slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Појам и подјела сталних средстава PowerPoint Presentation
Download Presentation
Појам и подјела сталних средстава

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Појам и подјела сталних средстава - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Појам и подјела сталних средстава. Стална средства представљају само она средства чији је предвиђени вијек трајања дужи од 12 мјесеци, односно чије се отуђење очекује у дужем року. /видјети тачку 3.1. МРС-1/ Основна карактеристика је дакле, да ова средства служе дугорочном пословању предузећа.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Појам и подјела сталних средстава


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Појам и подјела сталних средстава
 • Стална средства представљају само она средства чији је предвиђени вијек трајања дужи од 12 мјесеци, односно чије се отуђење очекује у дужем року.
 • /видјети тачку 3.1. МРС-1/
 • Основна карактеристика је дакле, да ова средства служе дугорочном пословању предузећа.
slide2
За класификацију средства у сталну или обртну имовину релевантан је пословни циљ а не природне особине средства.
 • Стална средства обухватају:
 • - нематеријална улагања,
 • - материјална улагања,
 • - финансијска улагања
 • - улагања у некретнине
 • - одложена пореска средства
slide3
Нематеријална улагања
 • Нематеријално средство је немонетарно средство без физичке супстанце, које се може идентификовати, а које се посједује ради коришћења у производњи или снабдијевању робом и услугама, у сврхе изнајмљивања, или за административне намијене.
slide4
У теоријском смислу нематеријална средства се дефинишу на различите начине у зависности од тога шта се сматра циљем биланса.
 • Према статичком схватању циља биланса билансирање ових улагања није допуштено, због тога што она представљају непостојећа добра,којa немају ни вриједност.
slide5
Према динамичком схватању, ријеч је о издацима који нису расход периода у коме су настали, већ представљају расход низа обрачунских периода којима се додјељују. Ово стога што, иако издатак настаје у једном обрачунском периоду, он доприноси стварању прихода у низу будућих обрачунских периода.
slide6
Услови за признавање и процјењивање нематеријалних улагања налазе се параграфима Међународног рачуноводственог стандарда 38 – Нематеријална средства.
 • Билансирање пословне вриједности (goodwill-a) регулисано је Међународним стандардом финансијског извјештавања 3 - Пословне комбинације.
slide7
Нематеријална средства могу бити призната ако су испуњени следећи услови:
 • 1. извјесност притицања економских користи у будућности у предузеће,
 • 2. поузданост у утврђивању вриједности датог средства,
 • 3. могућност идентификације
slide8
Поузданост притицања економских користи у будућности није увек једноставно утврдити.
 • На примјер: да ли ће по основу веб-сајта притицати користи у предузеће, ако се он користи за рекламирање производа предузећа?
slide9
Поузданост процјењивања вриједности је висока код средстава која су стечена куповином; код интерно генерисаних средстава могу се јавити тешкоће приликом одређивања висине учињених издатака, на примјер, због непостојања адекватних кључева за расподјелу општих трошкова.
slide10
.
 • Могућност идентификације
 • 1. Када је одвојиво, тј. када је способно да буде одвојено или одијељено од предузећа било појединачно или заједно са повезаним уговором или средством.
slide11
Примјер: не може се продати право на издавање часописа без базе података о претплатницма , или не може се продати заштитни знак за природни извор воде без продаје и самог извора.
slide12
Шта може бити доказ могуће идентификације средства?
 • Могућност давања у закуп, могућност продаје, могућност размјене или могућност дистрибуирања будућих економских користи сматра се доказом о томе да се средство може идентификовати.
slide13
Нематеријална улагања обухватају хетерогену групу средстава као што су: научно и техничко знање, лиценце, патенти, ауторска права, листе купаца, концесије, пословна вриједност, увозне квоте, дозволе за рибарење, трговачке марке, компјутерски софтвер, интелектуална својина и др.
slide14
Класификација нематеријалних улагања
 • Постоји већи број критеријума према којима се може извршити класификација нематеријалних улагања као што су: тржишност, повезаност са предузећем, начин стицања и др.
slide15
За билансирање је важна подјела нематеријалних улагања према начину стицања.
slide16
По овом критеријуму нематеријална улагања се дијеле на она која:
 • - су стечена куповином /деривативна/ и
 • - она која су резултат рада самог предузећа /изворна/.
slide17
Општа правила процјењивања
 • За нематеријална добра стечена куповином – набавна вриједност која укључује фактурну вриједност и све зависне трошкове набавке.
slide18
Интерно генерисана нематеријална улагања, ако задовољавају дефиницију средства, вреднују се у висини трошкова који му се могу директно приписати или распоредити на разумној и конзистентној основи његовом креирању, производњи и припреми за употребу.
slide19
Почетно мјерење нематеријалних улагања

