epika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Epika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Epika - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Epika. Základné pojmy. Epika. názov epika pochádza z gréckeho epos - vyprávanie (pieseň, slovo), zo starogréckych Homérových eposov: Ilias a Odysea patrí k základným literárnym druhom rozprávanie je hlavný slohový postup tohto žánru. sled rozličných udalostí rozprávania tvorí epický dej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Epika' - belle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epika

Epika

Základné pojmy

epika1
Epika
 • názov epika pochádza z gréckehoepos- vyprávanie (pieseň, slovo), zo starogréckych Homérových eposov: Ilias a Odysea
 • patrí k základným literárnym druhom
 • rozprávanie je hlavný slohový postup tohto žánru.
 • sled rozličných udalostí rozprávania tvorí epický dej
delenie epiky
Delenie epiky
 • veršovaná
  • epos
  • balada
  • romanca
 • veršovaná aj neveršovaná epika
  • legenda
  • bájka
  • báj
  • povesť
 • neveršovaná epika

(krásna próza)

  • román
  • novela
  • poviedka
  • esej
 • Podľa rozsahu
  • malá
  • veľká
  • stredná
slide4
Epos
 • je veľká epická veršovaná básnická tvorba , vznikla v antickej literatúre a jej obsahom sú problémy doby
 • Druhy eposov:
  • hrdinský ( bohatiersky)
  • historický
  • idylický
  • duchovný
  • moderný (reflexívny )
hrdinsk bohatiersky epos
Hrdinský (bohatiersky) epos
 • V gréckej literatúre to boli Ilias a Odysea, ktoré sa pripisujú slepému básnikovi Homérovi, pochádzajú z 9. st. p. n. l.
 • Starogrécky epos prednášali osobitní prednášatelia pre veľké zhromaždenia ľudí.
 • Rozpráva o významných udalostiach, ktoré mali význam pre život celého národa.
 • Hlavný hrdina sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami.
 • Do deja zasahujú bohovia, je tu mnoho opisov prostredia, bitiek, súbojov, predmetov i postáv.
 • Na začiatku hrdinského eposu je tzv. invokácia – krátke naznačenie deja.
 • Konanie ľudí v starovekých eposoch určujú bohovia, ktorí pôsobia na ich rozhodovanie pomocou snov a pod.
historick epos
Historický epos
 • Kým bohatiersky epos tematicky čerpal zo starých povestí a mytológie, historický epos vychádzal zo skutočných dejinných udalostí (Ján Hollý – Svätopluk, Sláv).

Idylický epos

 • Tematicky sa viaže na udalosti z dedinského života, ktorý je blízky prírode. Pozadie diela tvoria často významné historické udalosti.

Duchovný epos

 • Čerpal námety z biblie, slúžil potrebám náboženstva, bol prostriedkom na vyslovenie aktuálnych dobových problémov (Ján Hollý – Cyrilometodiáda).
slide7

Moderný (reflexívny) epos

 • Patria sem veľké epické skladby od čias romantizmu.
 • Literatúra si všíma osobné práva človeka, ktoré sú v rozpore so
 • spoločenskými a národnými záujmami.
 • Jeho najcharakteristickejším znakom je, že čerpá námety zo
 • života spoločnosti.
 • Zobrazuje základné problémy doby .
 • Epický dej je často prerušovaný opisom duševných stavov
 • zobrazovaných hrdinov, opismi prírody a úvahami autora
balada
Balada
 • Stredne dlhá epická forma ľudového pôvodu.
 • Vyznačuje sa jednoduchým dejom.
 • Dej je smutný, pochmúrny a zväčša sa končí tragicky.
 • Hrdina balady obvykle zahynie alebo podstúpi iný krutý trest (tragika).
 • Dej je zhustený, jazyk je jednoduchý a väčšinou býva rozprávaný formou dialógu
 • Môže obsahovať aj lyrické a dramatické prvky.
 • Lyrické vlastnosti textu dokazuje zvýšená subjektívnosť, ktorú zvýrazňujú opakovacie figúry, refrén a hyperbola
udov balada
Ľudová balada
 • Pre svoj pôvod v ľudovej slovesnosti má mnohé spoločné znaky s ľudovou rozprávkou.
 • Autor balady je neznámy.
 • Dej má rýchly spád, často sa odohráva na neznámom mieste.
 • Často sa využívajú magické čísla (tri, sedem,...).
 • V mnohých baladách vystupujú nadprirodzené postavy (umrlci, víly, strašidlá) a prebiehajú neskutočné deje (prekliatie).
 • Balada sa šírila ústnym podaním, ľudia v rôznych krajoch si text obmieňali podľa vlastného vkusu a nálady. Tak vznikli obmeny na jeden motív - varianty.

