slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия PowerPoint Presentation
Download Presentation
Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия - PowerPoint PPT Presentation

bella
154 Views
Download Presentation

Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия

 2. Гласовите нарушения и отклоненията при дишането се явяват като устойчив дефицит при дизартрията. Една голяма част от случаите при дизартрия в детската възраст са вследствие на церебрална парализа (ЦП).

 3. Цели на различните музикотерапевтични техники за :-изработване на звънкост и насоченост на гласа- снемане на напрежението на мускулите на шия, гръклян, челюсти- уверено звучене при всяка височина, сила и продължителност

 4. Техники за корекция на дишането: • - рязко, активно, съзнателно и контролируемо издишване с цел активизиране на дихателната мускулатура - активно вдишване през устата и издишване с изговор на срички - въздишка - стон

 5. По време на музикотерапевтичните сесии се прилагат различни техники за придобиване на понятие и навици за използването на резонаторите и атаката на звука.

 6. Паралелно с техническата работа по постановката на глас се изпълняват и достъпни вокални творби.

 7. Начален етап при постановката на глас Изпяване : • - на сричка върху конкретен тон с максимална продължителност • - един тон върху гласна силно-тихо • - верига от гласни звукове на една издишана струя • - верига от срички в умерено темпо

 8. Усвояване навици за управление на гласовия апарат: • - “Въпрос – отговор” - Штро- бас –гръден регистър - “Вълна” - “Вик – вой” - “Шепот – глас” - Пеене на мелодии без думи

 9. - пеене на гами с постепенно увеличаване броя на тоновете • - плъзгане /glissando/ височината на гласа от един тон към друг • - пеене на мелодии с вокали и гами в по-бързо темпо. • - вокали, срички и гами с постепенно поменяне силата на звука • - песни

 10. Особенно важна част в музикотерапията е формирането на музикално-сензорните способности у децата.

 11. В основата на тяхното развитие лежат слушането, различаването и възпроизвеждането на четирите основни свойства на звука – височина, сила, трайност и тембър.

 12. Литература: • Алмазова Е.С. Логопедическая работа по востановлению голоса у детейМ2005г. • Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса 1999г. • Лаврова Е.В.Логопедия Основы фонопедии М 2007 • Мастюкова ЕМ,ИполитоваМ.В. Нарушение речи у детей с церебралыним параличом М 1985г. • Перкинская Е М Вокальный буквар • Кунц Н.Н.-Музикотерапия для детей с церебральным параличом от 1 года до 3 лет • Уилсон Нарушения голоса