Нематеријално улагање (средство) треба иницијално (на почетку) мјерити на основу трошка набавке – набавне вредности (П.22).

Када је у питању издвојено (појединачно) прибављање нематеријалних средстава, њихова набавна вриједност се утврђује уобичајено као набавна цијена која укључује директне (зависне) трошкове уз одбитак трговинских попуста или олакшица.

slide20
Ако јенематеријално средство купљено (набављено), као дио пословне комбинације (спајања), онда се његова набавна вриједност заснива на поштеној (фер) вриједности на дан набавке.

Ако се нематеријално средство прибавља размјеном за слично нематеријално средство, набавна вриједност се мјери по поштеној (фер) – тржишној вриједности, што важи и за размјену средстава за акције или за средство у истој врсти бизниса (П, 34, 35).

slide21
Утврђивање (признавање) расхода, накнадни расходи (издаци) и мјерење након почетног утврђивања

Издатак (расход)за нематеријална средства (ставке) треба признати као расход у периоду када је настао:

 • ако улази у цијену коштања нематеријалног улагања које не задовољава критеријуме утврђивања предвиђене, П, 18-55, или
 • уколико је ставка прибављена у пословној комбинацији, односно куповином и не може се утврдити као издвојено нематеријално средство.
slide22
Други примјери издатака који се утврђују као расход периода када су настали, могу бити: расходи истраживања, трошкови започињања активности, покретања пробне производње, расходи активности обуке, оглашавања промотивних активности и расходи реалокације и реорганизације дијела предузећа.
slide23
Накнадни издаци

Накнадни издаци за нематеријално средство настали послије његове набавке или комплетирања, треба да буду прихваћени као трошак онда када су настали, осим:

 • када је вјероватно да ће овај расход омогућити средству да генерише будуће економске користи изнад процијењеног стандарда успјешности и
 • ако се овај расход може поуздано мјерити и приписати том средству (П.60).
slide24
Накнадно процјењивање

Након почетног утврђивања-признавања нематеријално средство треба мјерити по његовој набавној вриједности или цијени коштања, умањеној за aкумулирани отпис (исправку вриједности) и било какве акумулиране импаритетне губитке (губитке од обезврјеђења).

Дозвољени алтернативни поступак (третман) не дозвољава:

 • ревалоризацију нематеријалних улагања која претходно нису утврђена, призната као средство; или
 • иницијално утврђивање нематеријалних средстава у другим износима осим њихове набавне вриједности односно цијене коштања.
slide25
Амортизација

Рачуноводствени третман амортизације

Амортизација се уобичајено признаје као трошак али могуће је да се урачуна у књиговодствену вредност другог средства.

Када?

slide26
Амортизација

Остатак вриједности се процјењује коришћењем цијена које су преовладавале на дан набавке средства, узимајући у обзир искуства са продајом сличних средстава, која су коришћена у сличним условима. Једном утврђена вриједност се касније не може повећавати, осим у случају примјене дозвољеног алтернативног приступа, по коме се процјена остатка вриједности врши приликом сваке ревалоризације, такође коришћењем цијена које су преовладавале на дан ревалоризације.

slide27
Амортизација

Основица за обрачун амортизације

Основицу за обрачун амортизације нематеријалног средства представља историјски трошак или његов ревалоризовани износ, по умањењу за било какву резидуалну вриједност на крају животног вијека.

