SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH - PowerPoint PPT Presentation

bela
spr stup ovanie lesov v lanovkov ch ter noch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
108 Views
Download Presentation

SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH Gestor predmetu: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Vyučujúci: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Ing. Michal Ferenčík Ing. Ivan Sačkov

 2. Podporné programy štátnej pomoci a pomoci fondov EÚ v zameraní na sprístupňovanie lesa Cvičenie č. 7

 3. Úvod • Definícia pomoci: - akákoľvek pomoc, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky, alebo výrobu určitých druhov tovaru. • Kategórie pomoci: - horizontálna - regionálna - odvetvová

 4. Čerpanie pomoci • Čerpanie štátnej pomoci je z rozpočtu SR. • Čerpanie finančných prostriedkov z EÚ je z fondov: • štrukturálny fond • kohézny fond • rok 2004 – 2006 čerpanie na základe dokumentu Rámec podpory Spoločenstva v oblasti politiky súdržnosti. • rok 2007 – 2013 čerpanie na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec (prvé programovacie obdobie, v ktorom bude mať Slovensko možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania)

 5. Národný strategický referenčný rámecSústava priorít NSRR 2007 – 2013 pre cieľ Konvergencia


 6. Sústava priorít NSRR 2007 – 2013 pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 7. Zoznam operačných programov

 8. Prioritné osi OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 9. Prioritné osi OP Životné prostredie

 10. Národný strategický plán rozvoja vidieka SR

 11. Cyklus schvaľovania projektov Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov Predloženie projektového zámeru Registrácia projektu Formálna kontrola žiadosti Pridelenie žiadostí interným a externým posudzovateľom Hodnotenie strategickej a odbornej stránky projektu Zvolanie hodnotiacej komisie Hodnotenie projektu Ex – ante náhodná kontrola postupov realizovaných počas hodnotiaceho procesu Poskytnutie financií Implementácia projektu

 12. Projektový zámerŠtruktúra podnikateľského zámeru • Identifikačné údaje • obchodné meno • sídlo, PSČ • kontaktné osoby, funkcie vo firme • telefón, fax, e-mail, web • deň vzniku firmy (spoločnosti) • právna forma • IČO/DIČ • predmet činnosti

 13. Predstavenie firmy • história firmy • popis doterajšieho výrobného programu • popis deterajších úpechov firmy, ich význam pre budúcnosť • finančno-ekonomické zhrnutie hospodárenia s uvedením doterajších investícií

 14. Základné údaje o podnikateľskom zámere a jeho ciele • stručná charakteristika zámeru a jeho ciele • zámer vo vzťahu k zvýšeniu vlastnej konkurencieschopnosti, nárastu produkcie, vývoju počtu zamestnancov, obratu, pridanej hodnoty, zisku, objemu exportu • väzba zámeru na stratégiu rozvoja firmy • väzba zámeru na stratégiu a ciele Národného rozvojového plánu SR, stratégiu a indikátory príslušných cieľov Sektorových operačných programov • celková potreba finančných prostriedkov na realizáciu zámeru • plánovaná návratnosť • iné prínosy realizácie zámeru • dopady na životné prostredie

 15. Údaje o činnosti firmy a jej výrobkoch a službách • popis súčasného a budúceho stavu v technologickom vybavení a v technologických procesoch vo vzťahu ku výrobným priestorom technologického procesu a budúca potreba • produkty firmy a budúci predpoklad • kvalita produktov a procesov, uplatňované resp. pripravované systémy riadenia kvality • výrobné kapacity a ich súčasné využitie a predpoklad budúcich • inovácie a výskum • zabezpečenie hlavných vstupných surovín dnes a po realizácii

 16. Informácie o manažmente zamestnancoch • súčasná organizačná štruktúra, prípadné plánované zmeny • zoznam kľúčových manažérov s uvedením ich vzdelania, funkcie, veku, odbornosti • vzťah medzi vlastníkmi a manažmentom, dlhodobé zámery vlastníkov • sociálna politika firmy, previazanosť výsledkov hospodárenia podniku s hmotnou zainteresovanosťou • spôob príravy riadiacich pracovníkov, ich výber • počet a štruktúra pracovníkov podniku podľa vzdelania a pracovného zaradenia • systém vzdelávania zamestnancov

 17. Marketing a prieskum trhu • pre vytvorenie realistickej a úspešnej stratégie musí podnik analyzovať vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré obmedzujú možnosti firmy obstáť v konkurencii. Firma je obmedzená svojimi silnými a slabými strákami, možnosťami a ohrozeniami (tzv. SWOT analýza – silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia).

 18. Finančné údaje • odporúčané spracovanie je vo forme „Súvahy“ a „Výsledovky“ za posledné tri roky s výhľadom na dobu návratnosti, minimálne však na 5 rokov.

 19. Plán aktivít a nákladov projektu • časový priebeh projektu • plán aktivít • náklady projektu • celková výška finančných prostriedkov požadovaných zo štrukturálnych fondov

 20. Dosahy podnikateľského zámeru a jeho monitorovanie • zhrnutie dosahu záveru na zvýšenie konkurencieschopnosti, životné prostredie, zamestnanosť, atď. • monitorovanie

 21. Ďakujem za pozornosť Gestor predmetu: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Vyučujúci: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Ing. Michal Ferenčík Ing. Ivan Sačkov