Od rozprávky sa odlišuje:

  • dej balady sa obyčajne končí tragicky
  • pôvodne sa spievala (pôvodne bola balada ľudovou tanečnou piesňou).
umel balada
Umelá balada
 • Začína vznikať koncom 18. storočia, ale najmä v 19. storočí
 • Jej zdrojom boli ľudové balady, ale aj povesti a báje.
 • Z povestí si autori vyberali smutné, tajomné, záhadné, ale aj realistické deje, ktoré potom spracovali ako balady.
 • Romantickí básnici využívali baladu na vyjadrenie svojich romantických pocitov (lyrický moment).
soci lna balada
Sociálna balada
 • rieši problémy biedy
 • problémy vojny
 • problémy osamelosti ľudí,
 • tragika hrdinov sociálnej balady vyplýva z nespravodlivých sociálnych vzťahov
romanca
Romanca
 • španielsky básnický útvar na pomedzí lyriky a epiky
 • básnická forma ľudového alebo rozmarného obsahu;
 • milostná pieseň;
 • menšia skladba lyrického rázu;
 • spracúva radostnú tematiku
legenda
Legenda
 • Pochádza z latinského legenda, čo znamená "veci určené na čítanie").
 • Je to epický literárny žáner
 • Pojednáva o živote, smrti, umučenia a zázrakoch určitého svätca alebo mučeníka
 • Obľúbený žáner stredovekej a barokovej literatúre.
 • V legendách sa vyskytujú zázraky a postavy kresťanskej histórie
 • V prenesenom zmysle môže byť aj legenda o význačnej osobe.
b jka
Bájka
 • Je epický žáner, v ktorom zvieratá, rastliny alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia (tento jav sa nazýva antropomorfizácia alebo personifikácia
 • Vždy z nej vyplýva nejaké ponaučenie.
 • V bájke sa využívajú alegorické prvky , satira a irónia, cez ktoré autor humornou formou kritizuje správanie ľudí.
 • Jednotlivé zvieratá v bájke získavajú ľudské vlastnosti, ktoré sa pre nich postupne stávajú typické (napr. líška je prefíkaná). V reálnom svete zvieratá nemusia byť nositeľmi týchto vlastností, ale ľudia im ich z nejakého dôvodu (napr. vizuálneho) prisúdili.
 • Bájky boli pôvodne určené dospelým čitateľom (poslucháčom), v 19. a 20. storočí sa začali stále viac posúvať do detskej literatúry.
b j m tus
Báj ( mýtus)
 • Je epický útvar, v ktorom sa podáva ľudový (primitívny) výklad o jave či veci,
 • Súbor mýtov (najmä určitého etnika či národa) sa nazýva mytológia či bájoslovie.
 • Ľudia v mýtoch vyjadrujú svoje predstavy o pôvode sveta a vzniku života na Zemi, o prírodných úkazoch (búrka, blesky), o striedaní ročných období, o vychádzaní a zapadaní slnka a podobne.
 • Vo svojich predstavách pripisujú ľudia nevysvetliteľné javy bohom, polobohom a iným nadprirodzeným bytostiam (vílam, škriatkom).
 • Ľud si mýtami vysvetľuje aj vznik názvov krajín, morí, kvetov.
 • Mýty sa tradovali z pokolenia na pokolenie.
 • Rozdeľujeme do niekoľkých skupín:
  • 1. báje o pôvode neba a zeme,
  • 2. báje o pôvode človeka, zvierat, rastlín, názvov
  • 3. báje o objavoch vecí, remesiel, vied a umení,
  • 4. báje o predkoch, hrdinoch národných kultúr, obrancoch rodu.
poves
Povesť
 • Žáner prozaickej epiky neveľkého rozsahu, ktorý sa od báje a rozprávky odlišuje tým, že sa viaže na určité skutočné miesto, na určitý čas, na určitú udalosť, osobu alebo vec.
 • Má jednoduchý, pútavý a čitateľsky príťažlivý dej, v ktorom je často veľa neskutočného.
 • Podľa pôvodu delíme povesti na ľudové a umelé,
 • Podľa obsahu na:
  • 1. miestne: viažu sa na určité miesta
  • 2. historické: hovoria o konkrétnych historických udalostiach a

osobnostiach (o ľudových hrdinoch, panovníkoch).