За резидуалну вриједност (остатак вриједности) требапретпоставити да је једнака нули, осим ако је (а) уговорена продаја тог средства по истеку корисног вијека трајања или (б) у ситуацији када постоји активно тржиште за то средство.

slide28
Амортизација

Остатак вриједности се процјењује коришћењем цијена које су преовладавале на дан набавке средства, узимајући у обзир искуства са продајом сличних средстава, која су коришћена у сличним условима. Једном утврђена вриједност се касније не може повећавати, осим у случају примјене дозвољеног алтернативног приступа, по коме се процјена остатка вриједности врши приликом сваке ревалоризације, такође коришћењем цијена које су преовладавале на дан ревалоризације.

slide29
Престанак коришћења

Ако предузеће престане да користи нематеријално средство, онда се оно приказује по књиговодственом износу на дан када је искључено из активне употребе, а најмање на крају сваке године тестира и утврђује било какав импаритетни губитак. Отуђено нематеријално средство или када се не очекују будуће економске користи од његовог коришћења и након отуђивања, треба искључити из Биланса стања.

slide30
Оснивачки трошкови
 • Трошкови отпочињања пословне активности ако нису укључени у набавну вриједност неког материјалног средства, као што су на примјер: правни и секретарски трошкови, издаци настали у циљу отварања новог постројења, трошкови лансирања новог производа и сл. немају карактер средства и не могу бити активирани.
slide31
Иако су ови издаци настали због тога да би се у будућности обезбиједиле економске користи, они нису резултирали стварањем никаквог средства, ни материјалног ни нематеријалног и стога се не могу признати.
slide32
Изрази
 • Истраживање је оригинално и планирано испитивање које је предузето с циљем прибављања новог научног или техничког знања или разумијевања.
slide33
Трошкови истраживања
 • Према МРС-38 нема издатака који су учињени у фази истраживања а које би требало признати као средство. Сви издаци учињени у фази истраживања морају се третирати као расход периода.
slide34
Разлог: У фази истраживања се не може утврдити постојање средства, јер није извјесно да ли ће по основу учињених издатака у предузеће притицати економске користи у будућности.
 • Активности истраживања су оне које су усмјерене: на стицање нових знања, истраживање, валоризацију и избор налаза истраживања, истраживање нових материјала, уређаја, производа, процеса и сл.
slide35
Трошкови развоја
 • Развој подразумијева примјену резултата истраживања или другог знања у плану или дизајну ради производње нових и битно побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, прије приступања комерцијалној производњи или коришћењу.
slide36
Трошкови развоја
 • Издаци учињени у фази развоја треба да буду признати као средства ако и само ако:
 • - је техничка изводљивост средства таква да ће оно бити расположиво за коришћење или продају,
 • - постоји намјера управе да средство користи или прода,
 • - ако постоји способност за коришћење или продају средства,
slide37
- ако постоји тржиште за производ нематеријалног средства или само нематеријално средство, или ако се користи интерно да постоји његова употребљивост,
 • - ако постоје расположиви технички, финансијски и други ресурси за коришћење или продају нематеријалног средства,
 • -ако је могуће поуздано утврдити висину трошкова који му се могу приписати током фазе развоја.
slide38
Активности развоја су на примјер:
 • - дизајн алата, узорци, модели и материје које обухватају нову технологију,
 • - дизајн, конструкција и припрема пилот постројења које није по обиму подобно за комерцијалну производњу и сл.
slide39
Наведени услови треба да онемогуће исказивање као средства трошкова из којих неће настати економске користи у будућности, јер би то проузроковало прецјењивање имовине и прецјењивање резултата.
slide40
Концесије, патенти и слична права
 • Концесија је право које држава преноси уз одређену надокнаду /или без надокнаде/ предузећу, омогућавајући му коришћење обновљивих или необновљивих природних богатстава и добара у општој употреби.
 • Концесија за експлоатацију угља, или концесија за изградњу аутопута и сл.
slide41
Патент је ексклузивно право у експлоатацији које се законом даје у одређеном трајању проналазачу неког производа или поступка погодног за индустријску производњу.
 • Патенти подлијежу отписивању стога што је њихова економски исплатива експлоатација временски ограничена.
slide42
Рок на који ће се патент отписати зависи с једне стране од дужине законске заштите ексклузивног права и од процјене економске исплативости његовог коришћења, што може довести до тога да период на који се отписује вриједност патента буде краћа од законске заштите.
 • Отпис се врши примјеном индиректне методе отписивања.
slide43
Лиценца - право коришћења туђег изума набављено од проналазача или другог власника.
 • Набавна вриједност лиценце је висина износа исплаћеног за њено стицање.
 • Накнада може бити исплаћена одједном или према обиму производње лиценцираног производа.
slide44
Ако се накнада плаћа према обиму производње, односно по комаду, она представља посебни појединачни трошак производње.
 • Ако се накнада плаћа одједном, издатак се активира и отписује у времену које зависи од уговором утврђеног рока и економске исплативости коришћења лиценце.
slide45
Пословна вриједност предузећа- goodwill
 • Појам
 • Билансира се само ако је стечен плаћањем.
 • Висина
 • Приносна вриједност предузећа – дневна вриједност нето имовине предузећа.
slide46
Садржина пословне вриједности
 • Не отписује се, већ се тестира на обезврјеђење примјеном МРС 36 - Обезврјеђење средстава
slide47
Објављивање - објелодањивање

