” • Rozwój małych gospodarstw • Beneficjenci: rolnik indywidualny • Gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. euro i nie większą niż 15 tys. euro. W okresie realizacji biznesplanu ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. • Do 60 000 zł, dwie raty 80% i 20% agrounia.pl

 42. Projekt PROW 2014-2020 • Działanie „Współpraca” • Zwiększanie innowacyjności oraz krótkie łańcuchy dostaw • Przykłady: • tworzenia nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym; • horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; • działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; • wspólnych działań podejmowanych w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej; • Beneficjenci: zorganizowane partnerstwa podmiotów współpracujących w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym • Nawet do 90% - projekty pilotażowe, pozostałe 50% agrounia.pl

 43. LEADER 2014-2020 Ogólnie – więcej możliwości, więcej roboty, więcej odpowiedzialności, nacisk na efekty • Nowe kryteria selekcji LGD i LSR • Włączenie miast do 40/50 tys. mieszkańców • Podniesienie minimalnego zasięgu obejmującego LSR do 30-50 tys. mieszkańców • Brak obowiązku uczestnictwa Gmin • Nacisk na specyfikę regionu • Żadna z grup nie jest reprezentowana w więcej niż 49% agrounia.pl

 44. LEADER 2014-2020 • Nowe kryteria selekcji LGD i LSR cd. • LSR – wielosektorowa i zintegrowana • Możliwość korzystania w wielu funduszy, ale tylko jeden wiodący • Wiodący fundusz opłaca koszty bieżące i aktywizację • Max 25% całości kosztów to koszty bieżące i na aktywizację • Projekty parasolowe • LSR – zaprojektowana dokładnie, z uwzględnieniem specyficznego charakteru regionu oraz z elementami innowacji, zakładająca tworzenie sieci i czasem współpracę agrounia.pl

 45. LEADER 2014-2020 • Inne elementy • Projekty parasolowe – łączące różne podmioty w działania z mikrodotacjami – ułatwienie proceduralne • Możliwość otrzymania ryczałtu (do 100 000 EUR) i samodzielność w wydawaniu pieniędzy na podstawie uproszczonych procedur • Możliwość łączenia LGD i LGR (2 na Dolnym Śląsku) • Zaliczki do 50% • Wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego zostają zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. agrounia.pl

 46. LEADER 2014-2020 • Wsparcie dla następujących wyzwań (nowy PROW): • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych • tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożlwiających podjęcie pracy podmiotom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzeni e korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy • wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (geografii), dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, potencjału mieszkańców itp. agrounia.pl

 47. LEADER 2014-2020 • Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych • Beneficjent: Dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy lub LGD • Inwestycje w środki trwałe wspierające operacje z zakresu małego przetwórstwa w tym przetwarzania, wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I Traktatu • Podmioty z obszarów wiejskich wytwarzające produkty rolne • Inwestycje podwyższające użyteczność publiczną obszaru NATURA 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej w szczególności inwestycje w ich zabezpieczenie lub udostępnienie • Podmioty publiczne i organizacje pozarządowe • Wsparcie w zakresie założenia nowego przedsiębiorstwa – premia na zasadach i w ramach budżetu dla działania „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej • Producent rolny odpowiadające definicji państwa członkowskiego agrounia.pl

 48. Projekt PROW 2014-2020 INNE DZIAŁANIA • Działanie „Scalaniegruntów” • Działanie „Przywracaniepotencjałuprodukcjirolnejzniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” (tu też grupy rolników) • Działanie„Premienarozpoczęciedziałalnościpozarolniczej” • Działanie„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarachwiejskich” (ważne – infrastruktura handlowa) agrounia.pl

 49. Projekt PROW 2014-2020 • Działanie „Płatnościdlaobszarów ONW” 1) 1 – 50 ha – 100% płatności; 2) 50,01 – 100 ha – 40% płatności; 3) 100,01 – 300 ha – 20% płatności; 4) powyżej 300 ha – brak płatności. • Działanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” • Działanie „Tworzenie grup producentów” agrounia.pl

 50. Projekt PROW 2014-2020 • Działanie „ Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny” • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone • Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 • Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 • Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w • rolnictwie • Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie • Pakiet 6. Ochrona gleb i wód • Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne • Degresywność 100% do 10ha, 50% 10ha-20ha • Działanie „Rolnictwoekologiczne” agrounia.pl

More Related