  • 3. démonologické: rozprávajú o nadprirodzených bytostiach
  • 4. heraldické: hovoria o vzniku rodov a erbov.
rom n
Román
 • Termín román pochádza zo stredoveku, kedy sa pojmom „conteroman“ (románske rozprávanie) začali v románsky hovoriacich krajinách označovať literárne diela písané v národnom jazyku (namiesto vtedy bežnej latinčiny).
 • Pôvod skutočného románu je však v poviedkach a novelách vznikajúcich od 14. storočia v Itálii. Tieto sa neskôr začali spájať do jednotného celku - románu.
 • Dôležitým druhom románu bol v 16. a 17. storočí tzv. pikareskný román.
  • Pikareskný románje parodizujúci román ktorý vznikol v Španielsku ako reakcia na dakedajší vážny rytiersky román. Jeho hrdina je ľudový šibal, tulák, ktorý putuje po miestach a zažíva dobrodružstvá.
znaky rom nu
Znaky románu
 • Epické prozaické literárne dielo, ktoré podáva široký obraz života spoločnosti obyčajne v dlhšom časovom rozpätí.
 • Má veľký rozsah a zložitú kompozíciu.
 • Okrem hlavných postáv, prostredníctvom ktorých sledujeme hlavnú dejovú líniu, vystupuje tu aj mnoho vedľajších postáv, ktoré dotvárajú vedľajšie dejové línie,čiže epizódy.
 • Základom deja je rozprávanie udalostí, rozprávačom je najčastejšie autor (autorská reč).
slide19

Rozprávanie autoraje prerušované prehovormi postáv (reč postáv).

 • Hlavná dejová línia a idea románu sa viaže na jednu alebo viaceré hlavné postavy.
 • Spojením viacerých románov do jedného celku vznikajú dilógie (dva romány), trilógie (tri romány) a románové cykly.
 • Z tematického hľadiska romány členíme na :
  • dobrodružné,
  • generačné,
  • historické,
  • vedecko-fantastické,
  • psychologické,
  • spoločenské alebo sociálne,
  • životopisné,
  • autobiografické,
  • cestopisné a pod.
novela
Novela
 • Novela vznikla v Taliansku počas renesancie. Stala sa obľúbenou v 19. storočí a je populárna dodnes. V novele má svoj pôvod aj novodobý román. Prechod medzi románom a novelou tvorí románová novela.
 • je prozaický epický literárny žáner (kratšieho alebo skôr) stredného rozsahu, ktorý sa od poviedky a románu odlišuje tým, že obsahuje pútavý príbeh osoby či skupiny osôb, ktorý podáva dramaticky a zovreto (bez zbytočných opisov a vedľajších epizód) a má prekvapivý (alebo aspoň výrazný) záver.
 • Postavy sa v novele nevyvíjajú. Hoci hovoríme, že novela zobrazuje len jeden príbeh, nezobrazuje len jednu udalosť, ale súbor udalostí, a to dramatických, napínavých udalostí. Novela máva viac postáv a zložitejší dej ako poviedka.
poviedka
Poviedka
 • Korene siahajú do dávnych čias rozprávačskej tradície, ale za čas vzniku poviedky ako žánru sa považuje začiatok 19. storočia. V 20. storočí patrila poviedka k najrozšírenejším žánrom.
 • Je epický žáner krátkeho a stredného rozsahu s jednoduchým dejom a menšou intenzitou dramatickosti.
 • Patrí medzi tzv. krátku prózu .
 • Hlavnými rysmi sú jednoduchý dej a nemennosť charakteru hlavnej postavy.
 • Hlavnými prvkami poviedky sú:
  • časová a často aj miestna neurčenosť
  • minimálny výskyt hrdinov a fantastických motívov.
 • Väčšina poviedok končí pointou.
 • Na účely Ceny Nebula bola poviedka definovaná ako literárne dielo do 7500 slov.
slide22
Esej
 • (z angl. essay < fr. essai = skúška, literárny pokus < lat. exagium = váženie) je žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika.
 • Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa.
 • Vlastnosti
  • Je subjektívno-objektívny žáner.
  • Pisateľ využíva svoje vnútro.
  • Používa výkladový slohový postup, ale aj s opisom. Opisná esej sa využíva hlavne v literárnej vede, menej vo vedeckých prácach.
  • Prehodnocuje sa názor na všeobecne známu otázku, ale esej je odbornejšia.
  • Vyžaduje predchádzajúce odborné vedomosti.
  • Nemá typický koniec, pisateľ ju môže ukončiť kedykoľvek a akokoľvek
  • V odbornej eseji sa používajú priame výrazové prostriedky. Priamo, odborne pomenúvajú sa javy skutočnosti. Využíva sa koordinácia, vyratúvanie.
  • Vety sú krátke, dlhé, dokončené, nedokončené, opytovacie.