У финансијским извјештајима се за сваку класу (групу)нематеријалних улагања, и то посебно за интерно генерисана (створена) средства и посебно за друга нематеријална средства, треба објавити следеће:

 • а/ корисни вијек или употријебљене стопе амортизације,
 • б/ коришћени метод амортизације,
 • в/ бруто књиговодствени износ и исправка вриједности заједно са акумулираним импаритетним губицима, на почетку и крају периода,
 • г/ ставке Биланса успјеха у које је укључен отпис нематеријалних средстава,
slide48
Објављивање - објелодањивање

д/ усклађивање књиговодствених износа на почетку и крају периода показујући:

 • додавања, назначавајући одвојено она из интерног развоја и из пословних комбинација (спајања),
 • искључивања из употребе и отуђивања
 • повећања или смањења током периода као резултат ревалоризације и од импаритетних губитака у складу са МРС 36,
 • импаритетне губитка утврђене у Билансу стања током периода,
 • исправљене импаритетне губитке у Билансу стања током периода,
 • амортизацију која је призната током периода,
 • нето курсне разлике које потичу од превођења финансијских извјештаја страног ентитета, и
 • друге промјене у књиговодственим износима током периода.
slide49

МСФИ 6

Истраживање и процјењивање минералних ресурса

slide50
Активности на истраживању и процјењивању минералних ресурса односе се на откривање налазишта природних ресурса, укључујући нафту, природни гас и сличне необновљиве природне ресурсе (након што су на правно лице пренесена законска права на истраживање), као и утврђивање техничке изводљивости и економске одрживости процеса њихове екстракције. ОБУХВАТ МСФИ 6
slide51
ОБУХВАТ МСФИ 6
 • МСФИ 6 се не примјењује на рачуноводствени обухват:
  • издатака које правно лице учини прије него што
  • започнеса активностима истраживања и процјењивања минералних ресурса,
  • 2. издатака насталих након што је доказана изводљивост и економска оправданост процеса екстракције минералних ресурса, као ни на
  • 3. активности повезане са експлоатацијом одређеног
  • минералног или рудног налазишта.
slide52
ИЗДАЦИ ВЕЗАНИ ЗА РАЗВОЈ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА

Издатке који се односе на развој минералних ресурса треба третирати у складу са МРС 38 - Нематеријална средства док се издаци који проистичу из обавезе да се локација на којој је вршено истраживање, након окончаних активности истраживања и процјењивања, врати у првобитно стање, процјењују и признају у складу са МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства.

slide53
ИЗДАЦИ ВЕЗАНИ ЗА ПРОЦЕС ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИН.РЕСУРСА

Издаци који настају током процеса екстракције рудних и минералних сировина, нпр., током ескплоатације руде из рудника, књиговодствено се евидентирају и у оквиру погонског (управљачког) рачуноводства, а вредновање залиха екплоатисане руде или минералних сировина врши у складу са МРС 2 - Залихе.

slide54
ИНИЦИЈАЛНО ВРЕДНОВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОЦЈЕЊИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА
 • Примјери активности које се могу узети у обзир приликом иницијалног утврђивања набавне вриједности средстава за истраживање и процјењивање су:
  • активности везане за прибављање права на
  • истраживање (концесије),
  • топографска, геолошка, геохемијска и
  • геофизичка истраживања,
  • - бушење тла, ископавање,узимање узорака,
  • активности повезане са процјењивањем техничке
  • изводљивости и економске оправданости
  • екстракције минералних ресурса и др.
slide55
КАКО КЛАСИФИКОВАТИ СРЕДСТВА НА КОЈА СЕ ОДНОСИ МСФИ 6 ?

Средства за истраживање и процјењивање минералних ресурса класификују се као материјална или нематеријална и рачуноводствено прате у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема или МРС 38, у зависности од њихове природе.

И једна и друга се иницијално вреднују у висини набавне вриједности а након тога се прате по моделу набавне вриједности или моделу ревалоризације.

slide56
ПРИМЈЕР

Предузећу ''ГЕО ЛОГОС'' д.о.о. је од стране Комисије за концесије Републике Српске одобрено право на истраживање локације рудног налазишта у периоду до годину дана. Једнократна концесиона накнада за одобрено право на истраживање износи 5.000 КМ.

и л и

slide57
АЛТЕРНАТИВНО КЊИЖЕЊЕ

Од чега зависи изабрани принцип књижења???

slide58
ИЗБОР АДЕКВАТНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Према МСФИ 6, правно лице треба да утврди рачуноводствену политику којом одређује које ће све издатке признати у оквиру средстава за истраживање и процјењивање. При том у обзир узима степенвјероватноће да ће учињени издаци довести до проналаска одређених минералних ресурса. Након иницијалног признавања средстава за истраживање и процјењивање, одабрану рачуноводствену политику треба досљедно примјењивати.

slide59
МОГУЋИ КРИТЕРИЈУМИ
 • степен вјероватноће проналаска одређеног рудног потенцијала на локацији на којој се врши истраживање,
 • могућност остваривања будућих економских користи повезаних са резултатима истраживања, посебно уколико исто предузеће намјерава да врши и експлоатацију рудног налазишта, итд.
slide60
ОБЕЗВРЈЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ПРИЗНАТИХ У СКЛАДУ СА МСФИ 6
 • Једна или више следећих околности и чињеница упућују на неопходност провјере да ли на претходно признатим средствима за истраживање и процјењивање минералних ресурса постоји обезврјеђење - импаритет:
  • период у ком постоји право на истраживање у одређеној области истекао је или истиче у блиској будућности и не очекује се да буде обновљен,
  • у буџету концесионара нису планирани значајнији издаци по основу
  • активности истраживања и процјењивања у будућем периоду,
  • активности истраживања и процјењивања минералних ресурса нису довеле до открића економски оправдане количине минералних ресурса због чега је концесионар одлучио да их обустави,
  • иако постоји значајан степен вјероватноће да ће се активности истраживања и процјењивања минералних ресурса продужити и у будућем периоду, мало је вјероватно да ће цјелокупан износ признатих средстава за истраживање и процјењивање бити надокнађен, итд.
slide61
ПРИМЈЕР ВЕЗАН ЗА ПРИМЈЕНУ МРС 37

Управа предузећа коме је одобрено истраживање потенцијалног налазишта руде преузела је обавезу да по окончању активности истраживања локацију врати у њено првобитно стање. Процјењује се да ће трошкови уклањања постројења за истраживање, рестаурације земљишта и сл. износити 20.000 КМ.